Document

Report
Justas Mesonis
Taujėnų gimnazija





Dočys skiriasi nuo Slunkiaus ir Pelėdos, tuo,
kad jam nebūdinga tinginystė, bet visgi jo
darbas skiriasi nuo kitų būrų.
Jis buvo girtuoklis, triukšmadarys ir dėl to
nuskurdęs.
Dočys elgiasi neapgalvotai, pasiduoda savo
troškimams nesivaldydamas.
Dėl neatsakingumo prieš jį nusistatę kiti būrai.
Net ir pasakotojas jį vadina nešvankėliu.
Taujėnų gimnazija




Girtuoklis ir mušeika,
Agresyvus,
Neatsakingas,
Drąsus.
Taujėnų gimnazija


Dočys su žmona dažnai bėga į karčemą,
vedasi ten ir vaikus.
Krikštynose pas Plaučiūną nešvankiai rėkavo,
sukėlė girtų būrų muštynes. Pats labiausiai ir
nukentėjo:
Ypačiai Dočį taip nesvietiškai pagadino,
Kad jį jo vaikai lovyj vos parnešė gyvą.
Taujėnų gimnazija


Išveja vaistažolėmis ir tepalais jį gydančias
moteris.
Supykęs primuša savo vaikus.
Taujėnų gimnazija


Dočys, užsimanęs varnienos, liepė bernui Durakui
nušauti varnų.
Tas nepataikė ir sudegino kaimynų trobas.
Duraks, paikas vaiks, gaspadoriaus savo paklusęs,
Varnų mušt tuojaus kiek su puloku bėgo.
Štai, ant kraiko jis išvydęs didelę varną,
Šovė taip durnai, kad šaudams uždegė skūnę.
Ir kaimynų tuo visas supleškino trobas.
Taujėnų gimnazija


Dočys suimamas ir kaltinamas tuo, kad uždegė
kaimo trobas, bet jis dėl to neatgailauja.
Dočys dėl to, kas atsitiko, drąsiai apkaltina
ponus:
Juk jūs, ponai, mus, būrus, jau taip nustekenot,
Kad paskiaus mums ėst reiks žiurkes irgi pelėdas.
Taujėnų gimnazija

Visi supranta, kad Dočys taip pasielgė dėl
skurdo.
Šaltyšius sako:
Ale ką veiks žmogus stokodams ir badu mirdams?


Dočio istorija leido visiems pamąstyti apie
būrams daromas skriaudas.
Taujėnų gimnazija




Jis ne kartą baramas, bet parodoma, kad jį
sužalojo gyvenimo sąlygos.
Neturtas privertė Dočį ieškoti paguodos
smuklėje.
Dočys — didelis savavalis ir neatsakingas, nuo
jo tenka ir kaimynams nukentėti.
Bet jis drąsus, nebijo pasakyti karčių teisybės
žodžių prieš ponus.
Taujėnų gimnazija

similar documents