Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις: διαχείριση αντιβιοτικών

Report
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις
Διαχείριση Αντιβιοτικών
Μαρία Σουλή
Επ.Καθ. Παθολογίας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ
ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ
“Drug resistance
follows the drug like a
faithful shadow.”
- Paul Erhlich 1854-1915
Nature Reviews: Drug Discovery. 2007: 6; 8-12.
ANTIBIOTIKA
>30-50% των νοσηλευομένων ασθενών λαμβάνουν αντιβιοτικά
Για 50% αντιβιοτικών στους νοσηλευόμενους ασθενείς η χρήση τους
κρίνεται ακατάλληλη (ένδειξη, επιλογή, δοσολογία, διάρκεια)
Η υπερκατανάλωση αντιβιοτικών είναι ο κυριότερος παράγων
κινδύνου της μικροβιακής αντοχής
Η χρήση αντιβιοτικών είναι ο κυριότερος παράγων κινδύνου για
λοίμωξη από C.difficile
Κατανάλωση Αντιβιοτικών και
Μικροβιακή Αντοχή
Παθογόνο και Είδος αντιβιοτικού
Εντεροβακτηριακά Carb-R & Καρβαπενέμες
Ψευδομονάδα Carb-R & Καρβαπενέμες
Εντεροβακτηριακά που παράγουν ESBL &
Κεφαλοσπορίνες
K.pneunoniae COL-R & Κολιμυκίνη
Patel G Infect Control Hosp Epidemiol 2008;29:1099
Zaoutis TE Pediatrics 2005;114:942
Talon D Clin Microbiol Infect 2000;6:376
Αύξηση
κινδύνου
15 x
7x
6-29 x
5x
Kontopidou F Clin Microbiol Infect 2011; 17:E9
Voor in ‘t holt A AAC 2014
Κατανάλωση Αντιβιοτικών και
Μικροβιακή Αντοχή
Gould et al. ICHE 2006
Kim et al. JID 1999
Antoniadou et al. JAC 2006
Κατανάλωση Αντιβιοτικών και
Μικροβιακή Αντοχή
Antibiotic Use and Antibiotic Resistance Rates for
Methicillin-Resistant S. aureus and CarbapenemaseProducing Klebsiella Bacteremia Isolates
Pathogen
Country
Antibiotic Usage*
(DDDs/1000 inhabitants)
Rate of Resistance*
K.pneumoniae
Greece
The Netherlands
38
11
38%
0.2%
MRSA
Greece
The Netherlands
38
11
51%
1.6%
* Data for 2010-2011
Bartlett JG et al. Clin Infect Dis 2013
• Αυξημένη πιθανότητα θανάτου
• Μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας
• Αυξημένο κόστος νοσηλείας
The total economic cost of
antibiotic resistance to the
U.S.economy: $20 billion in
excess direct healthcare costs,
with additional costs to society
for lost productivity as high as
$35 billion a year
• Each year, 25 000 patients die
from an infection caused by MDR
bacteria
• Of those deaths, two-thirds are
due to Gram-negative bacteria
• Infections due MDR bacteria
resulted in approximately 2.5
million extra hospital days
Campaign to
Prevent Antimicrobial Resistance in Healthcare Settings
SIDP, APUA, CDC, WHO endorsed
Clin Infect Dis 2007, 2011
Antibiotic Stewardship : Ορισμός
Πρόγραμμα συντονισμένων παρεμβάσεων για την
παρακολούθηση και βελτίωση της χρήσης των αντιβιοτικών
Προωθεί την επιλογή του κατάλληλου αντιμικροβιακού
(είδος, δόση, χρόνος έναρξης, διάρκεια και οδός χορήγησης)
Σκοπός: το βέλτιστο κλινικό αποτέλεσμα, η ελάχιστη τοξικότητα,
η ελάχιστη πίεση επιλογής στις χλωρίδες (αποφυγή της
μικροβιακής αντοχής) και η μείωση του κόστους
SHEA/ IDSA/ PIDS Policy Statement 2012
Antibiotic Stewardship Programs (ASP): Προϋποθέσεις
Ομάδα Διαχείρισης Αντιβιοτικών
Λοιμωξιολόγος
Κλινικός Μικροβιολόγος
Κλινικός Φαρμακοποιός
Επιδημιολόγος
Τα μέλη της πρέπει να έχουν εκπαιδευθεί στη
Διαχείριση Αντιβιοτικών
H ομάδα θεωρείται τμήμα της λειτουργίας του ιατρικού
τμήματος και διευθύνεται από τον Λοιμωξιολόγο
SHEA/ IDSA/ PIDS Policy Statement 2012
Owens R. Diagn Microbiol Infect Dis 2008
Antibiotic Stewardship Programs (ASP) : IDSA guidelines
Η ομάδα λειτουργεί στα πλαίσια του Quality
Assurance και της ασφάλειας των ασθενών (ΑΙΙΙ)
Είναι σημαντικό να έχει την υποστήριξη της
διοίκησης στην εξασφάλιση υποδομών και
εξουσιοδότησης (ΑΙΙΙ)
Το σχέδιο δράσης που θα προτείνει πρέπει να
έχει την έγκριση της Διοίκησης, των διευθυντών των
τμημάτων και του λοιπού ιατρικού προσωπικού
ώστε να εξασφαλισθεί η συνεργασία τους
Antibiotic Stewardship Programs (ASP): Προϋποθέσεις
Κατευθυντήριες Οδηγίες
 Βασίζονται σε εθνικά ή τοπικά δεδομένα αντοχής και επιδημιολογίας και σε
δεδομένα από αξιόπιστες κλινικές μελέτες (evidence-based)
 Διαμορφώνονται από ομάδα ειδικών ώστε να είναι «κοινής αποδοχής»
 RCT απέδειξαν μείωση κατανάλωσης αντιβιοτικών, διάρκειας i.v. αγωγής,
διάρκεια νοσηλείας, χωρίς αύξηση θνητότητας ή επιπλοκών από την εφαρμογή
τους
 Ποτέ δεν είναι η μοναδική παρέμβαση
 Δεν γνωρίζουμε την συμβολή τους στην μείωση της αντοχής
 Περιορισμός για την ευρεία εφαρμογή τους είναι ότι δεν προβλέπεται
στρατηγική ελέγχου!
 Πρέπει να εξασφαλίζεται feed-back προς την ομάδα στην οποία απευθύνονται
(κατανάλωση αντιβιοτικών, έκβαση ασθενών, quality indicators…)
SHEA/ IDSA/ PIDS Policy Statement 2012
Antibiotic Stewardship Programs (ASP): Προϋποθέσεις
Σχεδιασμός παρεμβάσεων για τον περιορισμό
• της άσκοπης χρήσης συνδυασμού
αντιβιοτικών (μόνο σε αυστηρά καθορισμένες
ενδείξεις !!)
• της χρήσης ευρέως φάσματος αντιβιοτικών
αναιτιολόγητα
• της χρήσης αντιβιοτικών για μη λοιμώδη
σύνδρομα
• της χρήσης αντιβιοτικών για τη θεραπεία του
«αποικισμού»
SHEA/ IDSA/ PIDS Policy Statement 2012
Antibiotic Stewardship Programs (ASP): Προϋποθέσεις
Περιορισμένο Αντιβιόγραμμα
Παρακολούθηση της κατανάλωσης αντιβιοτικών
Παρακολούθηση των ποσοστών αντοχής
Προοπτική επιτήρηση και συγχρόνως παρέμβαση για
την ακατάλληλη χρήση αντιβιοτικών
SHEA/ IDSA/ PIDS Policy Statement 2012
Antibiotic Stewardship Programs (ASP) : IDSA guidelines
Εφαρμογή: Υπάρχουν δυο προτεινόμενες στρατηγικές
Prospective audit
with intervention
and feedback (AI)
Formulary
restriction and
preauthorization
(AII)
• Καθημερινά έλεγχος των
συνταγών αντιβιοτικών. Αν
υπάρχουν παρατηρήσεις γίνεται
παρέμβαση είτε με συζήτηση,
είτε τηλεφωνικά είτε με
σημείωση στο φάκελο του
ασθενούς είτε ηλεκτρονικά
• Για να χορηγηθεί αντιβιοτικό
εκτός του περιορισμένου
αντιβιογράμματος χρειάζεται
«εξουσιοδότηση» ή αιτιολόγηση
και έγκριση από τον λοιμωξιολόγο
Antibiotic Stewardship Programs (ASP) : IDSA guidelines
Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα
Prospective audit
with intervention
and feedback (AI)
Formulary
restriction and
preauthorization
(AII)
• Ο γιατρός διατηρεί την αυτονομία του-εθελοντική
η εφαρμογή των συστάσεων
• Έγκαιρη έναρξη εμπειρικής/κατάλληλης αγωγής
• Εκπαιδευτικός χαρακτήρας
• Δίνει κίνητρο
• Απαιτεί «εργατικό δυναμικό» και χρόνο
• Απώλεια αυτονομίας του θεράποντος
• Διαταραχή σχέσεων
• Καθυστέρηση στην έναρξη κατάλληλης αγωγής
• Περιορισμός ενός αντιβιοτικού οδηγεί σε υπερσυνταγογράφηση κάποιου άλλου
• Η επιτυχία εξαρτάται από το «ποιος» δίνει την
έγκριση
Prospective audit with intervention and
feedback (ΑΙ)
Αρκετές συγκριτικές προοπτικές κλινικές μελέτες έχουν δείξει
μείωση της κατανάλωσης αντιβιοτικών (20-50%), βελτίωση της
χρήσης αντιβιοτικών και μείωση του κόστους φαρμάκων χωρίς
αύξηση θνητότητας ή υποτροπής της λοίμωξης
Λιγότερες μελέτες έχουν δείξει παράλληλα και μείωση της
αντοχής (ειδικά των Gram αρνητικών) και μείωση της συχνότητας
του C.difficile
Αποκλιμάκωση σε αντιβιοτικά στενότερου εύρους ή p.os αγωγή
Kαλή αποδοχή και συμμόρφωση με τις συστάσεις, manpower &
labor- intensive
Fraser et al, Arch Intern Med 1997; Shrivasan et al, Arch Intern Med 2004; Bantar et al,
CID 2003; Ruttiman et al, CID 2004; Carling et al, ICHE 2003; LaRocco et al, CID 2003
Formulary restriction and preauthorization (AII)
Προοπτικές μελέτες έχουν δείξει ότι η εφαρμογή της
προέγκρισης και του περιορισμένου αντιβιογράμματος οδηγεί
σε μείωση της κατανάλωσης αντιβιοτικών και του κόστους
αλλά τα αποτελέσματα ως προς τη μείωση της αντοχής δεν
είναι τόσο ξεκάθαρα
Η πλήρης απαγόρευση μιας ομάδας αντιβιοτικών μπορεί να
οδηγήσει σε αντισταθμιστική αύξηση της κατανάλωσης και
αντοχής σε άλλη ομάδα αντιβιοτικών (Squeezing the Resistance
Balloon Effect)
Συχνά μέτρο ελέγχου επιδημίας
Coleman et al, Am J Med 1991; Rahal et al, JAMA 1998;
White et al, CID1997; Gross et al CID 2001
Antibiotic Stewardship Programs (ASP) : IDSA guidelines
Συμπληρωματικές στρατηγικές
Εγκαιρη μετάβαση από i.v. σε p.os θεραπεία (ΑΙ)
Αποκλιμάκωση με βάση τα αποτελέσματα των
κ/ων (μείωση κατανάλωσης αντιβιοτικών,
ανεπιθύμητων ενεργειών και κόστους-ΑΙΙ)
Βελτίωση της δοσολογίας με εφαρμογή των
δεδομένων PK-PD (ΑΙΙ)
Antibiotic Stewardship Programs (ASP) : IDSA guidelines
Συμπληρωματικές στρατηγικές
Εκπαίδευση (βασική προϋπόθεση για αλλαγή
συνταγογραφικών συνηθειών, παθητική, μόνη της
χωρίς ενεργό παρέμβαση δεν προσφέρει-ΒΙΙ)
Αιτιολογημένη φόρμα και αυτόματη διακοπή
(μείωση κατανάλωσης αλλά όχι βελτίωση χρήσης
αντιβιοτικών-BII)
Antimicrobial cycling (δεν συστήνεται, χωρίς
μακροπρόθεσμα καλά αποτελέσματα-CII)
1. Acinetobacter Carb-R
2. Enterobacteriaceae ESBL (+)
3. P.aeruginosa MDR
4. MRSA
5. E.faecalis MDR
SHEA/ IDSA/ PIDS RECOMMENDATIONS 2012
 Η εφαρμογή Προγράμματος Επιτήρησης της Χρήσης
Αντιβιοτικών πρέπει να γίνεται μέσα από ανάλογο
νομοθετικό πλαίσιο για όλα τα επίπεδα Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας
 Εκπαίδευση για την αντοχή και την ορθολογική
χρήση αντιβιοτικών όλων όσων συνταγογραφούν –
Προαπαιτούμενο
 Τα δεδομένα κατανάλωσης αντιβιοτικών σε εθνικό
επίπεδο πρέπει να είναι διαθέσιμα στους γιατρούς
Antibiotic Stewardship Programs (ASP):
Ο Ρόλος του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Εξαιρετικά σημαντικός
Ταχεία διάγνωση (παρακολούθηση αποικισμού,
φαινοτυπικά τεστ, μοριακός έλεγχος, MALDI-TOF…)
Ερμηνεία ελέγχου ευαισθησίας με βάση τα κλινικά
όρια ευαισθησίας (πχ καρβαπενέμες)
Ενημέρωση θεραπόντων και της ομάδας ASP για
τροποποίηση αγωγής
Ανίχνευση και διερεύνηση επιδημιών
Περιορισμένο αντιβιόγραμμα σαν μέθοδος
antibiotic stewardship
Antibiotic Stewardship Programs (ASP):
Ο Ρόλος της Πληροφορικής
Η ηλεκτρονική παραγγελία των αντιβιοτικών και η τροφοδότηση
του συστήματος με δεδομένα του φακέλου του ασθενούς
(Electronic Health Records) και τις τοπικές κατευθυντήριες
οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε:
Βελτιστοποίηση της δοσολογίας
Μείωση παρενεργειών
Αποφυγή αλληλεπιδράσεων και αδόκιμων συνδυασμών
Πρόληψη ιατρικών λαθών
Στοχευμένη θεραπεία με βάση τις κ/ες
Antibiotic Stewardship Programs (ASP):
Ο Ρόλος της Πληροφορικής
Clin Infect Dis 2013;57:1145
90% of physicians in USA access drug information via a mobile app
40% use a mobile app once or twice a day
Over 1200 apps for HCP were identified
Many apps involve diagnosis and patient management, creating a need for regulations
and oversight by the US Food and Drug Administration
Α smartphone application for the delivery of
antimicrobial prescribing policy
E.Charani et al. JAC 2013
Antibiotic Stewardship Programs (ASP):
Ο Ρόλος του Αλλεργιολόγου
The impact of penicillin skin testing on clinical practice and
antimicrobial stewardship
Rimawi RH et al. J Hosp Med 2013
Από 146 ασθενείς με αναφερόμενο ιστορικό αλλεργίας στην πενικιλλίνη, το PST
(PRE-PEN) ήταν αρνητικό σε 145 και όλοι έλαβαν με ασφάλεια β-λακτάμη χωρίς
αλλεργική αντίδραση. Η αρνητική προγνωστική αξία του PST ήταν 100%
Η αποκλιμάκωση που έγινε απέφερε κέρδος $82.000
Ο ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΕ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ»
Clin Infect Dis 2013
 Απροθυμία παρέμβασης στις θεραπευτικές οδηγίες των
συναδέλφων- «Σεβασμός στην Αυτονομία Συνταγογράφησης»
…the Αποδεκτή
behavior
of clinical
or seniors
η παρέκκλιση
από τιςleaders
κατευθυντήριες
οδηγίες όσον αφορά
τους υψηλά ιστάμενους στην ιεραρχία (Seniors)- «Η προσωπική
εμπειρία» των ανωτέρων τους το επιτρέπει (expert opinion)
the antimicrobial
prescribing…,
interventions
 Ο ανώτερος στην ιεραρχία
άμεσα ή έμμεσα
κατευθύνει την
συνταγογράφηση
influences practice of junior doctors. To influence
need to address prescribing etiquette and use
clinical leadership … to influence practice.
Clin Infect Dis 2013;57:631
ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ
« ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ »
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Τα Προγράμματα Διαχείρισης Αντιβιοτικών
Μειώνουν την κατανάλωση αντιβιοτικών
(22-36%) και εξοικονομούν χρήματα
(200-900.000 $ ετησίως) έτσι ώστε να
είναι αυτοχρηματοδοτούμενα
JAC 2011
24 μελέτες συμπεριελήφθησαν
Περιορισμός αντιβιοτικού/προέγκριση (6)
Συμβουλευτική από λοιμωξιολόγο (5)
Εφαρμογή οδηγιών και πρωτοκόλλων αποκλιμάκωσης (2)
Εφαρμογή οδηγιών για προφύλαξη (2)
Ελεγχος των αντιβιοτικών συγκεκριμένη ημέρα (3)
Computer assisted decision support (6)
Είδη
παρεμβάσεων
Μείωση χρήσης αντιβιοτικών (κατά 11-38% DDDs/1000 ημ.ασθ.)
Μείωση κόστους (US$ 5–10/ημ.ασθ)
Μικρότερη διάρκεια αντιβιοτικών, καλύτερη χρήση και λιγότερες
ανεπιθύμητες ενέργειες
Χωρίς αύξηση στην επίπτωση ΝΛ, διάρκεια νοσηλείας και θνητότητα
Παρεμβάσεις με διάρκεια >6 μήνες έδειξαν μείωση της αντοχής για
κάποια παθογόνα σε μερικές από τις μελέτες
Targeted antibiotic consumption and
nosocomial C.difficile disease
Tertiary-care hospital, Quebec, 2003-2006
Valiquette, et al. Clin Infect Dis 2007;45:S112.
Interventions to improve antibiotic prescribing
practices for hospital inpatients



Βιβλιογραφία 1980-2009
Σύγκριση παρεμβάσεων «αυστηρού περιορισμού»
και «αλλαγής συμπεριφοράς»
89 μελέτες (randomized clinical trials, controlled
clinical trials, controlled before and after studies,
interrupted time series), 95 παρεμβάσεις
Davey et al. Cochrane Database Syst Rev 2013
Interventions to improve antibiotic prescribing
practices for hospital inpatients




Οι παρεμβάσεις «περιορισμού» είχαν σημαντικότερη
επίδραση στην «ποσότητα συνταγογράφησης» εντός του
πρώτου μήνα και στην «επιδημιολογία» μετά το 6μηνο.
Οι παρεμβάσεις «αλλαγής συμπεριφοράς» αποδίδουν τα ίδια
καλά αποτελέσματα μετά από 12-24 μήνες
Οι παρεμβάσεις που στόχευαν στη «μείωση χρήσης
αντιβιοτικών» έδειξαν μείωση της επίπτωσης C.difficile,
μείωση των ανθεκτικών Gram (-), VRE, MRSA χωρίς αύξηση
της θνητότητας
Οι παρεμβάσεις που στόχευαν σε «καταλληλότερη
θεραπεία» έδειξαν μείωση της θνητότητας
Davey et al. Cochrane Database Syst Rev 2013
Surviving Sepsis Campaign:
Κάθε ώρα καθυστέρησης στην έναρξη κατάλληλων αντιβιοτικών
αυξάνει τη θνητότητα κατά 7% στον σηπτικό ασθενή
EARLY GOAL-DIRECTED THERAPY
Kumar A et al. Crit Care Med 2006
Για τον βαρέως πάσχοντα
ασθενή
ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ
 Κλινική πορεία του ασθενούς
 Αποτελέσματα καλλιεργειών
 Βιολογικοί Δείκτες
ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ
Συμπληρωματικά Εργαλεία : BIOMARKERS
PCT
Wacker C et al. Lancet Infect Dis 2013
Schuetz P et al. Crit Care 2013
Schuetz P et al. Clin Infect Dis 2012
Διάκριση σήψης
από SIRS
Sens, Spec:
75-80%
Προγνωστικός
δείκτης
Μεταβολή τις
πρώτες 72±12h
Λήψη κλινικών
αποφάσεων
Εναρξη & Διακοπή
αντιβιοτικών
Procalcitonin to initiate or discontinue
antibiotics in acute respiratory tract infections
Schuetz P et al. Cochrane Database Syst Rev 2012
2011
6 RCTs, 1476 pts France, Belgium, Switzerland, Germany
Heterogeneous ICU patient population
AB
exposure
20-38%
Days without AB (23-37% increase)
Days of AB exposure/1000 pts (20-23% reduction)
Days on AB for the 1st infectious episode (21-38%
reduction)
Length of ICU stay (decrease in 2 studies), Length of hospital stay,
Days free of mechanical ventilation, Relapse of infection and
Mortality: unaffected by the use of PCT algorithms
Μικρότερη Διάρκεια
Θεραπείας




8 ημέρες για VAP
7 ημέρες για πυελονεφρίτιδα
10 ημέρες για σηπτική αρθρίτιδα
3-5 ημέρες για ήπια CAP
Chastre et al. 2003, Sandberg et al. 2012,
Pertola et al. 2010, el Moussaoui R et al. 2006
Get Smart
Then Focus
Single dose for
surgical
prophylaxis
Clinical review
Obtain
cultures first
Stop
Check
microbiology
Switch to oral
Change
History
Comply with guidelines
Include
indication/dose/duration
Continue
OPAT
33 χώρες
947 νοσοκομεία
231000 ασθενείς
Ποσοστό Νοσηλευομένων που
Λαμβάνουν Αντιβιοτικά
Ευρωπαϊκή Ενωση
Ελλάδα
35%
54.7%
>1 είδος αντιβιοτικού/ασθενή
www.ecdc.europa.eu
ΕΛΛΑΔΑ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ,
PPS 2011-2012
ΕΕ
16%
9.5%
www.ecdc.europa.eu
80%
www.ecdc.europa.eu
www.ecdc.europa.eu
Ποσοστά αντοχής στις
Καρβαπενέμες
K.pneumoniae : 30-75%
P.aeruginosa : 28-52%
A.baumannii: 83-96%
www.ecdc.europa.eu
www.ecdc.europa.eu
ΕΛΛΑΔΑ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ,
PPS 2011-2012
www.ecdc.europa.eu
Πότε χρειάζεται συνδυασμός αντιβιοτικών στην
Ελληνική πραγματικότητα?
 Αρχική εμπειρική θεραπεία στον βαρέως πάσχοντα σηπτικό
ασθενή
 Αρχική εμπειρική θεραπεία στον ασθενή με HAP/VAP με
παράγοντες κινδύνου
 Προηγούμενη νοσηλεία
 Λήψη αντιβιοτικών
 Ανοσοκαταστολή
 Διαμονή σε οίκο ευγηρίας
 Γνωστός αποικισμός
 Λοίμωξη από K.pneumoniae που παράγει καρβαπενεμάση
 VAP από P.aeruginosa (για τις πρώτες 5 ημ.)
Στοχευμένη αντιμικροβιακή αγωγή στην Ελληνική
πραγματικότητα
Περιττός ο συνδυασμός φαρμάκων με αντιαναερόβιο φάσμα
(καρβαπενέμη ή συνδυασμοί με αναστολέα + μετρονιδαζόλη)
Σπάνια χρειάζεται συνδυασμός με αντισταφυλοκοκκικό (10ο σε συχνότητα
νοσοκομειακό παθογόνο στα Ελληνικά νοσοκομεία, συχνότητα 3%)
Δεν έχει αποδειχθεί ότι οι συνδυασμοί αντιβιοτικών για τα Gram-αρνητικά
υπερτερούν της μονοθεραπείας με εξαίρεση την Carb-R K.pneumoniae
Ο αποικισμός δεν πρέπει να θεραπεύεται
Αποκλιμάκωση της καρβαπενέμης τύπου 2 σε ερταπενέμη, όπου είναι
δυνατόν
Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα:
Επείγουσα Ανάγκη για
Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη
χρήση καρβαπενεμών και κολιμυκίνης στα
ελληνικά νοσοκομεία
Αυστηρότερη επιτήρηση της εφαρμογής των
οδηγιών για τη 1 δόση περιεγχειρητικής
προφύλαξης στα ελληνικά νοσοκομεία
“…. the public will demand [the drug and]…then will
begin an era…of abuses. The microbes are educated to
resist penicillin and a host of penicillin-fast organisms is
bred out… which can be passed to other individuals…until
they reach someone who gets a septicemia or a pneumonia
which penicillin cannot save. In such cases the thoughtless
person playing with penicillin is morally responsible for the
death of the man who finally succumbs to infection with
the penicillin-resistant organism. I hope this evil can be
averted.”
-Sir Alexander Fleming, Nobel Prize Lecture,
June 1945

similar documents