VY_08_Vla4_36p

Report
VY_08_Vla4_36p
Dnes bude Všeználek
vypravovat o českých
zemích v pravěku.
ČESKÉ ZEMĚ
V PRAVĚKU
GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0064
PRAVĚK
Obdobím pravěku nazýváme období od vzniku
člověka do doby vzniku prvních států.
Z této doby se nedochovaly žádné písemné
památky. Dovídáme se o něm z archeologických
vykopávek.
Období pravěku dělíme podle materiálu, ze
kterého si člověk vyráběl zbraně:
Doba kamenná (starší a mladší doba kamenná)
Doba bronzová
Doba železná
DOBA KAMENNÁ
je nejstarším obdobím pravěku. Pravěcí lidé
používali jako nástroj opracovaný kámen –
pěstní klín.
Obrázek 1: pěstní klín[1]
Rozdělujeme ji na starší a mladší dobu kamennou.
Rozdíl je ve způsobu obživy lidí.
Starší doba kamenná
– doba lovců a sběračů
Trvala asi 2 – 3 miliony let. Na našem území začali lidé
dnešního typu žít asi před 40 000 lety. Živili se sběrem
lesních plodů a lovem zvěře. Žili v jeskyních, později v
chatrčích z větví, kostí a kůží. Žili v tlupách.
Nástrojem k řezání a jako zbraň byl pěstní klín. Objevem
této doby byl oheň, který je chránil před zimou, zvěří a
sloužil k přípravě potravy. Jak vypadal život pravěkého
člověka dokazují nálezy sošek. Nejznámější je Věstonická
venuše.
Obrázek 2: pravěký lovec[2]
Pravěcí lovci nejdříve lovili drobnou zvěř. Dorozumívali
se posuňky. Později začala vznikat lidská řeč, protože
člověk žil v tlupě a hledal lepší způsob dorozumívání.
Díky jednoduché řeči se tlupy mohly mezi sebou
dorozumívat a pravěcí lidé začali lovit větší zvířata –
dokonce obrovské mamuty.
Obrázek 3: mamut[3]
Obrázek 4: Věstonická venuše[4]
ZAJÍMAVOST
Lovci mamutů žili i na
našem území u obce
Dolní Věstonice. Bylo zde
nalezeno tábořiště lovců
mamutů, ohniště,
pozůstatky kostí mamutů,
šperky a sošky.
Nejznámější z nich je
Věstonická venuše.
Věstonická venuše
Mladší doba kamenná
V průběhu tisíciletí se měnily přírodní
podmínky (asi před 10 tisíci lety skončila
doba ledová) a způsob života lidí. Začali kácet
a vypalovat pralesy a získávali tak půdu k
pěstování obilí. Hlavním zdrojem obživy se
stalo zemědělství. Nástroje pro práci
zhotovovali ze dřeva, z kamene nebo kostí.
Zjistili, že volně žijící zvířata mohou držet
doma pro mléko, vlnu a maso a tak se z nich
stala domácí zvířata. Pravěcí lidé se naučili
vyrábět z hlíny nádobí – hrnčířství jedno z
nejstarších řemesel.
DOBA BRONZOVÁ
Dlouhou dobu lidem trvalo, než se naučili
zpracovávat kov. Podle první slitiny – bronzu
se období nazývá doba bronzová. Pravěcí
lidé z bronzu začali vyrábět zbraně, nástroje
a šperky.
DOBA ŽELEZNÁ
Je období pravěku, kdy lidé začali vyrábět
zbraně, nástroje a nářadí ze železa.
Bohové a jiné nadpřirozené bytosti
Člověk si nedokázal vysvětlit, co se mnohdy
kolem něho děje a vymyslel si bohy. Věřil, že
jim pomohou ovlivnit úspěch v lovu nebo v
boji, ochránit dobytek, nezničit úrodu. Lidé
uctívali bohy vod, lesů, větrů, slunce.
Přinášeli jim dary a oběti na posvátná místa.
Zajímavost
Eduard Štorch - Lovci mamutů
příběhy z období pravěku
Co si máme
zapamatovat?
Období pravěku dělíme na dobu kamennou (mladší a
starší), dobu bronzovou a železnou. Naše území jako první
osídlily tlupy pravěkých lovců asi před 40 000 lety. Pravěký
člověk žil v tlupách v jeskyních nebo chýších z kůže
ulovených zvířat. Živil se sběrem lesních plodů a lovem
divoké zvěře. Vyráběl nástroje z kamene a kostí. Objevem
doby byl oheň. Asi před 10 000 – 5 000 lety se zde lidé
trvale usídlili a začali se zabývat zemědělstvím (pole,
zvířata). Začali zpracovávat kov (zbraně, nástroje a šperky) a
hlínu (hrnčířství). Byli závislí na počasí, proto věřili v bohy
(oběti).
Použité zdroje:
[1] Biface Silex Venerque MHNT PRE .2009.0.194.1 Fond. In: DESCOUENS. Wikipedia:
the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2010 [cit.
2012-01-13]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Biface_Silex_Venerque_MHNT_PRE_.2009.0.19
4.1_Fond.jpg
[2] HARNA, Josef. Vlastivěda: Obrazy ze starších českých dějin. Pardubice: Alter,s .r.
.o., Všeň, 1996. ISBN 80-85775-44-1, str. 3
[3]Lovci mamutu mammoth. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2012-01-13]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lovci_mamutu_mammoth.jpg
[4]Vestonicka venuse edit. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2012-01-13]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vestonicka_venuse_edit.jpg
HARNA, Josef. Vlastivěda: Obrazy ze starších českých dějin. Pardubice: Alter,s .r. .o.,
Všeň, 1996. ISBN 80-85775-44-1
STŘÍBRNÁ A KOLEKTIV, Iva. Vlastivěda 4: Hlavní události nejstarších českých dějin.
třetí vydání. tiskárna Nový Malín: Nová škola s. r. o., 2011. ISBN 978-80-7289-299-0.
Klipart Office. Com

similar documents