Sjukgymnastikbehandling, Birgitta Arvidsson

Report
Sjukgymnastik vid akut smärta
Birgitta Arvidsson, leg sjukgymnast
med specialistkompetens i ortopedisk
manuell medicin och terapi.
Landstingets kansli 20XX-XX-XX /1
Bakgrund
Smärta är ett av de vanligaste
symtomen som får patienten att söka
vård. Detta avspeglar sig i att 30 %
av patienterna på en vårdcentral har
någon form av kliniskt betydelsefull
smärtproblematik. Oftast rör det sig
om olika former av muskuloskeletal
smärta där ryggsmärta dominerar.
Landstingets kansli 20XX-XX-XX /2
Samhällets kostnader för ryggsmärta är
enorma. Kostnadseffektivitet och nyttan är
okänd för många behandlingsmetoder
inklusive de kirurgiska.
Många behandlingar görs utan någon
vetenskaplig evidens för deras nytta – en
del trots att det finns evidens för att de inte
gör någon nytta.
Landstingets kansli 20XX-XX-XX /3
Den enda interventionen med
säker nytta är
fysisk träning
Landstingets kansli 20XX-XX-XX /4
• Livstidsprevalensen för ryggbesvär är 80
% och för nackbesvär 50 %.
• 60 % blir i allmänhet smärtfria inom två
veckor och 80-90 % inom tre månader.
• Rygg/nacksmärta är oftast godartad och
ospecifik. Allvarliga problem utgör troligen
mindre än 5 % av alla ryggfall.
Landstingets kansli 20XX-XX-XX /5
Stora enskilda smärtdiagnoser
•
•
•
•
•
•
Ländryggsmärta
Nack/skuldersmärta
Artrossmärta
Mjukdelssmärta
Muskelspänningsmärta som huvudvärk
Smärta vid trauma som WAD,
fotleds/knäledsdistorsion,axelsmärta
• Inom slutenvården; cancersmärta,
postoperativ smärta, smärta efter trauma.
Landstingets kansli 20XX-XX-XX /6
Landstingets kansli 20XX-XX-XX /7
Behandling
Grunden för all behandling är en
noggrann undersökning av patientens
funktion och en smärtanalys.
Anamnes
Funktionsstatus
Smärtteckning och skattningsskala
(VAS)
Livskvalitet (EQ5D)
Skattning av risk för långvarig smärta
(Linton)
Landstingets kansli 20XX-XX-XX /8
Akut smärta på smärtmottagning
Sätt in allt på en gång och plocka bort det
som inte fungerar efterhand!
För att förhindra:
• Rörelserädsla
• Förändrat rörelsemönster
• Sekundära muskelspänningar
• Central sensitisering
Landstingets kansli 20XX-XX-XX /9
Behandlingsmetoder smärtmottagning
Akupunktur
TENS
Ledmobilisering
Muskeltöjning (stretchingtekniker som
hold-relax)
Värme/kyla
Mjukdelsmobilisering
Lymfödembehandling
Bassängbehandling
Landstingets kansli 20XX-XX-XX /10
Akut smärta i öppen vård
Akut ländryggsmärta
Det viktigaste är:
• Information om att hålla sig i rörelse och
leva som vanligt.
• Mobilisering/manipulation
• Funktionell träning tex styrketräning,
stabilitetsträning. Hemträningsprogram
eller i gym.
Landstingets kansli 20XX-XX-XX /11
Andra behandlingsmetoder för akut
smärta
•
•
•
•
•
Akupunktur
TENS
Ledmobilisering
Triggerpunktsbehandling
Muskeltöjning (stretchingtekniker som
hold-relax)
• Värme/kyla
• Mjukdelsmobilisering
Landstingets kansli 20XX-XX-XX /12

similar documents