Séculos Escuros

Report
Os ss. XVI, XVII e XVIII noméanse Escuros porque o
idioma galego escasea de manifestacións literarias escritas;
este emprégase como única lingua no ámbito familiar nun
país cunha gran masa forestal que fornecía de madeira á
flota do Estado español sen recibir nada a cambio.
A literatura galega só se transmitía
oralmente: cantigas, refráns,
adiviñas, lendas e contos...
Os cegos transmitían a
literatura oral
Cando a imprenta chega a España e a
Galiza, esta non difunde o seu uso
escrito, pois estaba en mans dos
gobernantes casteláns, que vivían de
costas á cultura do país galego.
Incluso a fidalguía galega fala galego coa
servidume. Porén, esta mesma nobreza usa o
castelán para relacionarse coa castelá. Por tanto
emprega o galego diglosicamente ó reservalo
soamente para situacións informais.
A Igrexa, que utilizaba principalmente
o latín, tamén se nega a usar o galego
na confesión ou nas homilías,
dirixidas a uns
fregueses e freguesas
que non entendían
nin latín nin castelán.
A burguesía, que xa fora debilitada
politicamente nas Guerras Irmandiñas
pola aristocracia (s. XV) ...
non foi capaz de manter o emprego do
galego nos concellos nin nos gremios.
Así, a medida que pasaban estes anos,
a burguesía foise castelanizando nas
vilas e cidades galegas.
A persistencia desta situación fixo que o
pobo, analfabeto, non concibise o seu idioma
como apto para relacionarse nos ámbitos
formais, así que o sentimento de diglosia
prendeu fortemente nel.
Ao longo destes
séculos o galego
foise
castelanizando,
vulgarizando e
dialectalizando
fortemente ao
carecer de
gramáticas ou
dun modelo
culto de idioma
no poder.
Durante estes longos anos os funcionarios
dos concellos e os sacerdotes dedícanse
sistematicamente a castelanizar a
toponimia e, consecuentemente, os
apelidos. Así xorden barbarismos orais e
ortográficos como Seijo, Perero, Orense,
Carballino, Arteijo, Villarino, Ameijeiras,
Boutureira, Porranes, Sangiao, Regenjo,
Balado, Cobas, Noya, Niño de la Guía,
Valle del Oro, Segad, Gontad, Mamed...
Esta imposición do español levou a
que mesmo hoxe en día o pobo galego
non teña unha conciencia clara de
cales son os seus nomes. Incluso a
xente cre que as poboacións galegas
poden levar un nome galego e outro
castelán segundo o idioma que se fale.
A ILUSTRACIÓN
s. XVIII
Sarmiento
Feijoo
Cornide
Mais no s. XVIII as ideas racionais dos
ilustrados impelen a personaxes como
Sarmiento a reclamar o uso do galego no
ensino, Administración e Igrexa.
Benito J. Feijoo, pola súa banda, defende
nos seus escritos que o galego non é un
dialecto do castelán senón unha lingua
coa mesma orixe latina ca este.
Ademais, Sarmiento, Cornide ou o Padre
Sobreira inauguraron a ciencia da
lexicografía galega creando listas de termos
galegos sobre fauna e flora galegas.
TORRE DA FROUSEIRA
A literatura popular,
anónima, presentaba
composicións
circunstanciais
baseadas en feitos
históricos, como o
Pranto da Frouseira,
que narra morte do
mariscal Pardo de
Cela (1483), ou o
saqueo de Cangas
polos turcos en 1617.
Curiosamente, destes tempos temos
noticia da primeira muller escritora,
Isabel de Castro e Andrade, quen
compuxo varios sonetos no s. XVI,
dos que só conservamos un.
A literatura culta amosa poucas mostras,
como unhas décimas ao Apóstolo Santiago,
de Martín Torrado, no s. XVII.
Tamén resulta
curioso que a
primeira peza
teatral coñecida
en galego date do
s. XVII, nunha
época de grande
escaseza literaria.
A poesía tamén se manifestou
nos vilancicos feitos por autores
como Carlos Patiño ou Frei
Francisco de Santiago. Outros
moitos tamén se atoparon nas
catedrais de Santiago de
Compostela e Mondoñedo. Os
vilancicos de galegos tiveron
moito éxito nas celebracións
litúrxicas do Nadal durante os
séculos XVII e XVIII.
Tamén os ilustrados
foron literatos: Frei
Martín Sarmiento,
que realmente se
chamaba Pedro J.
García Balboa,
escribiu 1.200
coplas de carácter
popularista baixo o
pseudónimo de Tío
Marcos da Portela.
manuscrito
Outro poeta
popularista foi o
cura de Fruíme,
Diego Antonio
de Cernadas e
Castro, autor
dunhas famosas
coplas de tema
costumista.
Os irmáns de Feijoo, Anselmo e
Plácido, ademais de Cornide,
elaboraron poesía culta
(sonetos) ao estilo do dezaoito.
Anselmo Feijoo ten un poema en
quintillas sobre a batalla de
Rande (ría de Vigo) contra a
flota inglesa, en 1702.
Tamén sabemos da creación
literaria por parte dalgunha muller
cultivada, como Mª Francisca de
Isla e Losada, alcumada a Musa
Compostelá, quen, polo feito de ser
muller nuns tempos pouco
igualitarios, non nos deixou
mostras da súa autoría a pesar do
recoñecemento literario e persoal
de que gozaba entre os ilustrados.
O labor dos ilustrados,
totalmente descoñecido polo
pobo analfabeto, foi sentando
as bases para a entrada nun
novo século, o XIX, que
deparará tamén unha nova
sorte para a lingua galega.

similar documents