penilaian teknikal - Kementerian Kewangan Malaysia

Report
Seksyen Khidmat Perundingan
Bahagian Perolehan Kerajaan
Kementerian Kewangan Malaysia
1
Terbahagi kepada 3 jenis :
LANTIKAN TERUS
BESERTA KOS SILING
(LTBKS)
TENDER TERHAD
TENDER TERBUKA
PRE-Q
Tanpa PRE-Q
2
1
Berdaftar dengan Kementerian Kewangan
2
Berdaftar di bawah kod bidang berkaitan
3
Pendaftaran perunding masih sah dengan Lembaga Profesional berkaitan
4
Saiz dan keupayaan perunding bersesuaian dengan projek/kajian
5
Bil. kakitangan yang mempunyai kepakaran khusus
6
Nisbah ekuiti bumiputera berbanding ekuiti bukan bumiputera
7
Firma tempatan di negeri projek/kajian
8
Pengalaman firma dlm melaksanakan projek/kajian yang seumpama
9
Prestasi firma perunding
10
Bil. dan jum. nilai lantikan firma bagi projek/kajian Kerajaan untuk 3 tahun terkini
11
Bil. dan jum. Nilai kerja dlm tangan bagi semua projek/kajian Kerajaan dan Swasta
12
Kedudukan kewangan firma perunding
M’DAPATKAN K’BENARAN
PEG. PENGAWAL
&PELEPASAN JAB. TEKNIK
PENYEDIAAN TOR &
ANGGARAN KOS
PERTIMBANGAN
JPP
PENYEDIAAN KERTAS
PERAKUAN
PELANTIKAN & KOS
SILING
PERTIMBANGAN PBM
Dibuat oleh Agensi
Pemohon
Disediakan oleh
Agensi Pemohon
Meluluskan
TOR & Perincian
Ang. Kos
Agensi Pemohon
peraku 1 atau lebih
firma melalui
ePerunding
Meluluskan
Pelantikan & Kos
Siling
LOI kini tidak
digunakan. Memadai
dengan pengeluaran
Surat Pelawaan
Tempoh =
3 –4 Minggu
PEMBAYARAN
BOLEH
DIBUAT
KERJA BOLEH
DIMULAKAN
PENGELUARAN SURAT
PELAWAAN BESERTA
DOKUMEN PELAWAAN
Dibuat oleh Agensi
Pemohon
PENERIMAAN CTK
Diterima oleh Agensi
Pemohon
TANDATANGANI
PERJANJIAN
PENGELUARAN SURAT
SETUJU TERIMA
RUNDINGAN &
MEMUKTAMADKAN
KOS (hendaklah tidak
melebihi kos siling yang
telah diluluskan PBM)
Disediakan oleh
Agensi Pemohon
Dibuat oleh Agensi
Pemohon
Dibuat oleh JPP
PENILAIAN TEKNIKAL &
KOS
Dibuat oleh JPP
4
Hendaklah sekurang-kurangnya mengandungi perkara berikut :
1
Latar Belakang Projek Pembangunan Fizikal/Kajian
2
Skop Perkhidmatan Perunding
3
Tempoh Perkhidmatan Perunding
4
Kaedah Penetapan Kos Perkhidmatan Perunding
5
Deliverables (Output Yang Dihasilkan)
6
Maklumat Yang Boleh D’sediakan Oleh K’jaan kpd Firma
7
Brif Projek (Hanya Projek Pembangunan Fizikal)
5
Hendaklah sekurang-kurangnya mengandungi perkara berikut :
1
Nama Projek
2
Objektif Projek
3
Lokasi Projek
4
Kos Siling Projek
5
Justifikasi Projek
6
Sejarah/Kronologi Projek (sekiranya ada)
7
Tempoh Pelaksanaan Projek
8
Sumber Pembiayaan Projek
6
1. Tempoh perkhidmatan perunding adalah berdasarkan jadual
pelaksanaan
projek
pembangunan
fizikal/kajian
yang
disediakan tertakluk kepada skop dan bidang perkhidmatan
yang berkaitan
2. Sebagai panduan :
Bermula daripada pelantikan hingga tamat tempoh
tanggungan kecacatan/ penutupan akaun projek bergantung
pada keperluan Agensi
Bermula daripada pelantikan sehingga laporan akhir
diterima dan dipersetujui oleh Agensi
Bermula daripada pelantikan sehingga pelan ukur (survey
plan) siap dan dipersetujui oleh Agensi
7
1. Brif projek sewajarnya menjelaskan keperluan terperinci projek
termasuk hubung kait aktivit-aktiviti antara satu sama lain,
tatacara operasi dan penyelenggaraan kemudahan/bangunan
tersebut.
2. Brif Projek hendaklah
perkara-perkara berikut:
sekurang-kurangnya
mengandungi
1
Aktiviti yang hendak dilakukan
2
Bilangan pengguna yang terlibar dalam aktiviti tersebut
3
Perkakas dan peralatan yang digunakan
4
Performance Specification
5
Keperluan kejuruteraan yang diperlukan
6
Lain-lain yang bersesuaian
8
Hendaklah sekurang-kurangnya mengandungi perkara berikut :
Hanya
Bagi
LTBKS
1
Maklumat, Arahan & Syarat Kepada Perunding
2
Terma Rujukan Perunding
3
Surat Pelawaan
4
Surat Akuan Perunding
5
Format Cadangan Teknikal
6
Format Cadangan Kos
7
Format Perjanjian Piawai Bagi Bidang Berkaitan
8
Kriteria & Sub Kriteria Penilaian (tidak termasuk skim
pemarkahan & markah lulus)
Hanya
Bagi T.
Terhad &
T.Terbuka
(tanpa preQ)
SAMBUNG......
9
Peringkat 1 : Pra Kelayakan - minimum kandungan seperti berikut :
1
Maklumat, Arahan & Syarat Kepada Perunding
2
Terma Rujukan Pra Kelayakan
3
Surat Pelawaan
4
Surat Akuan Perunding
5
Format Cadangan Teknikal Pra Kelayakan
6
Kriteria & Sub Kriteria Penilaian Pra Kelayakan (tidak termasuk skim pemarkahan)
Peringkat 2 : Selepas Senarai Pendek - minimum kandungan seperti berikut:
1
3
4
sama seperti di atas
2
Terma Rujukan Perunding (lebih terperinci)
5
Format Cadangan Teknikal
6
Format Cadangan Kos
7
Kriteria & Sub Kriteria Penilaian (tidak termasuk skim pemarkahan & markah lulus)
8
Format Perjanjian Piawai
10
MENDAPATKAN
KEBENARAN PEGAWAI
PENGAWAL
&PELEPASAN JABATAN
TEKNIK
PENYEDIAAN TOR,
ANGGARAN KOS &
PENETAPAN KRITERIA
PENILAIAN DAN
MARKAH LULUS
PENYEDIAAN KERTAS
PERAKUAN SENARAI
PENDEK PERUNDING
Dibuat oleh Agensi
Pemohon
PERAKUAN
PELANTIKAN &
KOS PERUNDING
JPP peraku
semua firma
yang lulus
penilaian
teknikal & kos
dan syor 1 firma
Agensi Pemohon
peraku 3 hingga 10
firma . Data drp
ePerunding
PERTIMBANGAN JPP
PENGELUARAN SURAT
PELAWAAN BESERTA
DOKUMEN PELAWAAN
Meluluskan TOR, Perincian
Ang. Kos, Kriteria Penilaian
& Markah Lulus
Dibuat oleh Agensi
Pemohon
Meluluskan senarai pendek
perunding
PENILAIAN
KESELURUHAN
PENILAIAN KOS
PENILAIAN TEKNIKAL
PENERIMAAN CTK
Dibuat oleh JPP
Dibuat oleh JPP
Dibuat oleh JPP
Diterima oleh
Urusetia JPP
Tempoh =
4 – 5 Minggu
PERTIMBANGAN PBM
PENGELUARAN
SURAT SETUJU
TERIMA
TANDATANGANI
PERJANJIAN
Meluluskan
pelantikan & kos
perunding
Dibuat oleh
Agensi Pemohon
Disediakan oleh
Agensi Pemohon
11
MENDAPATKAN
KEBENARAN PEGAWAI
PENGAWAL
&PELEPASAN JABATAN
TEKNIK
PENYEDIAAN TOR,
ANGGARAN KOS, DOKUMEN
PELAWAAN & KRITERIA DAN
SUBKRITERIA PENILAIAN
TEKNIKAL BESERTA SKIM
PEMARKAHAN
(Lamp. 10B di ms.85)
PERTIMBANGAN JPP
PENGIKLANAN PRA
KELAYAKAN &
PENJUALAN DOKUMEN
PELAWAAN PRA
KELAYAKAN
Dibuat oleh Agensi
Pemohon
Dibuat oleh Agensi
Pemohon
Meluluskan TOR,Perincian
Ang. Kos & Kriteria Penilaian
Pra Kelayakan
Dibuat oleh Agensi
Pemohon
PENGELUARAN SURAT
PELAWAAN BESERTA
DOKUMEN PELAWAAN
TERPERINCI
PERTIMBANGAN PBM
PENILAIAN TEKNIKAL PRA
KELAYAKAN & PERAKUAN
SENARAI PENDEK
PENERIMAAN
CADANGAN TEKNIKAL
PRA KELAYAKAN
Dibuat oleh Agensi
Pemohon
Meluluskan senarai
pendek firma
JPP peraku 3 hingga 10
firma mengikut kedudukan
markah teknikal tertinggi
Diterima oleh
Jawatankuasa
Pembuka Peti Tender
PENETAPAN KRITERIA
PENILAIAN
TERPERINCI &
MARKAH LULUS
PENERIMAAN
CADANGAN
TEKNIKAL & KOS
PENILAIAN
TEKNIKAL
PENILAIAN KOS
PENILAIAN
KESELURUHAN
Dibuat oleh Agensi
Pemohon &
diluluskan oleh JPP
Diterima oleh
Urusetia JPP
Dibuat oleh JPP
Dibuat oleh
JPP
Dibuat oleh JPP
Tempoh =
8 – 9 Minggu
TANDATANGANI
PERJANJIAN
PENGELUARAN
SURAT SETUJU
TERIMA
PERTIMBANGAN
PBM
PERAKUAN PELANTIKAN & KOS
PERUNDING
Disediakan oleh
Agensi
Pemohon
Dibuat oleh
Agensi
Pemohon
Meluluskan
Pelantikan &
Kos Perunding
JPP peraku semua firma yang
lulus penilaian teknikal & kos
dan syor 1 firma12
MENDAPATKAN
KEBENARAN PEGAWAI
PENGAWAL
&PELEPASAN JABATAN
TEKNIK
PENYEDIAAN TOR,
ANGGARAN KOS, DOKUMEN
PELAWAAN & KRITERIA DAN
SUBKRITERIA PENILAIAN
TEKNIKAL BESERTA SKIM
PEMARKAHAN DAN
MARKAH LULUS
(Lamp. 10A di ms.83)
PERTIMBANGAN JPP
PENGIKLANAN &
PENJUALAN DOKUMEN
PELAWAAN
Dibuat oleh Agensi
Pemohon
Dibuat oleh Agensi
Pemohon
Meluluskan TOR,Perincian
Ang. Kos & Kriteria Penilaian
Dibuat oleh Agensi
Pemohon
PENILAIAN
KESELURUHAN
PENILAIAN KOS
PENILAIAN TEKNIKAL
PENERIMAAN
CADANGAN TEKNIKAL
& CADANGAN KOS
Dibuat oleh JPP
Dibuat oleh JPP
Dibuat oleh JPP
Diterima oleh
Jawatankuasa
Pembuka Peti Tender
PERAKUAN
PELANTIKAN & KOS
PERLNDING
PERTIMBANGAN PBM
PENGELUARAN SURAT
SETUJU TERIMA
TANDATANGAN
PERJANJIAN
Dibuat oleh Agensi
Pemohon
Disediakan oleh
Agensi Pemohon
JPP peraku semua
firma yang lulus
penilaian teknikal &
kos dan syor 1 firma
Meluluskan Pelantikan &
Kos Perunding
Tempoh =
6 – 7 Minggu
13
LTBKS
Senarai Pendek
T.TERHAD
T.TERBUKA
(dgn pre-Q)
T.TERBUKA
(tanpa pre-Q)
- Tiada.
- Agensi Pemohon
terus peraku 1
firma untuk
kelulusan PBM
- Ada.
- Agensi pemohon
peraku 3 – 10
firma untuk
kelulusan JPP
- Ada.
- JPP peraku 3 – 10 firma
untuk kelulusan PBM
- Tiada.
- Agensi terus peraku firmafirma yang lulus penilaian
teknikal & kos untuk
kelulusan PBM
Kaedah Pelawaan
Surat Pelawaan
Surat Pelawaan
Iklan
Iklan
Pertimbangan JPP
- Kelulusan TOR &
Ang. Kos
- Kelulusan TOR,
Ang. Kos & Kriteria
Penilaian
- Kelulusan Senarai
Pendek
- Kelulusan TOR, Ang. Kos &
Kriteria Penilaian
- Kelulusan TOR, Ang. Kos &
Kriterian Penilaian
Pertimbangan PBM
1 kali sahaja
- Kelulusan
pelantikan
beserta kos siling
1 kali sahaja
- Kelulusan
pelantikan
berserta kos
2 kali
- Kelulusan senarai pendek
- Kelulusan pelantikan
berserta kos
1 kali sahaja
- Kelulusan pelantikan
berserta kos
Tempoh min. sah laku
tawaran
Min. 90 hari drp
tarikh akhir
serahan CTK
Min. 90 hari drp
tarikh akhir serahan
CTK
Min. 120 hari drp tarikh iklan
tender ditutup
Min. 90 hari drp tarikh iklan
tender ditutup
Tempoh pelawaan/iklan
Tempoh pelawa :
Fleksibel
(mengikut
kesesuaian)
Tempoh pelawa :
Fleksibel (mengikut
kesesuaian)
Tempoh iklan:
- Max. 14 hari (local)
- Max. 30 hari (foreign)
Tempoh iklan:
- Min. 21 hari (local)
- Min. 56 hari (foreign)
Rundingan Kos
Dibenarkan.
(Dibuat oleh JPP)
Tidak Dibenarkan.
Hanya Pelarasan
Kos dibenarkan
(Dibuat oleh JPP)
Tidak Dibenarkan. Hanya
Pelarasan Kos dibenarkan
(Dibuat oleh JPP)
Tidak Dibenarkan. Hanya
Pelarasan Kos dibenarkan
(Dibuat oleh JPP)
14
Rundingan Kos
Pelarasan Kos
1. Hanya bagi LTBKS
1. Semua jenis tender
2. Tujuan
adalah
untuk
memuktamadkan
kos
disebabkan
kelulusan
adalah secara kos siling
2. Memandangkan
kos
adalah daripada tawaran
perunding, Agensi hanya
boleh membuat pelarasan
sekiranya
terdapat
kesilapan
arithmetik/
melebihi kadar2 yang
ditetapkan oleh Kerajaan
3. Memuktamadkan
kos
hendaklah dilaksanakan
oleh JPP
3. Pelarasan kos hendaklah
dilaksanakan oleh JPP
15
1.
Pegawai (Agensi Pemohon) yang bertanggungjawab untuk menjual dokumen tender
hendaklah memastikan firma yang membeli dokumen tersebut hendaklah mengisi Senarai
Edaran Dokumen Pelawaan. Contoh Senarai Edaran Dokumen Pelawaan adalah seperti
berikut:
16
1. Min. 2 orang dimana salah seorang terdiri daripada P&P
2. Ahli J/K Pembuka Peti Tender hendaklah berlainan daripada Ahli
JPP
3. Pelantikan hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai
Pengawal
4. Pelantikan J/K Pembuka Peti Tender boleh dibuat secara Tetap
atau Ad Hoc.
ATAU
Boleh Menggunakan J/K Pembuka Sebut Harga Atau Tender
Perolehan Bekalan Dan Perkhidmatan Sedia Ada
17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Membuka peti tender dengan kadar segera selepas tender ditutup
Menerima Senarai Edaran Dokumen Pelawaan daripada Agensi
Menyediakan Borang Jadual Tender
Memastikan Borang Jadual Tender ditandatangani oleh setiap ahli
Memastikan Cad. Teknikal dan Cad. Kos diterima dalam 2 sampul berasingan dan berlakri
Mengemukakan Borang Jadual Tender Berserta Cadangan Perunding kepada Urusetia JPP
Mempamerkan Borang Jadual Tender (tanpa menzahirkan maklumat senarai dokumen yang
tidak lengkap) di Papan Tanda Agensi/Laman Web Agensi & MyProcurement Portal untuk
tempoh tidak kurang daripada 2 minggu.
Tidak
dizahirkan
maklumat
18
Projek Pembangunan Fizikal
Kriteria Utama
Kajian
Peratus Wajaran
Peratus Wajaran
A
B
Kapabiliti Firma
25%
25%
30%
Kakitangan Yang Terlibat
35%
35%
30%
25%
Metodologi
35%
30%
5%
5%
Program Kepastian
Kualiti
5%
5%
-
5%
Sesi temuduga
-
5%
A
B
Kapabiliti Firma
35%
35%
Kakitangan Yang Terlibat
30%
Metodologi
Program Kepastian Kualiti
Sesi temuduga
Kriteria Utama
Pra Kelayakan
Kriteria Utama
Peratus Wajaran
Kapabiliti Firma
50%
Kakitangan Yang Terlibat
50%
1.
Kriteria dan Wajaran Utama seperti di atas adalah tetap (fixed), dimana Agensi tidak dibenarkan
untuk membuat sebarang perubahan ke atas item kriteria utama dan wajaran bagi kriteria utama
tersebut
2.
Namun, subkriteria bagi setiap kriteria utama di atas boleh ditentukan oleh Agensi sendiri.
19
Kriteria Utama
1
Kapabiliti Firma Perunding
Sub kriteria
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Wajaran : 35%
2
Kakitangan Yang Terlibat
a.
Pemarkahan
Berdaftar dengan MOF (tempoh
pendaftaran masih sah)
Lokasi ibu pejabat/cawangan firma di
negeri projek/kajian
Projek/kajian yang seumpama yang
pernah dilaksanakan sama ada
projek/kajian Kerajaan/ Swasta/ Negara
Luar
Pengalaman firma secara umum sama
ada projek/kajian Kerajaan/ Swasta/
Negara Luar
Metodologi
Program Kepastian Kualiti
Wajaran : 5%
JPP hendaklah menetapkan petunjuk dan
wajaran
yang
bersesuaian
bagi
setiap
kategori kakitangan dengan mengambil kira
kelayakan dan pengalaman
1. Tiada
2. Tidak Melebihi 50%
3. Melebihi 50%
1. Ada
2. Tiada
Sijil pendaftaran dengan Badan
1. Ada
Profesional dikemukakan bagi setiap
2. Tiada
kakitangan profesional
Jumlah Wajaran Subkriteria
c.
4.
Pengurusan (Pengarah/Pengurus)
Key Personnel
(Profesional/Perunding Pakar)
3.
Ikhtisas lain
Bilangan kakitangan sementara
d.
a.
Wajaran (%)
5
0
10
5
30
20
5
20
10
5
10
5
0
10
5
0
5
3
2
10
5
0
/100 ; dan
/35
Bilangan/Pengalaman kakitangan firma
:
Anugerah yang diperolehi oleh
firma/kakitangan
b.
Wajaran : 30%
1.
2.
3.
c.
Wajaran : 30%
3.
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Bil. projek/kajian melebihi 3
Bil. projek/ kajian tidak melebihi 3
Tiada projek/kajian seumpama
Bil. projek/kajian melebihi 3
Bil. projek/ kajian tidak melebihi 3
Tiada projek/kajian seumpama yang
disenaraikan
Lantikan bagi semua projek Kerajaan
1. Tidak pernah ditawarkan projek
yang telah ditawarkan bagi 3 tahun
Kerajaan
terkini
2. Nilai Lantikan Rendah
3. Nilai LantikanTinggi
Kerja dalam tangan bagi semua projek
1. Tiada Beban
Kerajaan/Swasta
2. Kurang Beban
3. Tinggi Beban
Ekuiti bumiputera
1. Melebihi 50%
2. Tidak Melebihi 50%
3. Tiada
Kedudukan Kewangan Firma
1. Memuaskan
2. Sederhana
3. Tidak Memuaskan
Jumlah Wajaran Subkriteria
1.
2.
b.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
Metodologi yang dicadangkan
1. Memuaskan
2. Sederhana
3. Tidak memuaskan
Jadual Kerja/Aktiviti Pelaksanaan
1. Ada
Projek/Kajian
2. Tiada
Carta pasukan kerja berserta peranan
1. Ada
dan tanggungjawab setiap ahli pasukan
2. Tiada
Jumlah Wajaran Subkriteria
JPP hendaklah menetapkan petunjuk dan wajaran yang bersesuaian
Jumlah Wajaran Subkriteria
JUMLAH KESELURUHAN (35% +30% +30% +5%)
20
30
20
20
10
5
5
0
5
0
/100; dan
/30
50
25
0
25
0
25
0
/100; dan
/30
100
20
/100; dan
/5
/100
PERINGKAT PENILAIAN
PERATUS WAJARAN (%)
Penilaian Teknikal
80%
Penilaian Kos
20%
JUMLAH
100%
TAJUK I KLAN
BI LAN GAN KERTAS TEN DER YAN G DI N I LAI
M ARKAH LULUS TEKN I KAL YAN G DI TETAPKAN
Kriteria Utama
Penilaian
Teknikal
1
2
3
4
Kapabiliti
Firma
Kakitangan
yang terlibat
M etodologi
Program
Kepastian
Kualiti
Wajaran yg
ditetapkan
( %)
JPP
1
FI RM A 1
JPP
JPP
2
3
35
25
24
30
27
30
5
JUM LAH
100
N YATAKAN LULUS/ GAGAL
PEN I LAIAN TEKN I KAL
KEDUDUKAN
Kriteria Utama dan
Wajaran adalah tetap
: PEM BI N AAN HO SPI TAL BARU SUN GAI BULO H
: 4
: 85%
JPP
1
FI RM A 2
JPP
JPP
2
3
28
Purata
M arkah
%
25.66
JPP
1
FI RM A 3
JPP
JPP
2
3
28
Purata
M arkah
%
28.33
25
32
28
26
27
26
25
24
26
25
3
3
3
80
79
83
JPP
1
FI RM A 4
JPP
JPP
2
3
33
Purata
M arkah
%
32
28
30
29
Purata
M arkah
%
29
32
31
27
29
27.33
29
28
26
27.67
25
26
27
26
29
27
28
28
26
27
27
29
28
28
28.33
3
3
2
3
2.67
3
3
2
2.67
3
3
3
3
80.66
83
88
88
86.33
92
88
88
89.34
85
87
87
86.33
28
GAGAL
LULUS
LULUS
LULUS
-
2
1
3
27.33 + 28 = 55.33
26 + 28.33 = 54.33
Jika seri, diantara 2
firma tersebut, pilih
firma yang mempunyai
markah tertinggi untuk
diranked
21
FIRMA
HARGA TAWARAN (RM)
Firma 1
TIDAK DIKETAHUI (cadangan kos tidak dibuka kerana
gagal penilaian teknikal)
Firma 2
9,380,000
Firma 3
8,800,000
Firma 4
8,520,000
TAJU K I KLAN : PEM BI N AAN H O SPI TAL BARU SU N GAI BU LO H
BI L. DO KU M EN PELAWAAN YAN G LU LU S PEN I LAI AN TEKN I KAL : 3
KO S TEREN DAH YAN G DI TAWARKAN : 8 , 5 2 0 , 0 0 0 =
KRI TERI A
A
B
C
FI RM A 2
YU RAN PERU N DI N G
1
Basic Services
2
A dditional Services
Jumlah Yuran Perunding
KO S PEN YELI AAN TAPAK
KO S I M BU H AN BALI K
JU M LAH KO S PERU N DI N G ( RM )
PENGIRAAN PEMARKAHAN
( Kos Terendah/ Kos Ditawarkan x 100)
PEM ARKAH AN ( % )
KEDU DU KAN
6,500,00 0
560,00 0
7,060,000
520,000
1,800,000
9,380,000
8,520,000
9,380,000
X 100
wajaran 1 0 0 %
KO S DI TAWARKAN
FI RM A 3
6,200,000
540,00 0
6,740,000
410,000
1,650,000
8,800,000
8,520,000
8,800,000
X 100
FI RM A 4
6,450,000
490,00 0
6,940,000
580,000
1,000,000
8,520,000
8,520,000
8,520,000
90.8
96.8
100
3
2
1
X 100
22
TAJU K I KLAN : PEM BI N AAN HO SPI TAL BARU SU N GAI BULO H
BI LAN GAN DO KUM EN PELAWAAN YAN G DI N I LAI : 4
BI LAN GAN DO KUM EN PELAWAAN YAN G LULUS PEN I LAI AN TEKN I KAL : 3
FI RM A
FI RM A 1
A
FI RM A 2
FI RM A 3
FI RM A 4
80.66
86.33
89.34
86.33
GAGAL
LU LUS
LU LUS
LU LUS
-
2
1
3
64.58/ 80
69.06/ 80
71.47 / 80
69.06/ 80
1 M arkah ( %)
-
90.8
96.8
100
2 Kedudukan Kos
-
3
2
1
3 Skor Kos ( M arkah X 2 0 %)
-
18.16/ 20
19.36 / 20
20/ 20
87.22/ 100
90.83 / 100
89.06/ 100
-
3
1
2
-
-

-
M ARKAH PEN I LAI AN TEKN I KAL ( % )
1 M arkah ( %)
2 Status LU LUS/ GAGAL
3 Kedudukan Teknikal
4 Skor Teknikal ( M arkah X
80%)
B
KO S DI TAWARKAN ( RM )
SKO R KESELU RU HAN
-
( Skor Teknikal + Skor Kos)
KEDU DUKAN KESELURUH AN
PERUN DI N G YAN G
DI PERAKU KAN “ “
ULASAN ( jika ada)
tiada
23
1
Dilarang Memecah Kecil Nilai Projek Pembangunan Fizikal/Kajian Untuk Elak Daripada
Melaksanakan Tender – baca bersama SPP 1/2005 (m.s 20 di para 3.1.6)
2
Perolehan perunding melalui pertandingan (tender competition) adalah tidak
dibenarkan (m.s 64 di para 6.4.2)
3
Firma yang telah dilantik oleh Agensi untuk penyediaan dokumen tender/RFP adalah
tidak dibenarkan untuk menyertai tender tersebut (SPP 2/2011 para 12 di m.s 3)
4
Bagi mana-mana perolehan perunding yang memerlukan pengemukaan lukisan
rekabentuk konsep, Agensi adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut (m,s 63 -64):
a
Arahan hanya boleh dikeluarkan kepada firma yang berjaya melepasi pra
kelayakan /disenaraipendek
b
Firma yang telah mengemukakan lukisan rekabentuk konsep tetapi tidak
berjaya dilantik, layak dibayar honorarium/ saguhati/ ganjaran/ hadiah
c
Kadar honorarium/saguhati/ganjaran/hadiah ditetapkan oleh Agensi dan
dinyatakan upfront di dalam Dokumen/Surat Pelawaan
SAMBUNG......
24
5
Kriteria penilaian hendaklah berdasarkan kriteria utama & peratus wajaran yang telah ditetapkan di
dalam MPPP 2011 namun begitu subkriteria setiap kriteria utama adalah fleksibel (m.s 78 di para
10.1.4)
6
JPP boleh melantik JPP Kecil untuk membantu di dalam membuat penilaian (terutamanya bagi
Tender). Namun, hendaklah memastikan JPP Kecil membentangkan perakuan penilaian teknikal
kepada JPP induk sebelum meneruskan penilaian kos. Hanya JPP Induk sahaja yang mempunyai
kuasa untuk membuat pengeyoran kepada PBM dan bukannya JPP Kecil (m.s 26 di para 4.1.5).
7
Penilaian teknikal hendaklah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penilain kos dan kedua-duanya
tidak boleh dilaksanakan secara serentak. Penilaian kos hanya boleh dibuat untuk firma yang lulus
penilaian teknikal sahaja (m.s 133 di para 14.2.7)
8
Sekiranya terdapat keperluan untuk memendekkan tempoh iklan tender terbuka, KSU diberi kuasa
untuk mempertimbangkan perkara tersebut (m.s 110 di para 12.4.1(a)(iii))
9
Bagi Kaedah Tender Terbuka melalui Pra Kelayakan, sekiranya senarai pendek perunding adalah
kurang daripada 3 firma, keputusan hendaklah diperolehi daripada PBM sama ada untuk
meneruskan proses tender atau di tender semula (m.s 118 di para 13.3.1(d))
10
Setiap ahli JPP hendaklah menilai semua cadangan teknikal secara individu dan proses penilaian
tersebut hendaklah dibuat secara bermesyuarat (m.s 133 di para 14.2.4)
11
Firma perunding adalah dibenarkan untuk bergabung bagi memenuhi kriteria minimum yang
ditetapkan oleh Agensi. Namun hendaklah dinyatakan secara jelas dan upfront di dalam iklan &
dokumen pelawaan mengenai jenis gabungan (sama ada project basis/ penubuhan konsortium)
(m.s. 59 di para 6.1.2)
25
SEKIAN, TERIMA KASIH
26

similar documents