Namn på presentationen

Report
När tar maten slut på
livsmedelshyllorna?
Jan-Olof Ehk
Risk- och säkerhetschef
ICA Logistik, 2013-02-21
Agenda
• Detta är ICA
• Sårbarheten ökar över tid
• Förebygga risker
• Hantera avvikelser och incidenter
• Frågor
2
Detta är ICA
Vision
Vi ska göra varje dag lite enklare.
Mission
Vi ska bli det ledande detaljhandelsföretaget
med fokus på mat och måltider.
Från lanthandel till internationell koncern
ICA- idén föds.
Dagens ICA-symbol
introduceras.
Partnerskap
med holländska
Royal Ahold.
ICA och Kesko
inleder samarbete i bolaget
Rimi Baltic AB.
ICA öppnar
Apotek i Sverige
och ett nytt
koncept under
namnet
ICA To Go.
1917
1964
2000
2005
2010
Hakon Swenson
startar Hakonbolaget i Västerås.
1938
1966
ICA AB
bildas.
ICA blir marknadsledande i Sverige.
1998
2001
ICA och norska
ICA Banken
Hakon Gruppen AB registreras.
går samman.
Rimi blir nytt varumärke i Norge.
2006
ICA förvärvar
Keskos andel i
Rimi Baltic AB
med varumärkena
Rimi Hypermarket,
Rimi Supermarket,
Säästu Market och
Super Netto.
2008
Konverteringe
n till nya Röda
Rimi inleds
i Norge.
2013
Ahold
säljer sin
ägarandel
Stort butiksnät i fem länder
Region
Antal butiker
31 december 2011
Sverige
1 334
Norge
550
Estland
82
Lettland
111
Litauen
46
TOTALT
2 123
Kraven på logistik
• Klara ökade volymer och nya sortiment
– Konsumentpackat kött, drycker, mejeri, etc
• Minska kostnader och öka service
– Mindre kapital bundet i lager
– Minskat svinn
– Bättre servicegrad
• Bli bättre på färskvaror
– Mer utrymme för färskvaror på lagren, bredare sortiment
– Obruten kylkedja, max 4 grader
• Underlätta för butikerna
– ”Allt på en bil”
– Minska kostnader --> sänka priser
– Rationellare hantering
Sårbarheten ökar över tid
Logistikkartans utvecklig över tid går mot färre
men större lager…
Då
Nu
Mer volym i våra flöden
IT-beroendet ökar genom högre
automationsgrad över tid
Högre krav på färskvaror
• Lagerdagar – minskar över tid
– Kött och grönsaker 2 dagar,
– Övriga färskvaror 4 dagar
– Torra varor och djupfryst 11 dagar.
• Kvalitetskraven – ökar över tid
–
–
–
–
Färskvaror: 0-4 grader C
Varm frukt &grönsaker: 12-16 grader C
Kall frukt & grönsaker: 1-4 grader C
Bananer: 12 grader
• Butikens baklager – minskar över tid
Riskanalyser
ERM; ICA Sweden RISKS Q4 2012; DISPLAYING CHANGES
Legend; Q3 2012
Removed
risk
New
risk
Current
rank
Prior
rank
X
X
X
X
*) Net risk taking into account mitigating controls
Green; Efficient measures in place ,
Yellow; Moderately efficient measures in place
Red; None or scarcely efficient measures in place
Exempel: It-riskexponering per månad för Logistik
Sammanvägd riskexponering per månad
140
120
100
80
60
40
20
0
Inom transportsidan görs riskanalyser på kort
respektive lång sikt
• Kort sikt
• Längre sikt
• Strejk / lockout
• Miljö
• Naturkatastrof/väder
• Bränslepriser
• Sabotage/avbrott
• Skatter
• Lönsamhet
• Infrastruktur
• Chaufförstillgång
• Stadstrafik
• Dual sourcing
• Tillgång drivmedel
• Socialt ansvar
Riskanalys för ICAs transporter
- Detaljhandeln kännetecknas av stora
volymer med låg hållbarhet, dvs frekventa
leveranser
- Marginalerna små, dvs minskad
försäljning slår hårt
- Sårbarheten ökar över tid
- Butiker börjar brista varor (färsk) redan
efter ett par dygn
- In- och utleveranser kan påverkas
- Efter en vecka utan transporter rejält tomt
på hyllorna
- ICA har ett samhällsansvar, inte minst på
glesbygden och i norra Sverige
Förebygga risker
Generella risker som vi proaktivt hanterar/har
handlingsplaner för…
• Exempel på områden
• Elavbrott
• Lager ur funktion
• Vattentillgång
• Hamstring
• Personalfrånvaro
• Nödsortiment
• Leverantör i konkurs
• Strejk
• IT
• Snabbt ändrat
• Brand
• Sabotage
kundbeteende
• Kyla
• Osv.
Transportrisker – lång sikt
• Miljö / socialt ansvar
• ICA driver ett antal projekt med alternativa
drivmedel (metandiesel och etanol)
• Tåglösningar (främst intransport)
• Nära samarbete med olika myndigheter
• Dubbeldäckare
• Cabotage
• CO2 uppföljning mm
• Lönedumpning
Transportrisker – kort sikt
• Strategi – flera distributörer, flera leverantörer
• Kompetenskrav
• Långsiktiga samarbeten
• Incidenthantering
• Övningar
• ”Nödsortiment”
Hantera avvikelser och
incidenter
ICA Säkerhetscenter – bemanning dygnet runt
Förberedda planer vid olika scenarios
Protokoll mall TIBmöte
Roller i incidentprocessen
Checklista - När
pressen ringer
Flytt av ordermassa
mellan enheter org
Så gör du vid
leveransstörningar
mot butik
Logistik larmlistor
25
One pager CSM
TIB veckoavstämning
Krisorganisationer övas regelbundet
K ris g ru p p a rb e ts p la ts H a c k s ta
= O rd in a rie k ris g ru p p
L ok a l T IB L og is tik
•S a m m a nk a lla n d e
•F å in rä tt k om p e te ns
L o k a l T IB ä r a lltid K ris c h e f
tills ro lle n e ve n tu e llt
b e m a n n a s a v a n n a n p e rs o n
= O rd in a rie re s u rs e r
= E x tra re s u rs e r
K ris c h e f/A P A n s va rig
•L e d a & fö rd e la
•M e d ia k o n tak te r
L a g e rd rift
•A n s va r fö r la g e rd rift
D o k um e n ta tio n
•F ö ra lo g g b ok
•B e s lu ts lis ta
•S e k re te ra re
In fo rm a tio n
•A rb e ts p la ts in fo
•K o n tak t IC A in fo a vd
HR
•M e d a rb e ta rfrå go r
•A rb e tsm iljö frå g o r
•F a ck lig a frå g o r
•F ö re ta g s h ä ls o vå rd
S ä k e rh e t
•B e va k n in g sfrå g o r
•S k a de b e g rä ns n in g
•F ö rs äk rin g sfrå g o r
•M yn d ig h e ts frå go r
C oor
•F a s tig h e tsfrå g o r
•K o n to rsfrå g o r
•R e s u rs i k ris
C e n tra l T IB
•K a n e rs ä tta k ris c hef
•B o llp la n k
•B e s lu ts re s u rs
IT H e lp d e sk
F a s ta b
U trym n in g s vä rd a r
Ö vrig a re s u rs e r
Ö vrig a fu nk tio n e r
•K o n c e rn a dm in
•H K L o g is tik
•IT /te lefo n i
•Ö vrig a
Exempel på kontinuitetsplan (avbrottsplan för
Hilton/KPK)
27
ICA Sweden received the
Security Award for its
Risk Management work
in Sep 2012.
Juryns motivering:
”Utifrån egna förutsättningar och med förankring i
ledning och organisation har risk
managementarbetet lyfts till nya nivåer, med siktet
tydligt inställt på säkra processer, skydd av
varumärke och bättre lönsamhet. Det framgångsrika
RM-arbetet har bedrivits med energi och entusiasm
och omfattat utbildning och riskbesiktningar.
Arbetet kan inspirera andra och fungera som en
förebild.”
Frågor?

similar documents