Kjøring i jobben - Hms

Report
Rogaland
Januar 2015
Kjøring i jobben
HMS i Trafikken - Trafikksikre arbeidstakere?
Paal Ove Sodefjed
Kanskje vi kan se det samme…
Avklaringer/Begrep
• Trafikkuhell
• Trafikkulykke
• Arbeidsrelatert trafikkulykke
Definisjoner
• Trafikkuhell:
Uhell som medfører materiell skade og eller som har
ubetydelig personskade.
• Trafikkulykke:
Ulykke som medfører personskade som ikke er
ubetydelig og som skal rapporteres til politiet.
• Arbeidsrelatert trafikkulykke:
Trafikkulykke som involverer minst en fører som er på
jobb.
Ref: TØI 1188/2012
5
Oppgave – Kartlegge omfanget
Hvem har vært involvert i et trafikkuhell med
materielle skader..
Hva var årsaken, hva var det som hendt`?
Årsaker:
Vi er i Rogaland….Sjekke tilstanden.
• Hvor mange trafikkuhell tror du blir meldt til
forsikringsselskapene hvert år fra Rogaland?
Link til forsikringsskadene;
http://trast.fnh.no/UI/Trast.aspx
• Hvor mage av disse involverer en som kjører bil i
jobb, eller til og fra jobb?
Trafikkuhell
Kostnader
564.690.000,- kroner
I tillegg legge til kostnader på skadde og drepte personer……
Dødsulykker i trafikken 1950 - 2013
Arbeidsrelatret trafikkulykke
Hvor stor andel av dødsulykkene i trafikken skjer
i jobb sammenheng?
Hva kjennetegner disse ulykkene?
Arbeidsrelaterte dødsulykker
13
14
Om førere i arbeid når ulykken
skjer
• Tungbil / buss når føreren er yrkessjåfør, personbil
når føreren ikke yrkessjåfør
• Nesten alltid menn
• 26 % av de andre som kjørte i arbeid var over 54 år,
mot 17 % av yrkessjåførene
• 57 % av ”andre” kjørte kjøretøy klassifisert som
”utløsende” for ulykken, mot 36 % av yrkessjåførene
• 37-38 % brukte ikke bilbelte
15
Systematisk HMS arbeid gir resultater!
NS-ISO 39001:2012
Styringssystemer for trafikksikkerhet
•
Alle som går på jobb, skal komme
helberget tilbake, sa arbeids- og
sosialminister Robert Eriksson under
signeringen av HMS-charteret for
byggenæringen 18. juni 2014
NS-ISO 39001:2012
Styringssystemer for trafikksikkerhet
Tenk gjennom 1.
Hvor mange kjøretøy har din bedrift i aktivitet?
2.
Har din bedrift hatt uhell eller ulykker i trafikken i løpet
av de siste fem årene?
3.
Dersom ja, hvilke konsekvenser har trafikkulykker for
bedriften og den enkelte ansatte?
4.
Hvem kan i din bedrift kan påvirke trafikksikkerheten?
5.
Hvilke praktiske konsekvenser har en skade på
kjøretøyene for din virksomhet?
6.
Hvilke innsparinger tror du er mulig?
Veien videre
1. Hva nå?
2. Hva trenger du/din virksomhet?
3. Hvem tar ansvar?
Hvilket bilde ser du nu..et nytt..
http://www.tryggtrafikk.no/

similar documents