Mobil røntgen på humpete samhandlingsveier.

Report
Mobil røntgen på humpete samhandlingsveier
Røntgentjeneste primært for sykehjemsbeboere og innsatte i fengsler
Frode Lærum
Forskningsavdelingen,
Akershus universitetssykehus
MTF landsmøtet
Lillestrøm 2013
Røntgen hyppigste henvisningsårsak
Akutte, helsemessige hendelser hos 714 sykehjemspasienter over
8 ukers periode (2004, n=453):
– 28% (128/453) henvist spesialisthelsetjenesten
– 82% (78) trengte videre behandling.
– Halvpartene av disse henvisningene var til
røntgen,
– 3/4 til skjelettundersøkelser.
Pasientene undersøkes i sin egen
seng
Opptaksområde
SNR + Ullensaker (inkl. Ullersmo)
21 sykehjem (ca 1100 senger
og 250 innsatte)
Kjøreavstand
max ca 45 km
I tjeneste hverdager
08.00- 15.30
Betydning –
mobil rtg i sykehjem (n=125/197)
• Konsekvenser
– for pasientbehandling
– for stell/pleie
• Tentativ diagnose
– Bekreftet 58% (n=72)
– Avkreftet
42% (n=52)
– (Usikker n=1)
85% (n=106)
71% (n=89)
Erfaringer
Teknologi
Røntgenapparatet
Atomed
WiFi/filoverføringer
Norsk helsenett
Sykehuspartner
(Telenor)
Støtteverktøy
Campus Kjeller
HiOA
Trådløs
overføring:
NHN
kommunene
Ahus
Støtteverktøy
• ”Ahus-bucky”
• ”Hjertebrett”
• El-magnetisk låsesystem i bil
Mobil, digital røntgentjeneste:
Status 2012
• Norge: 4 operative enheter - Oslo, Romerike,
Fredrikstad, Bergen
• 2013: SIV/Tønsberg, Vestre Viken
• >7000 rtg undersøkelser siden 2004
• Europa forøvrig: Sveits, Sverige, Italia
1990-tallet
• 1992 Fikk se radiografdrevet mobil
røntgentjeneste for sykehjem i New Jersey,
USA
• 1997 Diskusjoner med Oslo kommune om
privat organisert oppstart her
– Spørreundersøkelse blant sykehjemsleger
– Kommunaldirektøren sluttet
2000-tallet
• 2000 – digitale røntgendetektorer (DR) med
direkte digitalisering av bildene
• 2002/2004 – Høykom-finansiering av mobil
røntgen-prosjekt
– Helse Sør RHF/stopp
– Helse Midt RHF/stopp
– Helse Øst RHF 2004 (TMD)
• Oppstart Oslo september 2004
2000-tallet forts
2005 publisert CARS, Michael
– 2006 Geneve/Basel
– 2008 Lund, 2009 Torino
• 2005 Europacs-pris
• 2005-2013: Erfaringskonferanser DNMS, NFR , FLSB,
Ahus, Lund, Wien..
• 2006 RHF Sør: 2 mill Blefjell sykehus - nei takk!
• 2009 Bestillerdokumentet HOD/RHF
• Møter Hdir -, HOD
• Helsedirektør/ spesialisthelsetjenesten
• Eieravd. HOD
• Statsekretærer
Politikk
•
•
•
•
2002 Stortinget: Formann Sosialkomitéen, John Alvheim
2004 Stortinget: AP´s helsepol. talsmann
2005 Møte statsråd Meyer, Moderniseringsdept
2006 Stortinget: Helsepol Jan Bøler
•
Omtalt i 2-3 Stortingsmeldinger
•
•
•
2008 NRK Søndagsavisen nyttårsdag med statsminister Stoltenberg
2009 Samhandl.reformen: I eksempel-menyen til helsestatsråd Bjarne Håkon Hansen
2010 Stats- og helseminister på befaring Lørenskog
•
•
•
•
•
Dagsnytt 18 påfølgende dag
Protestkronikk i Aftenposten fra førsteamanuensis, Inst. f. almenmed.
2010 Statssekretær i HOD statssekr Ingebrigtsen
2011 Stortinget: Laila Dåvøy KrF helsepol talskvinne
2012 Brev fra Ahus og Lørenskog til HOD om finansieringordning
– Ubesvart
•
•
2012 Mobil rtg presentert på HOD/Hdir/Norsk Helsenetts stand under
eHealth/ministerrådskonf. København
2013 Interpellasjon Stortinget (mai/juni) om finansiering
– Hva vil Støre si?
Finansiering I
Prosjektmidler
–
–
–
–
–
–
–
Høykom
Innomed
Medinnova
RHF Sørøst
Samhandlingsmidler
Norsk Designråd
Kjeller Innovasjon
• Driftsmidler
– Spleiselag: Deling HF og kommuner
•
• Problematisk solidaransvar
• Svarteperspill
Bærekraftige, offentlige helsetjenester egner seg ikke som spleiselag!
Finansiering II
• Kommunene mener mob rtg er
spesialisthelsetjeneste
• Ambulansetjenesten og innleggelser er store
alternativkostnader
• Økte kostnader for de bildediagnostiske avd.
– De kostnadsstedene som får gevinst er ikke de
samme som får økte utgifter
Organisering
• Bildediagnostiske avdelinger må i dag:
– Bemanne tjenesten (radiograf som også er sjåfør)
• Lavere effektivitet ift alternative arbeidsoppgaver
– Beskrive u.s. og tilbakemelde resultat
– Hente inn kommuneavtaler
– Drive flåtestyring av bil(er)
– Skifte olje og bytte dekk på bilen
Tjenestedesign med sterkt
brukerperspektiv:
Sykehjemspasienter i sykehus
Veien videre..
Mobil røntgen kjører videre…

similar documents