PowerPoint Sunusu - öyp | anadolu üniversitesi

Report
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME
PROGRAMI
(ÖYP)
Anadolu Üniversitesi
ÖYP Kurum Koordinatörlüğü
28 Aralık 2012
ÖYP Amaç
 Lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan
yükseköğretim kurumlarında,
 Öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim
kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim
yaptırılması yoluyla,
 Öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin esas ve usulleri
düzenlemektir.
Enstitülere ve öğrenim durumuna göre öğrenci sayıları
Yüksek Lisans
Doktora
Bütünleşik
Doktora
Toplam
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
52
16
5
73
Fen Bilimleri
Enstitüsü
33
16
3
52
Eğitim Bilimleri 28
Enstitüsü
11
5
44
Güzel Sanatlar
Enstitüsü
14
3
17
Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
2
2
4
129
48
13
*6’sı Yabancı Dil Okulu’nda olmak üzere TOPLAM
196
190*
öğrenci mevcuttur.
Enstitüler ve ÖYP
Güzel
Sanatlar Ens.
9%
Eğitim Bil.
Ens.
23%
Sağlık Bil.
Ens.
2%
Fen Bil.Ens.
27%
Sosyal
Bil.Ens.
39%
ÖYP- Kadroların Belirlenmesi
1- Her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ÖYP
araştırma görevlisi kadroları belirlenir.
2- Yükseköğretim kurumları ÖYP kapsamında atamak
istedikleri kadrolara ilişkin özel şartları belirleyip YÖK’e
bildirir.
3- Kadroların yükseköğretim kurumlarına dağılımı YÖK
tarafından yapılır.
ÖYP- Kadrolara Başvuru
YÖK, uygun gördüğü kadro ilanlarını yılda iki (2) kez
www.yok.gov.tr adresinde yayınlar.
 Kadro tercih ve başvuruları aynı adresten beyan
usulüne göre on-line yapılır.
 Yerleştirmeler ÖYP puanlarına göre YÖK tarafından
yapılır.
 Beyanlarının doğruluğu kontrol edilen adayların
atama işlemleri üniversitemiz Akademik Personel
Birimi tarafından 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi
uyarınca yapılır.
ÖYP Puanı nedir?
 Kadro veya kontenjan başvuruları sırasında ÖYP
araştırma görevlilerinin;
 Lisans genel not ortalamasının %25’i
 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında
(ALES) ilgili alanda alınan puanın %60’ı
 Eğer varsa, yabancı dil puanının %15’i alınarak hesaplanır
 ÖYP Puanı en son girilen ALES ve Yabancı Dil Sınav
sonuçlarına göre güncellenebilir.
Lisansüstü Öğrenim Kontenjanları
• YÖK yılda iki (2) kez üniversitemizden öğretim elemanına
ihtiyaç duydukları anabilim dalları itibariyle
• Araştırma görevlisi sayılarını
• Mezuniyet alanlarına ilişkin özel şartları belirlemelerini ister.
• YÖK Yürütme Kurulu ilgili talepleri değerlendirir ve ÖYP
araştırma görevlisi kontenjanlarını belirler.
• Kontenjanlar YÖK’ün resmi internet sitesinde ilan edilir.
• 2012.17.822 karar gereği Bahar 2013 Lisansüstü Öğrenim
yerleştirmeleri merkezi sistemle YÖK tarafından yapılacaktır.
Kontenjanlara Başvurular
 Üniversitemizde lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan
adaylar başvuruları koordinatörlüğümüzce kontrol edilerek
öğrenci kaydı için ilgili enstitüye yönlendirilir.
 Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden
anabilim dalları için ise ilgili Yükseköğretim Kurumunca özel
yetenek sınavı yapılır.
 Değerlendirme ve yerleştirme adayların ÖYP Puanının % 75’i ve
ilgili Yükseköğretim Kurumunca yapılan Özel Yetenek Sınavının
% 25’i hesaplanarak yapılır.
 Öğrenci kaydı tamamlanan asistanın dosyası 2547 sayılı
kanunun 35. madde gereği görevlendirme işlemleri başlatılmak
üzere üniversitemiz Akademik Personel Birimine iletilir.
 ÖYP Araştırma Görevlilerinin atandıkları anabilim dalında
lisansüstü eğitim yapmaları esastır.
Yabancı Dil Eğitimi
 Yabancı dil puanı 65’in altında olan ÖYP araştırma görevlileri;
 ÖYP puanları ve tercihleri esas alınarak merkezi yerleştirme
sistemi ile YÖK’ün belirlediği yurtiçindeki yükseköğretim
kurumlarına altı ay süreyle dil eğitimi almak üzere yerleştirilir.
 ÖYP araştırma görevlileri;
 Dil eğitimi süresi boyunca yabancı dil eğitimi veren
yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi
uyarınca görevlendirilirler.
 Yabancı Dil Sınav Sonucu 65 ve üzeri puan olan ÖYP
araştırma görevlileri, istekleri halinde yabancı dil eğitimi için
en fazla altı ay süreyle yurtdışına gönderilir.
 Araştırma görevlilerinin yurt dışında dil eğitimi almalarına ilişkin
şartlar YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.
Öğrenim Süreleri
ÖYP araştırma görevlilerinin öğrenim süreleri Anadolu
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nde belirlenen normal öğrenim süreleridir.
Ek Süre
Yüksek Lisans
: 4 yarıyıl + 2 yarıyıl
Doktora
: 8 yarıyıl + 4 yarıyıl
Bütünleşik Doktora : 10 yarıyıl + 4 yarıyıl
*Ek süre ve bilimsel hazırlık boyunca ÖYP kapsamında
verilen desteklerden yararlanılamaz.
Danışman Ataması ve İzleme
 ÖYP araştırma görevlilerine, bağlı oldukları Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile bir danışman atanır.
 Atanana kadar ÖYP’linin danışmanı Bölüm Başkanıdır.
 Danışman, her yarıyıl sonunda araştırma görevlisi hakkında
hazırlayacağı değerlendirme raporunu enstitü
müdürlüğüne sunar.
 İlgili enstitü müdürlüğü bu raporları ÖYP Kurum
Koordinatörlüğüne gönderir.
 Bu raporlar düzenli olarak (yılda 2 kez) öğrencinin mecburi
hizmet yükümlüsü olduğu yükseköğretim kurumuna
gönderilmek üzere Personel Daire Başkanlığına iletilir.
Kaynak Aktarımı ve Kullanımı
Düzey
Proje
Seyahat
TOPLAM
Demirbaş-Sarf
Katılım-Yolluk
Yüksek Lisans
10.000
10.000
20.000
Doktora
10.000
20.000
30.000
Bütünleşik
Doktora
20.000
30.000
50.000
ÖYP Giderleri
 Proje Giderleri: Lisansüstü öğrenim için gerekli alımlar,
temel ofis ekipmanları, sarf malzemeleri, makine-teçhizat
ve hizmet alım, bakım ve onarım harcamaları
 Seyahat Giderleri: ÖYP araştırma görevlilerinin ile bunların
danışmanlarının yılda 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi ve
yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları için kullanılır.
 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan ödemeler ile ÖYP
araştırma görevlisinin danışmanları için ÖYP kapsamında
yapılacak diğer ödemeler dahil.
Proje giderlerine ilişkin harcamalar
1. ÖYP araştırma görevlisinin gerekçeli dilekçesi,
2. Atanmış ise tez danışmanının, tez danışmanı
atanmamış ise bölüm başkanının olumlu görüşü
3. ÖYP Kurum Koordinatörlüğü tarafından uygun
bulunanlar ilgili birime gerçekleştirilmek üzere iletilir.
Seyahat giderlerine ilişkin harcamalar
1. ÖYP araştırma görevlisinin gerekçeli dilekçesi,
2. Atanmış ise tez danışmanının, tez danışmanı atanmamış
ise bölüm başkanının olumlu görüşü,
3. ÖYP Kurum Koordinatörlüğünün önerisi
4. Üniversite Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde (Yurtdışı)
5. ÖYP Kurum Koordinatörlüğü tarafından yerine getirilir.
Bu görevlendirmelerde,
Anadolu Üniversitesi Yurtiçi-Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere
Katılımına ilişkin Usul ve Esaslar uygulanır.
ÖYP Araştırma Görevlileri
 İlgili kaynakları;
 Öncelikle ÖYP çerçevesince YÖK tarafından aktarılan ve
gider dağılımı kendisi tarafından belirlenmiş bütçe
çerçevesinde kullanır.
 ÖYP çerçevesinde kendisine aktarılan bütçenin
tükenmesi halinde;
 ÖYP Usul ve Esaslarınca her bir harcama kalemi için
belirledikleri tutarların aynısı kadar daha Üniversite
kaynaklarından (öncelikli olarak BAP kaynakları olmak
üzere) kullanabilir
İstekler
 Yılda 3 kez istekler ÖYP koordinatörlüğünde toplanacaktır.
 İstekler Enstitülerce ÖYP koordinatörlüğüne toplu halde
iletilecektir.
 Mart-Haziran-Eylül
 İstek Öncelik Sırası
1- Bilgisayar
2- Demirbaş DMO
3- Demirbaş DMO Harici
4- Sarf DMO
5- Sarf DMO Harici

similar documents