Klinikmøde 8. semester

Report
Praktikmøde 10. semester Forår 2015
Emil Aarestrup
31. oktober 2014
Kl. 13.15-14.00
Cecilie Bræmer-Jensen, faglig vejleder
Kirsten Zeuthen, praktikkoordinator U&K
4 praktikperioder fordelt på 2 hold



Medicinsk (4 uger)
Kirurgisk (4 uger)
Kommunikation (automatisk tilmelding)
---------------------------------

Almen praksis, psykiatri og pædiatri (2x2x2 uger)
Elektiv (4 uger)
Praktikrul med angivelse af uger
PRAKTIKRUL 10. SEMESTER FORÅR 2015 - UGERNE 6-15
1A
Medicin uge 6-9
Kirurgi uge 10-13
1B
Kirurgi uge 6-9
Medicin uge 10-13
2A
Elektiv uge 6-9
2-ugers klinikophold
uge 10-11
2-ugers klinikophold
uge 12-13
2-ugers klinikophold
uge 12-13
2-ugers klinikophold
Elektiv uge 8-11
uge 6-7
2-ugers klinikophold 2-ugers klinikophold
2C
Elektiv uge 10-13
uge 6-7
uge 8-9
2-ugers klinikophold 2-ugers klinikophold 2-ugers klinikophold
2D
uge 6-7
uge 8-9
uge 10-11
2B
Studerende på hold 1A og 1B tilmeldes
automatisk den tilhørende
kommunikationsundervisning, der afvikles i
uge 50-51.
2-ugers klinikophold
uge 14-15
2-ugers klinikophold
uge 14-15
2-ugers klinikophold
uge 14-15
Elektiv uge 12-15
Indskrevet på kandidaten før
1.september 2011?
Elektivt rul: du skal IKKE have 2 ugers
klinik i pædiatri -> du har fri
 Medicin og kirurgi: du skal ikke have
kommunikationsundervisning -> du har fri
 Du skal på dine prioriteringsskemaer
huske at skrive, at du er indskrevet på den
gamle kandidat studieordning!

Regler og procedurer

Indgangskrav:
◦ Indgangskrav til 10. semesters praktik er fjernet
Kun elektiv praktik kan tages i udlandet
Det er ikke muligt selv at arrangere praktik i
Danmark, ej heller at flytte sin praktikperiode
 For regler om praktikophold – se sdu.dk


Praktikprioritering






Alle studerende skal indsende forside med
kontaktoplysninger og oplysning om særlige forhold.
Dokumentation for særlige forhold vedhæftes.
Prioriteringsskema: Indsend prioriteringsskema for hold 1
eller hold 2 afhængig af hvilket hold du mangler.
Ophold koblet i rul, se prioriteringsskema.
Prioriter mindst 25 rul, gerne flere. Hvis det mod forventning
ikke lader sig gøre at fordele blandt de første 25
prioriteringer, vil du blive kontaktet.
Studerende med særlige forhold vil blive ”håndfordelt”.
Prioriter ud fra elektivt ophold.
Det kan blive nødvendigt at ændre elementer i rul for at få
pladser nok til studerende med særlige forhold, dog sådan at
den elektive prioritering søges bevaret.
Elektivt ophold i udlandet i
praktikperioden


Hvis du har planlagt elektivt ophold i
udlandet inden for praktikperioden, skal der
vedlægges dokumentation for aftalen ved
tilmelding, så de øvrige ophold kan fordeles
rundt om det elektive ophold.
Et elektivt udlandsophold kan planlægges når
som helst inden for perioden, dog sådan at
det er muligt at lægge 2-ugers ophold uden
om det elektive ophold, uden at perioden
overskrides.
Elektivt ophold i udlandet i
sommerferien
Det er muligt at tage den elektive praktik i udlandet uden
for almindelig praktikperiode, fx i sommerferien. I så fald
planlægges øvrige ophold, hvor der er pladser.
Man kan kun få fri i en bestemt periode, hvis der
foreligger studienævnsbeslutning.
Praktiksteder
Findes i hele Region Syddanmark.
Afdelinger repræsenterende mange
forskellige specialer. Se listen på sdu.dk
Prioriteringsrækkefølge ved
praktikfordelingen


Så mange som muligt får opfyldt deres 1. prioritet
Universitetet er forpligtet til at fordele jævnt på alle regionens
sygehuse
Der tages så vidt muligt særlige geografiske hensyn til studerende med
følgende særlige forhold:
1. Studerende med studienævnsbeslutning
2. Studerende med børn og studerende med termin i perioden
(kommende fædre i den sidste måned). Til pladser helt tæt ved bolig
prioriteres i rækkefølge:
- Eneforsørgere med børn op til 5 år
- Eneforsørgere med børn i skolealderen
- Par med børn op til 5 år
- Par med børn i skolealderen
For de to sidste kategorier kan der fordeles lidt længere væk (typisk
inden for Fyn)
Praktikstedsprioritering
 Skema
til praktikstedsprioritering findes på
hjemmesiden www.sdu.dk under
professionssporet
→ Klinikophold → Klinikfordeling
Bolig
Får man praktikplads i






Esbjerg
Sønderborg
Augustenborg
Aabenraa
Dianalund
Øvrige Vest- og Sønderjylland
- vil man få tilbudt bolig under opholdet.
Praktiksteder uden bolig
På følgende sygehuse stilles der ikke bolig til
rådighed
 Vejle
 Middelfart
 Svendborg
 Slagelse
 Kolding
Ungdomskort

Hvis du skal i praktik uden for Odense er det en god ide at bestille
et ungdomskort.

Praktik på Fyn  bestil dit ungdomskort til dit primære
uddannelsessted. Kortet gælder til al offentlig transport på Fyn.

Praktik uden for Fyn  Først skal du søge om ungdomskort til dit
primære uddannelsessted; SDU. Dernæst skal du søge om at få et
kort til et sekundært uddannelsessted; dit praktiksted.
Bestil kortet i god tid (senest 3 uger før praktikopholdets start)
Spørgsmål til ungdomskort skal rettes til SU-kontoret på Campus
eller til SU-styrelsen.
Find svar på http://ungdomskort.dk/spoergsmaal-og-svar/
Fra 1. juli 2014 kan alle studerende uanset SU-status modtage
ungdomskortet.




Tilskud til transport




Fakultetet yder tilskud til transportudgifter i forbindelse med
klinikopholdet.
Der ydes et tilskud på 587 kr. pr. fire uger til studerende, der skal i
praktik uden for Odense.
Hvis man har flere praktikophold uden for Odense, kan der blive
tale om tilskud til flere ungdomskort, hvis praktikstederne ligger på
forskellige strækninger eller perioden overskrider fire uger.
Når praktikopholdet er slut modtager I mail med link til elektronisk
blanket, der skal udfyldes. Dokumentation SKAL vedhæftes – ellers
ingen tilskud.
Tilskud til kørsel i egen bil
•
•
•
•
•
Der kan gives tilskud til kørsel i egen bil.
Tilskud til kørsel i egen bil opgives til SKAT.
Der skal udfyldes rejseafregning på papir – I får den
hos Kirsten Zeuthen, WP 19, 3. sal.
Fakultetet må kun udbetale tilskud uden
dokumentation, hvis det er jeres egen eller
ægtefælle/samlevers bil, I har benyttet.
Hvis I låner en anden bil, vedlægges dokumentation for
egne udgifter på bilen, fx benzinboner fra den
relevante periode i kombination med bankudskrift.
Kommunikation
Kun i forbindelse med MedicinskKirurgisk ophold
 Husk at den er obligatorisk
 Deltag aktivt i undervisning, for at få det
bedste udbytte!
 God mulighed for at øve sig, ”dumme sig”
og stille spørgsmål

Evaluering af studerende

Den kliniske lektor forestår evalueringen af de studerende
◦ Evalueringen sker via portfolio
◦ Materiale tilsendes afdelingen
◦ Du kan selv se portfolio på www.sdu.dk
◦ Det er en god ide at bede om en kopi af den udfyldte portfolio
◦ Tages den elektive klinik i udlandet, skal man selv medbringe en
blank portfolio, der efterfølgende indsendes til
studiesekretariatet!
◦ Engelsksproget portfolio findes på hjemmesiden.
◦ Afdelingerne har modtaget instruktion i at evaluere via
portfolio.
Portfolio

De 10 mål:
Læs dem
på nettet!

Det er dit eget ansvar, at sørge for at portfolien
udfyldes, og at I får udført det, der skal til for at
bestå!
Hvordan består jeg?

Medicin/kirurgi:
Du bedømmes i de 10 mål 2
gange, og skal min. Bestå hvert
hvert mål én gang.

Pæd./AP/psyk.:
Du bedømmes i de 10 mål 3
gange, og skal min. bestå hvert
hvert mål to gange.

Elektivt:
Du bedømmes i de 10 mål én
gang, og skal min. bestå 7 af
de 10 mål.
Evaluering af praktikken
Evaluering af alle praktik ophold foregår
via mail. Du får tilsendt en mail i den
sidste uge af dit ophold!
 Det er obligatorisk og det nytter!!

Feedback på afdelingerne
Du kommer ud i en travl hverdag på afdelingerne, og det er dit
eget ansvar at få feedback på det arbejde, du udfører.
Det er helt ok at efterspørge feedback.
Men forvent ikke at få det i nævneværdig grad ud over hvad du
selv lægger op til.
Hvis uheldet er ude
Hvis du kommer til skade, når du er i praktik,
svarer det til en arbejdsskade
 Hvis du i forbindelse med arbejde/praktik
kommer til skade, vil den behandling der kræves,
være dækket af den lovpligtige
arbejdsskadeforsikring
 Kontakt også SDU (Kirsten Zeuthen)
 www.ouh.dk/infektion

Tidsplan
 31. oktober:
Praktikmøde
 10. november kl. 12.00:
Frist for tilmelding til
[email protected]
 Ultimo december:
Besked om fordeling sendes pr. mail
Hvad skal jeg have med, og hvordan
skal jeg se ud?
Husk
Det er nu, du skal anvende alle dine
tillærte færdigheder. Afdelingen regner
med dig!
 At afhente diktafon forud for klinikophold
(ved medicinsk-kirurgisk ophold)
 At evaluere dit klinikophold
 At aflevere diktafon efter klinikophold
(ved medicinsk-kirurgisk ophold)

Nyd det!
Vi ønsker jer et rigtig godt klinikophold!
 Vi håber I vil nyde det, og få så meget ud
af det som muligt!
 Husk: det er ofte hvad du gør det til!


similar documents