Outreach

Report
Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku,
dadaku, Dan mudahkanlah bagiku, tugasku,
Dan lepaskanlah simpulan dari lidahku,
Supaya mereka faham perkataanku."
(surah Thaha: 25-28)
"
TAKLIMAT PENGURUSAN
PERKHIDMATAN
BIMBINGAN & KAUNSELING
2015
OLEH :
MIOR ANUAR BIN HAJI GHAZALI
PENOLONG PENGARAH BIMBINGAN & KAUNSELING
JABATAN PENDIDIKAN PERAK
VISI DAN MISI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Visi:
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik
Negara Sejahtera
Misi:
Melestarikan Sistem Pendidikan
Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

SISTEM PENDIDIKAN YANG KOMITED UNTUK MEMBANGUNKAN MURID SECARA
MENYELURUH

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk Malaysia telah digubal pada tahun 1988
dan disemak semula pada tahun 1996, termaktub dalam visi Kementerian dan
Kerajaan yang berhasrat melahirkan generasi holistik dari segi intelektual,
kerohanian, emosi dan jasmani

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara”.
FOKUS 4 BIDANG UTAMA
Surat Siaran KPM Bil 12 Tahun 2012 :
Menekankan kepada 4 Fokus iaitu ;
1. Pembangunan dan Pengembangan Sahsiah
Diri Murid. (Karekter Murid : Outcome,
Perwatakan Murid yang Berketrampilan dan
terpuji).
2. Peningkatan Disiplin Diri Murid. (Outcome :
Murid yang berdisiplin serta sekolah yang
aman dan sejahtera).
FOKUS 4 BIDANG UTAMA
3.
4.
Pendidikan Kerjaya Murid.
(Outcome : Murid yang tahu halatuju
dan kerjaya Masa hadapan).
Psikososial dan Kesejahteraan Mental
Murid.
(Out come : Murid yang sihat
pemikirannya).
 SASARAN KERJA
UTAMA BPSH
2015
PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID
1.
Meningkatkan Kehadiran Murid ke
Sekolah
2.
Penurunan kadar salahlaku disiplin murid
3.
Pengurusan Sistem Salah Laku Disiplin
Murid (SSDM)
4.
Meningkatkan daya tindak murid dalam
menangani stress, anxieti dan
kemurungan.
SASARAN KERJA UTAMA BPSH 2015
PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
1. Meningkatkan kualiti Perkhidmatan Bimbingan dan
Kaunseling di sekolah
2. Inisiatif Pendidikan Kerjaya Murid
3. Perlaksanaan Pentafsiran Psikometrik
4. Amalan Guru Penyayang dan Indek Persepsi Murid
(IPM) Keberkesanan Program Guru Penyayang
(Mengalu-alukan murid, menghargai murid dan
program mentor mentee)
Meningkatkan kualiti Perkhidmatan
Bimbingan dan Kaunseling di
sekolah
•Pengurusan
& pentadbiran yang berkesan
•Pelaksanaan
Sesi Kaunseling
•Program
Pembangunan Sahsiah Diri Murid
•Program
Pembimbing Rakan Sebaya
•Kelab
Kaunseling & Kerjaya
•Inovasi
& Kajian Tindakan
•Program-program
khas
Inisiatif Pendidikan
Kerjaya Murid
•
Organisasi Kelab Kerjaya
•
Outreach Kerjaya
•
Aktiviti & Program
•
Pelaporan
•
e-Profil Kerjaya (SePKM) untuk
Sekolah Menengah Sahaja.
KARNIVAL PENGAJIAN
TINGGI NEGARA (KPTN)
‘ Jom masuk U ‘
14 & 15 Mac 2015
Stadium Indera Mulia,
Ipoh
Perlaksanaan
Pentafsiran Psikometrik
•
Mewujudkan profil murid
•
Pelaksanaan Ujian Psikometrik
•
Menganalisa Ujian
•
Mengkelompokkan murid-murid mengikut
minat kerjaya
•
Melaksanakan program pendidikan kerjaya
Amalan Guru Penyayang
JK Guru Penyayang
• Mengadakan promosi
• Keberadaan pihak pengurusan dan guru di pintu
masuk
• Mengalu alukan kehadiran murid
• Penghargaan kepada murid
• Penglibatan semua guru dan murid dalam mentor
mentee
• Jadual pelaksanaan mentor mentee
• Modul Pelaksanaan mentor mentee
•
PELAPORAN DATA
PERKHIDMATAN
BIMBINGAN &KAUNSELING
2015
MERANGKUMI :1. PELAPORAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
KAUNSELING (L4/L8)
• Bil Sesi Individu / Kelompok
• Bil Murid Yang Mendapatkan Sesi Individu Dan Kelompok
• Bil Murid Yang Terlibat Dalam Program Berfokus Kpd
Pembangunan Sahsiah Diri Dan Pembangunan (Disiplin)
• Bil Murid Yang Terlibat Dalam Program Bimbingan dan
Kaunseling
• Bil Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)
• Bil Murid Yang Terlibat Dalam Program Mentor-mentee
SESI KAUNSELING INDIVIDU
sekurang-kurangnya ……
1 SESI KAUNSELING INDIVIDU SEHARI
5 SESI KAUNSELING INDIVIDU
SEMINGGU
150 SESI KAUNSELING INDIVIDU
SETAHUN
SESI KAUNSELING KELOMPOK
Sekurang-kurangnya…..
1 SESI KAUNSELING
KELOMPOK SEMINGGU
40 SESI KELOMPOK SETAHUN
2. PELAPORAN PROGRAM MINDA SIHAT
(UNTUK SEKOLAH MENENGAH SAHAJA) / SARINGAN 1 DAN 2
# Saringan 1 dilaksanakan pada Minggu ketiga Bulan Jun
# Saringan 2 Minggu Pertama Bulan September
#
Laporan dihantar pada Minggu Keempat September ke PPD dan
sebelum 10 Oktober ke JPN
3. PELAPORAN PROGRAM GURU PENYAYANG
DUA KALI SETAHUN
•
Indeks Persepsi Murid
•
Indeks Persepsi Guru
•
Pelaksanaan Program Mentor Mentee
•
(Program perlu dibentangkan kepada Pentadbiran Sekolah)
4.
PELAPORAN PROGRAM DASAR WARGA
EMAS NEGARA (DWEN) DUA KALI SETAHUN
(BULAN JUN DAN NOVEMBER 2015)
•
Promosi (Kempen)
•
Khidmat Sukarela (Lawatan, Gotong Royong dan Memberi
Penghargaan)
•
Penglibatan Warga Emas dalam Program
(Statistik Penglibatan Guru, Murid dan Warga Emas)
(Indeks Persepsi Guru dan Murid)
(Beserta Gambar)
Instrumen Pemantauan
Perkhidmatan
Bimbingan dan
Kaunseling
INST RUM ENT PEM ANT AUAN PERKHIDM AT AN BIM BINGAN KAUNSELING
Nama Sekolah
Kod Sekolah
BAHAGIAN A
BIL
Tiada
Ada Dan Banyak
Kelemahan
Ada Dan Memenuhi
Keperluan Minima
Ada dan banyak
kekuatan
Ada Dan Boleh
DiContohi
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
PERKARA
1
Pengurusan Dan Pentadbiran
2
Pelaksanaan Sesi Kaunseling
3
Program Kaunseling Berfokus / Program Pembangunan
Sahsiah Diri Murid (PPSDM)
4
Program Guru Penyayang
5
Program Pembimbing Rakan Sebaya
6
Kelab Kaunseling Dan Kerjaya
7
Program Mentor Mentee
8
Pembangunan Kerjaya Murid / Sistem eProfil Kerjaya
9
Program Minda Sihat
10
Inovasi / Kajian Tindakan
11
Program Khas Berdasarkan Keperluan
JUMLAH SKOR
0
JUMLAH SKOR KESELURUHAN
0
0
0
0
0
100
Catatan : Analisa Skor (Sekolah M enengah)
SKOR
INDEKS PERSEPSI
1
0 - 11 (0 - 25 %)
Sangat Lemah
2
12 - 21 (26 - 49 %)
Lemah
3
22 - 32 (50 - 74 %)
Sederhana
4
33 - 37 (75 - 85 %)
Baik
5
38 - 44 (86 - 100 %)
Cemerlang
BIL
65
Markah
Skor
Peratus
0
0
0
Analisis Skor (Sekolah Rendah)
1
0 - 10 (0 - 25 %)
Sangat Lemah
2
11 - 19 (26 - 49 %)
Lemah
3
20 - 32 (50 - 75 %)
Sederhana
4
30 - 34 (75 - 85 %)
Baik
5
35 - 40 (86 - 100 %)
Cemerlang
Markah
Skor
Peratus
0
0
0
BAHAGIAN B
Pelaksanaan Sesi Kaunseling
1
Kaunseling Individu
Jumlah sesi
x
100
#VALUE!
100
#VALUE!
Jumlah Hari
2
Kaunseling Kelompok
Jumlah Sesi
x
Jumlah Hari
#VALUE!
#VALUE!
BAHAGIAN C
1
Kepakaran / Sumbangan kepada JPN / PPD
Markah :
(Sumbangan yang diambilkira adalah melibatkan Perkhidmatan
Kaunseling dan Disiplin sahaja)
BAHAGIAN D
Star Rating
_____________________________
Tandatangan Pemantau
3
***** (Lima Bintang)
90 - 100 %
**** (Empat Bintang)
80 - 89 %
*** (Tiga Bintang)
70 - 79%
** (Dua Bintang)
60 - 69 %
*(Satu Bintang)
50 - 59 %
__________________________
______
Tandatangan
Pengetua / Guru Besar
Nama : _______________________________
Nama :
__________________________
__________
Cop :
Cop :
#VALUE!
PERANCANGAN KPM DAN JPN :
1. PROGRAM
KUNJUNG BANTU KE SEKOLAH
2. KONVENSYEN AMALAN TERBAIK KAUNSELING
DAN DISIPLIN
KPM
3. PROGRAM
PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN DISIPLIN MURID
(PPSDM)
4. PROGRAM
PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)
5. PROGRAM
IKON MURID
6. PROGRAM
JATI DIRI
TINDAKAN UNTUK SEMAKAN :
PERANCANGAN TAHUNAN
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Perancangan Tahunan disediakan dalam bentuk
Ringkas beserta Takwim

Pengurusan Kewangan yang berfokus
digunakan
untuk
aktiviti
Bimbingan
kaunseling

Mesyuarat
Pertama
Unit
Bimbingan
dan
Kaunseling / Hal Ehwal Murid dipengerusikan
Oleh Pengetua dan Guru Besar telah diadakan.
dan
dan
KAUNSELOR
PERLU
DI KAUNSELING
Hati Perlu digilap selalu
supaya terus bersinar…….
Andaikata tugas ini
diabaikan,
ia akan mati…….
Satu dari 8 perkara
mematikan
HATI……
KEKURANGAN DIRI
SENDIRI DILUPAKAN
TETAPI
KEKURANGAN ORANG
LAIN DIKETENGAHKAN
TERIMA KASIH
012-5730707
[email protected]

similar documents