Strategi Latihan - Perakaunan Akruan

Report
PELAN LATIHAN
1GFMAS
1
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
KANDUNGAN
1. Pengenalan
2. Konsep Latihan 1GFMAS
3. Strategi Latihan TTT
4. Strategi Latihan EUT
2
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
PENGENALAN
Objektif
Bengkel
Pelan Latihan
1GFMAS
16-19
Februari
2014
Menyediakan
Pelan Latihan
1GFMAS
3
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
PENGENALAN
Latihan TTT dan EUT melalui
kemudahan makmal
Struktur Latihan TTT secara
zon & EU mengikut negeri
Menangguhkan pelaksanaan
latihan EUT bagi Modul Gaji
(PTJ) dan ABC
Melatih sekurang-kurangnya
2 Orang Wakil dari setiap PTJ
4
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
KONSEP LATIHAN 1GFMAS
Konsultan (iA)
Trainers 1GFMAS
(1,000 trainers)
End User (Expert User)
End User (Hands On/On
Site Training)
2 FICO
2 MM
5
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
KONSEP LATIHAN 1GFMAS
Contoh : PTJ – Jab. Pendaftaran
Negara Negeri Johor
Expert User
Hands On/On
Site Training
Trainers
1GFMAS
User 1
(Penyedia)
User 3
User 4
User 2
(Pelulus)
User 5
6
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
JUSTIFIKASI MELATIH 10,000 END USER (EU)
1. Kekangan Infra
Latih
50,000 EU
Lab
400 lab diperlukan
bagi setiap siri
latihan
Latih
10,000 EU
Trainer
1600 orang trainer
diperlukan bagi
setiap siri
- 800 FICO
- 800 MM
Lab
Trainer
80 lab diperlukan
bagi setiap siri
latihan
320 orang trainer
diperlukan bagi
setiap siri
- 160 FICO
- 160 MM
7
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
JUSTIFIKASI MELATIH 10,000 END USER (EU)
2. Keperluan Token (USB device – ID & Password- DUMMY)
Latih
50,000 EU
Bil Token
10,000 token
diperlukan dalam
setiap siri latihan
Kekangan
Hanya 2000 token
yang disediakan oleh
pihak MAMPU untuk
tujuan latihan
Latih
10,000 EU
Bil Token
1800 – 2000 token
diperlukan dalam
setiap siri latihan
Menepati bilangan
token yang
disediakan oleh
pihak MAMPU bagi
8
tujuan latihan
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
JUSTIFIKASI MELATIH 10,000 END USER (EU)
3. Beban tugas trainer
Latih
50,000 EU
1000 trainer akan
menjadi trainer
sepenuh masa mulai
18 Ogos sehingga 5
Disember)
Latih
10,000 EU
1000 trainer akan
menjadi trainer dan
masih boleh
menjalankan tugas
hakiki di pejabat
9
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
JUSTIFIKASI MELATIH 10,000 END USER (EU)
4. Kos Tuntutan Perjalanan
Latih
50,000 EU
Kos tuntutan
perjalanan untuk
trainer dan EU
adalah tinggi
Latih
10,000 EU
Kos tuntutan
perjalanan bagi
trainer dan EU akan
berkurang sebanyak
80%
10
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
JUSTIFIKASI MELATIH 10,000 END USER (EU)
5. Tenaga Pengajar kepada 1000 TTT
Pihak konsultan (IA) tidak dapat memberikan latihan kepada 1000 TTT
dalam tempoh masa yang singkat berikutan kekangan tenaga pengajar.
11
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
JUSTIFIKASI MELATIH 10,000 END USER (EU)
6. Menghasilkan 2 org EU yang berkualiti
(expert user)
2 EU di PTJ
Melatih pengguna lain di PTJ melalui
kaedah pembimbing rakan sekerja
(PRS) secara hands-on training/ on site
training
12
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
STRATEGI LATIHAN
TTT
13
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
STRATEGI LATIHAN (TTT)
1
Train The
Trainers
(TTT)
Latihan di Makmal
2
3
Modul : FICO HCM MM
Pelaksanaan Latihan :
1) FICO (3 Batch)
2) HCM (2 Batch)
3) MM (4 Batch)
14
STRATEGI LATIHAN (TTT)
BILANGAN HARI LATIHAN BERDASARKAN MODUL (TTT)
BIL
Train
The
Trainers
(TTT)
MODUL
HARI
1.
General Ledger (GL)
2
2.
Fund Management (FM)
2
3.
Accounts Payable (AP)
3
4.
Accounts Receivable (AR)
3
5.
Asset Accounting (AA)
4
6.
Activity Based Costing (ABC)
1
7.
Cash Management (CM)
2
8.
Human Capital Management (HCM-PA)
4
9.
Human Capital Management (HCM-PY)
3
10. Material Management (MM-PUR,IM&LIV)
JUMLAH HARI
4
28
15
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
STRATEGI LATIHAN (TTT)
TARIKH LATIHAN
FICO
MM
HCM
Mula
Tamat
Mula
Tamat
Mula
Tamat
Siri 1
16 Jul
14 Ogos
16 Jul
20 Jul
16 Jul
22 Jul
Siri 2
18 Ogos
10 Sept
4 Ogos
8 Ogos
4 Ogos
12 Ogos
Siri 3
15 Sept
8 Okt
18 Ogos
22 Ogos
25 Ogos
29 Ogos
Siri 4
16
STRATEGI LATIHAN (TTT)
BILANGAN MAKMAL
BULAN
Bil. Makmal
(Maksimum)
JULAI
9
OGOS
13
SEPTEMBER
8
OKTOBER
3
17
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
STRATEGI LATIHAN
EUT
18
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
STRATEGI LATIHAN - EUT
1
Latihan di Makmal
Struktur Latihan
Modul : FICO + MM
End User
Training
(EUT)
Modul HCM dan ABC ditangguhkan
7 Siri (10 Hari/Siri)
2 Orang Wakil Bagi Setiap PTJ
10 PTJ/Lab
2 TTT untuk setiap modul/makmal
19
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
STRATEGI LATIHAN - EUT
Latihan di Makmal
2
Struktur Latihan
Modul : FICO + MM
End User
Training
(EUT)
Modul HCM dan ABC ditangguhkan
7 Siri (10 Hari/Siri)
2 Orang Wakil Bagi Setiap PTJ
10 PTJ/Lab
2 TTT untuk setiap modul/makmal
20
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
STRATEGI LATIHAN – EUT (samb.)
TTT
Kementerian
Melatih
PTJ
Kementerian Di Lembah
Kelang Dan Membantu
JANM Negeri Melatih PTJ
di Negeri
Setiap kementerian perlu
memantau pelaksanaan latihan
yang dilaksanakan di JANM
Negeri/Cawangan
TTT
JANM
Negeri/Cawangan
Melatih
PTJ
Kementerian Di Negeri
21
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
STRATEGI LATIHAN - EUT
Latihan di Makmal
Struktur Latihan
3
End User
Training
(EUT)
Modul : FICO + MM
Modul HCM dan ABC ditangguhkan
7 Siri (10 Hari/Siri)
2 Orang Wakil Bagi Setiap PTJ
10 PTJ/Lab
2 TTT untuk setiap modul/makmal
22
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
STRATEGI LATIHAN - EUT
Latihan di Makmal
Struktur Latihan
Modul : FICO + MM
End User
Training
(EUT)
4
Modul HCM dan ABC ditangguhkan
7 Siri (10 Hari/Siri)
2 Orang Wakil Bagi Setiap PTJ
10 PTJ/Lab
2 TTT untuk setiap modul/makmal
23
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
JUSTIFIKASI PENANGGUHAN MODUL
HCM-PA
1. Tempoh latihan EUT 1GFMAS adalah singkat (pertengahan Ogos
sehingga awal Disember 2014)
2. Keutamaan latihan kepada modul FICO & MM
3. HCM (modul gaji) 1GFMAS tidak mempunyai banyak perubahan dengan
modul gaji GFMAS (HRPAY)
4. Modul HCM perlu perisian SAP GUI di dalam setiap makmal. Instalasi
perlu dilakukan dimakmal bukan milik JANM Negeri/ Kementerian yang
berkemungkinan tiada talian 1 gov net
5. Tahap kesediaan PTJ untuk melaksanakan HCM yang mana sebelum ini
dilaksanakan 100% oleh AO
6. Bengkel pelan latihan 1GFMAS pada Februari 2014 telah bersetuju
mencadangkan untuk :• menangguhkan pelaksanaan modul kepada fasa berikutnya. (i.e.
selepas Jun 2015)
• Proses HCM dilaksanakan secara sementara oleh JANM Negeri/
Kementerian
24
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
JUSTIFIKASI PENANGGUHAN MODUL ABC
1. Pelaksanaan ABC pada 2015 hanya melibatkan Pejabat
Perakaunan sahaja
2. Manakala pelaksanaan ABC untuk PTJ hanya akan
bermula pada 2016
25
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
STRATEGI LATIHAN - EUT
Latihan di Makmal
Struktur Latihan
Modul : FICO + MM
End User
Training
(EUT)
Modul HCM dan ABC ditangguhkan
5
7 Siri (10 Hari/Siri)
2 Orang Wakil Bagi Setiap PTJ
10 PTJ/Lab
2 TTT untuk setiap modul/makmal
26
STRATEGI LATIHAN (EUT)
BILANGAN HARI LATIHAN BERDASARKAN MODUL (EUT)
BIL
MODUL
HARI
5
End
User
Training
(EUT)
4
1
JUMLAH HARI
10
27
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
STRATEGI LATIHAN (EUT)
TARIKH LATIHAN
Siri
Tarikh Mula
Latihan / Siri
Tarikh Tamat
Latihan / Siri
1
18/8/2014
29/8/ 2014
2
3/9/2014
18/9/2014
3
22/9/2014
3/10/2014
4
8/10/2014
21/10/2014
5
27/10/2014
7/11/2014
6
10/11/2014
21/11/2014
7
24/11/2014
5/12/2014
28
STRATEGI LATIHAN (EUT)
BILANGAN MAKMAL
SIRI
1
2
3
4
5
6
7
Kementerian
4
4
22
14
13
12
6
JANM
54
54
59
58
62
60
56
JUMLAH MAKMAL
58
58
81
72
75
72
62
BIL PTJ DILATIH
590
590
805
715
754
708
545
1
18 Ogos – 29 Ogos
2
3 Sept – 18 Sept
3
22 Sept – 3 Okt
4
8 Okt – 21 Okt
5
27 Okt – 7 Nov
6
10 Nov – 21 Nov
7
24 Nov – 5 Dis
4,707
29
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
STRATEGI LATIHAN - EUT
Latihan di Makmal
Struktur Latihan
Modul : FICO + MM
End User
Training
(EUT)
Modul HCM dan ABC ditangguhkan
7 Siri (10 Hari/Siri)
6
2 Orang Wakil Bagi Setiap PTJ
10 PTJ/Lab
2 TTT untuk setiap modul/makmal
30
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
STRATEGI LATIHAN - EUT
Latihan di Makmal
Struktur Latihan
Modul : FICO + MM
End User
Training
(EUT)
Modul HCM dan ABC ditangguhkan
7 Siri (10 Hari/Siri)
2 Orang Wakil Bagi Setiap PTJ
7
10 PTJ/Lab
2 TTT untuk setiap modul/makmal
31
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
STRATEGI LATIHAN - EUT
Latihan di Makmal
Struktur Latihan
Modul : FICO + MM
End User
Training
(EUT)
Modul HCM dan ABC ditangguhkan
7 Siri (10 Hari/Siri)
2 Orang Wakil Bagi Setiap PTJ
10 PTJ/Lab
8
2 TTT untuk setiap modul/makmal
32
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
STRATEGI LATIHAN (EUT)
Contoh : JANM JOHOR
BIL PTJ (367 PTJ)
BIL MAKMAL
PERLU
(367/7) = 52 PTJ/SIRI
4
(10 PTJ/MAKMAL)
LAB 1
Siri 1
18/8 – 29/8
18/8 Hingga 29/8
OVERVIEW
MM
BIL TRAINERS (45 )
FICO
MM
HCM
21
21
3
LAB 2
LAB 3
LAB 4
20 PTJ
11 PTJ
11 PTJ
2 Trainers
(FICO)
2 Trainers
(FICO)
2 Trainers
(FICO)
2 Trainers
(FICO)
2 Trainers
(MM)
2 Trainers
(MM)
2 Trainers
(MM)
2 Trainers
(MM)
10 PTJ
FICO
33
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
STRATEGI LATIHAN (EUT) Kekerapan Latihan seorang
trainers (MM)
Siri
Trainers
1
2
3
4
5
6
7
M1 & M2
M3 & M4
M5 & M6
M7 & M8
M1 & M2
M9 & M10
M11 & M12
M1 – Trainer MM -1
M2 – Trainer MM -2
M13 & M14
M15 & M16
M17 & M18
M19 & M20
34
STRATEGI LATIHAN (EUT) Jadual Latihan seorang trainers
(M1 & M2)
LATIHAN KEPADA
TRAINER
LATIHAN KEPADA PTJ
(SIRI 1)
LATIHAN KEPADA PTJ
(SIRI 3)
Di Pejabat
Cuti Umum
LATIHAN KEPADA PTJ
(SIRI 5)
Hari Latihan
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
STRATEGI LATIHAN (EUT) Kekerapan Latihan seorang
trainers (FICO)
Siri
Trainers
1
2
3
4
5
6
7
F1 & F2
F3 & F4
F5 & F6
F7 & F8
F9 & F10
F1 & F2
F1 – Trainer FICO -1
F2 – Trainer FICO -2
F11 & F12
F13 & F14
F15 & F16
F17 & F18
F19 & F20
36
STRATEGI LATIHAN (EUT) Jadual Latihan seorang trainers
(FICO – F1 & F2)
LATIHAN KEPADA
TRAINER
LATIHAN KEPADA
TRAINER
LATIHAN KEPADA PTJ
(SIRI 1)
LATIHAN KEPADA PTJ
(SIRI 2)
Di Pejabat
LATIHAN KEPADA PTJ
(SIRI 7)
Cuti Umum
Hari Latihan
PASUKAN
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
PENUTUP
Diharap Pelaksanaan Perakaunan Akruan
dapat membawa Malaysia setanding dengan
negara-negara maju yang lain.
Sokongan, komitmen dan kerjasama anda semua adalah diperlukan
bagi memastikan transformasi ini dapat dilaksanakan dengan
jayanya.
TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA.
Together…let’s make this happen!

similar documents