Prezentacja Politechniki Poznańskiej, laureata konkursu

Report
Zakup aparatury badawczej dla
Instytutu Inżynierii Materiałowej
Politechniki Poznańskiej
w celu podniesienia poziomu
innowacyjności Wielkopolski
WND – RPWP 01.04.02-30-001/10
Sprzęt pozyskany w ramach projektu
• Dyfraktometr rentgenowski EMPYREAN firmy PANalytical
• Analizator sorpcji/desorpcji gazów HPVA 200 firmy
Particulate Systems
• Lokalizacja: Instytut Inżynierii Materiałowej, Zakład
Nanomateriałów Funkcjonalnych i i Nanoinżynierii
• Całkowita wartość projektu:
1.194.290,01 zł
• Wartość dofinansowania z UE:
488.182,63 zł.
Dyfraktometr rentgenowski
EMPYREAN firmy PANalytical
Dyfraktometr rentgenowski
EMPYREAN firmy PANalytical
DYFRAKTOMETR RENTGENOWSKI EMPYREAN firmy PANalytical,
umożliwia:
• Analizę strukturalną materiałów
• Analizę fazową materiałów
• Analizę ilościową faz
• Analizę jakościową faz
• Badania porów i nanocząstek w zakresie niskokątowym metodą SAXS
Analizator sorpcji/desorpcji gazów
HPVA 200 firmy Particulate Systems
ANALIZATOR SORPCJI/DESORPCJI GAZÓW HPVA 200 firmy Particulate
Systems, umożliwia:
• Badania kinetyki absorpcji gazów
• Badania przemian materiałów (izoterm ciśnienia-składu)
• Wytwarzanie nowych materiałów przy udziale fazy gazowej (w tym
wodorków)
• Badania zdolności absorpcyjnych gazów różnej klasy materiałów - w
zakresie ciśnień 0-20 MPa oraz temperatury 0-500˚C,
• Badania monitorowanych cykli ładowania/rozładowywania gazu aktywnego
do badanego materiału
Analizator sorpcji/desorpcji gazów
HPVA 200 firmy Particulate Systems
Wykorzystanie zakupionego sprzętu
• Wykonano ponad 720 analiz
- całkowity czas pracy sprzętu to około 950h.
• Wykorzystanie w pracach B+R:
- 6 grantach MNiSW,
- 1 grancie COST,
- pracach młodych pracowników nauki,
- zleceniach i analizach JG.
• Rezultaty:
- 9 publikacji z listy Journal Citation Reports,
- 14 innych recenzowanych publikacji.
Wykorzystanie zakupionego sprzętu
Dzięki pozyskanej aparaturze w najbliższej przyszłości należy spodziewać się:
• Rozwoju i wzrostu konkurencyjności regionalnych ośrodków
przemysłowych i B+R: nowoczesna i unikatowa aparatura wykorzystywana
na potrzeby naukowe, dla potrzeb wdrażania nowych technologii, oraz
rozwiązywania problemów technicznych.
• Zaspokojenia potrzeb społecznych związanych z ochroną środowiska
naturalnego: aparatura wykorzystywana w opracowywaniu nowych źródeł
energii – materiałów na baterie wodorkowe.
• Poprawy komfortu życia – opracowywane są nowe materiały na implanty
z nanostrukturą, które mogą wydłużyć czas ich eksploatacji (wydłużony
okres pomiędzy operacjami, w których są wymieniane).
• Zwiększenia roli nauki w rozwoju gospodarki regionu.
DZIĘKUJĘ ZA
UWAGĘ
Zakup aparatury badawczej dla
Instytutu Inżynierii Materiałowej
Politechniki Poznańskiej
w celu podniesienia poziomu
innowacyjności Wielkopolski
WND – RPWP 01.04.02-30-001/10

similar documents