Effektiva anläggningstransporter

Report
Effektiva anläggningstransporter och
maskintjänster
Fakta om projektet för att ta fram den
gemensamma standarden NeC
 Förstudie 2011: visade ett manuellt och pappersbaserat
arbetssätt som ”alla” ville förändra
 Etapp 1: standardisering, 2012
 Etapp 2: vidareutveckling, spridning, piloter, 2013-2014
 Finansiering: SBUF och deltagarna
 Projektledning: BEAst
 Arbetsgrupp: NCC, Peab, Skanska, Svevia, Sveriges
Åkeriföretag, Bellmans, Cliffton, Foria, MLT, Haninge Åkeri och
Märsta Förenade, Hogia, Locus, MobiOne och PipeChain
 Målgrupp: Bygg- och anläggningsentreprenörer, åkeriföretag
samt leverantörer av material inom ballast, asfalt och betong
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
2
Projektets mål
”Att skapa förutsättningar för ökad
effektivitet och mindre miljöpåverkan
genom hela kedjan. Det ska uppnås
med en standardiserad process- och
informationsmodell mellan
byggföretag, åkerier, täkter, tippar,
maskinentreprenörer och
produktionsanläggningar”
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
3
Informationsflöde och inblandade parter i
Effektiva anläggningstransporter och NeC
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
4
Detta är standarden NeC. Finns öppet för
nedladdning på BEAst.se
 En gemensam beskrivning av processen
 En informationsmodell över flödet mellan inblandade parter
 En termkatalog som definierar de begrepp som ingår i
informationsflödena. Finns i svensk och engelsk version
 En meddelandestandard, beskrivningar av affärsdokument,
XML-scheman, testfiler
 Artikelkatalog med gemensamma nummer för material och
tjänster som förenklar både upphandling och beställningar. Tas
fram av respektive branschorganisation
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
5
Meddelanden i NeC
Flödena varierar beroende på avtalsrelationer
Åkeri
Tipp
Ballast
Betong
Asfalt
Restprodukt
L
E
V
E
R
A
N
T
Ö
R
Leveransplan
Avrop
Bekräftelse
Vågsedel, tippsedel
Avisering
Orderkvitto
Faktura
B
E
S
T
Ä
L
L
A
R
E
6
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
Huvudprocesskarta, anläggningstransporter och
maskintjänster där det finns ett avtal
Huvudprocess
Anläggningsprocessen
Före
leverans
Under
leverans
Efter
leverans
Delprocesser
Före leverans
Processen
startar
Nej
Används
plan?
Grundinformation
Ja
Leveransplan
Avrop
Order
Tillägg /
ändring?
Ja
Under leverans
Hämtning
Avvikelse
eller ö.k.
om avisering?
Nej
Till DP
Under
leverans
Nej
Avisering
Leverans
Ja
Tilläggsavrop
förare
Till DP
Efter
leverans
Från DP
före
leverans
Efter leverans
Från DP
Efter
leverans
Fakturering
Uppföljning
Processen
avslutad
7
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
Volymer och potential att använda NeC vid
anläggningstransporter
 8,5 miljoner transportuppdrag per år av ballast, betong, asfalt
etc
 Uppskattning i arbetsgruppen: en besparing om ca 1 000 kr
per uppdrag som fördelas ganska lika mellan kund och
leverantör
 Kvalitativa effekter som färre fel kommer därutöver
 Miljöeffekter genom bättre planering
 Därtill kan standarden användas för maskintjänster
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
8
Sammanfattning av fördelar för leverantörer av
maskin- och åkeritjänster och material
Fördel
Kommentar
Standardiserat
arbetssätt
Kunna hantera de flesta kunder på samma sätt
Spara tid
Order och tilläggsorder automatiskt in i system
Bättre kapacitetsutnyttjande
Leveransplaner leder till bättre planering och översikt
Jämnare beläggning
Möjlighet att styra sina leveranser och sprida dem
jämnare över dagen
Spara ledtid
Minskad väntetid på kross, tipp och byggprojekt
Ökad kvalitet
Färre fel pga digital kommunikation och systemstöd
Mindre papper
Inga papper som körsedlar och vågsedlar
e-faktura
Slipper pappersfaktura
Bättre miljö
Mindre papper, effektivare och mer samordnade
transporter
9
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
Sammanfattning av fördelar för beställare
Fördel
Kommentar
Spara tid
Mindre administration, papper och manuell hantering vid
bokning och mottagning av leverans
Förenklad
fakturahantering
e-faktura kan matchas mot avrop och hela eller delar av
hanteringen automatiseras
Ökad kvalitet
Färre fel pga digital kommunikation och systemstöd
Bättre planering
Projekten blir uppdaterade om ankomst och förseningar
Effektivitet
Hela processen blir effektivare för alla inblandade vilket
driver kostnader ur systemet
Bättre uppföljning
Med information digitalt går det att få uppföljning och
statistik på t.ex. kostnader, leveransprecision och miljö
Bättre miljö
Mindre papper, effektivare och mer samordnade transporter
Högre servicegrad
Bättre tillgänglighet på efterfrågade resurser när
leverantören får prognoser
Standardiserade
artikelnummer
Säkerhet om att det inte sker missförstånd vid beställning
10
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
Tillämpning av NeCstandarden
Egna nummer internt, men standard externt  ett
gemensamt språk för hela branschen!
Leverantören
Många köpare
Avrop
Ordersystem
Egna
nummer
internt
1005161
NeCmodul
Översätter från
NeC och
standardnummer
InköpsInköpssystem
Inköpssystem
InköpsÖversätter till
system
Inköpssystem
NeC och
Inköpssystem
standardsystem
nummer
NeCmodul
Standardnummer
K16032tEN13450
Egna
nummer
10081-5 internt
1. Köparen använder sitt nummer 10081-5 internt
2. Vid avrop översätts det till standardnummer K16032tEN13450
3. Leverantören översätter till sitt eget nummer 1005161 i det egna systemet
Resultat: ett gemensamt språk kan användas mot alla, men den egna miljön behöver inte
ändras: Enklare, snabbare och säkrare
12
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
Princip för att förmedla artikelnummer
 Förekomsten av standardiserade artikelnummer ger en viktig
förutsättning för elektronisk affärskommunikation i en bransch
 Köpare och säljare i varje avtalsrelation överenskommer vilka
artikelnummer som används, egna eller branschstandard
 Med den omfattande många-till-många-handeln som sker i
branschen vinner alla på att använda ett gemensamt och
standardiserat gränssnitt mellan varandra
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
13
Förhållande mellan Avrop – Vågsedel –
Orderkvitto. Ett exempel
Kunden avropar
två fordon
Avrop nr 10
Varje körning
skapar en order i
åkerisystemet. En
vågsedel per
körning
Vågsedel 1
Rad 1
Bil A
Vågsedel 2
Ett orderkvitto, t.ex. per vecka,
projekt och fordon/maskin.
Uppdaterar kundens avrop
Orderkvitto 1 Bil A,
projekt X, tisdag
Avrop 10, rad 1
Vågsedel 1
Vågsedel 2
Extrakostnader
Rad 2
Bil B
Vågsedel 1
Orderkvitto 2 Bil B,
projekt X, tisdag
Vågsedel 2
Avrop 10, rad 2
Körda timmar
Vågsedel 1
Vågsedel 2
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
14
Identifiering av parter med GLN, Global Location
Number, organisationsnummer och klartext
I vågsedeln anges
täktens namn i klartext
eller med GLN eller
organisationsnr.
<PlaceOfMaterial>Nisses täkt i Nacka</PlaceOfMaterial>
<BuyerNeB>
<Buyer>7381030000028</Buyer></BuyerNeB> Köpare och säljare
(material eller tjänst)
<SupplierNeB>
identifieras med GLN eller
organisationsnr.
<Supplier>7381030000032</Supplier>
</SupplierNeB>
GLN är en världsunik företagskod för att identifiera
företag, enheter, platser etc. En del i nummerserien
är för att identifiera egna enheter inom ett företag,
t.ex. dotterbolag eller andra enheter.
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
15
Resultat från piloter
Se också slutrapport som kan laddas ned på beast.se
Fakta om NeC etapp 2 och pilotprojekt under 2013
– 2014








Femton arbetsplatser inom Peab region Syd och Sthlm
Sex åkeriföretag
Alla piloterna inkluderade frakter, ballast och maskintjänster
Alla stora entreprenörer ställer sig bakom standarden även om
de ej deltog i piloter
Gemensamt artikelregister för ballast samt frakt- och
maskintjänster
Nätverk för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte
etablerat i BEAst regi som kommer att leva vidare
Piloterna även inkluderat infrastrukturen PEPPOL som
förenklar anslutning, spridning och att skicka meddelanden
En hel del återstår  etapp 3 är redan under planering
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
17
De viktigaste resultaten från NeC etapp 2 och
pilotprojekten
 Standarden NeC har visat sig fungera i praktiken för både
anläggningstransporter och maskintjänster
 Deltagarna i piloter nöjda med utfallet och fortsätter med NeC
 Det var svårt att ändra arbetssätt och planera i förväg, men de
som gjorde det fick mycket positiva utfall
 Det finns 5-6 standardsystem på marknaden med stöd för NeC
 Grunden för branschportal klar, när den lanseras (prel Q3
2015) kommer det att bli mycket enklare för inte minst
branschens små aktörer
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
18
Svar på enkäter från projektledare på de 6
företagen. Värdering enligt skala 1-4 där 4 är max
Fråga
Projektledare
Nöjda med utfallet?
3,8
Kommer fortsätta med NeC?
4,0
Fungerat att byta arbetssätt?
3,2
Minskad körtid med NeC?
4,0
Högre servicenivå?
3,4
Bättre statistik?
4,0
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
19
Svar på enkäter från användare för de 15
piloterna. Värdering enligt skala 1-4 där 4 är max
Fråga
Användare
Nöjda med utfallet?
3,7
Mer ordning och reda
3,8
Mindre administration
3,8
Färre fel i order
3,7
Fakturorna mer korrekta
3,7
Positivt att byta arbetssätt?
3,7
Minskad körtid med NeC?
3,8
Bättre statistik?
4,0
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
20
Kontakt med BEAst
 Webbplats
www.beast.se.
Se under Projekt och Standarder samt Anläggningstransporter där bl.a. standarden kan laddas ned
 Peter Fredholm
vd
[email protected]
070 663 32 19
21
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard

similar documents