MyBrain15

Report
PROGRAM MYBRAIN15
BAHAGIAN BIASISWA
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
Dikemaskini Sehingga Mei 2012
PROGRAM MYBRAIN15
 Salah satu program agenda kritikal di bawah Pelan Strategik Pengajian
Tinggi Negara.
 Matlamat program: Mewujudkan kelompok sumber manusia yang
berpengetahuan tinggi sebagai pemangkin kepada penyelidikan dan
inovasi.
 Pelaksanaan program ini akan dapat membangunkan first world talent
base yang akan menjadi salah satu inisiatif untuk memacu Malaysia
sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi.
 Kerajaan mensasarkan penghasilan seramai 60,000 orang pemegang PhD
dari kalangan rakyat Malaysia menjelang tahun 2023.
 Program yang dilaksanakan menerusi Program MyBrain15 adalah MyPhD,
MyMaster, PhD Industri dan Skim Latihan Akademik IPTA (SLAI).
PROGRAM PEMBIAYAAN
MYBRAIN15 DI BAWAH RMKe-10
BIL
1
2
3
4
PROGRAM
SASARAN RMKe-10 (2011-2015)
MyMaster
40,000 Sarjana atau setaraf
MyPhD
5,000 PhD atau setaraf
PhD Industri
500 PhD atau setaraf
Skim Latihan Akademik
IPTA (SLAI)
9,700 PhD atau setaraf
MYMASTER
 Program pembiayaan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana.
 Program ini merupakan feeder kepada program MyPhD.
 Objektif: Merangsang dan menggalakkan graduan yang
berkaliber meneruskan pengajian di peringkat yang lebih
tinggi dalam bidang-bidang yang penting selaras dengan
agenda pembangunan negara.
SYARAT KELAYAKAN
MYMASTER
BIL
KELAYAKAN
1
Warganegara
Malaysia
Penduduk tetap/Bukan
warganegara
2
Umur
Umur ≤ 45 tahun
Umur > 45 tahun
3
Kategori
Pemohon
1.Graduan belum bekerja dan Penjawat awam/
tidak berpendapatan tetap
kakitangan
Kerajaan/Badan
2.Kakitangan swasta
Berkanun sama ada
tetap atau kontrak
3.Pensyarah IPTS
4
Ijazah Sarjana
Muda
CGPA ≥2.75
CGPA < 2.75
Tawaran IPT
Menerima surat tawaran
tidak bersyarat
Tiada surat
tawaran/surat tawaran
bersyarat
5
LAYAK (√)
TIDAK LAYAK (X)
SYARAT KELAYAKAN
MYMASTER
PERKARA
Graduan belum bekerja dan
tidak berpendapatan tetap
Kakitangan Swasta
Pensyarah IPTS
Pengajian Sepenuh
Masa
√
√
√
X
√
(hanya di IPTA)
√
(di IPTA atau IPTS
selain daripada IPTS
tempat mereka
bekerja)
X
(kecuali pinjaman pelajaran dan
elaun pembantu penyelidik
siswazah).
√
(pembiayaan
tambahan daripada
majikan masingmasing, sekiranya ia
bukan biasiswa
penuh)
√
(pembiayaan
tambahan daripada
majikan masingmasing, sekiranya ia
bukan biasiswa
penuh)
Bidang pengajian yang
disenaraikan sahaja
Bidang pengajian yang
disenaraikan sahaja
Semua bidang
pengajian
Pengajian Separuh
Masa
Penajaan daripada
pihak lain
Bidang Pengajian
TEMPAT PENGAJIAN YANG
DITAJA MYMASTER
20 IPTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
+
27 IPTS TERPILIH
Universiti Multimedia
Universiti Teknologi Petronas
Universiti Tenaga Nasional
International Medical University
Management and Science University
Universiti Kuala Lumpur
Curtin University of Technology Sarawak
Campus
Monash University Sunway Campus
Sunway University
Swinburne University of Technology Sarawak
Campus
Taylor’s University
The University of Nottingham Malaysia
Campus
AIMST University
Limkokwing University of Creative Technology
UCSI University
16. Universiti Tunku Abdul Rahman
17. Universiti Tun Abdul Razak
18. Universiti Industri Selangor
19. Nilai University College
20. INTI International University
21. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
22. Kolej Universiti Infrastruktur Kuala Lumpur
23. Cyberjaya University College of Medical Sciences
24. HELP University College
25. Asia Pacific University College of Technology and
Innovation
26. International Centre for Education in Islamic
Finance
27. Malaysia University of Science and Technology
INSENTIF YANG DIBERIKAN
UNTUK MYMASTER
PEMBIAYAAN*
TEMPOH BIAYA
 Yuran Pengajian tidak melebihi RM10,000;
(tidak termasuk wang hemat diri dan yuran penginapan)
24 bulan
 Bantuan Penyediaan Tesis tertakluk siling yuran masih
berbaki :
- Mod Penyelidikan - RM3,000
- Mod Campuran (Kerja Kursus dan Tesis) - RM1,500
Sekali sepanjang
pengajian
*
Tempoh pembiayaan tidak melebihi 24 bulan atau sebahagian daripadanya
jika semasa permohonan calon telah memulakan pengajiannya.
IKATAN PERJANJIAN
MYMASTER
Pelajar akan dikenakan ikatan perjanjian bersama seorang penjamin.
Walau bagaimanapun, tiada ikatan perjanjian untuk berkhidmat
dengan mana-mana pihak selepas tamat pengajian.
Pelajar yang melanggar perjanjian seperti:
i.
menarik diri; atau
ii.
menangguh pengajian tanpa kebenaran; atau
iii. ditamatkan pengajian oleh pihak IPT; atau
iv. gagal dalam pengajian; atau
v.
menerima biasiswa lain
dalam tempoh perjanjian akan dikenakan tindakan bayar balik atau
gantirugi.
MYPHD
 Program pembiayaan pengajian di peringkat Ijazah
Kedoktoran.
 Objektif: Meningkatkan jumlah kumpulan tenaga
kerja profesional tempatan yang berpengetahuan
dan berkemahiran tinggi berteraskan inovasi dan
kreativiti yang mampu menjana pertumbuhan
sektor ekonomi dan industri tempatan.
SYARAT KELAYAKAN
MYPHD
BIL
KELAYAKAN
1
Warganegara
Malaysia
Penduduk tetap/Bukan
warganegara
2
Umur
Umur ≤ 50 tahun
Umur > 50 tahun
Kategori
Pemohon
1.Graduan belum bekerja dan Penjawat awam/
tidak berpendapatan tetap
kakitangan
Kerajaan/Badan
Berkanun sama ada
2.Kakitangan swasta
tetap atau kontrak
3.Pensyarah IPTS
Tawaran IPT
Menerima surat tawaran
tidak bersyarat
3
4
LAYAK (√)
TIDAK LAYAK (X)
Tiada surat
tawaran/surat tawaran
bersyarat
SYARAT KELAYAKAN
MYPHD
BIL
KELAYAKAN
LAYAK (√)
TIDAK LAYAK (X)
5
Ijazah Sarjana
CGPA ≥ 3.00
CGPA < 3.00
6
Ijazah Sarjana
Muda
CGPA ≥ 3.50
CGPA < 3.50
7
Ijazah Sarjana
Muda
CGPA ≥ 2.75 + 5 tahun
pengalaman bekerja
CGPA < 2.75
SYARAT KELAYAKAN
MYPHD
Graduan belum
bekerja dan tidak
berpendapatan tetap
Kakitangan
Swasta
Pensyarah IPTS
Pengajian
Sepenuh Masa
√
√
√
Pengajian
Separuh Masa
X
√
(hanya di IPTA)
√
(hanya di IPTA)
PERKARA
Penajaan
daripada pihak
lain
Bidang Pengajian
√
√
(pembiayaan
(pembiayaan
X
tambahan daripada tambahan daripada
(kecuali pinjaman pelajaran
majikan masingmajikan masingdan elaun pembantu
masing, sekiranya ia masing, sekiranya ia
penyelidik siswazah).
bukan biasiswa
bukan biasiswa
penuh)
penuh)
Bidang pengajian yang
disenaraikan sahaja
Bidang pengajian
yang disenaraikan
sahaja
Semua bidang
pengajian
TEMPAT PENGAJIAN
YANG DITAJA MYPHD
14 IPTS TERPILIH
20 IPTA
+
1. Universiti Multimedia
2. Universiti Teknologi Petronas
3. Universiti Tenaga Nasional
4. International Medical University
5. Management and Science University
6. Universiti Kuala Lumpur
7. Curtin University of Technology Sarawak Campus
8. Monash University Sunway Campus
9. Sunway University
10. Swinburne University of Technology Sarawak
Campus
11. Taylor’s University
12. The University of Nottingham Malaysia Campus
13. International Centre for Education in Islamic
Finance
14. Malaysia University of Science and Technology
INSENTIF YANG DIBERIKAN
UNTUK MYPHD
BIL
KATEGORI
PEMBIAYAAN *
1. Yuran Pengajian tidak melebihi RM24,000
(tidak termasuk wang hemat diri dan
Graduan yang belum
penginapan)
2. Elaun Sara Hidup (Tertakluk kepada syarat1 bekerja dan tidak
syarat tertentu)
berpendapatan tetap
3. Elaun Bantuan Jurnal**
4. Elaun Tesis **
1. Yuran Pengajian tidak melebihi RM24,000
2 Kakitangan Swasta
(tidak termasuk wang hemat diri dan
penginapan)
2. Elaun Bantuan Jurnal**
3 Pensyarah IPTS
3. Elaun Tesis**
* Tempoh pembiayaan tidak melebihi 48 bulan atau sebahagian
daripadanya jika semasa permohonan calon telah memulakan
pengajiannya.
** Tertakluk kepada siling peruntukan yuran masih berbaki.
IKATAN PERJANJIAN
MYPHD
Pelajar akan dikenakan ikatan perjanjian bersama
seorang penjamin dan perlu berkhidmat di Malaysia
atau mana-mana organisasi yang mempunyai
kepentingan kepada Malaysia selama lima (5) tahun.
Pelajar yang melanggar perjanjian seperti:
i.
menarik diri; atau
ii.
menangguh pengajian tanpa kebenaran; atau
iii. ditamatkan pengajian oleh pihak IPT; atau
iv. gagal dalam pengajian; atau
v.
menerima biasiswa lain; atau
vi. berhijrah ke negara lain
dalam tempoh perjanjian akan dikenakan tindakan bayar balik atau
gantirugi.
BIDANG TAJAAN
MYMASTER & MYPHD
BIDANG SAINS & TEKNOLOGI (S&T)
1. Semua bidang pengajian berteraskan S&T.
2. Pendidikan berteraskan S&T:
 Pendidikan Teknik & Vokasional;
 Teknologi Pendidikan;
 Pendidikan Biologi;
 Pendidikan Komputer & Teknologi Maklumat;
 Pendidikan Matematik;
 Pendidikan Kimia;
 Pendidikan Fizik; dan
 Pendidikan Sains.
BIDANG TAJAAN
MYMASTER & MYPHD
BIDANG SAINS SOSIAL/SASTERA IKHTISAS
1. Semua bidang berkaitan bidang
pengajian berikut tetapi tidak
termasuk pendidikan:
 Ekonomi;
 Perakaunan;
 Kewangan;
 Perbankan;
 Pelaburan;
 Insurans;
 Perniagaan; dan
 Keusahawanan.
2. Pengurusan:
 Pengurusan Strategik;
 Pengurusan Pelancongan (termasuk
Eco-Tourism dan Health Tourism);
 Pengurusan Hospitaliti;
 Pengurusan Operasi;
 Pengurusan Rantaian Bekalan
(Supply Chain Management)
 Pengurusan Logistik &
Pengangkutan;
 Pengurusan Industri Kecil &
Sederhana;
 Pengurusan Sukan;
 Pengurusan Sumber Manusia;
 Pengurusan Fasiliti & Aset;
 Pengurusan Harta Tanah; dan
 Pengurusan Kualiti & Produktiviti.
BIDANG TAJAAN
MYMASTER & MYPHD
BIDANG SAINS SOSIAL/SASTERA IKHTISAS
3.
Kemanusian:
 Undang-Undang;
 Psikologi & Kaunseling (tidak termasuk
pendidikan); dan
 Sosiologi.
4.
Pendidikan Awal Kanak-Kanak/ Pra-Sekolah.
5.
Pengajian Bahasa termasuk pendidikan:
 Bahasa Melayu;
 Bahasa Mandarin;
 Bahasa Tamil.
 Bahasa Inggeris; dan
 Bahasa Arab.
6.
Pengajian Agama Islam:
 Fiqh & Usul Fiqh;
 Usuluddin & Perbandingan Agama;
 Syariah;
 Muamalat;
 Al-Quran & Sunnah; dan
 Dakwah & Kepimpinan Islam.
7. Artistik:
 Seni halus;
 Seni lukis;
 Seni reka;
 Seni kreatif;
 Muzik;
 Sinematografi; dan
 Media.
8. Geografi
PERHATIAN: Pensyarah IPTS boleh memohon
dalam bidang pengajian selain daripada
bidang yang dinyatakan.
PERMOHONAN
MYMASTER & MYPHD
https://payloan.mohe.gov.my/MyBrain15
1.
2.
3.
4.
5.
Permohonan secara online sahaja melalui laman web
MyBrain15 dan dibuka sepanjang tahun.
MyPhD dan MyMaster (mod penyelidikan dan
campuran): Sila pastikan rancangan penyelidikan
(proposal) telah dipersetujui dan disahkan oleh
penyelia pada muka surat pertama rancangan
penyelidikan tersebut.
Pemohon dari kategori graduan belum bekerja dan
tidak berpendapatan tetap dikehendaki mencetak,
mengisi dan memuat naik borang pengesahan
pekerjaan/pendapatan.
Semua dokumen sokongan yang disertakan perlu
diimbas (scan) dari dokumen asal. Jika tiada dokumen
asal, pelajar boleh mengimbas dari dokumen salinan
photostat tetapi dokumen tersebut perlu diakui sah
oleh pegawai Kerajaan / badan berkanun dari
Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Gred 41 dan
ke atas) / Penggawa / Ketua Kampung / Ketua
Masyarakat.
Keputusan permohonan akan dimaklumkan kepada
pemohon melalui emel.
PHD INDUSTRI
 Alternatif kepada program PhD tradisional di mana isu-isu
penyelidikan ditumpukan kepada aspek-aspek penyelesaian
masalah industri secara lebih praktikal.
 Penyelidikan yang memberi manfaat kepada industri terbabit
seterusnya membantu industri memahami dan menyelesaikan
isu-isu yang dihadapi.
 Menggalakkan penyertaan industri dalam bidang penyelidikan
dan inovasi serta meningkatkan kolaborasi di antara industri
dan universiti.
 Membantu institusi pengajian tinggi memahami industri
secara lebih mendalam.
PERBEZAAN DENGAN
PHD TRADISIONAL
 Konsep penyeliaan dan kaedah penyeliaan yang berbeza
daripada PhD tradisional, di mana penyelia perlu turun
padang di industri untuk berjumpa pelajar dan perlu
bekerjasama dengan penyelia industri yang bukan ahli
akademik tetapi berpengalaman di industri.
 Pengalaman kerja diambilkira bagi membolehkan
seseorang mengikuti program PhD Industri bukan
semata-mata bergantung kepada kelayakan akademik.
SYARAT KELAYAKAN
MYPHD
BIL
KELAYAKAN
LAYAK (√)
TIDAK LAYAK (X)
1
Warganegara Malaysia
Penduduk Tetap
2
Umur
Umur > 50 tahun
Umur ≤ 50 tahun
1. Eksekutif yang bekerja di
industri/syarikat swasta
3
Kategori
Pemohon
2. Eksekutif yang bekerja di
GLC
1. Penjawat
awam/Kakitangan
Kerajaan;
2. Kakitangan badan
berkanun; atau
3. Kakitangan institut
penyelidikan
Kerajaan
(tetap atau kontrak)
SYARAT KELAYAKAN
MYPHD
BIL
KELAYAKAN
LAYAK (√)
TIDAK LAYAK (X)
5
Ijazah Sarjana
CGPA ≥ 3.00
CGPA < 3.00
6
Ijazah Sarjana
Muda
CGPA ≥ 3.50
CGPA < 3.50
7
Ijazah Sarjana
Muda
CGPA ≥ 2.75 + 5 tahun
pengalaman bekerja
CGPA < 2.75
INSENTIF YANG DIBERIKAN
UNTUK PHD INDUSTRI
Maksima RM50 ribu seorang
KEMENTERIAN PENGAJIAN
TINGGI
• Kos penyeliaan;
• Kos latihan penyeliaan;
• Kos pemeriksaan panel;
dan
• Penganugerahan ijazah
INDUSTRI
• Yuran pengajian;
• Kos penyelidikan projek
TEMPAT PENGAJIAN YANG
DITAJA PHD INDUSTRI
20 IPTA
+
UNITEN
UTP
MMU
OUM
PIHAK YANG TERLIBAT DALAM
PHD INDUSTRI
1 IPT
Dekan Sekolah Pengajian
(Graduate School) IPT
2 Industri
Wakil
dari
Bahagian
Sumber
Manusia/Human Resource Department
(HRD)
Eksekutif yang sedang bekerja di industri
3 Calon PhD Industri
4 Kementerian
Pengajian Tinggi
Siswazah
Pegawai di Bahagian Biasiswa, KPT
PELAKSANAAN PROGRAM
1
Industri < MOU > IPT
2
Calon perlu mengemukakan projek penyelidikan ke
Sekolah Pengajian Siswazah melalui pihak industri
masing-masing
3
Cadangan projek akan dinilai oleh Sekolah Pengajian
Siswazah di IPT berkenaan bagi memastikan projek
berkenaan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan
oleh pihak universiti
4
IPT mengemukakan maklumat calon kepada Bahagian
Biasiswa, KPT bagi permohonan pembiayaan PhD
Industri
INDUSTRI
 Menyediakan bantuan kewangan yang mencukupi bagi
tempoh pengajian pelajar meliputi gaji.
 Menyediakan sekurang-kurangnya seorang penyelia bagi
projek PhD berkenaan (digalakkan dari kalangan staf
industri berkenaan atau melantik penyelia dari luar untuk
projek berkenaan).
 Projek yang dicadangkan selari dengan pembangunan
dan mempunyai nilai komersil kepada pihak industri.
PIHAK IPT
 Menyediakan sekurang-kurangnya seorang penyelia
sepanjang tempoh pengajian.
 Menyediakan panel penilai bagi menilai projek PhD
industri yang dikemukakan oleh industri sebelum
tawaran dikeluarkan.
 Menyediakan keperluan pengajian seperti kerja kursus
(jika perlu) pada tahun 1 atau 2 pengajian dan penyeliaan
semasa projek dijalankan di industri.
IKATAN KERJASAMA
Ikatan kerjasama antara pihak universiti dan pihak
industri boleh dibuat melalui:
i. Memorandum of Agreement (MoA);
ii. Memorandum of Understanding (MoU); atau
iii. Letter of Cooperation (LOC)
HUBUNGI KAMI
ALAMAT:
Bahagian Biasiswa
Kementerian Pengajian Tinggi
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5
Kompleks Kerajaan Persekutuan
PUTRAJAYA
LAMAN WEB:
https://www.mohe.gov.my/MyBrain15
https://payloan.mohe.gov.my/MyBrain15
TALIAN HOTLINE:
03-8888 0058/0032
EMEL:
[email protected] (MyPhD)
[email protected] (MyMaster)
[email protected] (PhD Industri)
SILA LAYARI LAMAN WEB MYBRAIN15 UNTUK MENGETAHUI SEBARANG
PERKEMBANGAN TERKINI.
SEKIAN, TERIMA KASIH

similar documents