PENGURUSAN BULI (1) - PPD KMY

Report
MESYUARAT PENGURUSAN HEM
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH 2014
PENGURUSAN BULI
TARIKH
11 HINGGA 13 NOV 2014
OLEH
BAHAGIAN PENGURUSAN
SEKOLAH HARIAN
PENGURUSAN KPM/JPN/PPD
Fokus kepada tugas mendesak tangguh tugas
utama
Fokus isu semasa: Buli
Menggalak pegawai turun padang
SALAH LAKU DISIPLIN MURID (KES DIANGGAP BERAT)
2011 - 2013
2011
Bil
Kategori Salah Laku
2012
2013
Bil
Murid
%
Bil
Murid
%
Bil
Murid
%
1
BERUNSUR JENAYAH
18457
41.3
14321
33.1
13766
32.9
2
BERUNSUR KELUCAHAN
2163
4.9
3778
8.7
3835
9.45
3
LAKU MUSNAH
5343
11.9
3630
8.4
3804
9.38
4
PONTENG SEKOLAH
18754
41.9
17343
40.1
15039
37.07
5
BULI
4159
9.6
4120
10.16
43231
100.00
40564
100.00
JUMLAH
% KES BERAT DARIPADA JUMLAH
SALAHLAKU KESELURUHAN
44717
40.6
100.00
40.3
38.8
SALAH LAKU DISIPLIN MURID (KES DIANGGAP RINGAN)
2011 - 2013
2011
Bil
Kategori Salah Laku
2012
2013
Bil
Murid
%
Bil
Murid
%
Bil
Murid
%
1
KURANG SOPAN
17189
26.24
15407
24.1
13990
21.83
2
KEKEMASAN DIRI
20778
31.73
13926
21.8
14984
23.38
3
KENAKALAN
8923
13.62
9926
15.4
9370
14.62
4
TIDAK PENTINGKAN
MASA
18611
28.41
10403
16.3
12470
19.46
5
ROKOK
14298
22.4
13263
20.70
63960
100.00
64077
100.00
JUMLAH
% KES RINGAN DARIPADA
JUMLAH SALAHLAKU
KESELURUHAN
65501
59.4
100.00
59.7
61.2
MENANGANI BULI
KEJADIAN BULI DI SEKOLAH MEMERLUKAN KPM
FOKUS KEPADA KEMPEN ANTI BULI
1. MENUBUH JK ANTI BULI
2. MELAKSANA KEMPEN ANTI BULI
3. MEMPERKUKUH BUDAYA AMALAN GURU
PENYAYANG
4. MENILAI KECENDERUNGAN SEKOLAH
MENGGANTUNG DAN MEMBUANG MURID
5. MENERAPKAN NILAI, MENTALITI, DAN PERSEPSI
OBJEKTIF KEMPEN ANTI BULI
MENGURANG DAN MEMBENTERAS
KEJADIAN BULI
MEMBIMBING MURID ANTI BULI
MENINGKATKAN TAHAP KESOPANAN
DAN SALING MENGHORMATI
FOKUS KEMPEN ANTI BULI
FOKUS PROGRAM PPSDM (JATI DIRI)
MENGELUARKAN BROSUR ANTI BULI
KEMPEN 5 MINIT DALAM PERHIMPUNAN
TAKLIMAT ANTI BULI
“MENANGANI GEJALA BULI DALAM
KALANGAN MURID SEKOLAH”
MENERUSI
PEMBUDAYAAN AMALAN PENYAYANG
OLEH
BAHAGIAN PENGURUSAN
SEKOLAH HARIAN
KONSEP
Berkonsepkan Kepedulian Murid iaitu dengan setiap murid
merasa diri mereka adalah penting dan tidak merasa tersisih.
Guru Penyayang sentiasa mengambil peduli akan muridnya
dengan berpegang kepada prinsip setiap murid adalah
dilahirkan mulia dan boleh diajar.
Berkonsepkan berbudi bahasa, saling menghormati dan
bertolak-ansur iaitu dengan setiap murid merasa sikap
menghormati orang lain adalah asas perhubungan yang
penting. Murid akan sentiasa berinteraksi dengan baik dan
menjaga hubungan dengan berpegang kepada prinsip
persahabatan membawa kesejahteraan hidup.
OBJEKTIF
Guru dan murid mengamal dan membudayakan
sifat penyayang.
Murid mengamalkan budaya saling
menghormati dan bertolak-ansur dan berbudibahasa dalam perhubungan.
Murid berinteraksi dengan baik dan
menghargai perhubungan
FOKUS
Amalan dan pembudayaan amalan penyayang di sekolah dan asrama
melalui nilai-nilai murni
Ekspresi Kepenyayangan Guru – iaitu bagaimana
seseorang guru yang penyayang dapat
mempamerkan sifat dan sikap penyayangnya
Ekspresi Kepenyayangan Murid – iaitu bagaimana
seseorang murid dapat mempamerkan budaya
penyayang, berbudi bahasa, saling menghormati,
bertolak ansur dan mengamalkan nilai-nilai
murni.
EKSPRESI KEPENYAYANGAN
GURU DAN MURID
STRATEGI
FOKUS
Mengamalkan Budaya Penyayang
Mengamalkan Komunikasi Berkesan
Kepedulian
Murid
Mengamalkan Nilai-nilai murni
Kemahiran Daya Tindak
AKTIVITI
1.
2.
3.
Mengalu-alukan kehadiran murid
Melaksana Program Mentor Mentee
Menghargai murid (sambutan hari lahir)
1.
2.
3.
4.
5.
Berkomunikasi dengan baik
Memberi sapaan dan senyuman.
Bercakap dengan sopan
Menegur dengan baik
Melafazkan terima kasih
1.
2.
Program Pembangunan Sahsiah Diri
Murid (Ketidak patuhan dibimbing)
Menghargai perhubungan dengan saling
menghormati, bertolak- ansur dan
berbudi-bahasa
1.
2.
3.
4.
Kemahiran asertif diri
Kemahiran membuat keputusan
Kemahiran berkomunikasi
Pengurusan emosi dan stres
EKSPRESI ANTI BULI
STRATEGI
FOKUS
Sebaran Maklumat
Kempen Anti Buli
Ceramah
Pasukan Anti Buli
AKTIVITI
1. Menyediakan banner
anti buli
2. Menyediakan pamplet
berkaitan buli
3. Menyediakan poster anti
buli
1. Kempen 5 minit anti buli
dalam perhimpunan
2. Penglibatan komuniti
(polis dan ibu bapa)
dalam ceramah anti buli
1. Menubuhkan pasukan
anti buli
2. Memakai button “Saya
Benci Buli”
PROGRAM YANG TELAH DILAKSANA
Melalui SPI Bil. 8/2010 Garis Panduan Mencegah dan
Menangani Perbuatan Buli Dalam Kalangan Murid Di
Sekolah pada Tahun 2010.
Mengeluarkan Buku Panduan Pengurusan Menangani Buli
di Sekolah oleh KPM Tahun 2005.
Mengedarkan CD Anti Buli oleh JK Menangani Gejala
Disiplin oleh KPM.
Bekerjasama dengan UNICEF mengedarkan buku
Program Menangani Buli.
Pelaksanaan Amalan Guru Penyayang dan Program
Mentor Mentee.
PROGRAM YANG TELAH DILAKSANA
Mengadakan peti aduan murid atau saluran-saluran aduan
secara berkesan di sekolah dan asrama
JK Disiplin Sekolah dan Asrama diaktifkan agar dapat
menyiasat, meneliti serta mengambil tindakan segera
terhadap aduan
Pihak berkuasa disiplin, termasuk guru disiplin, Guru
Bimbingan dan Kaunseling, Guru Warden mencari kaedah
mengesan kewujudan gejala buli atau salah laku.
Pengetua atau Guru Besar boleh mengambil tindakan ke
atas murid yang melakukan perbuatan buli di sekolah dan
asrama.
Melaksana kempen anti buli peringkat negeri dan daerah
Menubuhkan Jawatankuasa Anti Buli peringkat asrama
Menubuhkan Kelab Pencegah Jenayah
STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM ANTI BULI
EKSPRESI KEPENYAYANGAN
GURU DAN MURID
Guru-guru hendaklah pada setiap masa
BerInteraksi dengan murid dilakukan
secara bersemuka (face to face)
bersikap mesra dan berbudi bahasa.
Memberi perhatian termasuk
menunjukkan simpati semasa
berkomunikasi dengan murid.
EKSPRESI KEPENYAYANGAN
GURU DAN MURID
Murid hendaklah pada setiap masa
Berinteraksi (berkomunikasi) dengan baik dan
menghargai perhubungan dengan rakan.
Mengamalkan budaya saling menghormati dan
bertolak-ansur dan berbudi-bahasa dalam
perhubungan.
EKSPRESI KEPENYAYANGAN
GURU DAN MURID
Murid memiliki kemahiran mengatasi buli
Kemahiran asertif diri semasa berdepan
dengan gejala buli.
Boleh membuat keputusan menilai baik
buruk sesuatu perlakuan.
Berkomunikasi dengan baik semasa
berhubung dengan orang lain.
STRATEGI KEMPEN ANTI BULI
Membuat sebaran maklumat berkaitan anti buli
dengan menyediakan kain rentang, poster dan pamplet
anti buli.
Mengadakan ceramah dengan melibatkan PDRM dan
komuniti serta kempen 5 minit anti buli dalam
perhimpunan.
Penubuhan Pasukan Anti Buli dengan pemimpin pelajar
memakai button “Saya Benci Buli” (Pembimbing Rakan
Sebaya, Pengawas, Ketua Tingkatan, Ketua Persatuan)
Mengerakkan Kelab Pencegah Jenayah mengatasi
buli.
STRATEGI SEBARAN MAKLUMAT
ANTI BULI
Mengedar bahan rujukan ke sekolah sebagai
pengukuhan kepada pelaksanaan Program Anti
Buli;
a. Buku Panduan Pengurusan Menangani
Buli di sekolah.
b. Buku Program Menangani Buli (UNICEF).
STRATEGI SEBARAN MAKLUMAT
ANTI BULI
Mengedar pamplet Anti Buli
a. Amalan penyayang
b. Amalan berbudi bahasa
c. Katakan Tidak Kepada Buli
KESIMPULAN
Berdasarkan perubahan yang berlaku dalam
masyarakat kita hari ini, peranan bagi menangani
masalah disiplin dan sosial dalam kalangan murid
sekolah tidaklah hanya terletak pada pihak sekolah
semata-mata
Ini disebabkan sebahagian besar punca masalah
tersebut adalah datang dari latar belakang
kehidupan mereka
Isu ini juga perlu dilihat secara serius oleh semua
pihak serta perlu dibenteras di peringkat awal lagi
kerana implikasinya boleh membawa kepada
gangguan ketenteraman kepada bukan sahaja
sekolah, tetapi keluarga, masyarakat dan negara
TERIMA KASIH

similar documents