glavna načela okolišnog prava eu i obaveze zemalja članica

Report
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
GLAVNA NAČELA OKOLIŠNOG PRAVA EU I
OBAVEZE ZEMALJA ČLANICA – SLUČAJ
ITALIJE
Alessandra Barreca
Univerzitet u SijeniMeđunarodni univerzitet u Veneciji - Venice International
University
1
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
CILJ & KRATKI PREGLED
• Razumijevanje principa okolišnog prava EU;
• Razumijevanje obaveza zemalja članica EU (ZČ) u
pogledu primjene pravne stečevine EU o okolišu;
 DIO I: Principi okolišnog prava EU;
 DIO II: Obaveze ZČ i odnos između nacionalnog
(državnog) prava i prava EU; postupak u slučaju
neispunjavanja obaveza (ili prekršajni postupak); slučaj
Italije
2
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
Dio I:
Glavni principi
okolišnog prava
EU
3
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
DVA OPĆA
NAČELA
• Načelo integracije (član
11. TFEU – Ugovora o
funkcioniranju EU)
• Načelo održivog razvoja
(član 11. TFEU)
ČETIRI NAČELA ZAŠTITE
OKOLIŠA
• Načelo preventivne akcije
(član 191. TFEU)
• Načelo predostrožnosti
(član 191. TFEU)
• Načelo da šteta u životnoj
sredini treba da bude
ispravljena na izvoru
zagađivanja
• (član 191. TFEU)
• Načelo zagađivač - plaća
(član 191. TFEU)
4
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
Koja je uloga načela zaštite okoliša?
• Poticaj i nadahnuće za okolišno pravo i politike EU;
• Predstavljaju temelj na kojem je nastalo okolišno
pravo EU (na načela se obično podsjeća u preambuli,
uvodnom dijelu ugovora i ciljevima propisa o zaštiti
okoliša);
• Predstavljaju izvor za tumačenje standarda u zaštiti
okoliša;
• Predstavljaju izvor za popunjavanje praznina u
standardima zaštite okoliša
5
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
Načelo integracije
• Član 11. TFEU (Ugovora o funkcioniranju EU): “Zahtjevi u pogledu zaštite
okoliša moraju biti integrisani u definisanje i provođenje politika i
aktivnosti Zajednice posebno sa ciljem podsticanja održivog razvoja”.”;
• Šira definicija;
• “Zahtjevi u pogledu zaštite okoliša ” odnosi se na sva pitanja, interese,
zakone, politike i potrebe koje se odnose na zaštitu okoliša;
• Nije potrebno da zahtjevi za zaštitu okoliša imaju bilo kakav prioritet ili
supremaciju nad drugim sektorima, već je potrebno jedno stalno
„ozelenjavanje“ tj. greening ostalih politika EU, (da se okoliš zaštiti i kroz
druge politike koje uređuju razne oblasti);
• Ne promovirati okolišnu politiku kao jednu samostalnu, izolovanu oblast;
• Da bi načelo bilo primijenjeno, potrebno je da donosioci odluka i sudske
vlasti uspostave balans između zahtjeva u pogledu zaštite okoliša i interesa
u okviru drugih politika
6
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
Veze između okolišne politike & ostalih politika: glavni
sektori sa kojima veze postoje
Turizam
Pomorski
resursi &
ribolov
Poljoprivreda
Energija &
klimatske
promjene
Okolišna
politika
Transport
7
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
Načelo održivog razvoja (eng. Sustainable
Development - SD)
•
•
•
•
Član 11. TFEU: “Zahtjevi u pogledu zaštite okoliša moraju biti integrisani u
definisanje i provođenje politika i aktivnosti Zajednice naročito radi podsticanja
održivog razvoja”;
U TFEU nema definicije SD, ali se SD spominje u međunarodnom pravu: “Održivi
razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjih naraštaja pri tome ne
umanjujući mogućnost budućim generacijama da zadovolje svoje potrebe.”
(UNCED-Brundtland Report Our Common Future, 1987.);
O pitanju SD bavilo se i Vijeće Evrope na sastanku u Goteborgu-2001: “SD je
temeljni cilj ugovora. To zahtijeva bavljenje ekonomskim, društvenim i okolišnim
politikama na jedan način koji uključuje uzajamno potpomaganje (...)” a i Šesti
Akcioni program zaštite okoliša: Razborito korištenje bogatstava i zaštita
globalnog ekosistema, uz ekonomski napredak i uravnotežen društveni razvoj
predstavljaju uslov za SD (…);
SD se kao krajnji cilj dosta puta navodi u novijem okolišnom pravu, kao i pravu koje
se odnosi na energiju i klimatske promjene.
8
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
Jaka veza između intergacije & održivog razvoja (SD):
Integracija kao most ka održivom razvoju
Integracija u druge
politike & mjere EU
Ostvaren održivi
razvoj!
9
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
Načelo preventivne akcije
• Pozivi za anticipatorni (proaktivni) pristup pitanjima u vezi sa okolišem:
DJELOVATI U RANOJ FAZI, PRIJE NEGO ŠTO DOĐE DO ŠTETNOG
DJELOVANJA NA OKOLIŠ!
• Kamen temeljac okolišne politike EU od samog početka njenog razvoja:
“Najbolja okolišna politika je ona koja se odnosi na sprječavanje stvaranja
zagađenja i štetnog djelovanja i smetnji uzrokovanih zagađenjem na
samom izvoru, a ne ona gdje se naknadnim mjerama pokušava smanjiti
njihov uticaj”. (Prvi akcioni program zaštite okoliša EEC -1970.);
• Primjenjuje se uz cjelovite naučne dokaze;
• Provodi se kroz sveobuhvatne okolišne propise EU o izdavanju dozvola
industrijskim postrojenjima (IPPC Direktiva 2008/01, sada IED 2010/75);
industrijske nesreće (Seveso Direktiva EU); upravljanje otpadom
(EU/Direktiva 2008/98); ocjena uticaja (Direktiva EU o procjeni uticaja na
okoliš EIA 2011/92)
10
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
Načelo predostrožnosti
(I)
•
•
•
Prvi put se javlja u međunarodnom pravu, a kao načelo zaštite okoliša EU uvedeno
je 1992. (Ugovor iz Maastrichta);
“Države u okviru svojih mogućnosti primjenjuju u velikoj mjeri princip
predostrožnosti radi zaštite čovjekova okoliša. Kada postoji opasnost od ozbiljne i
nepovratne štete za okoliš, nedostatak potpune sigurnosti zasnovane na naučnim
spoznajama neće biti korišten kao razlog za odlaganje troškovno efikasnih mera
sprječavanja zagađenja životne sredine.” (Povelja iz Rija o čovjekovu okolišu i
razvoju (Deklaracija iz Rija) -načelo 15-1992.);
“Kada postoji osnovani razlog za sumnju da tvari ili energija, koji se direktnim ili
indirektnim putem uvode u okoliš, mogu dovesti do štetnog djelovanja na zdravlje
ljudi ili na žive resurse, poduzimaju se odgovarajuće mjere, čak i kada ne postoje
nepobitni dokazi o uzročnom odnosu između inputa i posljedica”(OSPAR
Konvencija o zaštiti morskog okoliša sjeveroistočnog Atlantika -1998.)
11
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
Načelo predostrožnosti
(II)
•
•
•





Za razliku od načela preventivne akcije, primjenjuje se kada ne postoji potpuna
sigurnost zasnovana na naučnim spoznajama;
Moguća kontroverzna tumačenja i primjena principa predostrožnosti, pri čemu
postoji rizik od politiziranja odluka – pa je stoga…
…Evropska komisija donijela Komunike o načelu predostrožnosti (COM 2000-1)
kako bi dala smjernice za korištenje načela te da bi se izbjegla njegova zloupotreba:
Načelo predostrožnosti ne može se koristiti kako bi se opravdale proizvoljne
odluke;
Primjenjivo samo ako postoji mogući rizik;
Treba uraditi procjenu rizika (čak i ako nema sigurnosti zasnovane na naučnim
spoznajama i naučne evaluacije; identifikacija i karakterizacija rizika; ocjena
izloženosti i karakterizacija rizika);
Odluka da li djelovati ili ne: Upravljanje rizikom;
Mjere koje će se poduzeti trebaju biti proporcionalne riziku, nediskriminatorne i
konzistentne.
12
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
Načelo predostrožnosti
(III)
• Primjenjuje se kroz propise EU o upotrebi genetski modificiranih
organizama tj. GMO (Direktiva EU 2009/41) i o klimatskim promjenama;
• Potvrđeno u riješenim predmetima u bogatoj sudskoj praksi Evropskog
suda pravde (ESP, eng. ECJ): “U slučaju kada je postoji nesigurnost u
pogledu postojanja rizika po zdravlje ljudi ili opsega istih, institucije mogu
poduzeti zaštitne mjere umjesto da čekaju da realnost i ozbiljnost tih rizika
postane sasvim očigledna ljudi” (predmet BSE C-180/96 UK/Komisija; ali
vidjeti i predmet Pfizer T-13/99; predmet Afton Chemical C-343/09;
predmet Gowan C-77/09)
13
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
Načelo otklanjanja i sanacije štete u okolišu na
izvoru nastanka
• Anticipatorna i rana reakcija na štetno djelovanje na okoliš, zagađenje ili
smetnje;
• Načelo se primjenjuje u okolišnim propisima EU u kojima su utvrđeni
standardi za emisije (nivoi za zagađujuće materije ili štetno djelovanje i
smetnje koji ne mogu biti pređeni u emisijama iz industrijskih
postrojenja/privrednih aktivnosti) i standardi kvaliteta (dozvoljeni nivoi
zagađenja ili štetnog djelovanja i smetnji koji ne smiju biti pređeni u
okolišnom mediju): Okvirna direktiva EU o vodama 2000/60; Okvirna
direktiva EU o otpadu 2008/98; Seveso direktive o sprječavanju velikih
nesreća velikih nesreća kod industrijskih aktivnosti;
• ECJ: “(…) otpad treba odlagati što je moguće bliže mjestu njegovog
nastanka kako bi se transport otpada sveo na minimum” (predmet C-2/90
Komisija/Belgija)
14
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
Načelo zagađivač- plaća
• Zakonsko načelo s izraženom ekonomskom dimenzijom: troškove
sprječavanja ili uklanjanja zagađenja snosi zagađivač, a ne okoliš,
cjelokupno društvo ili organi vlasti;
• Promovira “internalizaciju” troškova zaštite okoliša tako što se troškovi
preventivno usmjeravaju u pravcu zagađivača;
• Ne obuhvata slučajeve građanske ili kaznene odgovornosti;
• U velikoj mjeri se primjenjuje u okolišnim propisima EU koji se odnose na
poreze i naknade koje se odnose na industrijske aktivnosti (Direktiva o
industrijskim emisijama IED 2010/75; Direktiva EU 2000/53 o otpadnim
vozilima i Direktiva EU 2002/96 on o električnoj i elektronskoj otpadnoj
opremi)
15
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
Dio II:
Obaveze
zemalja članica
16
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
Obaveze zemalja članica:
uvodne napomene
•
•
•
Pravni akti koje je usvojila Unija obavezujući su za zemlje članice (čl. 288. TFEU);
Nije potrebna striktna provedba načela EU o zaštiti okoliša, već se radi o obavezi
provedbe propisa Eu o okolišu koji se zasnivaju na tim načelima i pozivaju na ista;
Dužnost u pogledu iskrene saradnje (član 4.3 TFEU): “U skladu s načelom iskrene
suradnje i uz puno uzajamno poštivanje, Unija i njezine zemlje članice međusobno
se pomažu pri obavljanju zadaća koje proizlaze iz odredaba Ugovorā. Zemlje
članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere, opće ili posebne, kako bi osigurale
ispunjavanje obveza koje proizlaze iz Ugovorā ili su rezultat akata institucija Unije.
Zemlje članice olakšavaju ostvarivanje zadaća Unije i ne poduzimaju nikakve mjere
koje bi mogle ugroziti postizanje ciljeva Unij e.”
17
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
NADLEŽNOSTI EU U OBLASTI OKOLIŠA (ČLAN 4 .& 191 TFEU)
AKTIVNOSTI I MJERE EU U CILJU ZAŠTITE OKOLIŠA (zasnovane na načelima zaštite
okoliša)
INSTITUCIJE EU USVAJAJU PRAVNE AKTE EU O OKOLIŠU (OBAVEZUJUĆI PROPISI)
UREDBE & DIREKTIVE(PRAVNA STEČEVINA EU O OKOLIŠU)
OBAVEZA ZEMALJA ČLANICA DA PROVODE PROPISE EU O OKOLIŠU
ZČ USVAJA NACIONALNE PROPISE KOJIMA SE PROVODI PRAVNA STEČEVINA EU O
OKOLIŠU
18
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
Odnos između nacionalnog (državnog) prava & prava
EU
• Supremacija prava Zajednice nad nacionalnim (državnim) pravom;
• Potreba da se osigura jednoobrazna primjena prava EU kako bi se ostvarili
ciljevi EU;
•
•
•
“Zajednica predstavlja novi pravni poredak u čiju su korist države ograničile svoja
suverena prava, premda u ograničenim područjima(…)” ESP- predmet Van Gend en
Loos 26/62;
“Za razliku od običnih međunarodnih ugovora, Ugovor o EEC je stvorio vlastiti
pravni sistem koji, stupanjem Ugovora na snagu, postao sastavni dio pravnih
sustava država članica (…); obaveze preuzete Ugovorom o osnivanju Zajednice ne
bi bile bezuvjetne, već samo uvjetovane, kada bi mogle biti dovedene u pitanje
naknadnim zakonodavnim aktima potpisnica. (…)” ECJ- predmet Costa/Enel 6/64;
Riješeni sudski predmeti u sudskoj praksi ECJ eksplicitno navode “prvenstvo/jaču
pravnu snagu” zakona Zajednice nad nacionalnim (ESP- predmet Simmental
106/77; predmet Factorame 213/89)
19
Konkretne obaveze zemalja članica:
opći principi
• Opća obaveza aktivnog doprinosa ostvarenju
kratkoročnih i dugoročnih ciljeva EU kroz
provođenje zakonodavstva EU;
• Opća obaveza suzdržavanja od radnji koje
mogu ugroziti ostvarenje ciljeva EU
20
Konkretne obaveze zemalja članica:
!… izazov provođenja!
UGRADNJA ZAKONA EU U DRŽAVNI PRAVNI SISTEM:
1.Formalna potpuna i pravovremena transpozicija-kroz adekvatne pravne
instrumente, tj.: pravno obvezujući zakonski ili regulatorni državni akt
(osigurati pravnu sigurnost);
• Upravni akti ili višegodišnji planovi nisu prikladni da se “osigura potpuna
provedba direktiva zakonski, a ne samo činjenično”, ECJ-Komisija/Njemačka
Predmet C-131/88;
2.Praktična primjena (uspostava svih tijela, mehanizama, alata i procedura
kako bi se osiguralo konkretno provođenje zakona);
3. Obaveza izvještavanja koje imaju zemlje članice (Direktiva 91/692/EEC)
21
Neispunjavanja obaveza koje proizilaze iz
prava EU i provedbene mjere EU:
POSTUPAK U SLUČAJU NEISPUNJAVANJA
OBAVEZA OD STRANE ZEMALJA ČLANICA
(THE INFRINGEMENT PROCEDURE)
22
Uslovi: Član 258 UFEU
• “Ako Komisija smatra da neka država članica nije
ispunila obavezu iz ugovora, ona o tome daje
obrazloženo mišljenje, nakon što je toj državi
omogućila da se izjasni. Ako ta država ne postupi
u skladu s mišljenjem u roku koji je odredila
Komisija, Komisija taj predmet može uputiti Sudu
pravde Evropske unije.
23
• Različiti razlozi u zemljama članicama za nepoštivanje propisa
EU;
• Nadležnost Komisije da djeluje proizilazi iz njene uloge
“čuvara Ugovora”;
• Komisija EU je otvorila nekoliko istraga, ali ne postoje
odgovarajući alati za provođenje istraga;
• (Navodne) povrede propisa su otkrivene kroz obavezu
izvještavanja koju imaju zemlje članice i/ili žalbe građana EU
podnesene ombudsmenu EU;
• Samo zemlje članice koje (navodno) ne poštuju propise i
Komisija EU učestvuju u postupku;
• Interventi drugih zemalja članica kao podrška strankama u
postupku dopušteni u sudskoj fazi postupka
24
Faze
(I)
• 4 zasebne faze:
1.
Inicijalna predparnična faza: diplomatski pregovori zemlje članice sa Komisijom EU kako bi
obrazložile svoj stav i postigle sporazum (predsudska, obavezna faza);
2.
Faza u kojoj se zvanično dostavlja notifikacija: pitanje nije riješeno u sklopu faze 1, Komisija
zvanično dostavlja notifikaciju predmetnoj zemlji članici o konkretnoj povredi u formi
zvaničnog pisma, a zemlji članici se ostavlja mogućnost da dostavi svoj odgovor
(predsudska, obavezna faza, ukoliko pitanje nije riješeno u toku faze 1)
• Vrijeme za odgovor zemlje članice: obično 2 mjeseca;
• Odluka Komisije o tome da li će zatvoriti predmet ili nastaviti postupak: obično 1 godina;
• Format i sadržaj zvaničnog pisma Komisije moraju biti tačno utvrđeni pošto se njime utvrđuje
cilj postupka pred sudom ako dođe do sljedećih faza postupka; ECJ Predmeti C-266/94
Komisija/Španija i C-337/89 Komisija/Velika Britanija
25
Faze
(II)
3.
•
•
•
•
Faza dostave obrazloženog mišljenja: pitanje još nije riješeno (navodno kršenje
propisa postoji, Komisija nije zadovoljna objašnjenjem zemlje članice), Komisija
daje obrazloženo mišljenje u kome jasno navodi osnov i sadržaj navodnog
kršenja propisa i utvrđuje vremenski period u kome se nepoštivanje propisa EU
mora otkloniti (predsudska, obavezna faza, ukoliko pitanje nije riješeno u sklopu
faze 2 i Komisija odlučiti nastaviti postupak)
Obrazloženo mišljenje u pisanoj formi (sadržaj mora biti jasan i temeljiti se na
pitanjima koja su postavljena u fazi dostavljanja notifikacije);
Osnovi za pritužbu protiv zemlje članice moraju biti jasno navedeni, nije dozvoljeno
uvoditi nova pitanja u sklopu pritužbe, nije dozvoljeno navoditi opće ili
dvosmislene razloge, cilj postupka mora biti jasno identificiran i utvrđen;
Vremenski okvir za zemlju članicu da otkloni (navodnu) povredu propisa EU mora
biti utvrđen
Poštivanje principa prirodnog prava i prava na odbranu zemalja članica
26
Faze
(III)
4. Upućivanje predmeta ECJ: predmet nije riješen u toku faze 3, zemlja članica nije
ispoštovala uslove navedene u obrazloženom mišljenju i otklonila (navodnu)
povredu propisa. Komisija je utvrdila da povreda postoji i odlučila uputiti predmet
ECJ (sudska faza, nije obavezna);
• Visok stepen diskrecionog prava Komisije EU koja zadržava pravo da odluči o tome
da li će nastaviti postupak;
• Pravo na odbranu mora biti osigurano (isti cilj postupka koji je naveden u zvaničnoj
notifikaciji + obrazloženom mišljenju);
• Teret dokazivanja na Komisiji (na komisiji je teret da dokaže navodnu povredu
propisa)
• Deklaratorna priroda presude ECJ
27
…Šta ako?
•
•
•
•
•
•
NIJE GOTOVO DOK SUDIJA NE SVIRA KRAJ!: Čl. 260 UFEU “Ako Sud pravde
ustanovi da država članica nije ispunila neku obavezu iz Ugovora, ta je država
dužna poduzeti potrebne mjere kako bi postupila u skladu sa presudom Suda
pravde. Ako Komisija smatra da dotična država članica nije poduzela mjere
potrebne za postupanje po presudi Suda, može se obratiti Sudu, nakon što je toj
državi dala priliku da se očituje. Pritom utvrđuje paušalni iznos ili novčanu kaznu
koju dotična država članica treba platiti i koju smatra primjerenom s obzirom na
okolnosti. Ako Sud pravde utvrdi da dotična država članica nije postupila u skladu
sa presudom, Sud može dotičnoj državi članici naložiti plaćanje paušalnog iznosa ili
novčane kazne. (…)”;
Nepoštivanje ranije presude ECJ od strane zemlje članice;
Komisija EU ima aktivnu ulogu u otkrivanju propusta zemalja članica i pokretanju
postupka iz člana 260 UFEU;
Diskreciono pravo Komisije EU;
Pravo na odbranu zemalja članica mora biti osigurano;
Deklaratorna i sankciona priroda presuda ECJ
28
Novčana kazna
• Kazna treba imati odvraćajući učinak, a ne biti samo simbolična;
• Paušalni iznos kazne ili iznos kazne po danu;
• Smjernice za obračun iznosa kazne utvrdila Komisija EU, ali ECJ ima
određeno diskreciono pravo;
• 3 kriterija; kazna da bude proporcionalna tome o koliko teškom obliku
povrede propisa se radi; njeno trajanje; vjerovatnoća da će imati
odvraćajući učinak da se ne ponove slične povrede propisa:
• Do sada je ECJ izrekao 3 presude po članu 260 u kojima je izrekao
finansijske kazne u predmetima koje je vodila Komisija EU-GD za okoliš:
Predmet C-387/97 Komisija/Grčka (Direktiva o otpadu, 20.000€/dnevno za
kašnjenje u provođenju mjera za provođenje ranije presude ECJ); C-278/01
Komisija/Španija (Direktiva o kvalitetu vode za kupanje, 624.150€/godišnje
dok ranija presuda ECJ ne bude u cjelosti provedena); C-121/07
Komisija/Francuska(Direktiva o GMO, paušalni iznos=10.000.000€)
29
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
Nekoliko brojki…
(izvor: Evropska komisija-Generalni direktorat za zaštitu okoliša,
13/09/2012)
30
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
31
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
32
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
33
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
34
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
35
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
Slučaj Italije
36
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
•
•
•
•
•
Članica EU od 1957. godine (jedan od osnivača bivše CEE, zatim EU, sada “Unije”);
Nadređenost prava EU nad nacionalnim pravom priznata je članom 10. Ustava
Republike Italije: “Pravni sistem Italije je u skladu općepriznatim normama
međunarodnog prava”. (“L’ordinamento giuridico Italiano si conforma alle norme di
Diritto Internazionale generalmente riconosciute”);
Nadređenost prava EU također je priznata i odlukom broj 170/1984 Ustavnog suda
Italije kada je Vrhovni sud odlučio da će u slučaju konflikta između neke norme EU i
nacionalne norme koja reguliše sektore koje su u nadležnosti EU, a kako je to
predviđeno Ugovorom, norma EU će imati izravnu primjenu uz naknadnu
stavljanje van primjene nacionalne norme koja je u suprotnosti sa normom EU;
Nadalje, član 117. Ustava Republike Italije nalaže da zakonodavnu vlast provodi
država i regionalne institucije, u skladu sa Ustavom i međunarodnim i EU
obavezama;
Zaštita okoliša i ekosistema je u isključivoj nadležnosti centralne državne vlasti u
skladu sa članom 117. Ustava Italije (zakonodavnu vlast zadržava Parlament i
Nacionalna vlada)
37
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
Provedba prava EU u Italiji
•
•
•
•
•
•
Postupak provedbe uređen je Zakonom broj 11/2005;
Talijanski Parlament svake godine usvaja okvirni dokument “Pravo EU” (Legge Comunitaria) u
kojem su navedene metode, zakonodavni alati i vremenski rokovi za provedbu svih EU zakona
i presuda Evropskog suda pravde koje institucije EU usvoje te godine;
Godišnji dokument Legge Comunitaria izrađuje talijanski ministar za politike EU u skladu sa
smjernicama Nacionalnog parlamenta i u saradnji sa ostalim nadležnim službama i
regionalnim institucijama koje Ministarstvu mogu dostaviti svoja zapažanja/mišljenja;
Posebnim aneksima se utvrđuje provedba pojedinačnih zakona EU;
Dokument sadrži informacije o: povjeravanju zakonodavne vlasti posebno utvrđenim
nacionalnim/regionalnim institucijama nadležnim za provedbu zakona EU u skladu sa
nacionalnom podjelom zakonodavnih nadležnosti i nacionalnim pravilima o ovlastima za
povjeravanje zakonodavnih nadležnosti; pojedinačnim zakonodavnim instrumentima koje
treba usvojiti (zakon, uredba, zakonodavna uredba + bilo koji drugi administrativni akt
potreban za postizanje potpune provedbe); vremenski okvir za usvajanje navedenih
provedbenih akata;
Obično su date i neke izričite odredbe i smjernice za specifična pravila/izmjene koje je
potrebno usvojiti (definicije; obaveze; prava; zabrane…)
38
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
Postupak donošenja zakonodavnih akata
Ministar za politike
EU izrađuje nacrt
akta
Čitanje akta od strane
Parlamentarne
komisije za politike EU
(pravo dostavljanja mišljenja
za moguće izmjene)
Dostavljanje akta
Vijeću ministara na
odobravanje
Dostavljanje akta
Nacionalnom
parlamentu (Donji
dom + Senat) na
odobravanje
UKOLIKO JE PROCEDURA ISPOŠTOVANA: PREDSJEDNIK REPUBLIKE PROGLAŠAVA
ZAKON I ISTI SE OBJAVLJUJE U SLUŽBENOM GLASNIKU ITALIJE NAKON ČEGA STUPA
NA SNAGU☺!
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
Slučaj Italije
(I)
• Predmet C-297/08 Komisija/Italija (član 258. TFEU);
• Navodni prekršaj Italije: neispunjavanje obaveza iz čl. 4,5 Direktive
2006/12/EC (sada Dir. 2008/98) o upravljanju otpadom: tj.: neusvajanje
plana upravljanja otpadom i integrirane i odgovarajuće mreže postrojenja
za zbrinjavanje otpada sa navodnom naknadnom opasnošću po ljudsko
zdravlje ili okoliš i kršenje principa samoodrživosti i blizine u upravljanju i
zbrinjavanju otpada;
• Slučaj nije riješen u vansudskom postupku (1:razmjena memoranduma i
pisanih obrazloženja između Italije i Komisije, maj-juli 2007.; 2:formalno
upozorenje Komisije Italiji & odgovor talijanskog Ministarstva za zaštitu
okoliša, avgust-decembar 2007.; 3:obrazloženo mišljenje Komisije,
februar-mart 2008.; Komisija pokreće postupka kod ESP jula 2008.; odluka
ESP u martu 2010.
40
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
•
•
•
•
Slučaj Italije
(II)
Neki od argumenata Republike Italije: ona se ne može smatrati odgovornom za navodne propuste u
izvršavanju obaveza koji se pripisuju određenim događajima koji se smatraju višom silom, kao što je
protivljenje lokalnog stanovništva uspostavljanju deponija otpada na području njihovih opština, prisustvo
kriminalnih radnji u regionu i neispunjavanje ugovornih obaveza izvođača javnih radova da izgrade
određena ključna postrojenja u regiji;
GLAVNI NALAZI SUDA:
“Princip da se šteta po okoliš treba, kao stvar prioriteta, otkloniti na izvoru - sadržan u članu 191 TFEU
kao osnova za djelovanje Komisije u stvarima koje se odnose na zaštitu okoliša – podrazumijeva da svaka
regija, opština ili drugi oblik lokalne vlasti treba da poduzme odgovarajuće korake kako bi osigurala da se
njen vlastiti otpad sakupi, obradi i zbrine te da otpad mora biti zbrinut što je bliže moguće mjestu gdje je
proizveden, kako bi se transport otpada sveo na najmanju moguću mjeru. Zemlje članice se ne mogu
oslanjati na odredbe, prakse ili situacije sadržane u domaćim zakonima kako bi opravdale
neispunjavanje obaveza ili rokova postavljenih nekom direktivom”;
Odluka ESP: “(Sud) izjavljuje da, neusvajanjem, za regiju Kampanije, svih mjera potrebnih za obnavljanje i
zbrinjavanje otpada bez ugrožavanja ljudskog zdravlja i bez zagađivanja okoliša i, posebice,
neuspostavljanjem integrirane i odgovarajuće mreže postrojenja za zbrinjavanje, Republika Italija nije
ispunila svoje obaveze iz člana 4 i 5 Direktive o otpadu broj 2006/12/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od
5. aprila 2006. godine”.
41
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
Zaključne napomene
• Ključni principi EU o zaštiti okoliša predstavljaju pravila koja
usmjeravaju i potiču djelovanje i čija je primarna funkcija
pružiti temelj i viziju za mjere i ciljeve prava EU o zaštiti
okoliša;
• Oni treba da se zasnivaju na efektivnom zakonodavstvu EU o
zaštiti okoliša koje će ih u potpunosti sprovoditi i povlačiti
kako bi bili maksimalno djelotvornis;
• Izazovi sa kojima se članice EU suočavaju u provedbi ne smiju
se pretvoriti u propuste u provedbi! a kako se postizanje ciljeva
EU politike o zaštiti okoliša ne bi ugrozilo
42
Strengthening of Bosnia and Herzegovina’s Environmental
Institutions and Preparation for Pre-accession Funds
Sumbula Avde 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel./Fax: +387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
Web: www.envis.ba
KLJUČNI PRINCIPI PRAVA EU O ZAŠTITI
OKOLIŠA I OBAVEZE ZEMALJA ČLANICA –
SLUČAJ ITALIJE
Alessandra Barreca
Univerzitet u SijeniMeđunarodni univerzitet u Veneciji
[email protected]
43

similar documents