لمس - poursinahakim.ir

Report
Dr MaedeBehbahani
2014/02/06
00:30:00
00:29:59
00:29:58
who
COMPONENT OF SCREENING:
1.
2.
3.
4.
5.
BREAST AWARENESS
CLINICAL BREAST EXAM(CBE)
RISK ASSESSMENT
SCREENING MAMOGRAPHY
SCREENING MRI
Sono :as a screening test is not recommended
at this time.
Breast awareness(BSE? Yes or No)
‫در مقابل‬
‫بایستید‬
‫توجه کنید به‪:‬‬
‫به فرو رفتگی توجه کنید‪.‬‬
CBE (clinical breast exam)
CBE
Mammography:
Mammography:
Mammography:
Mammography:
‫اشکاالت مامو گرافی‬
MRI
MRI
MRI
RISK ASSESSMENT
RISK ASSESSMENT
WWW.CANCER.GOV/BCRISKTOOL/DEFAULT.ASPX
RISK ASSESSMENT

Breast awarrness+CBE(6 m-1y)+Mammo (annual)+MRI (annual)

Breast awarrness+CBE(6 m-1y)
RISK ASSESSMENT

Breast awarrness+CBE(6 m-1y)+Mammo (annual)
RISK ASSESSMENT
•
Multiple first degree
•
Premenopausal first degree relative in both braest
•
FH of breast & ovarian cancer
•
A male relatives with breast cancer
•
Breast awarrness+CBE(6 m-1y)+Mammo (annual)+MRI (annual)
RISK ASSESSMENT
6)Woman with lifetime risk > = 20% based on models
largely depended on family history

Breast awarrness+CBE(6 m-1y)+Mammo (annual)start at
30 y+MRI (annual)
RISK ASSESSMENT
Breast awarrness+CBE(1-3y)
Breast awarrness+CBE(annual)+ mammo (annual)
‫فاصله غربالگري و روند پیگیري ها‬
‫غربالگري بانوان گروه هدف برنامه هر دوسال یک بار بوده و درصورت نتیجه مشکوك یا قطعی ابتال به سرطان پستان در ماموگرافی براساس‬
‫و دستورالعملهاي تدوین شده پیگیري خواهد شد‪BIRAD .‬طبقه بندي‬
‫بخشی خیلی کوچکی از جمعیت هدف برنامه بدلیل دارا بودن عوامل خطر سرطان پستان در گروه پرخطر محسوب می شوند‪ .‬به منظور تأمین‬
‫حداکثر اثربخشی برنامه‪ ،‬زنان عضو گروه پرخطر ساالنه مورد غربالگري با ماموگرافی قرار میگیرند‪ .‬براساس تخمین هاي انجام گرفته حداکثر‬
‫‪ 10‬درصد زنان واجد شرایط غربالگري بعنوان گروه پرخطر می توانند بجاي غربالگري دوسال یک بار‪ ،‬ساالنه مورد غربالگري قرار گیرند‪.‬‬
‫)‪ normal‬بانوان داراي عوامل خطر زیر در گروه پرخطر ابتال به سرطان پستان طبقه بندي و بقیه اعضاي گروه هدف بعنوان جامعه زنان‬
‫محسوب می شوند (‪group‬‬
‫الف) ابتالي یکی از منسوبین درجه یک فرد به سرطان پستان قبل از ‪ 50‬سالگی‬
‫ب ) ابتالي دو نفر (یا بیشتر) از بستگان به یکی از سرطانهاي پستان‪ ،‬تخمدان‪ ،‬پروستات و پانکراس‬
‫ج ) ابتالي فرد مذکر مبتال به سرطان پستان در منسوبین درجه یک‬
‫‪(Cowden's syndrome) PiTEN‬یا & ‪BRCA1‬د ) کشف ژنهاي موتاسیون یافته ‪2‬‬
‫ه ) نتیجه غیرطبیعی بیوپسی پستان (سلولهاي هیپرپالستیک آتیپیک) در فرد‬
‫و) سابقه رادیوتراپی قفسه سینه قبل از ‪ 30‬سالگی‬
‫ز) سابقه فردي ابتال به سرطان پستان و یا تخمدان‬
‫بعد از اتمام فرایند غربالگري‪ ،‬فرد در صورت عدم ابتال وارد چرخه غربالگري دوساالنه (در صورت قرارگیري در گروه پرخطر غربالگري‬
‫ساالنه) می شود و در دفتر پیگیري مربوطه تاریخ غربالگري بعدي تعیین تا درموعد مشخص غربالگري تکرار گردد‪ .‬اگر در فاصله بین دو‬
‫غربالگري در حین خودآزمایی توسط فرد یا معاینه بالینی توسط پزشک یا ماماي دوره دیده‪ ،‬مورد مشکوك باشد امکان بررسی ماموگرافیکی‬
‫وجود دارد‪ .‬پزشک خانواده نظام سالمت بعنوان مسئوول تیم سالمت مهمترین و دردسترس ترین منبع اطالعات وراهنمایی هاي بهداشتی‪،‬‬
‫درمانی و مسئول پیگیري و حلقه اتصال سطح دوم درمان تخصصی با بیمار و اولین سطح ارائه خدمات بهداشتی می باشد‪.‬‬
00:02:00
00:01:00
00:00:00

similar documents