Fältarbete

Report

Kursen syftar till att ge studenten praktisk
erfarenhet av att arbeta med frågor kring
barnets bästa och mänskliga rättigheter inom
offentlig förvaltning, frivillig organisationer,
företag eller andra former av organisationer.

Studenten söker själv praktikplats.
 Vid frågor kring detta eller om studenten inte
hittar en praktikplats, så ska studenten kontakta
kursansvarig lärare.

Innan praktiken börjar ska kursansvarig lärare
godkänna studentens val av praktikplats.

Senast två veckor innan kursens start ska
studenten lämna in blanketten
Överenskommelse om praktikplats. Blanketter
för detta finns på Mondo
Praktikplatsens relevans för utbildningen
(Barnets bästa /mänskliga rättigheter)

 Beskrivning av praktikplatsen

Arbetsuppgifter för studenten

Handledningens utformning





Kursen består av närvaro på praktikplatsen,
egna litteraturstudier och reflektioner,
aktivt deltagande vid seminarier på BUV (inkl
presentation på heldagsseminarium,
aktivt deltagande på diskussionsforumet på
Mondo och
författande av ett skriftligt PM.


Sammanlagda arbetstiden vid praktikplatsen
ska motsvara cirka 32 timmar i veckan under
8 veckor.
Arbetstider och närvaro på praktikplatsen
bestäms i samråd med kursansvarig och
praktikplatsen. Detta ska anpassas efter
gällande arbetstider och anvisningar från
praktikplatsen.

Det är tillåtet att dela upp praktiken, till
exempel så att hälften av praktiken görs på
en praktikplats och den andra hälften på en
annan praktikplats.












Statens skolinspektion
Socialdepartementet
Statens kommuner och landsting (SKL)
Barnombudsmannen, Stockholm, Uppsala, Botbyrka
Utrikesdepartementet
Diskrimineringsbyrån, Uppsala
Karolinska Intitutet, Divisionen för Global Hälsa
Kulturförvaltningen , Stockholms stad
Södermalms Stadsdelsförvaltning
Förskoleavdelningen
Barn- och ungdomspsykiatri, Stockholm läns
landsting, länet Sydost.
Utbildningskontoret , Södertälje kommun
 Rädda Barnen
 SOS barnbyar
 ECPAT Sverige
 World Childhood Foundation
 Stiftelsen Allmänna Barnhuset
 Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN)
 Min Stora dag
 ATSUB , Föreningen Anhöring till sexuellt utnyttjade barn
 Somaya kvinno- och tjejjour
 Läkare i världen
 Stiftelsen trygga barn
 Frankel & Friends/Framtidsboxen
 Förskolan Odd Fellow







Svenska generalkonsulatet i Istambul
Instituto Promundo, Rio de Janeiro, Brasilien
Social Service- Akraneskaupstaour, Island
The Ombudsman for Children, Island
Defense for Children International, Geneve
Mothers and Children Multi-Sectorial
Development Organization, Etiopien
Save the Children, Kurdistan



Skolförvaltningen Stockholms Stad
SKL
CSR CCR Center for Child-Rights & Corporate
Social Responsibility, Beijing
http://www.ccrcsr.com

Barnombudsmannen (Kontakta Henrik
Ingrids)
Friends


similar documents