Slide 1

Report
1
Barn och ungdomars lärande, utveckling,
hälsa och livsvillkor
 Tvärvetenskapligt ämne med utgångspunkt i barnet som aktör i
olika sammanhang
 Samverkansforskning
 Forskning med koppling till omgivande samhälle avspeglar
Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat Lärande (AIL)
[email protected], [email protected]
2
Samverkansforskning, vad och varför?
 Undersökningsprocess som växer fram
 Vetenskaplig kunskap införlivas med organisationens
kunskap och används för att lösa verkliga problem
 Bidra till kompetensutveckling och eventuellt förändrad
organisation
 Ge bidrag till vetenskaplig kunskap
 Genomförs i en anda av samarbete och gemensamt
ansvar för forskningen
3
När är det lämpligt med
samverkansforskning?
 När fenomenet är komplext och det finns lite kunskap
 När det finns behov av att generera kunskap som är
nyttig för både forsknings- och praktikersamhället
 När det finns behov av att förnya, förändra eller etablera
hur verksamheten arbetar
4
Några fler exempel
 ”Bråkiga pojkar” – identitet, kamratrelationer och
lärande. Fokus på pojkar som uppfattas som stökiga i
skolan. Hur kan dessa pojkar bemötas? Hur kan onda
spiraler brytas?
 Barnrättsarbete genom ombud. Är det möjligt att
implementera barnrätt i verksamheter genom ombud?
5
Handlingsbar kunskap
 Kunskap som tas fram ska leda till handling och samtidigt
bidra till ”teori” (inte testa teorier)
 Kunskap byggs utifrån det som redan finns i verksamheten
(vardagsteorier) och befintlig akademisk kunskap
 Relevant kunskap för den som berörs
 Forskningen ska resultera i kunskap som verksamheten lätt
kan omsätta i handling – ej nödvändigtvis färdiga checklistor
 Förmedla kunskapen på ett sätt som underlättar förståelse
och som bidrar till att verksamheten enkelt kan konvertera
resultaten till handling
6
Finansiering samverkansforskning, 30% av heltid
10%
10%
10%
7
• Verksamhet
• BUV
• Forskaren
Framväxande forskningsprocess




Ej fördefinierade frågor
Gemensam problemformulering
Gemensam kunskapsproduktion
Vad är det vi kan hitta gemensamma frågeställningar kring?
Verksamhet
8
Forskning
Vara kommun
Tidiga insatser för förskolebarn som är i behov av
särskilt stöd. Projektet berör barn med sociala, fysiska
eller kognitiva svårigheter samt barnets familj. Fokus är på
om tidiga insatser kan bidra till en mer positiv utveckling för
barnet.
9
Bygga upp samverkansforskning
 Insatser i förskolan för att främja gott lärande, delaktighet
och välbefinnande
 Chefsgruppen – ”äger” och styr projektet
 Ingår i ett sammanhang av skolutveckling
 Långsiktighet? – förskolan idag – välbefinnande och
godkända betyg om ca 10 år
 Mätbara resultat? Vad kan mätas, hur ska det mätas,
sekretess
10
 Aktionsforskning, Forskningscirklar, ”Critical incidents” –
reflektera, diskutera och analysera händelser
 Följeforskning – ”processmöten”
11
Kontinuerlig datainsamling, samtal, reflektioner
 Spec- och soc-pedagoggruppen (forskningscirkel)
 Representanter för förskollärare och barnskötare
(fokusgruppsintervjuer)
 Elevhälsoteam, vad av befintlig dokumentation kan
användas för ”mätning”
 Intervjuer med föräldrar
 Intervjuer med politiker
12
Bygga på vetenskaplig grund
 Internationell forskningsbaserad policy om
tidiga insatser för att förebygga utanförskap
och fattigdom
 Lpf 98/ 2010 lyfter fram förskolans betydelse
för lärande och utveckling
 Socioekonomisk utgångspunkt eller
barnperspektiv/barns perspektiv?
13
Specialpedagogik med ett inkluderande förhållningssätt
 Kategoriskt
relationellt perspektiv
 Dilemmaperspektiv
 Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av
Pedagogisk processreflektion (Bygdeson Larsson 2010)
 Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i pedagogiskt
arbete (Åberg & Lenz Taguchi 2005)
14
Preliminära forskningsfrågor
 Vilken roll får de ”nya” pedagogerna?
 Vilket lärande kring inkluderande arbete sker mellan olika
nivåer i förskoleverksamheten?
 Hur kan det överföras till skolan?
 Hur ser berörda föräldrar på det ”extra” stöd som ges genom
socialpedagoger i förskolan?
 Vilka användbara ”mätinstrument” finns i verksamheten?
15
Nuläge - fokusgruppsintervjuer
”ordinarie personal har kompetens för särskilt stöd”
 Hanterar vardagssituationer hela tiden
 Mat, konflikter, undvika ”stämpling”, vara nära, steget
före, höja statusen för barn som riskerar att få negativ
bild i egna och andras ögon
 Lyssnar på barnen, vad vill de göra, ”gratis demokrati”
16
[email protected]
Dilemman? Exempel





17
Neddragningar – indragning av extra resurs
Språksvårigheter – blir inte delaktig i andra barns samspel
Flera av personalen har jobbat länge men utbildat sig sent
”Lärt sig massor” – men hinner inte använda
Behöver reflektionstid
[email protected]
Samhällsfrågor – Exempel
 Barnen har väldigt långa dagar
 Trångbodda lokaler
 Försöker lösa genom att använda lokalerna ”rätt”
 Kan nu ge tidigare och enklare hjälp
18
[email protected]
Framgångsfaktorer
• Utgångspunkt i socioekonomisk forskning och
internationell policy
• Politiska beslut
• Leds av förvaltningschef – förskolechefsgruppen
• Samverkan med elevhälsoteamet
• Förstärkning av tidiga insatser
19
Redovisningsformer




Artiklar
Konferenser
Studentarbeten
Rapport till kommunen
o Preliminärt februari 2015
o Slutrapport februari 2016
20

similar documents