půdorys krovu - Stavaři

Report
OBECNÉ ZÁSADY
• Do výkresu krovu se zakreslují všechny prvky střešní
konstrukce, které jsou potřeba ke zhotovení krovu a střešního
pláště
• Výkresy se kreslí v měřítku 1:50 nebo 1:100 (studie)
• POZN. Je třeba si uvědomit, že při realizaci krovu je ve
většině případů zhotoveny nosné zdivo a stropní konstrukce,
proto se v půdorysech, ani řezech nezobrazují příčky, podlahy
atp.
PŘÍKLAD KROVU
PŘÍKLAD KROVU
PŘÍKLAD KROVU
PŘÍKLAD VÝKRESU KROVU
PŘÍKLAD VÝKRESU KROVU - PŮDORYS
PŘÍKLAD VÝKRESU KROVU - ŘEZ
PŮDORYS KROVU
• V půdorysu krovu se zobrazuje konstrukce střechy v pohledu
shora, bez střešního pláště (latě, kontralatě, bednění, atp.)
• V půdorysu i řezu se musí objevit všechny nosné konstrukce –
zdivo i schodiště.
• Zakreslují se i konstrukce vystupující nad úroveň střešního
pláště (komín, štítové stěny)
• Příčky a další nenosné konstrukce se nezakreslují
PŮDORYS KROVU
• Konstrukce viditelné v pohledu shora se zakreslují tlustou
plnou čarou.
PŮDORYS KROVU
- Nosné zdivo
- Pozednice
- Vaznice
- Kleštiny
- Pásky
- Vzpěry
- Vazné trámy
PŮDORYS KROVU
- Nosné zdivo
- Pozednice
- Vaznice
- Kleštiny
- Pásky
- Vzpěry
- Vazné trámy
PŮDORYS KROVU
- Nosné zdivo
- Pozednice
- Vaznice
- Kleštiny
- Pásky
- Vzpěry
- Vazné trámy
PŮDORYS KROVU
- Nosné zdivo
- Pozednice
- Vaznice
- Kleštiny
- Pásky
- Vzpěry
- Vazné trámy
PŮDORYS KROVU
- Nosné zdivo
- Pozednice
- Vaznice
- Kleštiny
- Pásky
- Vzpěry
- Vazné trámy
PŮDORYS KROVU
- Nosné zdivo
- Pozednice
- Vaznice
- Kleštiny
- Pásky
- Vzpěry
- Vazné trámy
- Okap
PŮDORYS KROVU
- Nosné zdivo
- Pozednice
- Vaznice
- Kleštiny
- Pásky
- Vzpěry
- Vazné trámy
- Okap
- Obrys střechy
- Kotvení pozednic
PŮDORYS KROVU
- Nosné zdivo
- Pozednice
- Vaznice
- Kleštiny
- Pásky
- Vzpěry
- Vazné trámy
- Okap
- Obrys střechy
- Kotvení
pozednic
PŮDORYS KROVU
• Konstrukce ŠIKMÉ se zakreslují OSOVĚ tenkou čerchovanou
čarou s 1 tečkou.
- Krokve
PŮDORYS KROVU
• Konstrukce sloupků se zakresluje velmi tlustě plně s tenkým
úhlopříčným přeškrtnutím.
- sloupky
PŮDORYS KROVU
• Obrys šikmých čel kleštin se zakresluje velmi tlustou plnou
čarou.
PŮDORYS KROVU
• Hřeben se zakresluje velmi tlustou plnou čarou se dvěma
tečkami
PŮDORYS KROVU
• Poloha strešních oken se ve výkresu krovu zakresluje
obrysem tlustou čerchovanou čarou se dvěma tečkami,
úhlopříčky tenkou čerchovanou čarou se 2 tečkami
ŘEZ KROVEM
• Konstrukce v pohledu viditelné se zakreslují tlustou plnou
čarou.
ŘEZ KROVEM
-
Krokve
Kleštiny
Sloupky
Pásky
Okap
Vzpěry
- Vazné trámy
- Obrys otvorů
ŘEZ KROVEM
-
Krokve
Kleštiny
Sloupky
Pásky
Okap
Vzpěry
- Vazné trámy
- Obrys otvorů
ŘEZ KROVEM
-
Krokve
Kleštiny
Sloupky
Pásky
Okap
Vzpěry
- Vazné trámy
- Obrys otvorů
ŘEZ KROVEM
-
Krokve
Kleštiny
Sloupky
Pásky
Okap
Vzpěry
- Vazné trámy
- Obrys otvorů
ŘEZ KROVEM
-
Krokve
Kleštiny
Sloupky
Pásky
Okap
Vzpěry
- Vazné trámy
- Obrys otvorů
ŘEZ KROVEM
-
Krokve
Kleštiny
Sloupky
Pásky
Okap
Vzpěry
- Vazné trámy
- Obrys otvorů
ŘEZ KROVEM
• Konstrukce v řezu (nešrafované) se zakreslují velmi tlustou
plnou čarou.
ŘEZ KROVEM
- Vaznice
- Pozednice
- Zdivo
- Obrys střešního pláště
ŘEZ KROVEM
- Vaznice
- Pozednice
- Zdivo
- Obrys střešního pláště
ŘEZ KROVEM
- Vaznice
- Pozednice
- Zdivo
- Obrys střešního pláště
ŘEZ KROVEM
- Vaznice
- Pozednice
- Zdivo
- Obrys střešního pláště
ŘEZ KROVEM
• Konstrukce kolmé k okapu, který je rovnoběžný s rovinou
řezu se zakreslují stejně jako v půdorysu – tenkou
čerchovanou čarou s 1 tečkou (např. u podélného řezu
krovem)
• Vikýře, střešní okna a poklopy se zakreslují obrysem v
pohledu – tlustou plnou čarou se zakreslením úhlopříček
čerchovanou čarou se 2 tečkami.
KÓTOVÁNÍ PŮDORYSU – VNITŘNÍ KÓTY
• V půdorysu se kótují
- osové vzdálenosti krokví
- osové vzdálenosti sloupků (vztaženo k nosným zdem)
KÓTOVÁNÍ PŮDORYSU – VNITŘNÍ KÓTY
• V půdorysu se kótují
– vzdálenosti dalších konstrukcí k nosným zdem (komín, výlez)
- osazení pozednic, vzdálenosti vaznic (pokud nejsou uvedeny
jinde)
KÓTOVÁNÍ ŘEZU – VNĚJŠÍ KÓTY
• V řezu se kótují
- velikosti šikmých prvků
- šikmé vzdálenosti vaznic, pozednic, přesahy
- sklon
KÓTOVÁNÍ ŘEZU – VNITŘNÍ KÓTY
• V řezu se kótují
- výšky nadezdívek, věnců
- výšky vaznic, pozednic
- výšky hřebene
- Výškové osazení kleštin
KÓTOVÁNÍ ŘEZU – VÝŠKOVÉ KÓTY
• Řez krovem by měl být doplněn výškovými kótami u každé
významné konstrukce
-
u výšky hřebene
u výšky okapu
u výšky stropu (podkladního betonu)
u výšky kleštin atp.
KÓTOVÁNÍ PŮDORYSU – VNĚJŠÍ KÓTY
• V půdorysu se kótují – vzdálenosti a tloušťky nosných zdí,
přesahy střech, celkové délky.
• U okapu musí být uveden jeho spád
ODKAZY
• Každý prvek musí být v půdorysu i řezu označen odkazem a
vyspecifikován v legendě.
VÝKRES KROVU
PŮDORYS KROVU
ŘEZ KROVEM
LEGENDA PRVKŮ KROVU
ODKAZY
• Užitečné odkazy pro zakreslování krovu:
- přehled krovů
http://www.zroutik.cz/download/2_semestr/ps2_5_nopass.pdf
-postup při navrhování a zakreslování krovu
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&c
d=1&ved=0CEkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.soje.cz%2Fskola%2F
studijnimaterialy%2Fitem%2Fdownload%2F56_4d8372c53c61a8ac6dfd856756ef5
aa9&ei=GWSPUbbJJJCy7Aao7oC4AQ&usg=AFQjCNFXhPawg2EiUCqy
CpMGc1jGqcpLcA&sig2=BGnTXVvYaOc_XayivbDaFg&bvm=bv.463406
16,d.ZWU

similar documents