ดูรายละเอียดเพิ่มเติม - Green Qualitask Co.,Ltd.

Report
January
to
December
2015
แผนการฝึ กอบรมประจาปี 2558
Green Qualitask Co., Ltd. Training Catalogue
• Welcome to Green Qualitask Training
Content
In-house Training
Welcome to Green Qualitask Training
สามารถจัดอบรมในสถานประกอบการของท่ านได้ ตามวันเวลาที่สะดวก หลักสูตร
และวิธีการสอน สามารถทาการปรับแต่ งให้ เหมาะสมกับความต้ องการได้
Quality Management ISO 9001
ลำดับขันตอนส
้
ำหรับผู้ที่สนใจ
Environmental Management ISO 14001
Occupational Health and Safety OHSAS 18001
Introduction + Awareness
แนะนำข้ อกำหนดของมำตรฐำน ควำมสำคัญ และวิธีกำร
เพื่อขอกำรรับรอง
Food Safety
Automotive Management ISO/TS 16949
Energy Management ISO 50001
ISO/IEC 17025
Implementation
กำรประยุกต์ใช้ ข้อกำหนดของมำตรฐำนให้ เหมำะสมกับ
องค์กร
Integrated
Productivity
Internal Auditor
สำหรับวำงแผนและดำเนินกำรตรวจประเมินภำยในองค์กร
Training Application
สนใจฝึ กอบรม ติดต่ อได้ ท่ ี [email protected] / หรือ โทร 092 279 4594, 02 576 1044 / เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
หลักสูตรอบรมสาหรั บ Year 2015
วัน
ราคา
(ไม่ รวม
Vat)
ISO 9001:2015 Introduction and
Requirement
1
2500
6
8
7
6
Interpretation ISO 9001:2015
Requirement
2
5000
12-13
14-15
13-14
12-13
ISO 14001:2015 Introduction and
Requirement
1
2500
6
5
4
Interpretation ISO 14001:2015
Requirement
2
5000
12-13
18-19
10-11
EICC Version 5 Introduction and
Requirement
1
3500
5
25
17
Introduction ISO 50001:2011 and
Requirement
1
2500
19
17
25
Introduction to BVM Requirement
1
2,500
20
26
18
ชื่อหลักสูตร
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
**ลูกค้ า Green ลด 20%c
สนใจฝึ กอบรม ติดต่ อได้ ท่ ี [email protected] / หรือ โทร 092 279 4594, 02 576 1044 / เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
Oct
Nov
Dec
หลักสูตรอบรมสาหรั บ ISO 9001 Quality Management System
กำรสร้ ำงจิตสำนึกด้ ำนคุณภำพ
ข้ อกำหนด ISO 9001:2015
กำรกำหนดตัวชี ้วัดผลงำนในระบบบริ หำรคุณภำพ (KPI)
เทคนิคเขียนเอกสำร (Document Writing Technique)
กำรตรวจติดตำมภำยในระบบคุณภำพ (ISO 9001:2015)
สนใจฝึ กอบรม ติดต่ อได้ ท่ ี [email protected] / หรือ โทร 092 279 4594, 02 576 1044 / เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
1
1
1
1
2
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
หลักสูตรอบรมสาหรั บ ISO 14001 Environmental Management System
กำรปลุกจิตสำนึกด้ ำนสิ่งแวดล้ อม
ข้ อกำหนด ISO 14001: 2015
กำรชี ้บ่งและประเมินลักษณะปั ญหำสิ่งแวดล้ อม
กฎหมำยสิ่งแวดล้ อม
กำรตรวจติดตำมระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อม ISO 14001
กำรจัดทำเอกสำรในระบบกำรจัดกำรด้ ำนสิ่งแวดล้ อม
สนใจฝึ กอบรม ติดต่ อได้ ท่ ี [email protected] / หรือ โทร 092 279 4594, 02 576 1044 / เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
1
1
1
1
2
2
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
หลักสูตรอบรมสาหรั บ OHSAS 18001 Occupational Health and Safety
จิตสำนึกด้ ำนควำมปลอดภัย
ข้ อกำหนดระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (OHSAS
18001:2007)
กำรตรวจติดตำมภำยในระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
กฎหมำยอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
กำรชี ้บ่งอันตรำยและประเมินควำมเสี่ยง
เทคนิคกำรชี ้บ่งอันตรำยและประเมินควำมเสี่ยงตำมกฎหมำย
กำรจัดกำรสำรเคมีอนั ตรำย
สนใจฝึ กอบรม ติดต่ อได้ ท่ ี [email protected] / หรือ โทร 092 279 4594, 02 576 1044 / เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
1 วัน
1
2
1
1
2
1
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
หลักสูตรอบรมสาหรั บ Social
ข้ อกำหนดมำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.8001)
กำรตรวจติดตำมภำยใน มำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.8001)
EICC Version 5: 2015 requirement interpretation
EICC Internal audit
SA 8000 requirement interpretation
BSCI requirement interpretation
สนใจฝึ กอบรม ติดต่อได้ ที่
[email protected] / หรือ โทร 092 279
4594, 02 576 1044 / เจ้ ำหน้ ำที่ฝึกอบรม
1 วัน
2 วัน
1 วัน
2 วัน
1 วัน
1 วัน
หลักสูตรอบรมสาหรั บ Food Safety
กำรจัดกำรสุขลักษณะที่ดีในโรงงำน (GMP)
หลักกำรของระบบ HACCP และกำรประยุกต์ใช้
GMP & HACCP Requirements
GMP & HACCP Internal Audit
กำรทวนสอบและกำรตรวจประเมินภำยในระบบ GMP & HACCP
GMP & HACCP Awareness
Foods Security
Allergen Control
International Food Standard (IFS)
กำรประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด BRC (Issue 6)
สนใจฝึ กอบรม ติดต่ อได้ ท่ ี [email protected] / หรือ โทร 092 279 4594, 02 576 1044 / เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
1 วัน
1 วัน
2 วัน
2 วัน
2 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
หลักสูตรอบรมสาหรั บ Food Safety
HACCP Verification
ข้ อกำหนด ISO 22000:2005
กำรตีควำมข้ อกำหนดและกำรตรวจติดตำมภำยในระบบ ISO 22000:2005
สนใจฝึ กอบรม ติดต่ อได้ ท่ ี [email protected] / หรือ โทร 092 279 4594, 02 576 1044 / เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
1 วัน
1 วัน
2 วัน
หลักสูตรอบรมสาหรั บ ISO / TS 16949 Automotive Management
จิตสำนึกคุณภำพในระบบ ISO/TS 16949:2009
ข้ อกำหนด ISO/TS 16949:2009
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
Statistical Process Control (SPC)
Measurement System Analysis (MSA)
Advance Product Quality Planning (APQP ) & Production-Part Approval
Process (PPAP)
กำรตรวจติดตำมภำยในระบบ ISO/TS 16949 : 2009
สนใจฝึ กอบรม ติดต่ อได้ ท่ ี [email protected] / หรือ โทร 092 279 4594, 02 576 1044 / เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
1
2
1
1
1
1
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
2 วัน
หลักสูตรอบรมสาหรั บ ISO 50001 Energy Management
ISO 50001: 2011 Awareness
ISO 50001: 2011 Requirements
ISO 50001: 2011 Internal Audit
กำรชี ้บ่งและประเมินกำรใช้ พลังงำน
สนใจฝึ กอบรม ติดต่ อได้ ท่ ี [email protected] / หรือ โทร 092 279 4594, 02 576 1044 / เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
1
1
2
1
วัน
วัน
วัน
วัน
หลักสูตรอบรมสาหรั บ ISO / IEC 17025
Introduction to ISO/IEC 17025 Requirements
ISO/IEC 17025:2005 Internal Audit
สนใจฝึ กอบรม ติดต่ อได้ ท่ ี [email protected] / หรือ โทร 092 279 4594, 02 576 1044 / เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
2 วัน
2 วัน
หลักสูตรอบรมสาหรั บ Integrated
กำรสร้ ำงควำมตระหนักด้ ำนคุณภำพสิ่งแวดล้ อมและควำมปลอดภัย
จิตสำนึกด้ ำนสิ่งแวดล้ อมและควำมปลอดภัย
ISO 14001, OHSAS 18001 Implementation and Legal Requirements
กำรประยุกต์ใช้ ข้อกำหนดระบบสิ่งแวดล้ อมอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
ข้ อกำหนดระบบสิ่งแวดล้ อมและควำมปลอดภัย
ISO 14001 & TIS/OHSAS 18001 Requirements for Management
ISO 14001 & TIS/OHSAS 18001 Requirements and Internal Audit for
Team
ISO 14001 & OHSAS 18001 Implementation and Audit
กำรตรวจติดตำมระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อมอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
ข้ อกำหนดและกำรตรวจติดตำมระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อมอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย
สนใจฝึ กอบรม ติดต่ อได้ ท่ ี [email protected] / หรือ โทร 092 279 4594, 02 576 1044 / เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
1
1
1
2
1
1
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
2 วัน
1 วัน
2 วัน
2 วัน
หลักสูตรอบรมสาหรั บ Integrated
ISO 9001 and GMP & HACCP Internal Audit
ISO 9001 and ISO 14001 Awareness
กำรแก้ ไขและป้องกันปั ญหำอย่ำงเป็ นระบบใน ISO 9001 & ISO 14001
กำรรวมระบบบริ หำรคุณภำพและสิ่งแวดล้ อม (ISO 9001, ISO 14001)
ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 Internal Audit
ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 Requirements and Document
Writing
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Requirements and Internal Audit
ISO 9001:2015 & ISO 22000: 2005 Internal Audit
ISO 9001:2015 และ ISO 22000:2005 Requirement and Internal Audit
สนใจฝึ กอบรม ติดต่ อได้ ท่ ี [email protected] / หรือ โทร 092 279 4594, 02 576 1044 / เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
1
1
1
1
2
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
3 วัน
2 วัน
2 วัน
2 วัน
หลักสูตรอบรมสาหรั บ Integrated
Integration Audit of ISO/TS 16949 and ISO 14001
ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 Implementation Course
Implementation ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001
ISO 9001, ISO 14001 and TIS/OHSAS 18001 Implementation
ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 Internal Audit
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & TIS/OHSAS 18001 Requirements
and Internal Audit
Integration Audit of ISO 9001, ISO/TS 16949 and ISO 14001
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007 Internal Audit
ISO 9001, ISO 14001 and TIS/OHSAS 18001 Requirements & Internal
Audit
ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001 and TLS 8001 Internal Audit
สนใจฝึ กอบรม ติดต่ อได้ ท่ ี [email protected] / หรือ โทร 092 279 4594, 02 576 1044 / เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
2
2
3
2
2
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
2 วัน
1 วัน
2 วัน
2 วัน
2 วัน
หลักสูตรอบรมสาหรั บ Integrated
Integration Audit Of ISO 9001, TS16949, ISO14001 and OHSAS 18001
ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001 and TLS 8001 Internal Audit
Environmental Safety and Labor Legal requirements
Basic occupational safety, health and environment
Environmental Safety and Labor Legal requirements
CSR Legal Requirements Course
Environmental and Safety Industrial Laws
Aspect Identification and Risk Assessment
สนใจฝึ กอบรม ติดต่ อได้ ท่ ี [email protected] / หรือ โทร 092 279 4594, 02 576 1044 / เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
3
3
2
1
1
1
2
1
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
หลักสูตรอบรมสาหรั บ Productivity
Lean Manufacturing
Six Sigma Breakthrough Strategy for World Class Manufacturing
7 QC Tool (Basic)
7 QC Tool (Advance)
QCC & 7 QC Tools
Total Quality Management
Quality Control Circle
สนใจฝึ กอบรม ติดต่ อได้ ท่ ี [email protected] / หรือ โทร 092 279 4594, 02 576 1044 / เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
2
1
1
2
2
2
2
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
หลักสูตรอบรมสาหรั บ Productivity
KAIZEN
Balanced Scorecard
Problem Solving Technics
กำรแก้ ไขปั ญหำคุณภำพโดยใช้ ระบบ 8D (8D Problem Solving Process)
เทคนิคกำรวิเครำะห์หำสำเหตุที่แท้ จริ งของปั ญหำ (WHY – WHY ANALYSIS)
Total Productive Maintenance: TPM
TPM for Supervisor : Self Maintenance
Just in Time : JIT
Visual Control
Identity Preserved Products
Identity Preserved Material
สนใจฝึ กอบรม ติดต่ อได้ ท่ ี [email protected] / หรือ โทร 092 279 4594, 02 576 1044 / เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
หลักสูตรอบรมสาหรั บ Productivity
จิตสำนึก 5ส กับกำรเพิ่มผลผลิต
กำรบริ หำรกิจกรรม 5ส
5สเพื่อกำรเพิ่มผลผลิต
5สและเทคนิคกำรตรวจติดตำม
เทคนิคกำรตรวจ 5ส
เทคนิคกำรตรวจ 5สในภำคปฏิบตั ิ
เทคนิคกำรจัดทำมำตรฐำน 5ส
เจ้ ำหน้ ำที่สง่ เสริ มกิจกรรม 5ส
เจ้ ำหน้ ำที่สง่ เสริ มกิจกรรม 5สและแนวทำงปฏิบตั ิ
กำรประยุกต์ใช้ 5ส ในองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เทคนิคกำรทำ 5ส อย่ำงยัง่ ยืน
สนใจฝึ กอบรม ติดต่ อได้ ท่ ี [email protected] / หรือ โทร 092 279 4594, 02 576 1044 / เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
หลักสูตรอบรมสาหรั บ Productivity
ควำมตระหนักด้ ำนคุณภำพในงำนโลจิสติกส์
เทคนิคกำรตรวจ 7ส
ข้ อเสนอแนะในกำรเพิ่มผลผลิต
เทคนิคกำรลดต้ นทุน (Cost reduction)
กำรจัดกำรด้ ำนต้ นทุน (Cost Management)
สนใจฝึ กอบรม ติดต่ อได้ ท่ ี [email protected] / หรือ โทร 092 279 4594, 02 576 1044 / เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
1
1
1
1
1
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
Enquiry Form
ข้ อมูลบริ ษัท
บริ ษัท (Company)
ที่อยู่ (Address)
โทร (Phone)
แฟกซ์ (Fax )
ประเภทธุรกิจ (Business)
ผลิต
เจ้ ำของคนเดียว
บริ กำร
มีห้ นุ ส่วน
Trading
อธิบำยลักษณะธุรกิจ.................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............คน
โรงงำน (Factory)
..........คน
จำนวนพนักงำน (Number of สำนักงำน (Office)
อื่นๆ (Other)
............คน
employee)
ตำแหน่ง (Position)
ผู้ประสำนงำน
มือถือ (Mobile)
อีเมล์ (E-mail)
(Contact person)
โครงกำรระบบมำตรฐำน (Standard System)
ระบบมำตรฐำน (Standard)
โครงกำร (Project)
ระยะเวลำทำระบบ :………………..เดือน
เริ่ มโครงกำร (Start project) : ................................
หมำยเหตุ (Remark)
ฝึ กอบรม (Training)
ฝึ กอบรม (Training)
จำนวนผู้อบรม
trainee)
สถำนที่ (Place)
(Number of
หมำยเหตุ (Remark)
หลักสูตร (Course)
ระยะเวลำ (Period)
วันที่ (Date)
ระดับ (Level)
Contact us
GREEN QUALITASK CO., LTD.
99/349 Na Nakorn Tower 4th Fl.,
Changwattana Rd., Laksi,
Bangkok 10210
Tel: 02 5761044
Fax 02 981 9199 or 02 5761505
Visit our website : www.greenqualitask.co.th
Enquiry : [email protected], [email protected], [email protected]
สนใจฝึ กอบรม ติดต่ อได้ ท่ ี [email protected] / หรือ โทร 092 279 4594, 02 576 1044 / เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม

similar documents