Bài giảng 2

Report
Một số phép phân tích cơ bản
và cách đọc dữ liệu
Mục đích
• Mô tả dữ liệu
• Tính tương quan giữa các dữ liệu
Cửa sổ Output
• Tác dụng: khi thực hiện các phép phân tích
trong SPSS, cửa sổ output sẽ được sinh ra
để lưu kết quả phân tích.
• Cửa sổ output có 2 phần: phần bên phải là
các lệnh phân tích đã thực hiện, phần bên
trái là các bảng, biểu
• Lưu file output:
File  Save as
1. Tính tần suất
• Tác dụng: tính tần suất xuất hiện của từng
biến số
• Đối tượng: áp dụng cho tất cả các loại
biến trừ biến liên tục
• Câu lệnh thực hiện:
Analyze  Descriptive Statistics 
Frequency
• Cách đọc bảng số liệu
2. Tính các giá trị trung bình
• Tác dụng: tính giá trị trung bình của các biến
số
• Đối tượng : các biến liên tục hoặc thang
Likert từ 5 giá trị trở lên.
• Câu lệnh: Analyze  Descriptive Statistic 
Descriptives
• Cách đọc số liệu
3. Tính tương quan
• Tác dụng: xem xét mối quan hệ giữa các
biến (thường là hai biến)
• Đối tượng : tất cả các loại biến trừ biến liên
tục
• Câu lệnh:
Analyze  Descriptive Statistics  Crosstabs
• Cách đọc bảng số liệu
4. So sánh các giá trị trung bình của một
biến số
• Tác dụng: tính và so sánh giá trị trung bình
của các phương án của một biến
• Đối tượng áp dụng: các biến liên tục
• Câu lệnh:
Analyze  Compare Means  Means
• Cách đọc số liệu
5. Tables
• Tác dụng: tính tần suất hoặc tương quan
cho nhiều biến số. Thường áp dụng cho các
câu hỏi tùy chọn.
• Có thể tính dạng Tables of Frequency hoặc
dạng Multiple Respone Tables
5.1. Tables of Frequency
• Tác dụng: tính tần suất hoặc tương quan
của biến trong các câu hỏi tùy chọn dưới
dạng một bảng liệt kê
• Câu lệnh:
Analyze  Tables  Tables of Frequency
• Cách đọc bảng số liệu
5.2. Multiple Respone Tables
• Tác dụng: tính tần suất hoặc tương quan của
câu hỏi tùy chọn thành một bảng chung. Có hai
cách tính:
– Cộng tất cả các giá trị của các phương án trả lời
trong các câu (Catagories)
– Tính một giá trị (value) của các phương án trả lời
(Dichotomies)
• Câu lệnh:
Analyze  Tables  Multiple Respone Tables
Multiple Respone
• Tác dụng: tính tần suất hoặc tương quan
của câu hỏi tùy chọn thành một bảng chung,
tương tự như Multiple Respone Tables. Tuy
nhiên, Multiple Respone cho phép chọn
nhiều phương án ở mục Categories.
• Đối tượng: các câu hỏi tùy chọn
• Câu lệnh: Analyze  Multiple Respone
Bài tập 4
• Tính các giá trị trung bình
• So sánh các giá trị trung bình

similar documents