การแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ

Report
ระบบข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉิ นในภาวะภัยพิบตั ิ
นพ.ประจักษวิช เล็บนาค
รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ
Map
Resource
Finance
Operation
ระบบข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉิ น (ITEMS)
ข้ อมูลการปฏิบตั กิ าร
ฉุกเฉิน
ข้ อมูลหน่วยปฏิบตั ิการ
• การปฏิบตั ิการทางบก
• การปฏิบตั ิการทางน ้า
• การปฏิบตั ิการทางอากาศ *
• จานวนหน่วยปฏิบตั ิALSขึ ้นทะเบียน
• จานวนหน่วยปฏิบตั ิBLSขึ ้นทะเบียน
• จานวนหน่วยปฏิบตั ิโFRขึ ้นทะเบียน
ข้ อมูลบุคลากร
•
•
•
•
จำนวนรถขึน
้ ทะเบียน
จำนวนเรือขึน
้ ทะเบียน
จำนวนอำกำศยำนทำMOU
ผูปฏิ
ั งิ ำนขึน
้ ทะเบียน
้ บต
4. ศูนยประสำนงำนกำรแพทย
ฉุ
์
์ กเฉิน
กรณีเกิดภัยพิบต
ั ิ
• วิเคราะห์ความเสี่ยง ประสานความหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง(ป้องกัน)
ก่อนเกิดภัยพิบตั ิ
• พัฒนาชุดDMAT /พัฒนาองค์ความรู้
• ซ้ อมแผน
ขณะเกิดภัยพิบตั ิ
ลาเลียงผู้ป่วย (ที่เกิดเหตุ, รพ.)
หลังเกิดภัยพิบตั ิ
• ประสานความร่วมมือ
• สนับสนุนทรัพยากรด้ านการแพทย์ฉกุ เฉิน
• สนับสนุน การปฏิบตั ิการ บก น ้า อากาศ
• เคลื่อนย้ าย ผป. กลับ
• ถอดบทเรี ยน ปรับปรุงแผน
• จัดเตรี ยม อุปกรณ์ที่จาเป็ น
จานวน
ชุดปฏิบตั ิการฉุกเฉินและ
ผลการปฏิบตั ิการ
ประเภทชุด จานวนชุ ด
ปฏิบัตกิ าร ปฏิบัติการ
ALS
ILS
BLS
FR
รวม
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
-200,000
1,133
27
1,345
5,987
8,492
จานวน
รถยนต์
1,917
96
1,415
6,856
ผลปฏิบัต
การปี 53
192,641
10,284
1,212,875
100ผลงาน
ลา
50 ครัง้
ควำมครอบคลุม
กำรแพทยฉุ
์ กเฉิน
ร้อยละ 80
ปฏิบตั ิการทาง
อากาศ
283,443
736,791
ชุดปฏิบตั ิการทาง
บก
R² = 0.9844
ปฏิบตั ิการทางน ้า
จานวน
950ลา
ผลงาน
500 ครัง้
เปรียบเทียบรอยละประชำกรกั
บกำรปฏิบต
ั ก
ิ ำรฉุ กเฉิน
้
ในภำวะปกติ
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
-
57.90
33.83
22.04
8.98
3.23
15.69
5.03
15.45
9.98
2.64
ร้ อยละประชากรตามทะเบียนราษฎร์
ร้ อยละ ปฏิบตั ิการฉุกเฉิน
14.67
10.56
ศูนย์รับแจ ้งเหตุและสงั่ การ
ประจาจังหวัด
ภาวะปกติ
กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน
1669
Dispatch
เลขสัง่ การ
ตรวจสอบ
ITEMS
online
ข้ อมูลการปฏิบตั ิการทางบก/
น ้า/อากาศยาน
ข้ อมูล
ทรัพยากร
จะต้ องมีการขึ ้น
ทะเบียนในข้ อมูล
ทรัพยากรในพื ้นที่
แล้ วเท่านัน้
ระบบงานด้านข้อมูลฉุกเฉิ น กรณี ภาวะปกติ
• เริ่ มงานจาก เลขสัง่ การ สร้างระบบการทางานต่อด้วยการเชื่อมข้อมูลonline ให้
ได้ทนั ที โดยนาข้อมูลพื้นฐานคือทะเบียนชุด หน่วย และผูป้ ฏิบตั ิการ มาใช้
• มีรูปแบบรายงานแต่ละประเภทมีมาตรฐาน ตรงตามโครงสร้างdatabase
• ระบบการเชื่อมโยงศูนย์สงั่ การกับชุดและบุคลากรในพื้นที่ตามที่ข้ ึนทะเบียน
(จังหวัด)
• ส่ งข้อมูลให้ ส่ วนกลางภายหลังสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิการ
Medical EOC
National
ภาวะฉุกเฉิน
ศูนย์รับแจ ้งเหตุและสั่งการ
ประจาจังหวัด
ภาวะปกติ
กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน
166
9
Dispatch
Front
เลขสัง่ การ
ตรวจสอ
บ
ITEMS
onlin
e
ข้ อมูลการ
พยากรณ์
ข้ อมูล
ทรัพยากร
ข้ อมูลการปฏิบตั ิการทางบก/น ้า/
อากาศยาน
ข้ อมูล
ทรัพยากร
จะต้ องมีการขึ ้น
ทะเบียนในข้ อมูล
ทรัพยากรในพื ้นที่แล้ ว
เท่านัน้
ข้ อมูล
สถานการณ์
Command
offline
ปฏิบตั ิการ
ข้ อมูลการปฏิบตั ิการทาง
บก/น ้า/อากาศยาน
จะต้ องมีการขึ ้นทะเบียน
ข้ อมูลทรัพยากรที่ร่วม
ปฏิบตั ิการ
ระบบงานฉุกเฉิ น กรณี ภยั พิบตั ิ
• มีการตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการชัว่ คราว (Medical Emergency Operation Center.
EOC) ขึ้น และต้องเชื่อมกับ EOC ของหน่วยงานอื่น
• ผูป้ ฏิบตั ิการมาจากหลายพื้นที่ บางส่ วนไม่มีการขึ้นทะเบียน -- > (ไม่
สามารถใช้ระบบที่มีอยูไ่ ด้)
• ชุดปฏิบตั ิการบางชุดประกอบด้วยหลายหน่วยรวมกันไม่สามารถรายงานได้
• ความเร่ งด่วนทาให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงาน
• กิจกรรมบางอย่างไม่ตรงตามเกณฑ์เช่น ส่ งยาและเวชภัณฑ์
• ไม่มีการทาแผนการจัดเก็บข้อมูล/ระยะเวลาและผูร้ ับผิดชอบรายงานผล
การแก้ไขปัญหาด้านการรายงาน
• จัดทาระบบที่มีความยืดหยุน่ จัดผังการบัญชาการ EOC แต่ละหน่วยงาน
กาหนดงานที่สมั พันธ์กนั ของประเทศ
• จัดทาฐานข้อมูลเฉพาะกิจ (นอกระบบ)
• เพิ่มแบบรายงานและปรับแนวทางให้สามารถจัดเก็บข้อมูลที่จาเป็ นเพื่อใช้ท้ งั
เพื่อตอบสนองกับภัยพิบตั ิ และการปรับปรุ ง พัฒนาในอนาคต
• จัดระบบรายงาน เพื่อการบริ หาร Finance
การปฏิบตั ิงานภายในศูนย์ดอนเมือง 84 ระยะแรก
• ข้อมูลทรัพยากรที่มาขึ้นทะเบียนแต่ละวัน เขียนไว้บนกระดานแสดง
ทรัพยากรรายงาน ก่อนบันทึกในระบบรายงาน
• ข้อมูลทรัพยากรภายนอกมีอยูบ่ างส่ วน ซึ่งติดเบอร์โทรไว้บนผนังและ
ปรับปรุ งตลอดเวลาโดยการเขียนเพิ่ม
• ผลการดาเนินงานเขียนรายงานการแจ้งเหตุ รายละเอียดความเจ็บป่ วย พร้อม
ขั้นตอนการดาเนินงาน บน Flip chart
การปฏิบตั ิงานภายในศูนย์ดอนเมือง 84 ระยะหลัง
• มีแบบรายงานข้อมูลทรัพยากรที่มาขึ้นทะเบียนแต่ละวัน บันทึกในฐานข้อมูล
กาหนดผูร้ ับผิดชอบและให้รายงานทุกวันเช้า เย็น
• ข้อมูลทรัพยากรทั้งหมด จัดให้โปรแกรมในเครื่ องคอมพิวเตอร์กลางและมี
แฟ้ มจัดเก็บ สามารถดูได้ง่าย
• มีแบบรายงานรายบุคคลที่ลงรายละเอียด การเจ็บป่ วย ชื่อ อาการ หมายเลข
โทรศัพท์ ติดต่อ การมอบหมายงานและสรุ ปผลก่อนบันทึกลงคอมพิวเตอร์
กลางทุกเวร
• มีการตรวจสอบข้อมูลทุกวันก่อนนาเสนอผลต่อหน่วยงานภายนอก
• มีการรายงานผลการปฏิบตั ิในระบบรายงานภาวะภัยพิบตั ิ
ปัญหาที่ตอ้ งนามาปรับปรุ งต่อเนื่อง
• ปรับระบบรายงานชุดปฏิบตั ิการที่เข้าถึงได้ง่าย
• ปรับให้โปรแกรมการบันทึกที่สามารถใช้งานได้ง่ายและลดความซ้ าซ้อน
• ปรับฐานข้อมูลให้สามารถรายงานรายบุคคลที่ลงรายละเอียด การเจ็บป่ วย ชื่ อ อาการ
หมายเลขติดต่อ การมอบหมายงานและสรุ ปผล ที่ใช้ได้ง่าย
• มีการจัดทาฐานข้อมูลการปฏิบตั ิในระบบรายงานภาวะภัยพิบตั ิ ที่สามารถระบุ
กิจกรรมทางการแพทย์อื่นได้
• จัดทาแนวทางการดาเนินการด้านข้อมูลการปฏิบตั ิการที่ครอบคลุมจานวนชุด ผลการ
ดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่กาหนดการเชื่อมโยง ชัดเจน ระยะเวลา ผูร้ ับผิดชอบ
• การประสานระหว่างหน่วยงาน WEBEOC

similar documents