کارگاه آموزشی احیا پایه در کودکان

Report
‫کارگاه آموزش ی احیا پایه در کودکان‬
‫‪BLS‬‬
‫گروه سالمت خانواده و جمعیت‬
‫واحد سالمت کودکان‬
‫خرداد ماه ‪1392‬‬
‫تعریف سالمت‬
‫سازمان جهانی بهداشت در سال ‪1984‬سالمت را به معنی آسایش کامل جسمی‬
‫‪،‬روانی و اجتماعی نه فقط فقدان بیماری و ناتوانی تعریف کرده است ‪.‬‬
‫تعریف آسیب‬
‫جراحتی فیزیکی است که به دنبال ورود و اعمال ناگهانی یک انرژی بیش از حد‬
‫آستانه تحمل بدن ‪،‬بر پیکر انسان یا نبود و کمبود یک یا چند عنصر حیاتی‬
‫مثل اکسیژن ایجاد می شود‪.‬‬
‫اهمیت آسیب در کودکان‬
‫‪ ‬آسیب های کودکان یکی از الویت های اساس ی سالمت عمومی محسوب می شود که‬
‫نیازمند توجه ویژه ای‬
‫می باشد‪ .‬در سطح جهانی آسیب های‬
‫غیر عمدی و‬
‫خشونت از اصلی ترین علل مرگ و میر کودکان است‪.‬‬
‫در کل بیش از ‪ 95‬درصد آسیب های منجر به مرگ‬
‫در کشورهای با در آمد متوسط و پایین اتفاق می‬
‫افتد‪.‬‬
‫اهمیت آسیب در کودکان‬
‫‪ ‬در سال ‪ 2004‬حدود ‪ 950‬هزار کودک زیر ‪ 18‬سال بر اثر آسیب جان خود را از دست‬
‫دادند ‪ .‬عمده علل مرگ ‪ ،‬سوانح و تصادفات جاده ای ‪ ،‬غرق شدگی ‪ ،‬سوختگی ‪،‬‬
‫سقوط یا مسمومیت ( غیر عمدی ) بوده است که ‪ 60‬درصد از آسیب ها را شامل‬
‫می شود‬
‫‪ ‬شناسایی آسیب ها با توجه به سن کودک می تواند از بروز بسیاری از آسیب ها‬
‫پیشگیری نماید به طور مثال عمده مسمومیت ها در سنین حول و حوش ‪ 9‬ماهگی‬
‫اتفاق می افتد و تا ‪ 21‬و ‪ 23‬ماهگی این روند ادامه دارد یا سوختگی با آب جوش‬
‫یکی از عمده ترین مشکالت در کودکان سنین ‪ 12‬تا ‪ 18‬ماهگی‬
‫می باشد ‪.‬‬
‫اهمیت آسیب در کودکان‬
‫‪ ‬کودکان خردسال بیشتر در معرض خطرات جاده ای هستند و کمتر از بزرگسالن به‬
‫چشم می آیند و احتمال آسیب سر و گردن در آنها بیشتر است همچنین دیدن‬
‫وسایل نقلیه برای آنها مشکل است و نمی توانند فاصله را از صدای موتور پیش‬
‫بینی کنند‪.‬‬
‫‪ ‬پوست کودکان در مقابل دماهای پایین تر عمیق تر و سریع تر می سوزد ‪ ،‬راه هوایی‬
‫کودکان باریکتر است و خطر آسپیراسیون بیشتر است‬
‫‪ ‬آسیب پسر بچه ها معمول بیشتر است و شدید تر از دختر هاست‬
‫عوامل اجتماعی و اقتصادی در بروز آسیب‬
‫‪ ‬طیف وسیعی از عوامل اجتماعی و اقتصادی با خطر آسیب ارتباط پیدا می کند‬
‫‪ ‬عوامل اقتصادی نظیر در آمد خانواده‬
‫‪ ‬عوامل اجتماعی مثل آموزش خانواده ها‬
‫‪ ‬فاکتورهای مربوط به ساختار خانواده مانند جدایی والدین ‪،‬سن مادر ‪،‬تعداد‬
‫اعضاء خانواده و تعداد بچه ها ‪،‬فاکتورهای مربوط به وضعیت منزل مانند‬
‫سطح ازدحام در محل سکونت‬
‫و‪.....‬‬
‫آسیب های کشنده در کودکان‬
‫*‬
‫در سال ‪ 2004‬حدود ‪ 950‬هزار کودک زیر ‪ 18‬سال بر اثر آسیب جان خود را از دست دادند ‪ .‬عمده این آسیب ها‬
‫شامل ‪ :‬سوانح و تصادفات ‪ ،‬غرق شدن ‪ ،‬سوختگی ها سقوط یا مسمومیت این پنج دسته به ‪.‬عنوان آسیب های غیر‬
‫عمدی مطرح است که ‪ 60‬درصد آسیب ها را شامل‬
‫می شود‬
‫میزان حوادث غیر عمدی در ‪100‬هزار کودک به تفکیک کشورها از نظر در آمد در سال ‪2004‬‬
‫در کشورهای پر‬
‫درآمد‬
‫حوادث جاده‬
‫ای‬
‫غرق شدن‬
‫سوختگی ها‬
‫سقوط از‬
‫ارتفاع‬
‫مسمومیت ها‬
‫سایر‬
‫کل‬
‫‪7‬‬
‫‪1/2‬‬
‫‪0/4‬‬
‫‪0/4‬‬
‫‪0/5‬‬
‫‪2/6‬‬
‫‪12/2‬‬
‫کشورهای کم در‬
‫آمد و با در آمد‬
‫‪11/1‬‬
‫‪7/8‬‬
‫‪4/3‬‬
‫‪2/1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪14/4‬‬
‫‪41/7‬‬
‫متوسط‬
‫جهان‬
‫‪10/7‬‬
‫* منبع ‪:‬کتاب آسیب در کودکان سازمان جهانی بهداشت‬
‫‪7/2‬‬
‫‪3/9‬‬
‫‪1/9‬‬
‫‪1/8‬‬
‫‪13/3‬‬
‫‪38/8‬‬
‫میزان صدمات وارد شده به کودکان برحسب نوع آسیب در ‪* 4‬کشور جهان‬
‫در سال ‪2007‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25.3‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪21.1‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10.7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫ضرب دیدگی‬
‫دیگر صدمات‬
‫پیچ خودرگی‬
‫* منبع ‪:‬کتاب آسیب در کودکان سازمان جهانی بهداشت‬
‫شکستگی‬
‫بریدگی و جراحت‬
‫ضربه به سر‬
‫شاخص ها کشوری و استان‬
‫توزیع فراوانی علل مرگ کودکان ‪ 1-59‬ماهه کشور در سال ‪1390‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪18‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫سرطانها‬
‫بیماری‬
‫دستگاه‬
‫گوارش ی‬
‫بیماری‬
‫متابولیک‬
‫منبع ‪ :‬گزارش نظام مراقبت از مرگ کودکان‬
‫بیماری‬
‫دستگاه‬
‫عصبی‬
‫بیماری قلبی و سایر بیماریها بیماری عفونی‬
‫و انگلی‬
‫عروقی‬
‫بیماری‬
‫دستگاه‬
‫تنفس ی‬
‫ناهنجاری‬
‫های‬
‫مادرزادی و‬
‫کروموزمی‬
‫حوادث و‬
‫سوانح غیر‬
‫عمدی‬
‫نمودار علل مرگ کودکان‪ 1-59‬ماهه در استان اصفهان در سال‬
‫‪1390‬‬
‫‪33.7‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪17.8‬‬
‫‪15‬‬
‫‪8.8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫منبع ‪ :‬گزارش نظام مراقبت ازمرگ کودکان (‪)CSO‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪6.7‬‬
‫درصد‬
‫حوادث و سوانح غیر عمدي مسبب مرگ كودكان ‪1‬تا ‪ 59‬ماهه در‬
‫کشور‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫حوادث ترافيكي با ‪43‬درصد‪،‬‬
‫بسته شدن راه هاي تنفس ي با‬
‫‪7‬درصد‬
‫غرق شدن درآب با ‪ 8‬درصد‬
‫مسمومیت‪ 7‬درصد‬
‫سقوط ‪ 9‬درصد‬
‫‪43‬‬
‫‪45‬‬
‫‪40‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫بسته شدن راه هوایی‬
‫مسمومیت‬
‫غرق شدن در آب‬
‫شايع ترين علل حوادث وسوانح‪ ،‬غیرعمدي مي باشند‬
‫منبع ‪ :‬گزارش نظام مراقبت ازمرگ کودکان (‪)CSO‬‬
‫سقوط‬
‫ترافیکی‬
‫توزیع فراوانی علل مرگ کودکان ‪ 1-59‬ماهه به تفکیک علل حادثه دراستان اصفهان در‬
‫سال ‪1390‬‬
‫تعداد‬
‫درصد‬
‫علت‬
‫مسمومیت‬
‫‪2‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪50‬‬
‫سقوط‬
‫‪6‬‬
‫‪8.7‬‬
‫‪45‬‬
‫سوختگی‬
‫‪2‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪40‬‬
‫آسپیراسیون‬
‫‪5‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪35‬‬
‫غرق شدگی‬
‫‪7‬‬
‫‪10.1‬‬
‫‪30‬‬
‫خفگی‬
‫‪3‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪25‬‬
‫حوادث ترافیکی‬
‫‪34‬‬
‫‪49.3‬‬
‫‪20‬‬
‫عوارض واکسن‬
‫‪1‬‬
‫‪1.4‬‬
‫عوارض جراحی‬
‫‪0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫عوارض حین‬
‫اقدامات تشخیص ی‬
‫‪49.3‬‬
‫درصد‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪0‬‬
‫برخورد با جسم‬
‫پرتاب شده‬
‫‪8‬‬
‫‪11.6‬‬
‫برق گرفتگی‬
‫‪1‬‬
‫‪1.4‬‬
‫منبع ‪ :‬گزارش نظام مراقبت ازمرگ کودکان (‪)CSO‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪8.7‬‬
‫‪10.1‬‬
‫‪11.6‬‬
‫چه باید کرد؟‬
‫‪ ‬به منظور برخورداری از بالترین میزان بقا و بهبود کیفیت زندگی ‪ ،‬احیای کودکان‬
‫جزیی از یک تالش اجتماعی محسوب می شود ‪ .‬تالش ی که از پیشگیری شروع می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ ‬پیشگیری بسیار مهم است و دامنه وسیعی از سیاست های ملی در زمینه مقررات‬
‫ترافیکی ‪ ،‬نحوه مراقبت از کودکان سرنشین اتومبیل تا ایمنی محیط های اجتماعی‬
‫همچون محل بازی کودکان ‪ ،‬مهد کودک ها و مدارس تا ایمنی منزل گستره دارد ‪.‬‬
‫در این زمینه آموزش والدین و مراقبین کودکان از اهمیت به سزایی برخوردار‬
‫است ‪.‬به همین منظور‪:‬‬
‫‪ ‬افزایش اگاهی خانواده ها در زمینه پیشگیری از سوانح و حوادث‬
‫‪ ‬افزایش آگاهی جامعه در خصوص برخورد با کودک آسیب دیده‬
‫‪ ‬افزایش اگاهی ارائه دهندگان خدمت در زمینه پیشگیری از سوانح و حوادث و برخورد‬
‫با کودک آسیب دیده‬
‫‪ ‬توسعه سیستم های اثر بخش جمع آوری اطالعات‬
‫‪ ‬افزایش بهبود نظارت‬
‫‪ ‬شناسایی انواع آسیب های رایج‬
‫‪ ‬شناسایی سیاست های سالمت کودک برنامه ریزی و مداخالت خاص در مورد آسیب‬
‫های شایع‬
‫‪ ‬ایجاد و حفظ یک سیستم موثر مراقبت و امداد پیش بیمارستانی‬
‫‪ ‬مدیریت مناسب کودکان آسیب دیده در بیمارستان ها و کلینیک ها با تجهیزات و‬
‫داروهای مخصوص‬
‫نگرش بهداشت عمومی بر پیشگیری از سوانح و حوادث‬
‫‪-2‬شناسایی عوامل خطر‬
‫علل چیست؟‬
‫‪-3‬توسعه و ارزیابی مداخالت‬
‫چه چیزی موثر است؟‬
‫‪-1‬نظارت و پایش‬
‫مشکل چیست؟‬
‫‪-4‬اجرا‬
‫چگونه اجرا شده است؟‬
‫اهمیت انجام احیاء به موقع‬
‫حدود ‪ 6‬درصد از کودکان با یک ارست قلبی تنفس ی در خارج از بیمارستان و ‪8‬‬
‫درصد از آنهایی که خدمات اورژانس ی قبل از ورود به بیمارستان دریافت می‬
‫کنند می توانند زنده بمانند‬
‫مشکالت موجود‬
‫‪ ‬هرچند عملیات احیای قلبی ریوی سریع می تواند میزان بقای عمر ناش ی از ایست‬
‫قلبی را در کودکان بهبود بخشد ‪ .‬متأسفانه تعداد زیادی از کودکان ‪ ،‬احیای با‬
‫کیفیت بال را دریافت نمی کنند ‪.‬‬
‫لذا‬
‫باید عالوه بر افزایش کیفیت عملیات احیای انجام شده توسط افراد حرفه ای و غیر حرفه‬
‫ای ‪ ،‬تعداد افراد غیر حرفه ای که احیا را آموزش می بینند افزایش دهیم چراکه ‪:‬‬
‫‪ ‬عملیات احیا سریع و کارا توسط یک ناظر ( اعم از والدین ‪ ،‬مراقبین و یا هر فرد بزرگسال‬
‫آموزش دیده حاضر در صحنه ) می تواند منجر به برگشت موفق و خود به خودی گردش‬
‫خون و وضعیت عصبی کودک آسیب دیده گردد ‪.‬‬
‫‪ ‬احیایی که توسط افراد حاضر در صحنه ( خارج بیمارستان ) انجام شود از کارایی مناسبی‬
‫برخوردار است به طوریکه برابر مستندات معتبر چنین اقدامی تا بیش از ‪ %70‬منجر به‬
‫شانس بقا همراه با عاقبت مطلوب وضعیت عصبی کودک نجات یافته شده است ‪.‬‬
‫برنامه زمان بندی کارگاه آموزش ی احیاء پایه کودکان ( ‪) BLS‬ویژه کارشناسان‬
‫ساعت‬
‫‪8-8:15‬‬
‫ارائه دهنده‬
‫موضوع‬
‫تالوت قرآن مجید و اجرای سرود ملی جمهوری اسالمی ایران‬
‫‪8:15-8:30‬‬
‫خیر مقدم و بیان اهداف کارگاه‬
‫‪8:30-9‬‬
‫معرفی ‪ BLS‬و زنجیره حیاتی در کودکان –‬
‫ارزیابی کودک مصدوم‬
‫‪9-9:45‬‬
‫ماساژ قلبی‬
‫(همراه با کار عملی )‬
‫‪9:45-10:30‬‬
‫باز کردن راه هوایی و تنفس مصنوعی‬
‫(همراه با کار عملی )‬
‫‪10:30 -10:45‬‬
‫جناب آقای دکتر عقدک‬
‫مدیر گروه سالمت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت‬
‫استان‬
‫آقای دکتر خادمیان‬
‫متخصص محترم اطفال و عضو هیأت علمی دانشگاه‬
‫علوم پزشکی‬
‫آقای دکتر خادمیان‬
‫متخصص محترم اطفال و عضو هیأت علمی دانشگاه‬
‫علوم پزشکی‬
‫آقای شفیعی‬
‫کارشناس محترم مرکز حوادث و فوریتها‬
‫پذیرایی‬
‫‪10:45 -11:30‬‬
‫استفاده از دستگاه ‪AED‬‬
‫( همراه با کار عملی )‬
‫آقای شفیعی‬
‫کارشناس محترم مرکز حوادث و فوریتها‬
‫‪11:30 -12:15‬‬
‫برخورد با آسپیراسیون جسم خارجی‬
‫( همراه با کار عملی )‬
‫آقای دکتر خادمیان‬
‫متخصص محترم اطفال و عضو هیأت علمی دانشگاه‬
‫علوم پزشکی‬
‫انتظارات‬
‫‪ ‬برگزاری جلسات آموزش ی برای گروه‬
‫های هدف ( پرسنل ارائه دهنده خدمت‬
‫‪ ،‬مربیان مهد کودک ها ‪ ،‬ادارات و ارگان‬
‫ها و‪) ...‬با همکاری مرکز فوریت های‬
‫شهرستان در سال ‪1392‬‬
‫‪ ‬ارسال گزارشات اقدامات انجام شده‬
‫به استان‬

similar documents