Амьсгалуулах.ppt

Report
МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ
Амьсгалын замыг
чөлөөлөх, амьсгалуулах
1
Амаар-хошуувч руу амьсгалуулах
Давуу талууд:
• Тусламж үзүүлэгчосолдогчтой шууд
хүрэлцлээс зайлсхийх
• Халдвар дамжихаас
сэргийлэх
• Хүчилтөрөгчийн дутагдлыг
бууруулах
Дутагдалтай талууд:
• Хушуувчийг нягт байрлуулах
• Ходоодыг хийлэх
D2
Амаар-хошуувч руу амьсгалуулах
D4
Уут-хавхлага-хошуувч
Гар амьсгалуур
Уут-хавхлага-хошуувч
Гар амьсгалуур
Уут-хавхлага-хошуувчаар
амьсгалуулах
Уут-хавхлага-хошуувчаар хоёр хүн
хамтарч амьсгалуулах
Уут-хавхлага-хошуувчаар хоёр хүн
хамтарч амьсгалуулах
Гар амьсгалуураар амьсгалуулах
Давуу талууд:
Дутагдалтай талууд:
• Тусламж үзүүлэгч
Хошуувчинд холбож
осолдогчтой шууд
хэрэглэх явцад:
хүрэлцхээс зайлсхийх
• Амьсгалуулалт
• Амьсгалуулах агаарын
хангалтгүй хийгдэх
хүчилтөрөгчийн хэмжээг
85% хүртэн нэмэгдүүлэх • Ходоод хийлэх
• Нүүрний хошуувч, цагаан • Хоёр хүн хамтарч
хоолойн гуурс,
амьсгалуулвал илүү үр
төвөнхийн углавч, комби- дүнтэй
гуурсанд холбож
хэрэглэх
D10
Хос замт (комби) гуурс
Зорилт
Амилуулах тусламжийн үед хос
замт (комби) гуурс хэрэглэхийн ач
холбогдлыг ойлгож мэдэх
D11
Комби гуурс
Давуу талууд:
Дутагдалтай талууд:
• Байруулахад хялбар,
хурдан
• Лариноскопи
хэрэглэхгүй
• Ходоодны агууламж
сорогдхоос сэргийлэх
• Амьсгалын эсэргүүцэл
өндөр байх
тохиолдолд хэрэглэх
• Зөвхөн 2 хэмжээтэй
үйлдвэрлэдэг
• Буруу гуурсаар
амьсгалуулах эрсдэлтэй
• Амьсгалын замд
байрлуулах явцад
хийлдэг бөмбөлөгийг
цоолох
• Залгиурыг гэмтээх
• Нэг удаа хэрэглэнэ
D12
Комби гуурсаар амьсгалуулах
D13
Бөгж мөгөөрсийг дарах
• Тусламж үзүүлэгч
бөгж мөгөөрсийн
дээрээс дарж
улаан хоолойг
шахаж
бөөлжилтөөс
сэргийлэх барил
юм.
D14
Бөгж мөгөөрсийг дарах
Давуу талууд:
Дутагдалтай талууд:
• Ходоодны
• Интубац хийх
агуулагдхуун урсан
оролдлогыг илүү
гарч, уушгид сорогдох
төвөгтэй болгоно
эрсдлээс хамгаална
• Төвөнхийн углуур,
• Интубац хийх болон
хошуувчаар
төвөнхийн углуур,
амьсгалуулахад
хошуувчаар
саадтай болох
амьсгалуулах үед
• Бөөлжиж байх үед
хэрэглэнэ
хэрэглэх бололцоогүй
D15
Дүгнэлт
• Амьсгалын замын саадыг оношлох,
чөлөөлөх үндсэн аргачлалыг эзэмшсэн
• Хүчилтөрөгчөөр хангах аргыг эзэмшсэн
• Амилуулах тусламжийн явцад комби
гуурсыг ашиглах аргачлалтай
танилцсан
• Амилуулах тусламжийн явцад
амьсгалуулах аргачлалуудыг эзэмшсэн
D16
Aсуулт байна уу?
D17

similar documents