Novgorod-Siverskiy

Report
Ковальчук Т.М.
Використання інноваційних підходів
в управлінській діяльності
Новгород-Сіверської державної
гімназії імені К.Д. Ушинського
Новгород-Сіверський 2010-2011 н.р.
Вступ
Новгород – Сіверська державна гімназія імені К. Д. Ушинського
 функціонує як інноваційна освітня установа, що стабільно
розвивається. Стратегія розвитку навчального закладу
розроблена в Концепції, Програмі розвитку та Перспективному
плані роботи державної гімназії на 2009 - 2014 роки, в яких
зафіксовано очікувані результати діяльності закладу на ІІ етапі
розвитку гімназії в умовах статусу закладу нового типу.

Цілі та завдання на поточний навчальний рік реалізуються
шляхом виконання Річного плану роботи, який створюється за
колегіальним принципом, обговорюється і затверджується на
першому засіданні педагогічної ради в новому навчальному році

Система управління спрямована на реалізацію стратегічних цілей
і завдань, будується на основі співпраці, ініціативи та творчості.

МІСІЯ
Наша мета - створення престижного
навчального закладу
нового типу для дітей, які
потребують інтернатного
утримання, за моделлю
освітнього поліцентру,
у якому навчально пізнавальна діяльність,
гармонійно збалансована
з іншими видами діяльності та спілкування,
забезпечує повноцінний розвиток особистості
Наш девіз: ГІМНАЗІЯ ДЛЯ ГІМНАЗИСТІВ
Зміни - причина
інновацій
Ми орієнтуємося
на чотири
найважливіші
вектори
викликів часу,
які
визначають
спрямування
управлінських
інновацій
.
1
Орієнтація на оволодіння технологіями
соціалізації, більш відомими як життєві
компетентності
2
Необхідність навчання протягом
всього життя в умовах гострої
конкуренції на ринку робочої сили
3
Необхідність постійно забезпечувати
комунікаційність, яка виражається в
знанні комп’ютера та іноземних мов
4
Здоровий спосіб життя, який у наш
час виноситься на ринок як важлива
здатність робочої сили
Необхідність інновацій
Виклики часу. Змінюється життя,
змінюються запити змушена мінятися школа
Діти змінюються
Основні
причини, котрі
породжують
інновації
Зміна
статусу навчального закладу,
виходу його на новий рівень
Рівень програм та посібників
Активізація ринкових відносин в освітній галузі
Процес стратегічного
управління
SWOT – оцінка сильних та слабких сторін
навчального закладу
Внутрішні сили, підконтрольні організації:
- сила;
- слабкість;
Оцінювання ступеня впливу
конкурентних сил;
Аналіз освітніх послуг гімназії і
її конкурентів
Аналіз зовнішнього
середовища
Вибір стратегії
SWOTаналіз
Реалізація
стратегії
Цілі
Місія
Зовнішні чинники,
пов’язані із зовнішнім середовищем , які не піддаються впливу організації:
- можливості;
- загрози
Технологія прийняття
управлінського рішення
Аналіз
Оцінка
Рішення
Кадрові інновації введення в штатний
розпис нових посад
.
1
Заступник директора
з науково-методичної
роботи
2
Практичний психолог
3
Соціальний педагог
Системний підхід до
управлінської діяльності
Головним у змісті управлінської
діяльності є створення цілісної системи
діяльності школи, яка відповідає вимогам
часу і створює передумови для цілеспрямоного розвитку учнів. Для забезпечення
ефективного управління адміністрація створює управлінські системи та підсистеми:
- систему державно-суспільного управління;
- систему внутрішньошкільного контролю;
- систему методичної роботи;
- систему стимулювання інноваційної
діяльності;
- систему виховної роботи;
- систему роботи з батьками;
- систему роботи з випускниками.
Системний підхід до управління полягає в
чіткому, скрупульозному розподілі функціональних обов'язків не тільки серед
керівників, а й всіх членів педагогічного
колективу.
Залучення педагогічного
колективу до інноваційної
діяльності
Важливе завдання управлінської
діяльності, яка носить
інноваційний, дослідницький
характер, - забезпечити
залучення всього
педагогічного колективу до
роботи в режимі оновлення,
розуміння всіма
працівниками місії гімназії освітньої установи
підвищеного рівня для дітей з
соціально вразливим
статусом. Адміністрація
гімназії залучає
співробітників до спільної
діяльності на основі розвитку
і саморозвитку, з метою
збереження в колективі
атмосфери пошани, довіри і
успіху.
Технологія успішного
управління
Технологія успішного управління гімназією складається з трьох
основних етапів:
- збір інформації про стан керованого об'єкту;
- її переробки;
- видача командою інформації.
Отже, успіх управління залежить від дієвості внутрішньошкіль-ної
системи збору інформації.
Інноваційність внутрішньошкільного контролю полягає в довірі
до вчителя, який має достатній рівень досвіду і забезпечує
оптимальні результи роботи, делегуванні йому частини
повноважень адміністрації, переведення контролю з процесу
роботи вчителя на її результати. Такий контроль орієнтований на
успіх. Велика частина педколективу працює на самоконтролі.
Вчителі особисто зацікавлені у виконанні цілей гімназії, бачать
невирішені проблеми в своїй діяльності, мають чіткі перспективи
поліпшення своїх результатів, спираються в роботі на
самоаналіз, здійснюючи критичну оцінку своєї діяльності, мають
загальновизнані результати.
Довіра – стимулятор
педагогічної творчості
Цілеспрямованість
управлінської діяльності
Успішне управлінняце реалізована мета
Мета – це бажаний і
заздалегідь
запрограмований
результат
у майбутньому
Мета викликає
організацію, необхідність програмноцільового
планування
Розробки
конкретних
програм - це спосіб
досягненя
кожного
аспекту мети
Головне в управлінні - чітко бачити мету
Спосіб досягнення окремих
аспектів загальної мети
Система комплексно-цільових програм
1. Програма розвитку Новгород-Сіверської державної
гімназії імені К. Д. Ушинського
2. Програма роботи з обдарованими
учнями
І
3. Програма розвитку особистості
4. Програма профільного
навчання
5. Програма
Розробка програм
V
виховання
ІІІ
IV
ІІ
Забезпечення державносуспільного управління
Рада
школи
Взаємодія з
організаціями,
ФОП
Практичні
управлінські
дії
Взаємодія
з
батьками
Чіткий
розподіл
функцій
.
Піклувальна
рада
Якість освітніх послуг
Якість освітніх послуг – основний пріоритет
Управлінські дії:
- зміна орієнтації педагогічного колективу у бік оцінювання
діяльності кожного учителя за результатами праці;
- зміна традиційних на інноваційні форми навчання та
виховання – особистісно зорієнтовані, інтерактивні,
діалогові;
 - організація процесу впровадження оновлених та
 удосконалених теорій та практик, що сприяє ефективному
 досягненню навчальних цілей;
 - заохочення використання інноваційних технологій;
 - щорічне вивчення потреб в додаткових послугах і
 розширення їх мережі;
 - здійснення моніторингу якістю освіти.
Моніторинг якості освіти
Інноваційність внутрішньошкільного
контролю











Внутрішньошкільний контроль передбачає
спостереження за результатами навчання
і виховання учнів. Окрім цього, він дає
уявлення про передовий досвід, нові
технології навчання, зміст освіти, рівень
реалізації і якість виконання програм.
Інноваційний характер внутрішньошкільного контролю полягає :
- у переорієнтації цілей з виявлення якості
роботи вчителя - на стимулювання його
зростання на основі виявлення успіхів та
недоліків, надання практичної допомоги;
- у використанні інноваційних методів
контолю. Інновацією є модернізація
змісту, форм та методів контролю.
- використання технологій моніторингу,
рейтингу, ,, ранжування”.
Цільові управлінські
проекти
Моніторинг
індивідуальних
результатів навчальної
діяльності
учнів
Моніторинг
результатів
педагогічної
діяльності
вчителів
Моніторинг
результатів
діяльності
навчального
закладу
Моніторинг
рівня
успішності
з окремих
предметів
Моніторинг
порівняльних
результатів навчання

Період моніторингу 2007-2014 роки
Індивідуальний моніторинг
результатів педагогічної
діяльності вчителя
Періодичність –двічі на рік
Моніторинг індивідуальних
результатів навчання учня

Період спостереження 2004-2011 роки
Розвиток академічних
умінь та навичок
.
Моніторинг якості знань
– індикатор якості
освітніх послуг
2004
20,4%
2010
28,8%
2011
31,2%
МЕТА
50
%
Використання
матричних моделей
аналізу уроку
Характерний для педагогів з яскравою
індивідуальністю, які мають особливі технологічні
знахідки. Тому іноді складно підібрати відповідні параметри для аналізу
Творчий
Властивий учителям зі стажем, але
часто молоді фахівці демонструють високий рівень професіоналізму з тих чи інших критеріїв
Активний
Відрізняється цікавими
знахідками. Але весь
педагогічний потенціал
Ситуативний
використовується стихійно
Виявляється найчастіше
в педагогів-початківців та
осіб, байдужих до
професії вчителя
Пасивний
.
Матриця педагогічного
аналізу
Параметри спостереження
Створення пізнавальної атмосфери на
занятті
Організація діяльності учнів
Навчальна взаємодія учнів і вчителя
Мова педагога і її значення на уроці
Виховна функція уроку
Контроль і корекція діяльності
Методи навчання
Результативність занять
1
2
3
4
24.09.
укр
мова
5-А
11.11.
укр
мова
6-Б
19.02.
укр.
літ. 7-А
1
2
3
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
2
3
3
2
3
2
3
3
2
1
3
2
09.04.
укр.
мова
5-А
Переваги цієї моделі:
Ці дані можна представити й у
вигляді
відповідного
графіка
(беруться дані по першому і
останньому уроках), що дасть
більш наочне уявлення про
динаміку професійного росту
даного вчителя:
Переваги цієї моделі:
1. Диференційований підхід до
оцінювання уроку.
2. Можливість не тільки визначити професійний рівень учителя на сьогодні ,
але й показати перспективу
професійного росту
3. Варіативність параметрів спостереження
залежно від обраного циклу предметів
4. Матричний аналіз забезпечує розвиток
аналітичної та рефлексивної діяльності
педагога.
.
5. Дотримання стабільності обраних
параметрів протягом року дає
можливість збору об'єктивної
інформації про динаміку професійного
становлення конкретного педагога чи
навіть всього методичного об'єднання
вчителів певного циклу
Науковий підхід до
управлінської
діяльності
Педагогіка
Психологія
використання
традиційних та
інноваційних
педагогічних
наук і теорій
Соціологія
Менеджмент
Андрагогіка
Коучинг
Підвищення управлінської
компетентності
Інноваційні форми
підготовки та
проведення педрад




Форми підготовки :
створення творчих груп:
- аналітичних;
- інформаційних;
- ініціативних
 Методи роботи:
 - аналітичні;
 - діалогові
 Форми проведення:
- дискусійні;
- есплікаційні
Менеджмент – теоретична
основа управління
інноваційним розвитком













Процес здійснення інноваційного
передбачає:
менеджменту
- розробку планів і програм інноваційної діяльності;
- спостереження та оцінку процесу інноваційної
діяльності;
- створення проектів надання нових освітніх послуг;
- проведення єдиної інноваційної політики через механізм
координації діяльності відповідальних осіб;
- матеріальне забезпечення програм та проектів;
- забезпечення інноваційної діяльності кваліфікованими
кадрами;
- створення тимчасових цільових груп для комплексного
вирішення проблем - від ідеї до втілення її в життя.
- широке використання методів мотивації та рефлексії
Андрагогіка – теорія і
практика навчання дорослих
 Не секрет, що всі
ми гостро
відчуваємо тиск ситуації на ринку
праці. Щоб залишитися на місці,
треба рухатися вперед.

 Принципи андрагогіки - врахування
 сучасних особливостей процесу
 навчання дорослих:





- підвищену потребу в обгрунтуванні
(смислі);
- потребу в самостійності;
- життєвий досвід;
- рівень розуміння необхідності
підвищення власної конкурентноздатності;
- практичну спрямованість.
 Управлінські дії:
Організація систематичного навчання:
 - організація роботи тренінгів
 - психолого-педагогічних семінарів
Коучинг - сучасний
інструмент
інноваційного управління
Коучинг - це розкриття потенціалу людини з метою максимального
підвищення її конкурентноздатності як професійної, так і особистісної. Сучасне управління в стилі коучинг - це погляд на працівників як на
величезний додатковий ресурс для досягнення цілей організації.
Варіанти використання коучингу в роботі з педпрацівниками :
- мотивація ,
- делегування повноважень,
- вирішення проблем,
- врегулювання взаємовідносин,
- планування , перевірка та оцінка,
- робота в групах,
- виконання завдань,
- розвиток вчителя.
Коучинг концентрується на майбутніх можливостях, а не на минулих
помилках. Коучинг не вчить, а допомагає вчитися досягати
успіху.
Міні-коучинг
Для
учнів
Визначення
професійної
спрямованості
Проект
,,Вибори Генерального
лідера гімназії ”
Проект
,, Дорога до успіху ”
Програма
,, Лідерський прорив ”
Організація науководослідницької діяльності
Здібності
Психодіагност
ика
обдарованості
учнів
НОУ
Робота
наукового
об’єднання
учнів (НОУ) ,,
Ерудит ”
МАН
Підготовка та
захист
учнівських
науководослідницьких
робіт
Співпраця з
міжнародними
організаціями
1
Через
благодійний
фонд
,,Білий Слон”
2
Асоціація
,, Обміни
Франція-Україна”
3
Асоціація
PYCAO
Піринеї Комендж
Європа - поруч
Практичні навички
володіння двома
іноземними мовами
Подорожі та відпочинок за
кордоном

.
Продовження здобуття
освіти у Франції
Фінансова підтримка
Надання благодійної
допомоги
“ Add your company slogan ”
Єдина свобода , яку ми маємо,- це свобода вибору.
Вам ніхто не забороняє просто обирати для себе
той світ, в якому ви хотіли б жити
Вадим Зеланд
Дорогу здолає той, хто йде
Біблія
LOGO

similar documents