метод на пазарните сравнения и

Report
доц. д-р Любомир Тодоров, УНСС
МЕТОД НА ПАЗАРНИТЕ СРАВНЕНИЯ
Базира се на сравнение между оценяваното предприятие и
други предприятия, наречени „аналози”. За еталон може да послужи
предприятие, което има сходни характеристики с тези на
оценяваното предприятие и акциите му се търгуват на фондовата
борса или е било обект на покупко-продажба. Сравнението между
оценяваното предприятие и предприятието-еталон се извършва
чрез т.нар. “Пазарни множители” (MM – Market Multiples). Те
предварително се изчисляват по данни за еталонното предприятие,
като отношение на пазарната му стойност и стойността на някои
негови икономически показатели, като нетна печалба, нетен
паричен поток, общи приходи, приходи от продажби, собствен
капитал и др. Например, ако за сравнение се използват приходите
от продажби, то пазарният множител (MM) ще бъде:
Пазарна стойност на предприятието-еталон
MМ 
Приходи от продажби на предприятието-еталон
Vоценявано предприятие  MM  SRоценявано предприятие
2
Видове пазарни множители
1) Множители за определяне стойността на
собствения капитал на предприятието: „Цена – доход”
(Price to Earnings ratio - p/e), „Цена – счетоводна
стойност” (Price to Book Value - p/b), „Цена – продажби”
(Price to Sales - p/s) и др.;
2) Множители за определяне стойността на
предприятието като цяло: „Обща стойност – печалба
преди лихви, данъци и амортизации” (V/EBITDA),
„Пазарна стойност на фирмата – счетоводна стойност на
фирмата” (MVF/BVF), „Обща стойност – продажби”
(V/S) и др.
3
Коефициент „Цена –
доход” (p/e)
Свързан е с възвръщаемостта
на акциите и масово се
използва за извършване на
пазарни сравнения при
MVE търсенето на привлекателни
PPS
p /e 
p/e
за инвестиране дружества.
NI
EPS
Когато стойността му е пониска, от тази на други
NI  PD
подобни компании, това може
EPS 
да означава две неща:
NCSI
1) изгодно е да се инвестира в
PОценявано пр-е  p /e  EPSОценявано пр-е акции на съответната
компания, тъй като тя е
подценена на фондовия пазар.
VE  p /e  NI Оценявано пр-е
С други думи, реалната цена на
акциите е по-висока от
PPS – пазарна цена на акция;
пазарната;
EPS – печалба на акция;
2) инвеститорите не очакват
NI – нетна печалба;
висока норма на
PD – дивиденти по
възвръщаемост от това
привилегированите акции;
предприятие и не са склонни
NCSI – брой акции;
да платят висока цена за него.
MVE – пазарна капитализация
Коефициент „Цена –
счетоводна стойност” (p/b)
PPS
p /b 
BVEPS
MVE
p /b 
BVE
VE  СКОценявано пр-е  p /b
Коефициент „Цена –
продажби” (p/s)
PPS
p /s 
SRPS
MVE
p /s 
SR
VE  SRОценявано пр-е  p /s
PPS – пазарна цена на
акция;
BVEPS – счетоводна
стойност на акция;
BVE– счетоводна
стойност на собствения
капитал;
VE – справедлива
стойност на СК;
MVE – пазарна
капитализация;
SRPS – приходи,
падащи се на една
акция;
SR – приходи от
продажби
Сравнителна оценка на базата на
няколко пазарни множители
Пример: Във връзка с продажбата на 49% от
капитала на „Еко-инженеринг” АД е необходимо да се
извърши оценка на собствения капитал на
предприятието по метода на пазарните сравнения.
Оценяваното предприятие има следните показатели в
края на 2010г.:
Показатели (в млн.лв.)
Стойност
Собствен капитал по баланс
75,340
Общ размер на приходите
66,223
Нетна печалба
14,621
Емитираните обикновени акции са 10 млн. бр.
6
ПазаЕталон Еталон Еталон Средно Пока- Оценка Тегло Претерен
„А”
„B”
„C” -аритм. зател на СК на паз. глена
множипазаза
на
множи- стойтел
рен
оценя- оценятел
ност
множи ваното ваното
тел
пр-е
пр-е
k.7*k.8
k.5*k.6
1
p/e
p/b
p/s
Сума:
2
13,43
2,28
3,32
-
3
10,54
2,12
2,40
-
4
16,45
3,08
3,59
-
5
13,47
2,49
3,10
-
6
7
14,621 196,945
75,340 187,597
66,223 205,291
-
8
9
0,3333 65,642
0,3333 62,526
0,3333 68,424
1,0000 196,592
Справедливата стойност на собствения капитал на „Екоинженеринг” АД, определена по метода на пазарните сравнения е
196,592 млн. лв. Следователно, 49% от неговия капитал могат да бъдат
продадени за 96,33 млн. лв. (196,592 . 0,49). Справедливата цена на
7
акция е 19,66 лв.
Метод на фундаменталните променливи
(Fundamental Variables Approach)
Всеки пазарен множител, независимо дали е свързан с
печалбата, приходите или счетоводната стойност на собствения
капитал, е функция на три фундаментални променливи – степен на
риск, темп на растеж и потенциал за генериране на доходи.
Конкретно за коефициента „Цена – доход” (p/e) може да
посочим, че той се обуславя от следните фактори:
1) Нормата на възвръщаемост на собствения капитал - ROE.
Това е показател, който измерва потенциала на компанията да
генерира доходи за нейните собственици;
2) Годишният темп на прираст на нетната печалба, респ. на EPS
– g. Това е показател, измерващ потенциала за растеж. При условие,
че компанията поддържа еднакъв коефициент на изплащане на
дивидентите, то g е същевременно и темп на растеж на
дивидентите;
3) Изискваната норма на възвръщаемост от акциите на
компанията – r. Това е показател, свързан със степента на риск.
8
Теоретичен модел на коефициента p/e
g 

1



P0
ROE 

forward p /e 

EPS1
rE  g
g 

1  g   1 

P0
ROE 

current p /e 

EPS0
rE  g
Нека компанията „Х” има възвръщаемост на собствения
капитал ROE = 20%, годишен темп на прираст на дивидентите g =
6% и изисквана възвръщаемост от акционерите r = 18%.
Теоретично, коефициентът „Цена – доход” за тази компания би
трябвало да е равен на 5,83:
 0,06 
1  0, 20 
  5,83
p /e  
0,18  0,06
Ако приемем, че компанията „Х” очаква печалба на акция за
годината EPS = 1,20лв., то теоретичната цена на акциите ще бъде
7лв.:
P0  EPS1  p /e  1, 2  5,83  7 лв.
9
Теоретичен модел на коефициента (p/b)
ROE  1  b 
P0
forward p /b 

BVPS0
rE  g
P0
ROE  g
current p /b 

BVPS0
rE  g
Пример: Компанията „Y” има следните показатели в края на 2012г.
Показатели
Собствен капитал по баланс
Брой обикновени акции
Нетна печалба
Печалба на акция
Обявен дивидент на акция за годината
Текуща цена на акция
Пазарна капитализация
стойност
74,8 млн.
10,0 млн.
14,5 млн.
1,45 лв.
0,87 лв.
12,56 лв.
125,6 млн.
Да се определи теоретичния p/b-коефициент и справедливата цена
на акциите на компанията, при положение, че се очаква възвръщаемост на
собствения капитал за следващата година ROE = 20%, годишен темп на
прираст на нетната печалба и на дивидентите g = 3%. Безрисковата норма
на възвръщаемост е 7%, а средната възвръщаемост на капиталовия пазар е
12,4%.
10
DPS 0,87

 0,6
1  b  
EPS 1, 45
rE  R f    Rm  R f 
rE  7 1,162 12,4  7  13,27%
ROE  1  b 
0,2  0,6
p /b 

 1,168
rE  g
0,1327  0,03
f
V  BV  p/b  74,8млн. 1,168  87,37 млн.лв.
f
E
f
f
V
87,37 млн.
f
E
PPS 

 8,74 лв.
Брой акции 10 млн.
11
Теоретичен модел на коефициента (p/s)
NPM  1  b   1  g 
P0
p /s 

RPS0
rE  g
Пример: Компанията „Z” има следните показатели:
Показатели
Брой обикновени акции (млн.бр.)
Текуща цена на акция – PPS (лв.)
Приходи – SR (млн.лв.)
Нетна рентабилност на продажбите – NPM
Коефициент на изплащане на дивиденти - (1-b)
Годишен темп на прираст на дивидентите – g
Стойност
10
14,45
118,56
16%
0,6
5%
0,16  0,6  1  0,05
VEf
170,726 млн.
f
p /s 
 1, 44 PPS 

 17,73лв.
0,12  0,05
Брой акции
10 млн.
f
VEf  R  p/s  118,56 млн. 1,44  170,726 млн.лв.
12
Благодаря за вниманието
13

similar documents