Presentasjon for Byggevareindustrien

Report
1
Byggevareforordningen – Hva betyr det for
byggevareindustrien?
MATHIEU VEULEMANS
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Fra direktiv til forordning
> Byggevaredirektivet var et komplisert og fleksibelt
system, implementert noe ulikt i alle europeiske land
ulikt
> Behov for lik anvendelse av et sett av regler
> Ny byggevareforordning, som sannsynligvis skal
implementeres i en ny forskrift (tas ut av TEK 10)
2
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Grunnleggende krav til byggverk
Byggevarer ikke er sluttprodukt, skal bygges inn i
byggverk
Byggevarer skal derfor vurderes opp mot
grunnleggende krav til byggverk
>
>
>
>
>
>
>
mekanisk motstandsevne og stabilitet
brannsikkerhet
hygiene, helse, miljø
sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk
vern mot støy
Energiøkonomisering og varmeisolering
Bærekraftig bruk av ressurser (nytt grunnleggende krav)
3
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Fra og med 01.07.2013
Obligatorisk CE-merking og ytelseserklæring
Obligatorisk CE-merking + ytelseserklæring
> For produkter der det finnes en harmonisert standard
Obligatorisk CE-merking + ytelseserklæring
> For produkter der produsent har skaffet seg en
europeisk teknisk vurdering (European technical
Assessment, ETA)
4
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Skjematisk oversikt
5
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
CE-merking
6
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Ytelseserklæring
7
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Mer om ytelseserklæringen
Når skal produsent utarbeide en ytelseserklæring?
> For hver produkttype
> For hvert serie- eller partinummer
Skal ytelseserklæring følge med byggevaren? Ja enten i
papirform eller i elektronisk format
Hva med en lenke på produsentens egen nettside? Ja,
men…
8
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Angivelse av innhold farlige stoffer
Forskjell mellom emisjon og innhold av farlige stoffer
> Emisjon av farlige stoffer er ofte regulert i harmoniserte
standarder eller europeiske tekniske vurderinger ( angis
derfor i ytelseserklæring som egenskap)
> Innhold av farlige stoffer er (kan være) noe annet enn
emisjon
Ny forpliktelse: Angi innhold av farlige stoffer, i tillegg til å
lage sikkerhetsdatablad, i samme form og samtidig som
ytelseserklæringen
Kan innhold av farlige stoffer angis i selve ytelseserklæring?
Uklarhet i byggevareforordningen. Direktoratets oppfatning :
Ja (for å unngå ytterligere kostnader)
9
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Kontaktpunkt for byggevarer
I hvert EØS-land
Skal opplysninger til utenlandske økonomiske
aktører/myndighet om
> nasjonale byggtekniske forskrifter
> andre tekniske forskrifter som får anvendelse på en
spesifikk type produkt
> hvilke myndighet som har ansvar for tilsyn
> klageadgang
> henvendelser skal besvares innen 15 virkedager
List over kontaktpunkt for byggevarer finner du på
Kommisjonens nettside
10
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Produsentens forpliktelser
> utarbeide ytelseserklæringen, den tekniske
dokumentasjonen, anvisninger og sikkerhetsinformasjon
> oppbevare ytelseserklæringen og den tekniske
dokumentasjonen i 10 år
> Sikre at serieproduksjon opprettholder byggevarens
angitte ytelse
> angi navn, firma, varemerke, kontaktadressen og sted der
produsent kan kontaktes på byggevaren eller emballasjen
> foreta stikkprøvekontroll av byggevarer som de har
markedsført når det ansees hensiktsmessig
> føre register over klager
11
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Produsent/importør/distributør
Dersom man importerer byggevarer produsert av
andre produsenter, men omsetter disse under eget
navn eller merke = produsent
 samme forpliktelser som produsent
Dersom man kjøper inn byggevarer produsert av
andre produsenter, og bearbeide produktet slik at
egenskaper endres = produsent
 samme forpliktelser som produsent
12
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Dokumentasjonskrav for ikke CE-merkede
byggevarer (vårt forslag som skal på høring)
Alle produkter kan i utgangspunkt CE-merkes (ved at
produsent skaffer seg en europeisk teknisk vurdering)
For ikke CE-merkede produkter gjelder det et nasjonalt
krav for dokumentasjon av produkter (snart på høring)
>
>
>
>
Produksjonskontroll i fabrikk
Behov for en samsvarsbekreftelse for noen byggevarer
Produktsertifisering
Byggevaren skal merkes med visse opplysninger
13
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Produksjonskontroll
Produksjonskontroll i fabrikk som sikrer at
byggevarer som markedsføres og omsettes har
egenskaper som produsent oppgir
Produksjonskontroll kan eksempelvis bevises ved
bruk av ISO 9001 eller tilsvarende
14
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Når er det behov for en tredjepartsvurdering?
- Det er Europakommisjonen som fastsetter hvilken
attestasjonsmodul som gjelder for et produktgruppe
-
Komplekse, sammensatte produkter vil gjerne ligge i
strenge attestasjonsmoduler (1, 1+ eller 2+)
Enkle produkter som gipsplater ligger i lave
attestasjonsmoduler (3 eller 4)
- Liste over Europakommisjonens vedtak finner du i
NANDO-base
- Ta utgangspunkt i produktgrupper der
Europakommisjonen allerede har fastsatt hvilket
system gjelder
15
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Produktsertifisering
> For produkter som har betydning for
brannsikkerhet
> Utlekking av metaller og organiske stoffer i
drikkevann
 Fordi harmoniserte tekniske spesifikasjoner
(harmoniserte produktstandarder eller europeiske
tekniske vurderingsdokumenter) vanligvis krever
dette
16
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Merking av byggevarene
> Produsentens navn, registrert adresse, varemerke
> Byggevarens egenskaper
> Hvilke tekniske spesifikasjoner som eventuelt er lagt
til grunn (for eksempel en nasjonal standard)
> Der det er relevant, henvisning til tredjepartsorgan
• navnet på tredjepartsorganet
• hvilke oppgaver som ble utført
• når ble oppgavene gjennomført
17
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Nasjonale merker
CE-merling er den eneste merking som kan bekrefte
samsvar med byggevareforordningen
Hva med nasjonale merker?
> Ikke lenger plass for nasjonale merker
> Plass for frivillig ordninger som bedre forbrukervern
- garanterer egnethet for spesifikk bruk
- andre egenskaper enn de vesentlige egenskaper i
harmoniserte tekniske spesifikasjoner
- øke antall besøk på fabrikk
- Kreve ISO 9001 fullt ut
- Høyere attestasjonssystem?
18
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Overgang til byggevareforordningen
Hva må produsenter gjøre?
Dersom produktet er dekket av en harmonisert
standard  CE-merking + ytelseserklæring
Dersom produsent har en europeisk teknisk
godkjenning  CE-merking + ytelseserklæring
Ønsker produsent å CE-merke byggevarer der det ikke
finnes en harmonisert produktstandard  Ta kontakt
med SINTEF Byggforsk
Andre produkter  sjekk om byggevaren er i samsvar
med det nasjonale kravet om produktdokumentasjon
19
2
0
Takk for oppmerksomhet
Spørsmål kan rettes direkte til
[email protected]

similar documents