4. Εξωστρέφεια

Report
Κύρια Ευρήματα Μελετών
Περιοχές προορισμού των ελληνικών εξαγωγών
Κύπρος: 21.4%
Ασία: 14.3%
Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη: 42.9%
Βόρεια Αφρική: 7.1%
Μέση Ανατολή: 7.1%
Αμερική, 7.1%
Row Labels: 0
Κύρια Προϊόντα / Υπηρεσίες που εξάγονται από τις επιχειρήσεις του Δήμου
Αθηναίων
7%
Διάφορες Υπηρεσίες
7%
21%
Εξαρτήματα - αξεσουάρ
10%
Διακοσμητικά είδη - κοσμήματα
Τρόφιμα - ποτά
10%
17%
Είδη ένδυσης
Φάρμακα - καλλυντικά
Software
14%
14%
Οπτικοακουστικό υλικό
Κυριότερα Εξαγώγιμα
Προϊόντα/Υπηρεσίες του
Δήμου Αθηναίων με
προοπτική
Βάση Hs Coding
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
1Ο ΒΗΜΑ
• Συσχέτιση και αντιστοιχία κωδικών NACE με το HS Coding
System & διασταύρωση των αποτελεσμάτων με τα
στοιχεία διάρθρωσης των εθνικών εξαγωγών
2Ο ΒΗΜΑ
• Προσδιορισμός των κυριότερων εξαγώγιμων προϊόντων /
υπηρεσιών των επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων & των
μεγαλύτερων εισαγωγών – χωρών σε εθνικό επίπεδο
3Ο ΒΗΜΑ
• Προσδιορισμός και αξιολόγηση των κυριότερων
αγορών – στόχων για κάθε προϊόν / υπηρεσία
4Ο ΒΗΜΑ
• Προσδιορισμός και ανάλυση των βασικών αγορών –
στόχων για τα προϊόντα / υπηρεσίες των
επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων στο σύνολό τους
ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΞΑΓΩΓΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΒΑΣΗ HS CODING
Φάρμακα
HS κωδικός: 30
Προγραμματισμός Η/Υ
& Software
HS κωδικός: 262
Καλλυντικά
HS κωδικός: 33
Γυαλικά & είδη
Πορσελάνης - HS
κωδικοί: 6911, 7013
Ενδύματα - HS κωδικοί:
61, 43
Κοσμήματα - HS
κωδικοί: 7113, 7117,
91
Ηλεκτρονικό και
ηλεκτρολογικό υλικό
HS κωδικοί: 85, 8304,
8410, 8472
Ιχθυηρά
HS κωδικός: 03
Κρέας και προϊόντα
Κρέατος - HS κωδικοί:
02, 1601, 1602
Συνεδριακός τουρισμός
Γαλακτοκομικά
HS κωδικός: 04
Ιατρικός τουρισμός
HS κωδικός: 241
Ζαχαρώδη & είδη
σοκολατοποιίας
HS κωδικοί: 17,18
Θαλάσσιος τουρισμός
Ποτά
HS κωδικός: 22
Φρούτα & λαχανικά
HS κωδικοί: 07, 08
Κυριότερες αγορές - στόχοι
Ο προσδιορισμός των κυριότερων αγορών – στόχων για τα προϊόντα / υπηρεσίες των
επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων έγινε βάσει της συσχέτισης της συνολικής αξίας
των Ελληνικών εξαγωγών και αντίστοιχα εισαγωγών στις χώρες εισόδου
(διασταύρωση) σε κάθε κατηγορία προϊόντων / υπηρεσιών σε 60 χώρες (Βόρεια,
Κεντρική και Νότια Αμερική, Ευρωπαϊκή Ένωση, Βόρεια και Υποσαχάρια Αφρική, Μέση
Ανατολή, Ασία, Αυστραλία) και κατόπιν αξιολόγησής τους από πολύ εξειδικευμένα
εργαλεία (όπως τα DK Qualitative ViewerTM και DK Country Targeting TriangleTM)
Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία,
Ελβετία, Αυστρία, Ρουμανία,
Καναδάς, Αυστραλία,
Ιαπωνία, Υποσαχάρια Αφρική
Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Βέλγιο,
Πορτογαλία, Πολωνία, Ισραήλ
DK Country Triangle
TM
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Εξωστρέφειας του
Κέντρου Στήριξης
Επιχειρηματικότητας
Η ανάπτυξη επιτυχημένης εξαγωγικής δραστηριότητας δεν βασίζεται σε τυχαίες πωλήσεις
στο εξωτερικό, αλλά στην οργανωμένη, μεθοδευμένη, συνεπή και συνεχή εφαρμογή της
στρατηγικής του εξαγωγικού μάρκετινγκ.
• Η διαχείριση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου,
• Η αναπροσαρμογή της εταιρικής εικόνας,
• Η εσωτερική αναδιοργάνωση,
• Η παρακολούθηση των ξένων αγορών / ανταγωνιστών,
• Η έρευνα αγοράς και
• Η ανάπτυξη εξαγωγικής ενδοεπιχειρησιακής κουλτούρας
είναι μερικοί από τους παράγοντες που συντελούν στην εξαγωγική επιτυχία της
επιχείρησης.
Στην επίτευξη αυτής της εξαγωγικής ετοιμότητας αποσκοπούν και οι παρεχόμενες
υπηρεσίες εξωστρέφειας που προσφέρονται από το ΚΣΕ του Δήμου Αθηναίων.
Διάγνωση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης και εξαγωγικής ετοιμότητας
οργανωτικής δομής, ανθρωπίνων πόρων & προϊόντων/υπηρεσιών
Υποστήριξη στον σχεδιασμό αναγκαίων προσαρμογών οργάνωσης
Υποστήριξη στον σχεδιασμό αναγκαίων προσαρμογών οργάνωσης στο ανθρώπινο
δυναμικό
Υποστήριξη / προετοιμασία για συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις &
επιχειρηματικές αποστολές
Οργάνωση και διαχείριση συστήματος πηγών πληροφόρησης για την
παρακολούθηση των ξένων αγορών / ανταγωνιστών
Υποστήριξη της ανάπτυξης Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού Μάρκετινγκ για την
είσοδο σε συγκεκριμένη αγορά - στόχο
ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
Η υπηρεσία περιλαμβάνει την αναλυτική καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης
επιχειρηματικής δραστηριότητας και της εξαγωγικής ετοιμότητας της επιχείρησης ως προς
A. την οργανωτική δομή
B. τους ανθρώπινους πόρους / στελεχικό δυναμικό
C. τα προϊόντα / υπηρεσίες.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η υπηρεσία περιλαμβάνει την παροχή κατευθυντήριων γραμμών και συμβουλευτικής υποστήριξης
στην επιχείρηση για τον σχεδιασμό των απαιτούμενων αλλαγών / προσαρμογών σε:
A. Εσωτερική οργάνωση,
B. Προϊοντικό χαρτοφυλάκιο,
καθώς και στο σύνολο των λειτουργιών και πρακτικών της επιχείρησης που χρήζουν βελτίωσης ή
αναδιάρθρωσης
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Η υπηρεσία αφορά την υποστήριξη της επιχείρησης ως προς τις αναγκαίες διαρθρωτικές
αλλαγές σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό για την επίτευξη εξαγωγικής ετοιμότητας καθώς και
ανάπτυξη εξαγωγικής ενδοεπιχειρησιακής κουλτούρας στα στελέχη της επιχείρησης, η οποία
συνοδεύεται από συνεχή υποστήριξη των εταιρειών στην υλοποίηση του εξαγωγικού πλάνου
ενεργειών που έχουν σχεδιαστεί.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
Η υπηρεσία περιλαμβάνει την παροχή υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών ως
προς την επιλογή διεθνών εκθέσεων για συμμετοχή της εταιρείας ως εκθέτης καθώς και
προετοιμασία της παρουσίας στην έκθεση με σαφή προσδιορισμό πλάνου ενεργειών. Επιπλέον,
περιλαμβάνει και συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση των εταιρειών για τη συμμετοχή
τους σε επιχειρηματικές αποστολές στις στοχευμένες αγορές.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ / ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
Η υπηρεσία περιλαμβάνει την αναλυτική καταγραφή και αναδιοργάνωση του υφιστάμενου
συστήματος διαχείρισης πληροφοριών της επιχείρησης. Η συλλογή της πληροφορίας και η
αξιοποίησή της, αποτελεί τη βάση για την τοποθέτηση της εταιρείας στον χάρτη του
ανταγωνισμού, την επιλογή των προϊόντων / υπηρεσιών προς εξαγωγή αλλά και της αγοράςστόχου και γενικότερα για τη χάραξη της στρατηγικής πολιτικής εξωστρέφειας και του μάρκετινγκ
που υποστηρίζει την εξαγωγική προσπάθεια.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ – ΣΤΟΧΟ
Μέτα από την ανάλυση των δυνατών σημείων της επιχείρησης και των ευκαιριών που
παρουσιάζονται για αυτήν σε αγορές του εξωτερικού, την αξιολόγηση και αναδιάρθρωση των
παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, και την ανάλυση των κινήτρων και των επιδιωκόμενων
στόχων εξωστρέφειας της επιχείρησης, η εν λόγω υπηρεσία παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη
για την χάραξη διεθνούς στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ και των τακτικών ενεργειών που
θα ακολουθήσει η επιχείρηση.
Ευχαριστώ πολύ
Δημήτρης Καραβασίλης

similar documents