Інтеграція освіти, науки та виробництва – запорука ефективності

Report
Підсумки
Х Всеукраїнської
науково-методичної конференції
“Модернізація вищої освіти та проблеми якості
підготовки фахівців. Інтеграція освіти, науки та
виробництва – запорука ефективності
навчального процесу ”
Доповідач керівник НМП,
доц. Левченко А.В.
слайд 2
Х Всеукраїнська
науково-методична конференція
“Модернізація вищої освіти та проблеми якості
підготовки фахівців. Інтеграція освіти, науки
та виробництва – запорука ефективності
навчального процесу ”
(27 вересня 2013 р.)
Питання конференції:
 системи інтегрованої підготовки спеціалістів;
 ефективність інноваційного розвитку  сталість і
конкурентоспроможність освітньої, наукової і виробничої сфер;
 пошук оптимальних шляхів взаємодії вчених, організаторів
освітянської діяльності та практиків  розв’язання проблем
модернізації освіти в Україні.
слайд 3
слайд 4
Інтеграція освіти, науки та виробництва –
запорука ефективності навчального процесу
Вищі навчальні заклади, представники яких надіслали тези
своїх доповідей до оргкомітету конференції:
 Курский институт кооперации (филиал) АНО ВПО «Белгородский














университет кооперации, экономики и права» (Росія)
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
Одеська національна академія харчових технологій
Тернопільський національний технічний університет
Харківський національний університет міського господарства
Національний університет харчових технологій, м. Київ
Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків
Національний фармацевтичний університет, м. Харків
Вінницький торгово-економічний інститут Київського національного торгово-економічного
університету
Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного
банку України, м. Харків
Академія ВВ МВС України, Харків
Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків
Коледж переробної та харчової промисловості ХНТУСГ
Харківський торгівельно-економічний коледж КНТЕУ
Вище училище фізичної культури і спорту
слайд 5
Інтеграція освіти, науки та виробництва –
запорука ефективності навчального процесу
Всього в оргкомітет конференції надійшли
189 доповідей, з яких у
секцію 1 “Системи інтегрованої підготовки спеціалістів” –
63 доповіді,
секцію 2 “Ефективність інноваційного розвитку  сталість і
конкурентоспроможність наукової, виробничої і освітньої
сфер” – 83 доповіді,
секцію 3 “Пошук оптимальних шляхів взаємодії вчених,
організаторів освітянської діяльності та практиків 
розв’язання проблем модернізації освіти в Україні” –
43 доповіді.
слайд 6
Інтеграція освіти, науки та виробництва –
запорука ефективності навчального процесу
На пленарному засіданні конференції було заслухано 7 доповідей:
“Трансформаційні процеси у проектуванні навчального процесу”
(доповідачі: Бочуля Тетяна Володимирівна, канд. екон. наук, доц., Янчева Інна
Валентинівна, доц.)
“Роль практичної підготовки студентів у формуванні сучасних фахівців
ресторанної індустрії” (доповідачі: Гринченко Ольга Олексіївна, д-р техн. наук,
проф., Пивоваров Павло Петрович, д-р техн. наук, проф., Юрченко Світлана
Леонідівна, канд. тех. наук, доц., Колеснікова Марина Борисівна, канд. техн. наук,
доц.)
“Роль наукової діяльності в підготовці магістрів економічних
спеціальностей” (доповідачі: Краснокутська Наталія Станіславівна, д-р екон.
наук, проф., Мілаш Інна Василівна, канд. екон. наук, доц., Круглова Олена
Анатоліївна, канд. екон. наук, проф.)
“Теоретико-методологічні основи формування фахівців-товарознавців з
митної справи освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»” (доповідачі:
Головко Микола Павлович, д-р техн. наук, проф., Колесник Тетяна Леонідівна,
канд. екон. наук, доц., Акмен Вікторія Олександрівна, ст. викл.)
слайд 7
Інтеграція освіти, науки та виробництва –
запорука ефективності навчального процесу
“Інтеграція гуманітарних і професійних знань у сфері менеджменту
організацій” (доповідачі: Пічугіна Тетяна Сергіївна, д-р екон. наук, проф.,
Безгінова Любов Іванівна, канд. екон. наук, доц.)
“Створення простору інтерактивного навчання з використанням
хмарних технологій ” (доповідачі: Погожих Микола Іванович, д-р техн. наук,
проф., Іштван Єгор Олексійович, асист.)
“Ефективність взаємодії вчених наукових установ і кафедри технології
хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів”
(доповідачі: Самохвалова Ольга Володимирівна, канд. техн. наук, доц., Лисюк
Галина Михайлівна, д-р техн. наук, проф., Олійник Світлана Георгіївна, канд.
техн. наук, доц.)
Доповіді зацікавили слухачів своєю новизною, творчим інноваційним підходом
до розкриття теми конференції, налаштувавши аудиторію на позитив, енергію
та запал в подальшій роботі конференції. Кожна з них була яскравою сторінкою,
сходинкою, яка підводила до тих складних питань, вирішення яких планувалося
до уваги на розгляд шановних слухачів.
слайд 8
Інтеграція освіти, науки та виробництва –
запорука ефективності навчального процесу
На пленарному засіданні
слайд 9
Інтеграція освіти, науки та виробництва –
запорука ефективності навчального процесу
На пленарному засіданні
слайд 10
Інтеграція освіти, науки та виробництва –
запорука ефективності навчального процесу
На пленарному засіданні
слайд 11
Інтеграція освіти, науки та виробництва –
запорука ефективності навчального процесу
На пленарному засіданні
слайд 12
Інтеграція освіти, науки та виробництва –
запорука ефективності навчального процесу
Назва секції
“Системи інтегрованої
підготовки спеціалістів”
“Ефективність інноваційного
розвитку  сталість і
конкурентоспроможність
наукової, виробничої і
освітньої сфер”
”Пошук оптимальних шляхів
взаємодії вчених,
організаторів освітянської
діяльності та практиків 
розв’язання проблем
модернізації освіти в Україні”
Керівники секції
д-р екон. наук, проф.
Секретар
канд.екон.наук, проф.
Краснокутська Н.С.; Круглова О.А.;
д-р техн. наук, проф.
Гринченко О.О.;
Заслухано
доповідей
Представлено
стендових
доповідей
13
50
10
73
9
34
канд.техн.наук, доц.
Чорна Н.В.,
канд. екон. наук,
проф.
канд. екон. наук,
Яцун Л.М.,
Забродська Г.І.
ст. викл.
слайд 13
Інтеграція освіти, науки та виробництва –
запорука ефективності навчального процесу
Засідання секції
слайд 14
Інтеграція освіти, науки та виробництва –
запорука ефективності навчального процесу
Засідання секції
слайд 15
Інтеграція освіти, науки та виробництва –
запорука ефективності навчального процесу
Засідання секції
слайд 16
Інтеграція освіти, науки та виробництва –
запорука ефективності навчального процесу
Загалом по роботі секцій зроблені такі висновки:
Ухвалили:
1. Результати роботи секцій визнати задовільними.
2. Схвалити основні положення наукових доповідей, результати та досягнення
учасників конференції у навчально-методичній роботі, відзначити їх
актуальність, ґрунтовність, наукову, методичну та практичну значимість.
3. За результатами роботи секцій відзначити доповіді наступних доповідачів:
Андрющенко І.С., Буданової О.С., Борисової О.В., Варипаєва О.М.,
Віннікової В.О., Волошина П.В., Воронцової Ж.В., Горбаня В.Г.,
Гринченко О.О., Дем’янишина В.М., Дмитревського Д.В., Іштвана Є.О.,
Краснокутської Н.С., Медвідя М.М., Одарченко М.С., Олійник С.Г.,
Павлова Я.В., Селютіна В.М., Старченко А.П., Сюсель О.О., Ткачової С.С.,
Удовенко І.В., Федак Н.В., Червоного В.М., Яковенко Є.С.
4. На конференції продемонстровано високий загальний рівень наукових
досліджень, широкі міжвузівські зв’язки, посилення інтеграції освіти і науки з
виробництвом.
слайд 17
Інтеграція освіти, науки та виробництва –
запорука ефективності навчального процесу
За підсумками роботи конференції
вироблено наступні рекомендації:
1. З метою формування у студентів комунікативних навичок, креативного мислення
та підвищення мотивації навчання подовжити роботу із впровадження у
навчальний процес авторських спеціальних курсів, що відповідають запитам
роботодавців. Потребує активізації робота щодо посилення міждисциплінарних
зв’язків, компетенцій, технологій навчання.
2. Сприяти формуванню ціннісних компетенцій та підвищенню мотивації навчання
студентів шляхом побудови індивідуальної освітньо-виховної траєкторії.
3. Активізувати роботу із запровадження дистанційної освіти в систему підготовки
фахівців за всіма ОКР та формами навчання.
4. Приймати спільну участь у науково-методичних конференціях ХДУХТ
викладачам, представникам ділових кіл Харкова, інших міст України, зарубіжних
компаній з метою посилення інтеграції освіти, науки та виробництва та контактів
кафедр з підприємствами, організаціями і установами.
5. Впроваджувати інтерактивні методи як інноваційний напрям навчання студентів.
6. З метою підвищення рівня конкурентоспроможності підготовки фахівців ВНЗ
особливу увагу слід приділити залученню керівників бізнес-структур до
практичної підготовки студентів, консультування та проведення майстер-класів.
слайд 18
Інтеграція освіти, науки та виробництва –
запорука ефективності навчального процесу
7. З метою індивідуалізації навчального процесу практикувати періодичне
проведення соціологічних досліджень освітніх потреб студентів як споживачів
навчальних послуг.
8. Поглиблювати інтеграцію науки, освіти та практики на основі спільної участі
в розробці та реалізації актуальних інноваційно-інвестиційних проектів галузі
та регіонів України.
9. Проводити постійний моніторинг відповідності фахової компетентності
випускників вимогам роботодавців шляхом внутрішнього самоаналізу
(анкетування, співбесіди) серед студентів та випускників, забезпечити гнучкість
робочих навчальних планів.
10. З метою визначення ключової компетенції майбутніх фахівців пріоритетним
напрямом розвитку практичної підготовки обрати впровадження системи
підготовки студентів з орієнтацією на конкретне робоче місце.
11. Упроваджувати в навчальний процес інтерактивні форми та методи організації
практичної підготовки.
12. Для забезпечення ефективного керівництва практикою студентів, які
знаходяться за кордоном або в інших містах України, застосовувати різні форми
дистанційної звітності та контролю (e-mail, Internet тощо).
слайд 19
Інтеграція освіти, науки та виробництва –
запорука ефективності навчального процесу
13. Здійснювати широке залучення студентів до наукової діяльності, що
забезпечить формування креативної особистості випускника.
14. Подовжити удосконалення системи контролю та оцінки знань студентів та
менеджменту якості освіти.
15. На Web-сайті ХДУХТ опублікувати інформацію про результати конференції.
16. Заступнику голови оргкомітету науково-методичної конференції Янчевій Л.М.
довести рішення конференції до відповідних інстанцій, органів влади, наукової
громадськості.

similar documents