ผลการพัฒนา - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Report
แบบสรุ ปการเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนา
และประกันคุณภาพงานของภาควิชา ครัง้ ที่ 84
เรื่ อง การพัฒนางานวิจัย(แบบพุ่งเป้า)ในระยะเวลา 5 ปี
(Target Research)
วันศุกร์ ท่ ี 31 พฤษภาคม 2556
แบบสรุปการเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาและ
ประกันคุณภาพงานของภาควิชา ครัง้ ที่ 84
เรื่ อง การพัฒนางานวิจยั (แบบพุง่ เป้า)ในระยะเวลา 5 ปี
(Target Research)
วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2556
Moderator
วิทยากรฯ
: รศ.นพ.บุญสิน ตังตระกู
้
ลวนิช
: ศ.นพ.อนันต์ ศรี เกียรติขจร
(รองคณบดีฝ่ายวิจยั ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูว่ ิวฒ
ั น์วงศ์
แนวปฏิบัตกิ ารนาเสนอผลงานภาควิชา
ภาควิชาพยาธิวิทยา(รศ.พญ.ปารมี ทองสุกใส)
จุดเด่ น
มีการเชื่อมโยงงานวิจยั กับอาจารย์ทางคลินิก
หัวข้ องานวิจยั ที่คาดว่าจะมุง่ เน้ น
1. โรคติดเชื ้ออุบตั ิใหม่ที่ระบาดในพื ้นที่ภาคใต้
2. Rickettsial disease
3. วัณโรคดื ้อยา
4. เชื ้อดื ้อยาในโรงพยาบาล
Knowledge Capture
ภาควิชาพยาธิวิทยา(รศ.พญ.ปารมี ทองสุกใส)
•
•
•
•
ข้ อเสนอแนะจากที่ประชุม
การ Penetrate ตลาด เพราะเรื่ อง EID มีคแู่ ข่งมาก : ให้ ร่วมมือแทนการแข่งขัน
KSF : commitment ของทีมงาน
ให้ Focus ให้ ชดั เจนมากขึ ้น เช่น มุง่ EID เดียว
สร้ างเครื อข่าย
แผนการพัฒนา
1. เพิ่มความสามารถห้ องปฏิบัตกิ าร:
- จาแนกสายพันธุ์ของเชื ้อความเสี่ยงสูงสุดระดับ 3 ได้
- รองรับงานวิจยั ที่มีการเพาะแยกเชื ้อไวรัส
- รองรับงาน molecular cloning
2. ดาเนินโครงการวิจยั : งานวิจยั นานาชาติ 5 เรื่อง/ปี
3. การเรียนการสอนหลังปริญญา: รับ น.ศ. ป.โท-เอก
> 2 คน/ปี
4. พัฒนาการทดสอบเพื่อการบริการ
ผลการพัฒนาต่ อเนื่อง
• เสนอจัดตังศู
้ นย์ความเป็ นเลิศด้ าน
โรคติดเชื ้ออุบตั ิใหม่ และเชื ้อดื ้อยา
• ปรับปรุงห้ อง lab. BSL-2 plus เพื่อให้
ทันกับการตรวจเชื ้อ micloile east
corona virus syndrome ที่กาลังระบาด
• นัดกลุม่ ผู้รับผิดชอบหลักหารื อ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (ผศ.พญ.ภัณฑิลา รุ จโิ รจน์ จินดากุล)
จุดเด่ น
• มีผ้ ปู ่ วยจานวนมาก
• โครงการระหว่างภาควิชา
• ผู้รับบริการจานวนมาก
- อาจารย์จบหลักสูตรด้ าน
จุดอ่ อน
ระบาดวิทยามีน้อย
- อาจารย์ที่มีความรู้ด้านการ
ทาวิจยั เกี่ยวกับต้ นทุนน้ อย
- สัดส่วนอาจารย์มีน้อย
Knowledge Capture
- Scope ทาเรื่ อง Economy ของการผ่าตัด
- การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost analysis) ของผู้ป่วย
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (ผศ.พญ.ภัณฑิลา รุ จโิ รจน์ จนิ ดากุล)
ข้ อเสนอแนะจากที่ประชุม
-
สร้ างทีมวิจยั ภายใน และร่วมกับภาควิชาอื่น
เชิญนักเศรษฐศาสตร์ ให้ ความรู้/ที่ปรึกษาด้ านวิจยั
ประโยชน์ที่ได้ จากการทาวิจยั ในระยะยาวที่ชดั เจน
หัวข้ อวิจยั ไม่สอดคล้ องกับวิสยั และพันธกิจ
เริ่ มจากการสร้ างกลุม่ วิจยั สอบถามความสนใจของ
อาจารย์ถึงความสนใจและรวมกลุม่ ทาวิจยั หาทีมวิจยั
จากอาจารย์/บุคลากรในภาควิชาฯ เพื่อการทาวิจยั
ดาเนินไปอย่างราบรื่ น ไม่เกิดความอึดอัด field ที่
อาจารย์สนใจศึกษา ได้ แก่ Patient safety, Cost, Airway
management & Regional anesthesia, CVT, Pediatric
anesthesia, Regional anesthesia & Acute pain
management, Neuroanesthesia
แผนการพัฒนา
ฝ่ ายวิจยั ภาคฯ ได้ คิดทบทวนกลยุทธ์ Target
Research ของภาควิชาฯ ใหม่ เชิญ ดร.พญ.
ภาสุรี แสงศุภวานิช เป็ นวิทยากร ให้
คาปรึกษาคาแนะนาการทา Target Research
ในวันที่ 11 ก.ค. 56 ซึง่ หลังจากฟั งการให้
คาปรึกษาและแนะนา จะทาการวาง
แผนการทา Target Research เพื่อผลักดันให้
เกิด Target Research ที่เป็ นรูปธรรมและเกิด
เป็ นผลงานของภาควิชาฯ
ผลการพัฒนา
ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ (รศ.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา)
Best Practice
จุดเด่ น
• งานวิจยั สอดคล้ องกับความต้ องการของคณะ
• มีความร่วมมือกับภาควิชาอื่นๆ
Academic meeting 3-4 ครัง้ /เดือน ทาให้ เรี ยนรู้ร่วมกัน
ในงานของแต่ละท่าน
Knowledge Capture
ทิศทางงานวิจยั
- สัมมนาร่วมกัน
- มีทนุ ให้ นกั ศึกษาทาให้ สามารถคัดเลือกนักศึกษาได้
- เป้าหมายงานวิจยั 1.5 เรื่ อง/คน (อายุงาน < 3 ปี =วิจยั 30 % , อายุงาน > 3 ปี วิจยั = 50 %
- ทางานวิจยั ร่วมกับภาควิชาทางคลินิก/ระหว่างภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย
ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ (รศ.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา)
ข้ อเสนอแนะจากที่ประชุม
- นักศึกษาทางานวิจยั อาจเกิดความไม่แน่นอน  stability ของ workforce
- ระบบดูแล Infrastructure โดยเฉพาะเครื่ องมือราคาสูง
แผนการพัฒนา
• สัมมนาภาควิชา/หลักสูตร
• วางแผนการส่งผลงานตีพิมพ์
• เป้าหมายผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์  1.5 เรื่ อง / คน / ปี
(อาจารย์ใหม่ขอทุนวิจยั ใน 1 ปี + ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปีที่ 2 ,
อาจารย์ทางานเกิน 3 ปี เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ น.ศ. อย่างน้ อย 2คน)
• ทาวิจยั เป็ นกลุม่ ระหว่างภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย และร่วมกับภาควิชาทางคลินิก
• ทุนบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ซึง่ ครอบคลุมค่าใช้ จ่ายต่างๆ
ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ (รศ.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา)
ผลการพัฒนาต่ อเนื่อง
• สัมมนาภาควิชา/หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ วันที่ 14-16 มี.ค. 2556 จ.กระบี่
(นักศึกษาเข้ าร่วมสัมมนาร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชา)
• อาจารย์ใหม่ (ดร. วรมย์ญลิน) ขอรับทุนพัฒนาศักยภาพการทาวิจยั
• ดร. กมนนัทธ์ เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ น.ศ. ป.โท 1 คน
• อาจารย์ปฏิบตั ิงานเกิน 3 ปี ทุกคนเป็ นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ น.ศ. อย่างน้ อย 2 คน
• อาจารย์ในภาควิชามีโครงการวิจยั ร่วมกัน มีทงโครงการวิ
ั้
จยั ร่วมกับอาจารย์ที่อยูต่ า่ ง
ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย
• นักศึกษาได้ รับทุนบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จานวน 9 คน
(ป.โท 7 คน, ป.เอก 2 คน) ผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.25
ภาควิชาเวชศาสตร์ ชุมชน(ผศ.พญ.ฐิตวิ ร ชูสง)
Best Practice
จุดเด่ น
ใช้ ชนุ ชนเป็ นฐานงานวิจยั และมีอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
การส่งเสริมให้ บคุ ลากรทางานวิจยั ที่เกื ้อหนุนกัน
( พัฒนาตนและเกื ้อหนุนภายในภาควิชาและผู้ร่วมงาน)
• มีสดั ส่วน Young staff มาก
• Research group
- Community Medicine - ร่วมกับองค์กรท้ องถิ่น CSR
- Family Medicine
- Occupational Medicine
Knowledge Capture
ภาควิชาเวชศาสตร์ ชุมชน(ผศ.พญ.ฐิตวิ ร ชูสง)
ข้ อเสนอแนะจากที่ประชุม
• ภาควิชาจัด Priority และวางทิศทางงานวิจยั
• ควรรวมกลุม่ กันทางานวิจยั
แผนการพัฒนา
ผลการพัฒนาต่ อเนื่อง
1. อาจารย์ใหม่พฒ
ั นาโครงร่างวิจยั ให้
แล้ วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์
2557 เพื่อยื่นทุนวิจยั จากคณะ
แพทยศาสตร์
2. อาจารย์รุ่นกลาง ร่วมกันจัดตัง้
Research Unit
• Research club ทุก ๆ วันจันทร์ ของสัปดาห์
• พัฒนาหัวข้ อสาหรับ research club 25หัวข้ อ
• ส่งเสริ มการรับทุนวิจยั ทังภายในและ
้
ภายนอก
• เพิ่มเงินตีพิมพ์จานวน 5,000 บาท / ฉบับ
ภาควิชาสูตศิ าสตร์ และนรีเวชวิทยา (รศ.นพ.โสภณ ชีวะธนรั กษ์ )
จุดเด่ น
• วางยุทธศาสตร์ งานวิจยั ที่ชดั เจน
• อาจารย์อาวุโสเป็ น Mentor ด้ านวิจยั
Best Practice
การวิเคราะห์ ติดตาม Ongoing Research ของ
แต่ละหน่วย
Knowledge Capture
ติดตาม Ongoing Research ของแต่ละหน่วย
ภาควิชาสูตศิ าสตร์ และนรีเวชวิทยา (รศ.นพ.โสภณ ชีวะธนรั กษ์ )
ข้ อเสนอแนะจากที่ประชุม
• ปรับปรุงการ Assess และ Monitor งานวิจยั ของอาจารย์
• ควรสร้ างงานวิจยั ของแพทย์ใช้ ทนุ แพทย์ประจาบ้ าน ให้ มีคณ
ุ ภาพตังแต่
้ การตัง้
คาถามวิจยั เนื่องจากสามารถนาผลงานวิจยั ดังกล่าวไปใช้ ประโยชน์ต่อไป
แผนการพัฒนา
ผลการพัฒนาต่ อเนื่อง
นาเสนอในที่ประชุมภาควิชารับทราบ
ทุกไตรมาส
สร้ างบรรยากาศการวิจยั ในภาค
ทาให้ เกิดการกระตือรื อร้ น เพื่อให้ มี
ผลงานวิจยั ตีพิมพ์ของแต่ละหน่วยฯ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ (รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช)
จุดเด่ น
• มีงานวิจยั ที่เป็ นนวัตกรรม
Knowledge Capture
ทิศทางการวิจยั Trauma, Vascular, Cancer
ภาควิชาศัลยศาสตร์ (รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช)
ข้ อเสนอแนะจากที่ประชุม
• ควรมีการทดสอบสิ่งประดิษฐ์ ที่ทาขึ ้น
• ควรเริ่ มงานเชิงรุกในการป้องกันโรค การจัดการโรค เช่น มะเร็ง, ระบบการดูแล เช่น Fast track
ข้ อเสนอแนะจากภาควิชา ปริ มาณงานวิจยั ต่ากว่าเกณฑ์ที่คณะ ฯ กาหนด
แผนการพัฒนา
ผลการพัฒนาต่ อเนื่อง
1. ปั จจัยส่วนบุคคล คือ ขาดความสนใจงานวิจยั
- ระยะสั ้น กาหนดเป็ น KPI ของบุคคล
- ระยะยาว อาจารย์ใหม่ ต้ องทาวิจยั เพื่อขอตาแหน่ง
วิชาการ
2. ขั ้นตอนเขียนโครงการ/ขอทุนยุง่ ยาก
- ระยะสั ้น มีผ้ ชู ่วยวิจยั ของภาควิชา ดาเนินการทุกขั ้นตอน
(กรณีโครงการมากขึ ้น อาจต้ องเพิ่มผู้ช่วยวิจยั ของ
ภาควิชา)
3. งานวิจยั ขาดทิศทางที่ชดั เจน
- กาหนดทิศทางงานวิจยั ตามงานบริการของภาควิชา
ได้ แก่ cancer, cardiovascular disease และ trauma
• มีจานวนงานวิจยั กาหนดแล้ วเสร็จ ปี 2556
จานวน 22 เรื่ อง ซึง่ ยังไม่มีการประเมิน เนื่องจาก
ยังไม่ครบกาหนดเวลา
• มีจานวนสิง่ ประดิษฐ์ และหุ่นจาลองทางการ
แพทย์ อยู่ระหว่างการขอจดอนุสทิ ธิบตั ร อย่าง
น้ อย 1 อุปกรณ์ และ อย่างน้ อย 3 สิง่ ประดิษฐ์ ที่อยู่
ระหว่างการพัฒนาแบบสหสาขาวิชา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ (รศ.นพ.พรชัย สถิรปั ญญา)
จุดเด่ น
• หัวข้ อวิจยั ที่หลากหลาย
• งานวิจยั ที่สามารถทาร่วมกันระหว่างคณะ
• อาจารย์อาวุโสเป็ นที่ปรึกษาให้ แก่อาจารย์ Young staff
Best Practice
การทาวิจยั สหสาขาวิชาที่ประสานงานกันบนหัวข้ อวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกันหรื อสนใจร่วมกันสามารถสร้ างงานที่มีคณ
ุ ภาพได้
Knowledge Capture
• แนวทางแสวงหาความร่วมมือทางการวิจยั ระหว่างหน่วยงาน
• การสื่อสารข้ อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเพิ่มโอกาสก่อให้ เกิดความร่วมมือ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ (รศ.นพ.พรชัย สถิรปั ญญา)
ข้ อเสนอแนะจากที่ประชุม
• ประชาสัมพันธ์หวั ข้ อวิจยั ที่สนใจให้ รับรู้ทั ้งภายใน/ภายนอก
• การประสานงานความร่วมมือทั ้งภายใน/ภายนอก
• จัดสรรภาระงานด้ านบริการเพื่อทางานวิจยั
รายงานแผนการพัฒนา
• ดาเนินการสร้ างและขยายความร่วมมือเครื อข่ายวิจยั ระหว่างคณะ
สร้ างองค์ความรู้ด้านการวิจยั ที่มีคณ
ุ ค่าและพัฒนาระบบการวิจยั ให้ มี
ความเข้ มแข็ง โดยติดต่อประสานงานขอความร่วมมือทาวิจยั ร่วมระหว่าง
คณะ ดังนี ้


รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจยั คณะเภสัชศาสตร์
รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ รองคณบดีฝ่ายวิจยั คณะวิทยาศาสตร์
• ประชาสัมพันธ์หวั ข้ อวิจยั ของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์ ให้ แก่อาจารย์ในภาควิชาฯ หากอาจารย์มีความสนใจจะทา
วิจยั ร่วมจะติดต่อประสานงานในขันต่
้ อไป
แผนการพัฒนา
พัฒนาการทาวิจยั แบบมุง่ เป้า โดยแสวงหา
ความร่วมมือระหว่างภาควิชาและจากต่างคณะ
ผลการพัฒนา
มีผลงานวิจยั ที่เป็ นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน 0.5-1/ปี
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์ โธฯ (อาจารย์ วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ )
จุดเด่ น
งานวิจยั สามารถทาได้ จริ ง, มีผ้ ปู ่ วยจานวนมาก
Best Practice
นาสภาพปั ญหาของภาคใต้ เรื่ อง คนกรี ดยางมาสูเ่ ป้าวิจยั
Knowledge Capture
Musculoskeletal problem in Rubber tapper
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์ โธฯ (อาจารย์ วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ )
ข้ อเสนอแนะจากที่ประชุม
• ควรจัดสรรภาระของอาจารย์แพทย์ให้ ชดั เจนในการทางานด้ านการบริ การ การเรี ยน
การสอน และการทาวิจยั
• ควรให้ อาจารย์มีแผนงาน (Action plan) เป็ นรายบุคคล เพื่อจัดสรรเวลาในการทาวิจยั
แผนการพัฒนา
• แบ่งภาระงานของอาจารย์ให้ ชดั เจน
• อาจารย์มี Action plan ที่ชดั เจน
• อาจารย์ 1 ท่าน มีผลงานวิจยั 1 เรื่ อง/ปี
ผลการพัฒนาต่ อเนื่อง
- ลงพื ้นที่สารวจสภาพปั ญหาคนกรี ดยาง
- มีการจัดทา Action plan
- ประชุมแบ่งกลุม่ การทาวิจยั ของภาควิชาฯ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (ศ.นพ.วิทรู ลีลามานิตย์ )
• มีการวางแผนงานที่เป็ นระบบ
• หัวข้ อที่สนใจมี R/D Potential
จุดเด่ น
Knowledge Capture
Transdermal delivery of allergic antigen
ข้ อเสนอแนะจากที่ประชุม
ยาที่ผ่านเยื่อบุ สามารถกระตุ้น
immune ได้ ดีกว่า เช่น ยาพ่นทางจมูก
(Nasal spray)
แผนการพัฒนา
ผลการพัฒนาต่ อเนื่อง
ขึ ้นอยู่กบั แหล่งทุน
ขึ ้นอยู่กบั แหล่งทุน
ภาควิชาจักษุวิทยา (รศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ )
จุดเด่ น
• ผลงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพและจานวนต่ออาจารย์สงู
• มีศกั ยภาพในการผลักดันหน่วยไปสูร่ ะดับสากล
• มีชื่อเสียงในด้ านการรักษาผู้ป่วยจอตา
• ข้ อมูลมีคณ
ุ ภาพ
Best Practice
International Collaboration (Multicenter Study)
Knowledge Capture
Retina research group
ภาควิชาจักษุวิทยา (รศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ )
ข้ อเสนอแนะจากที่ประชุม
• ควรมี internal review (ในภาควิชา) เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจยั
• ควรดึงหน่วยอื่นๆในภาควิชามาร่วมด้ วยไม่ใช่หน่วย retina หน่วยเดียว
• การร่วมงานวิจยั ในระดับสากล เราต้ องเป็ นผู้นาในเรื่ องนันให้
้ ได้ ควรมีการวิเคราะห์มากกว่าที่อื่น
แผนการพัฒนา
• เพิ่มอาจารย์แพทย์ด้านจอตาเพิ่ม 1 อัตรา
• เพิม่ จักษุแพทย์ต่อยอดด้ านจอตาและน ้าวุ้น
(Fellow) 1 อัตรา
• เพิ่มตาแหน่งผู้ช่วยแพทย์ จานวน 1 อัตรา
ผลการพัฒนาต่ อเนื่อง
• ผู้นาด้ านการวิจยั โรคจอตา
• ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจอตา ถูกต้ อง
รวดเร็ว แม่นยา
• เพิ่มประสิทธิภาพด้ านการเรี ยนการสอน
และจักษุแพทย์ต่อยอดสาขาจอตา
• เป็ นศูนย์พฒ
ั นาบุคลากรทางการแพทย์ด้าน
จอตาของประเทศ
โครงการจัดตัง้ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
(รศ.นพ.พุฒศิ ักดิ์ พุทธวิบลู ย์ ,อาจารย์ สุรพงษ์ ชาติพันธุ์)
จุดเด่ น
• มีงานวิจยั ที่สามารถต่อยอดไปใช้ ในทางคลินิกได้
• อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในเชิงลึก
Best Practice
คิดไอเดียเริ่มต้ นการจัดทา CT scan
(หน่วยงานสามารถนา CT scan มาใช้ ในการศึกษาเพื่อใช้ ในการรักษาและงานวิจยั )
Knowledge Capture
Biomechanics
Biomaterial
Molecular Bioengineering
โครงการจัดตัง้ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
(รศ.นพ.พุฒศิ ักดิ์ พุทธวิบูลย์ ,อาจารย์ สุรพงษ์ ชาติพันธุ์)
ข้ อเสนอแนะจากที่ประชุม
แผนการพัฒนา
• ควรพิจารณาเรื่ อง value chain เพื่อดูต้นทุนการผลิต
Product ดีกว่า (Economy of Scale)
• ควรให้ เกิดการทางานเป็ นทีม โดยให้ มี Interactive
ระหว่างสาขาวิชา
• เชิญอาจารย์ภายนอก (จุฬาฯ) มาปรึกษา เพื่อขยาย
Space ของงาน
• ควรตังค
้ าถามวิจยั ที่มีผลต่อทางคลินิก
• ได้ โครงการวิจยั จากคาถามวิจยั ที่มีผลต่อทางคลินิก
• ได้ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางคลินิกและ
หน่วยงานภายนอกคณะและผู้ประกอบการ
• นักวิจยั ได้ พฒ
ั นาศักยภาพของตนในการทาวิจยั
• ร่วมมือกับหน่วยงานทางคลินิก ตัง้
คาถามวิจยั ที่สามารถนาไปใช้ ได้ เช่น
การนาเสนองานวิจยั และความ
ชานาญของนักวิจยั แก่หน่วยงานทาง
คลินิก
• สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับ
Biomaterials, Biomechanics,
Molecular Bioengineering
• เชิญอาจารย์ นักวิจยั จากภายนอก
คณะมาร่วมในโครงการวิจยั
• ทางานวิจยั ร่วมกับผู้ประกอบการ
เชิงพาณิชย์
ผลการพัฒนาต่ อเนื่อง
รายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านคลินิก
ต ุลาคม 2555 - มิถ ุนายน 2556
S : Safe Surgery
ความผิดพลาดในการทาการผ่าตัด
ภาค
6
รวม รพ.
อื่นๆ
โสต
จิตเวช
ออร์ โธ
พยาธิ
อายุ
สูติ
ศัลย์
เวช.ER
วิสัญญี
รังสี
จักษุ
กุมาร
2
0
0
1
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
2
4
6
8
10
เหตุการณ์
I : Infection Control
อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด
Procedure : Craniotomy / Cholecystectomy / Colectomy / Mastectomy / Open Heart surgery / CABG
อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด
อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด
อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด
อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด
อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด
อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด
อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบในผูป้ ่ วยที่ใส่เครือ่ งช่วยหายใจ
4.0
NHSN
50 percentile(2010)=1.1
50 percentile(2011)=1.0
3.01
VAP/1000 ventilator-days
3.0
2.04
2.0
1.93
1.0
0.89
0.0
ภาพรวม
ศัลย์
อายุ
เด็ก
0
เวช.ER
อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดในผูป้ ่ วยที่ใส่
สายสวนหลอดเลือดดาส่วนกลาง
7.0
NHSN
50 percentile(2010)=1.0
50 percentile(2011)=1.1
CLABSI/1000 ventilator-days
6.0
6.29
5.0
4.0
3.44
3.0
2.0
2.93
2.59
1.0
0.90
0.0
ภาพรวม
ศัลย์
อายุ
เด็ก
เวช.ER
อัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในผูป้ ่ วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะ
6.0
NHSN
50 percentile(2010)=1.8
50 percentile(2011)=1.6
5.11
CAUTI/1000 ventilator-days
5.0
4.0
4.39
3.82
3.0
1.77
2.0
1.92
1.0
0.0
ภาพรวม
ศัลย์
อายุ
เด็ก
เวช.ER
ข้อมูลอัตราการล้างมือของบ ุคลากรที่เกี่ยวข้อง
100
80
%
99.03
99.38
98.42
91.55
87.80
98.26
98.33
87.11
goal 80 %
79.09
76.13
60
40
20
ก่ อนทาหัตถการ
หลังทาหัตถการ
0
ภาพรวม
Nurse
PROCEDURE : SUCTION & DRESSING
Doctor
PN
อื่น ๆ
อื่น ๆ หมายถึง นักกายภาพบาบัด / พนักงานช่ วยการพยาบาล
/ นศพ. / นศ.พยาบาล / อาจารย์ พยาบาล
M : Medication & Blood Safety
ความปลอดภัยในการให้ยา สารน้า (Medication Error)
ภาค
181
รวม รพ.
อื่นๆ
โสต
จิตเวช
ออร์ โธ
พยาธิ
อายุ
สูติ
ศัลย์
เวช.ER
วิสัญญี
รังสี
จักษุ
กุมาร
20
2
6
1
0
57
11
41
5
12
2
6
18
0
50
100
150
200
เหตุการณ์
ความปลอดภัยในการสัง่ ให้เลือด
ภาค
20
รวม รพ.
อื่นๆ
โสต
จิตเวช
ออร์ โธ
พยาธิ
อายุ
สูติ
ศัลย์
เวช.ER
วิสัญญี
รังสี
จักษุ
กุมาร
2
0
0
0
5
4
2
0
1
4
0
0
2
0
5
10
15
20
25
เหตุการณ์
P : Patient Care Process
การบ่งชี้ผป้ ู ่ วย (Identification)
ภาค
25
รวม รพ.
อื่นๆ
โสต
จิตเวช
ออร์ โธ
พยาธิ
อายุ
สูติ
ศัลย์
เวช.ER
วิสัญญี
รังสี
จักษุ
กุมาร
6
0
0
0
0
4
1
6
2
1
1
1
3
0
5
10
15
20
25
30
เหตุการณ์
การส่งตรวจ Lab/X-Ray
ภาค
35
รวม รพ.
อื่นๆ
โสต
จิตเวช
ออร์ โธ
พยาธิ
อายุ
สูติ
ศัลย์
เวช.ER
วิสัญญี
รังสี
จักษุ
กุมาร
6
0
0
0
7
4
3
4
3
0
7
0
1
0
10
20
30
40
เหตุการณ์
ตกเตียง ลื่น หกล้ม
ภาค
37
รวม รพ.
อื่นๆ
โสต
จิตเวช
ออร์ โธ
พยาธิ
อายุ
สูติ
ศัลย์
เวช.ER
วิสัญญี
รังสี
จักษุ
กุมาร
4
0
5
4
0
12
0
8
0
1
0
1
2
0
10
20
30
40
เหตุการณ์
ผูป้ ่ วยปฏิเสธการรักษา
ภาค
5
รวม รพ.
อื่นๆ
โสต
จิตเวช
ออร์ โธ
พยาธิ
อายุ
สูติ
ศัลย์
เวช.ER
วิสัญญี
รังสี
จักษุ
กุมาร
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
2
4
6
8
10
เหตุการณ์
ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาพยาบาล
ภาค
54
รวม รพ.
อื่นๆ
โสต
จิตเวช
ออร์ โธ
พยาธิ
อายุ
สูติ
ศัลย์
เวช.ER
วิสัญญี
รังสี
จักษุ
กุมาร
14
0
1
3
0
10
2
9
2
7
3
2
1
0
10
20
30
40
50
60
70
เหตุการณ์
L : Line , Tube & Catheter
Catheter (ท่อ/สายเลื่อน-หล ุด)
ภาค
61
รวม รพ.
อื่นๆ
โสต
จิตเวช
ออร์ โธ
พยาธิ
อายุ
สูติ
ศัลย์
เวช.ER
วิสัญญี
รังสี
จักษุ
กุมาร
1
0
0
1
0
27
0
28
0
0
0
0
4
0
10
20
30
40
50
60
70
เหตุการณ์
E : Emergency Response

similar documents