สำหรับ บุคลากร ทางการ แพทย์ - สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

Report
ื่ การสอน
สอ
ื้ ไวร ัสอีโบลา
เรือ
่ ง โรคติดเชอ
(Ebola Virus Disease; EVD)
สาหร ับบุคลากรทางการแพทย์
โดยกระทรวงสาธารณสุข ว ันที่ 15 ก ันยายน 2557
ห ัวข้อการนาเสนอ
ื้ ไวร ัสอีโบลา
 ความรูเ้ กีย
่ วก ับโรคติดเชอ
ื้ ไวร ัสอีโบลา
 สถานการณ์การติดเชอ
ื้ ไวร ัสอีโบลา
 มาตรการป้องก ันควบคุมโรคติดเชอ
ื้ ไวร ัสอีโบลา
 การเฝ้าระว ังและสอบสวนโรคติดเชอ
 การวินจ
ิ ฉ ัย การตรวจวิเคราะห์แยกโรค และการดูแล
ร ักษาผูป
้ ่ วย
ื้
 การควบคุมการติดเชอ
 คาแนะนาสาหร ับประชาชนทวไป
่ั
 คาแนะนาสาหร ับเจ้าหน้าทีส
่ าธารณสุข
 คาแนะนาสาหร ับผูท
้ เี่ ดินทางไปย ังประเทศทีม
่ ก
ี ารระบาด
ื้ ไวร ัสอีโบลา
โรคติดเชอ
ื้ ไวรัสชนิดเฉียบพลันรุนแรง
 เป็ นโรคติดเชอ
 สาเหตุเกิดจาก Ebola virus ซงึ่ อยูใ
่ น Genus
Ebolavirus, Family Filoviridae
 มี 5 สายพันธุ์
Zaire ebolavirus (EBOV)
ระบาดในแอฟริกา
Sudan ebolavirus
อัตราป่ วยตาย 25% - 90%
Bundibugyo ebolavirus
Reston ebolavirus
อาการไม่รน
ุ แรง และ
(only in nonhuman primates)
ี ชวี ต
ไม่พบผู ้เสย
ิ จาก Reston
 Ivory Coast ebolavirus




 Incubation period : 2-21 days
1. Virus reservoir :
Fruit bats
Fruit bats are considered to
be the natural host of the
Ebola virus.
2. Epizootic in
primates
3. Primary human
infection
4. Secondary
transmission
ั สค
สตว์
ู่ น
ั ผัสโดยตรงกับเลือดหรือเครือ
ื้
 สม
่ งในของลิงทีต
่ ด
ิ เชอ
ํ แหละสต
ั ว์เลีย
 จัดการหรือชา
้ งลูกด ้วยนมทีต
่ าย
ื้ ผ่านทางละอองฝอยทีล
 ยังไม่พบการติดเชอ
่ อยในอากาศ
่ น
คนสูค
ั ผัสโดยตรงกับเลือดทีต
ื้ สารคัดหลัง่ อวัยวะ
 สม
่ ด
ิ เชอ
ื้ เข ้าทางเยือ
หรือนํ้ าอสุจ ิ โดยเชอ
่ เมือก/เยือ
่ บุ เวลาแคะ
จมูก ขยีต
้ า หรือมีบาดแผล
ื้ ในโรงพยาบาล ผ่านทางเข็มและหลอดฉีด
 การติดเชอ
ื้
ยาทีป
่ นเปื้ อนเชอ
ี ชวี ต
ั ผัสโดยตรงกับ
 ในพิธศ
ี พ จากญาติผู ้เสย
ิ ทีม
่ ก
ี ารสม
ี ชวี ต
ผู ้เสย
ิ
Pathogenesis
Ebola Virus
Mucus Membrane
Broken Skin
Injection
- Lymphocyte Decrease
- Cell Necrosis
- Dysregulation of
Coaggulation Factor
Monocyte, Macrophage, Dendritic
Cell, Endothelial Cell, Fibroblasts,
Hepatocytes, Adrenal Corticol
Cells, Epithelial Cells
Lymph nodes, Liver, Spleen
Apoptosis
Symptoms of Ebola virus disease
Signs & Symptoms
Typical
May experiences
 Fever
 A rash
 Headache
 Red eyes
 Joint and muscle aches  Hiccups
 Weakness
 Cough
 Diarrhea
 Sore throat
 Vomiting
 Chest pain
 Stomach pain
 Difficulty breathing
 Lack of appetite
 Difficulty swallowing
 Bleeding inside and
outside of the body
ื้ ไวร ัสอีโบลา ตงแต่
การระบาดของโรคติดเชอ
ั้
พ.ศ. 2519-2557
Source: adapted from WHO (Ebola virus disease, West Africa – update)
้ ทีร่ ะบาด
แผนทีแ
่ สดงการขยายต ัวของพืน
ใน 3 ประเทศแถบแอฟริกาตะว ันตก
ว ันที่ 20 ก.ค. 57
ว ันที่ 6 ก.ย. 57
ี ร์ราลีโอน และเข ้าสูเ่ มืองหลวงของทัง้ 3 ประเทศ
ขณะนีก
้ ารระบาดครอบคลุมทุกเมืองของเซย
้ ทีร่ ะบาด
แผนทีแ
่ สดงการขยายต ัวของพืน
ใน 3 ประเทศแถบแอฟริกาตะว ันตก
source: www.ecdc.europa.eu/
source: http://www.cdc.gov/
WHO’s Assessment (29 Aug 2014)
สถานการณ์ในขณะนีเ้ ป็ น “ขาเร่ง”
- จํานวนผู ้ป่ วยทีร่ ายงานอย่างเป็ นทางการน่าจะตํา่ กว่า
ความเป็ นจริงประมาณ 2 - 4 เท่า
- จํานวนผู ้ป่ วยทัง้ หมดในการระบาดครัง้ นีอ
้ าจถึง 20,000
- 40% ของผู ้ป่ วยทัง้ หมด เป็ นผู ้ป่ วยรายใหม่ในชว่ ง 21
วันทีผ
่ า่ นมาเท่านัน
้
- Treatment center ทีม
่ อ
ี ยูเ่ กือบทุกแห่งเต็มขีดจํากัดแล ้ว
ื้
- HCWs ไม่ตํา่ กว่า 250 คนติดเชอ
Source: adapted from WHO (Ebola virus disease, West Africa – update)
สถานการณ์โรค
ื้ ไวรัสอีโบลา รวมทัง้ สน
ิ้ 3,707 ราย เสย
ี ชวี ต
 จํานวนผู ้ป่ วยโรคติดเชอ
ิ 1,848 ราย
Ebola virus disease, West Africa – update 31 August 2014
Source: adapted from WHO (Ebola virus disease, West Africa – update)
สถานการณ์การระบาดในประเทศไนจีเรีย
• มีผู ้ป่ วยยืนยันนอกลากอส (2ocontact) แต่ยงั เชอื่ มโยงกับ index case
ื้ (3ocontact)
• ภรรยาของนายแพทย์ Enemuo มีอาการป่ วยและพบเชอ
WHO
องค์การอนาม ัยโลก ประกาศ 8 สงิ หาคม 2557
ื้ ไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตก
• ประกาศให ้การระบาดของโรคติดเชอ
เป็ นภาวะฉุกเฉินด ้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ
(Public Health Emergency of International Concern ; PHEIC)
– ประเทศทีม
่ ก
ี ารระบาด : ออกคําแนะนํ าให ้มีการจํากัดการเดินทางออกนอก
ั ผัสยกเว ้นกรณีทม
ประเทศของผู ้ป่ วยอีโบลาหรือผู ้สม
ี่ ก
ี ารสง่ ไปรับการรักษานอก
ประเทศ มีการจัดระบบการตอบโต ้ภาวะฉุกเฉินในระดับสูงสุดรวมทัง้ เพิม
่ ความ
พร ้อมของอุปกรณ์ในการดูแลรักษา และลดกิจกรรมการรวมตัวของ
คนหมูม
่ าก
ี่ งสูงหรือพบผู ้ป่ วยโดยทีผ
– ประเทศทีม
่ ค
ี วามเสย
่ ู ้ป่ วยเดินทางไปจากประเทศทีม
่ ี
การระบาด รวมทัง้ ประเทศทีม
่ พ
ี รมแดนติดกับประเทศทีม
่ ก
ี ารระบาด : ให ้มีการ
เตรียมมาตรการต่างๆให ้พร ้อม โดยเฉพาะการเฝ้ าระวัง การจัดระบบตรวจทาง
ื้ ในโรงพยาบาล และ
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร การควบคุมโรคติดเชอ
การสอบสวนควบคุมโรค
– ประเทศอืน
่ ๆ : ไม่มก
ี ารห ้ามเดินทางหรือการค ้า แต่ให ้เตรียมความพร ้อมในด ้าน
ต่างๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ผลดีของการประกาศอีโบลาเป็น PHEIC
่ ยให้ประเทศทีม
 ชว
่ ก
ี ารระบาดในแอฟริกา ควบโรคได้
ดีขน
ึ้
่ ยจํากัดคนเดินทางเข ้าออก
 การประกาศภาวะฉุกเฉิน ชว
จากพืน
้ ทีร่ ะบาด
 รัฐบาลยกระดับการควบคุมโรค ระดมความร่วมมือ
ภายในประเทศ ได ้มากขึน
้
่ ยเหลือจากนานาชาติมากขึน
 มีโอกาสได ้รับความชว
้
ี่ งของการแพร่โรค ไปย ังภูมภ
 ลดความเสย
ิ าคอืน
่ ของ
โลก
 การตรวจคัดกรองผู ้เดินทางขาออก (Exit screening)
ี่ งทีจ
จะชว่ ยลดความเสย
่ ะมีผู ้ป่ วย ขึน
้ เครือ
่ งบินออก
ื้ นอกประเทศ
เดินทางไปแพร่เชอ
 สาหร ับประเทศไทย เจ้าหน้าทีด
่ า่ นควบคุมโรค จะเฝ้า
้
ระว ังโรคในผูเ้ ดินทางระหว่างประเทศ ได้สะดวกขึน
ี่ งของไทย
การประเมินความเสย
ี่ งของไทย
ความเสย
ื้ ไวรัสอีโบลา อาจมี
การแพร่กระจายของโรคติดเชอ
่ ระเทศไทยได ้ 2 วิธ ี ได ้แก่
ความเป็ นไปได ้ในการเข ้าสูป
ื้ ของผู ้ป่ วยโรคติดเชอ
ื้ ไวรัสอีโบลาทีเ่ ดินทาง
 การแพร่เชอ
มาจากพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารระบาดของโรค อาจทําให ้มีการแพร่
ติดต่อโดยมีการระบาดผ่านผู ้เดินทาง
ั ว์ทอ
่ สต
ั ว์ป่า
 จากการนํ าเข ้าสต
ี่ าจเป็ นแหล่งรังโรค เชน
ิ แปนซ ี
ลิงชม
กระทรวงสาธารณสุข ว ันที่ 15 สงิ หาคม 2557
ื้ ไวรัสอีโบลา เป็ น โรคติดต่อ
• ประกาศให ้โรคติดเชอ
อันตราย โรคที่ 6 ตามพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2523
• เดิมมี 5 โรค ได ้แก่ อหิวาตกโรค กาฬโรค ไข ้ทรพิษ ไข ้
เหลือง SARS
ื้ ไวร ัสอีโบลา
ผลดีของการประกาศโรคติดเชอ
เป็นโรคติดต่ออ ันตราย
เมือ
่ มีการประกาศกระทรวงสาธารสุข แล ้ว จะทําให ้
ื้
เจ ้าหน ้าทีม
่ อ
ี ํานาจในการป้ องกัน ควบคุมโรคติดเชอ
่ ผู ้ป่ วยสงสย
ั ต ้อง
ไวรัสอีโบลา ได ้มากขึน
้ เชน
แสดงตนกับเจ ้าหน ้าที่ เจ ้าหน ้าทีส
่ ามารถกักกันผู ้
ั ผัสโรคได ้ ให ้เจ ้าของสถานทีท
สม
่ ม
ี่ ก
ี ารระบาด
ปรับปรุงสถานที,่ พบผู ้ป่ วยต ้องมีการรายงาน
ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม
ื้ ไวร ัสอีโบลา
ด้านสาธารณสุขต่อโรคติดเชอ
่ ง
o เฝ้ าระวังโรคในผู ้เดินทางระหว่างประเทศ ทีด
่ า่ นควบคุมโรคชอ
o
o
o
o
o
ทางเข ้าออกระหว่างประเทศ ทีส
่ ถานบริการสุขภาพ และในชุมชน
เสริมความพร ้อมของสถานพยาบาล ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ให ้
ั
สามารถดูแลผู ้ป่ วยสงสย
อีโบลา ได ้ถูกต ้อง และปลอดภัย
ั สูตร
o การวินฉ
ิ ั ย และชน
ื้
o การดูแลผู ้ป่ วย และควบคุมการติดเชอ
่ ต่อ เมือ
o การสง
่ จําเป็ น
ั สูตร และเครือข่ายห ้องปฏิบต
พัฒนาศักยภาพการชน
ั ก
ิ าร
ื่ สาร ข ้อมูลและคําแนะนํ า แก่ประชาชนจัดหาและสนับสนุน
เผยแพร่ สอ
เวชภัณฑ์และ
วัสดุการแพทย์
ประสานความร่วมมือในสธ. และกับภาคสว่ นต่างๆ รวมทัง้ ชุมชน
ประสานความร่วมมือ ระหว่างประเทศ
ื้ ไวร ัสอีโบลา
ฉากท ัศน์การระบาดของโรคติดเชอ
เป้าหมายการป้องก ันและควบคุมโรคในประเทศ
ไม่พบผูป
้ ่ วย
ในประเทศ
พบผูป
้ ่ วย
ทีเ่ ดินทางมา
จากประเทศที่
มีการระบาด
พบการ
ระบาดของ
โรคใน
ประเทศ
เป้าหมาย : เตรียมพร้อม และ
ตรวจจ ับการระบาดได้รวดเร็ว
เป้าหมาย : ควบคุมโรคไม่ให้ม ี
การแพร่กระจาย
(Rapid containment)
เป้าหมาย : ควบคุมโรคไม่ให้
กระจายวงกว้าง และบรรเทา
ี
ความสูญเสย
สธ., มท., กต.,
ก.เกษตรและ
สหกรณ์, ก.
วิทย์ฯ,
ก.ทร ัพยาฯ,
สาน ักนายกฯ, ก.
พาณิชย์
ก.คมนาคม,
ก.แรงงาน, ก.
ึ ษาฯ และ
ศก
มหาวิทยาล ัย, ส.
ึ ษา
อุดมศก
ั ัดคณะ
(รพ.สงก
แพทยศาสตร์)
ื้ ไวร ัสอีโบลา
ฉากท ัศน์การระบาดของโรคติดเชอ
เป้าหมายการป้องก ันและควบคุมโรคในประเทศ (1)
ไม่พบผูป
้ ่ วย
ในประเทศ
- ประกาศโรคติดต่ออ ันตราย
- ติดตามเฝ้าระว ัง วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์
- เตรียมความพร้อมการเฝ้าระว ัง ป้องก ันควบคุม
โรค
ื่ สารความเสย
ี่ ง
- สอ
พบผูป
้ ่ วย
ทีเ่ ดินทางมา
จากประเทศที่
มีการระบาด
้ ทีภ
- ประกาศพืน
่ ัยพิบ ัติความรุนแรงระด ับ 2
้ ที่
- เปิ ด War room กสธ.และพืน
- ดาเนินการเฝ้าระว ัง ป้องก ันควบคุมโรค
ตามมาตรการทีก
่ าหนด
ื่ สารความเสย
ี่ ง
- สอ
พบการ
ระบาดของ
โรคใน
ประเทศ
้ ทีภ
- ประกาศพืน
่ ัยพิบ ัติความรุนแรงระด ับ
2
้ ที่
- เปิ ด War room กสธ.และพืน
- ดาเนินการเฝ้าระว ัง ป้องก ันควบคุม
โรค
ตามมาตรการทีก
่ าหนด
ื่ สารความเสย
ี่ ง
- สอ
สธ., มท., กต.,
ก.เกษตรและ
สหกรณ์, ก.
วิทย์ฯ,
ก.ทร ัพยาฯ,
สาน ักนายกฯ, ก.
พาณิชย์
ก.คมนาคม,
ก.แรงงาน, ก.
ึ ษาฯ และ
ศก
มหาวิทยาล ัย, ส.
ึ ษา
อุดมศก
ั ัดคณะ
(รพ.สงก
แพทยศาสตร์)
ื้ ไวร ัสอีโบลา
ฉากท ัศน์การระบาดของโรคติดเชอ
สธ., (2)
มท.,
เป้าหมายการป้องก ันและควบคุมโรคในประเทศ
ไมพบ
่
ผู้ป่วย
ใน
ประเทศ
พบผู้ป่วย
ทีเ่ ดินทาง
มาจาก
ประเทศที่
มีการระบาด
พบการ
ระบาด
ของโรค
ใน
ประเทศ
- ประกาศโรคติดตออั
่ นตราย
- ติดตามเฝ้าระวัง วิเคราะห ์
และประเมินสถานการณ ์
- เตรียมความพรอมการเฝ
้
้ าระวัง
ป้องกันควบคุมโรค
- ประกาศพืน
้ ทีภ
่ ย
ั พิบต
ั ค
ิ วาม
- สื่ อสารความเสี่ ยง
รุนแรงระดับ 2
- เปิ ด War room กสธ.และ
พืน
้ ที่
- ดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน
มโรค น
-ควบคุ
ประกาศพื
้ ทีภ
่ ย
ั พิบต
ั ิ
ตามมาตรการที
ก
่ บาหนด
ความรุ
นแรงระดั
3 หรือ
- 4สื่ อสารความเสี่ ยง
- เปิ ดศูนยบั
์ ญชาการ
เหตุการณ์ “บก.ปภ.ช.”
- ดาเนินการตามแนวทางที่
กต.,
ก.เกษตรและ
สหกรณ,์ ก.
วิทยฯ,
์
ก.ทรัพยาฯ,
สานักนายกฯ,
ก.พาณิชย ์
ก.คมนาคม,
ก.แรงงาน, ก.
ศึ กษาฯ และ
มหาวิทยาลัย,
ส.อุดมศึ กษา
(รพ.สั งกัด
คณะ
แพทยศาสตร ์
),
Ebola surveillance & investigation
1. Case definition
2. การติดตามผู ้เดินทางทีม
่ าจากพืน
้ ทีท
่ เี่ กิดโรค
3. การตรวจสอบข่าวเมือ
่ ได ้รับแจ ้งผู ้ป่ วย
4. การสอบสวนโรค
ั ผัส
5. การติดตามผู ้สม
ิ่ สง่ ตรวจทางห ้องปฏิบต
6. การเก็บสง
ั ก
ิ าร (เฉพาะ
โรงพยาบาลทีม
่ ค
ี วามพร ้อม)
Case definition (1)
 ผูป
้ ่ วยเข้าเกณฑ์สอบสวน (Patient under investigation)
ี สขึน
ผู ้ทีม
่ อ
ี าการไข้ตงแต่
ั้
38 องศาเซลเซย
้ ไป ร่วมกับ มีประวัต ิ
ั ผัสโรคในชว่ ง 21 ว ันก่อนเริม
สม
่ ป่วย ข ้อใดข ้อหนึง่ ต่อไปนี้
ั อยู่ หรือ เดินทางมาจากประเทศทีเ่ กิดโรค
- อาศย
ั ผัสผู ้ป่ วยหรือศพของผู ้ป่ วยทีส
ั ติดเชอ
ื้ อีโบลา
- สม
่ งสย
ั ผัสโดยตรงกับสต
ั ว์จําพวกค ้างคาว หนู ลิง สต
ั ว์ป่าเท ้ากีบ
- สม
ทีม
่ าจากพืน
้ ทีเ่ กิดโรค
Case definition (2)
ั (Suspected case)
 ผูป
้ ่ วยสงสย
 ผู ้ป่ วยเข ้าเกณฑ์สอบสวน ทีม
่ อ
ี าการไข ้ ร่วมกับอาการอย่าง
น ้อย 3 จากอาการดังต่อไปนี้ ปวดศรี ษะ ปวดข ้อ ปวด
กล ้ามเนือ
้ ปวดแน่นท ้อง อาเจียน ถ่ายเหลว สะอึก กลืนลําบาก
ึ หรือ
ซม
 ผู ้ป่ วยเข ้าเกณฑ์สอบสวน ทีม
่ อ
ี าการเลือดออกผิดปกติ หรือ มี
ี ชวี ต
อาการรุนแรงทีเ่ กิดกับหลายระบบอวัยวะรวมทัง้ ผู ้เสย
ิ ทีม
่ ี
ั เจน
อาการดังกล่าว โดยไม่ทราบสาเหตุอน
ื่ ๆ ทีช
่ ด
 ผูป
้ ่ วยน่าจะเป็น (Probable case)
ผู ้ป่ วยเข ้าเกณฑ์สอบสวน / ผู ้ป่ วยสงสัย ทีม
่ ป
ี ระวัตส
ิ ัมผัสผู ้ป่ วย
ื้ อี
หรือศพหรือสารคัดหลั่งของผู ้ป่ วย ทีย
่ น
ื ยัน /น่าจะเป็ นผู ้ติดเชอ
โบลา
Case definition (3)
 ผูป
้ ่ วยยืนย ัน (Confirmed case)
ั / ผู ้ป่ วยน่าจะเป็ น ทีม
ผู ้ป่ วยเข ้าเกณฑ์สอบสวน / ผู ้ป่ วยสงสย
่ ผ
ี ล
ื้ ไวรัสอีโบลา
การตรวจทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารพบหลักฐานการติดเชอ
อย่างใดอย่างหนึง่ ได ้แก่
 ทัง้ Ebola Realtime และ Conventional RT-PCR ให ้ผลบวก
จากตัวอย่างเลือดทีต
่ รวจโดยห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารอย่างน ้อย 2 แห่ง
(จากตัวอย่างเลือดทีต
่ รวจโดยห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารทีแ
่ ตกต่างกันและ
เก็บตัวอย่างเลือดอย่างน ้อยในวันที่ 5 ภายหลังจากเริม
่ มีอาการ)
รวมทัง้ มีผล Nucleotide sequencing จากห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารอย่าง
น ้อย 1 แห่ง
ื้ ไวรัสอีโบลา (viral isolation)
 สามารถแยกเชอ
Case definition (4)
 ต ัดออกจากการเป็นผูป
้ ่ วย (discarded)
ผู ้ป่ วยทีผ
่ ลการตรวจทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารไม่พบหล ักฐานการติด
ื้ ไวร ัสอีโบลาจากการตรวจ คัดกรองด ้วยวิธม
เชอ
ี าตรฐาน 2 วิธท
ี ี่
แตกต่างกัน ดังเกณฑ์ตอ
่ ไปนี้
 ทัง้ Ebola Realtime และ Conventional RT-PCR ให ้ผลลบจาก
ตัวอย่างเลือดทีเ่ ก็บในชว่ งเวลาทีเ่ หมาะสม (อย่างน ้อยวันที่ 5 หลังเริม
่
มีอาการ) และตรวจโดยห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารอย่างน ้อย 2 แห่ง
ื้ ได ้ ให ้
 กรณีทไ
ี่ ม่สามารถเก็บตัวอย่างเพือ
่ ตรวจหาการติดเชอ
คณะกรรมการทีป
่ รึกษาด ้านวิชาการและยุทธศาสตร์ฯ โรคติดต่อ
อุบต
ั ใิ หม่แห่งชาติ ร่วมกันพิจารณาข ้อมูลผู ้ป่ วย อาการทางคลินก
ิ
ระบาดวิทยา และผลการตรวจทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารทีเ่ กีย
่ วข ้อง เพือ
่
ลงความเห็นว่าจะตัดออกจากการเป็ นผู ้ป่ วยหรือไม่
เดิ
นท
าง
คัดกรอง่ทท
ี่ า่ อากาศยาน
เมือ
่ ผ่าน ด่านตม. / ด่าน ตป.
และติดตามรายวัน
ค ้นหา วินจ
ิ ฉั ย ที่ รพ.
เมือ
่ ผู ้เดินทางมีอาการ
ป่ วย
ค ้นหา และแจ ้งเหตุ
ในชุมชนโดยความ
ร่วมมือของ อสม.
ผู ้ประกอบการ
ประชาชน ฯลฯ
14 August 2014
ผูเ้ ดินทาง
จาก
ประเทศที่
มีการ
ระบาด
่ วผ่าน
ผูเ้ ดินทาง น ักท่องเทีย
ี ารระบาด
่ ก
ประเทศทีม
การเฝ้าระว ังโรคอีโบลาในผูเ้ ดินทางระหว่างประเทศ
แนวทางการสนทนาก ับผูเ้ ดินทางเข้ามาประเทศ
้ื
ไทยจากประเทศทีม
่ ก
ี ารระบาดของโรคติดเชอ
ไวร ัสอีโบลา เพือ
่ ติดตามการป่วย (1)
การสนทนาภาษาไทย
ื่ อะไร ทํางานทีไ่ หน โทรมาด ้วย
1. แนะนํ าตัวเอง: ชอ
วัตถุประสงค์ใด
2. สอบถามผู ้รับสาย
ื่ ตรงกับผู ้ต ้องการติดต่อใชห
่ รือไม่
- ชอ
- ประวั ต ก
ิ ารเดิน ทางว่ า เดิน ทางมาจากประเทศใด
ี่ งหรือไม่
เมืองอะไร เพือ
่ ตรวจสอบว่ามาจากพืน
้ ทีเ่ สย
3.
สอบถามว่าสบายดีหรือไม่ มีอาการไข ้หรืออาการ
่ ท ้องเสย
ี อ่อนเพลียมาก ปวดกล ้ามเนื้อ
ผิดปกติอน
ื่ ๆ เชน
ื่ เหลือได ้
ปวดศรี ษะมากหรือไม่ ตัง้ แต่เมือ
่ ไร จะให ้เราชอ
อย่างไรบ ้าง
ทีม
่ า: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการสนทนาก ับผูเ้ ดินทางเข้ามาประเทศ
้ื
ไทยจากประเทศทีม
่ ก
ี ารระบาดของโรคติดเชอ
ไวร ัสอีโบลา เพือ
่ ติดตามการป่วย (2)
การสนทนาภาษาไทย (ต่อ)
4. ชว่ งระหว่างทีอ
่ ยูเ่ มืองไทยพักอยูท
่ ไี่ หน อยูน
่ านเท่าไร
(จะย ้ายไปพั ก ที่อ ื่น อีก หรือ ไม่ วั น ไหน วางแผนจะไป
เทีย
่ วทีไ่ หนอีกบ ้าง)
5.
เบอร์โทรศัพท์ทต
ี่ ด
ิ ต่อได ้สะดวก: เบอร์อะไร เป็ น
เบอร์ของใคร
6. จะเดินทางออกจากเมืองไทยเมือ
่ ไหร่
7. อวยพร/บอกลา/ขอบคุณ และบอกว่าจะโทรมาใหม่ใน
วันถัดไป
ทีม
่ า: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการสนทนาก ับผูเ้ ดินทางเข้ามาประเทศ
้ื
ไทยจากประเทศทีม
่ ก
ี ารระบาดของโรคติดเชอ
ไวร ัสอีโบลา เพือ
่ ติดตามการป่วย (3)
ทีม
่ า: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Traveler Information Form
ทีม
่ า: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
การดาเนินงานเมือ
่ พบผูป
้ ่ วยเข้าเกณฑ์สอบสวนที่ ร.พ.
พบผูป
้ ่ วยทีม
่ าด้วยอาการไข้
 เป็ นคนแอฟริกา
ื้ ชาติอน
ี ทีต
 คนไทย/เชอ
ื่ ทีม
่ อ
ี าชพ
่ ้องเดินทางไปแอฟริกา
จุดคัดกรอง/ ผู ้ป่ วยนอก/ห ้องฉุกเฉิน
ั ประวัตพ
ซก
ิ บว่าเดินทางจากประเทศระบาดมาไม่เกิน 21 วัน
ใช ่
อุณหภูม ิ ≥ 38 OC
ไม่ใช ่
ดําเนินการตามแนวทางการตรวจ
ปกติของโรงพยาบาลแต่เพิม
่ ความ
ใช ่
ผู ้ป่ วยเกณฑ์
สอบสวนโรค
ไม่ใช ่
ั
ผู ้ป่ วยสงสย
ื้ สูบ
่ ค
ระวังการติดเชอ
ุ ลากรทาง
การแพทย์เพิม
่ ขึน
้
อาการรุนแรง / แย่ลงเร็ว
มีอาการเลือดออก
อาการดีขน
ึ้
ดูแลรักษา
ตามปกติ
ั ดเชอ
ื้ อีโบลา
แบบสอบสวนผูป
้ ่ วยสงสยติ
ั ดเชอ
ื้ อีโบลา
แบบสอบสวนผูป
้ ่ วยสงสยติ
Case definition
ั ัสโรค
นิยามผูส
้ มผ
ั ผัสผู ้ป่ วยโรค Ebola
 ผู ้สม
ั ผัสสต
ั ว์ป่วยหรือตาย
 ผู ้สม
ื้ ก่อโรค
 ผู ้ปฏิบต
ั งิ านในห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารตรวจหาเชอ
Case definition
ั ัสผูป
ั ผัสกับผู ้ป่ วย
ผูส
้ มผ
้ ่ วยโรค Ebola หมายถึง ผู ้ทีส
่ ม
โรค Ebola ด ้วยกรณีตอ
่ ไปนีอ
้ ย่างน้อยหนึง่ กรณี ภายใน
21 ว ันก่อนมีอาการป่วย
ั อยูใ่ นบ ้านเดียวกับผู ้ป่ วย
 อาศย
ิ และสม
ั ผัสกับเลือดหรือสารคัด
 ดูแลผู ้ป่ วยอย่างใกล ้ชด
ื้ ผ ้าของผู ้ป่ วย
หลัง่ จากร่างกายผู ้ป่ วยหรือเสอ
ั ผัสกับร่างผู ้เสย
ี ชวี ต
 สม
ิ ขณะจัดการศพหรือระหว่างงาน
ศพ
ื้ ไวรัสอีโบลา
 ทารกทีด
่ ด
ู นมมารดาทีป
่ ่ วยด ้วยโรคติดเชอ
Case definition
ั ัสสตว์
ั ป่วยหรือตาย หมายถึง ผู ้ทีส
ั ผัสกับสต
ั ว์ป่วยหรือตาย
ผูส
้ มผ
่ ม
ด ้วยกรณีตอ
่ ไปนีอ
้ ย่างน ้อยหนึง่ กรณี ภายใน 21 วันก่อนมีอาการป่ วย
ั ผัสกับสต
ั ว์ป่วยหรือตาย (โดยเฉพาะ ลิง แอนติโลปป่ า สต
ั ว์กบ
 สม
ี คู่
อยูใ่ นวงศว์ ัว และควาย หนู และค ้างคาว)
ั ผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งจากร่างกายของสต
ั ว์ป่วยหรือตาย
 สม
ํ แหละสต
ั ว์ตาย
 ชา
ั ว์ป่าดิบ
 รับประทานเนือ
้ สต
ื้ ก่อโรค หมายถึง
ผูป
้ ฏิบ ัติงานในห้องปฏิบ ัติการตรวจหาเชอ
ื้ ก่อโรค และได ้สม
ั ผัสตัวอย่าง
ผู ้ปฏิบต
ั งิ านในห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารตรวจหาเชอ
สง่ ตรวจด ้วยกรณีตอ
่ ไปนีอ
้ ย่างน ้อยหนึง่ กรณี ภายใน 21 วันก่อนมี
อาการป่ วย
ั ผัสตัวอย่างสง่ ตรวจจากผู ้ป่ วยสงสย
ั โรคติดเชอ
ื้ ไวรัสอีโบลา
 สม
ั ผัสตัวอย่างสง่ ตรวจจากสต
ั ว์ป่วยทีม
ั โรคติด
 สม
่ าจากแอฟริกาทีส
่ งสย
ื้ ไวรัสอีโบลา หรือสต
ั ว์ทม
เชอ
ี่ ผ
ี ลการตรวจยืนยันทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
ื้ ไวรัสอีโบลา
ติดเชอ
ั ัสตามความเสย
ี่ ง
การจาแนกผูส
้ มผ
ั ัสโรค
ของการสมผ
ั ผัสตามคูม
ื้ ไวรัสอี
 จําแนกผู ้สม
่ อ
ื ปฏิบต
ั ก
ิ ารโรคติดเชอ
โบลา สําหรับผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
ั ัส
การติดตามผูส
้ มผ
ั ัส
การดาเนินการก ับผูส
้ มผ
เลิกจากการแยกโรค / เลิกจาก ัดการเดินทางได้เมือ
่
1. ผู ้ป่ วย Index case มีผลการตรวจทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
ให ้ผลลบตามนิยามตัดออกจากการเป็ นผู ้ป่ วย (discard)
2. ติดตามจนครบ 21 วัน กรณีผู ้ป่ วย Index case เป็ นผู ้ป่ วย
ยืนยัน
ั ผัส
หลักการจัดการผู ้สม
การติดตามข้อมูลผูเ้ ดินทางเข้าข่ายเฝ้าระว ัง 21 ว ัน
 ด่านระหว่างประเทศ 5 ท่าอากาศยาน + 17 ท่าเรือ และด่านบก
คัดกรองผู ้เดินทางทุกวัน โดยกลุม
่ โรคติดต่อระหว่างประเทศ สนต.
 สํานักระบาดวิทยาประสานกระจายข ้อมูลให ้สํานักงานป้ องกันควบคุม
้
โรค (สคร.) 12 แห่ง ก่อน 9 โมงเชาของวั
นรุง่ ขึน
้
 สคร. ร่วมกับ สํานักอนามัย กทม. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ติดตามผู ้เดินทางและรายงานกลับมายัง สนร. ก่อน 16 น.
 สํานักระบาดวิทยา สรุปสถานการณ์รายวัน
ื้ ไวรัสอีโบลา (EVD)
ฉากทัศน์จําลองเหตุการณ์กรณีโรคติดเชอ
1. จาลองสถานการณ์และมาตรการเพือ
่ การตรวจจ ับ (Detection)
ั
ื้ ไวร ัสอีโบลาบนอากาศยาน และ
ผูป
้ ่ วยสงสยโรคติ
ดเชอ
่ งทางเข้าออกประเทศ
ทีช
่ อ
ั ทีด
2. กรณีพบผูป
้ ่ วยสงสย
่ า
่ นควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ั
ื้ ไวร ัสอีโบลา
3. แผนผ ังเฝ้าระว ังผูป
้ ่ วยสงสยโรคติ
ดเชอ
4. แนวทางการวินจ
ิ ฉ ัยดูแลร ัษาและป้องก ันการแพร่ระบาดโรคติด
ื้ ไวร ัสอีโบลาสาหร ับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
เชอ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทว่ ั ไปข้อมูล ณ ว ันที่ 14 สงิ หาคม
2557
ั ดเชอ
ื้ ไวร ัสอีโบลาเดินทางมาจาก
5. กรณีพบผูต
้ อ
้ งสงสยติ
ต่างประเทศ
ื้ ไวร ัสอีโบลาในประเทศ แต่ย ังไม่พบ
6. กรณีพบผูป
้ ่ วยยืนย ันติดเชอ
ื้ ในประเทศไทย
การแพร่กระจายเชอ
้ื ไวร ัสอีโบลาในประเทศไทย
7. กรณีพบการระบาดของโรคติดเชอ
การวินจ
ิ ฉ ัย
 Clinical Manifestation
 Laboratory Investigation
 Routine Laboratory
 Laboratory diagnosis for Ebola virus
ล ักษณะทางคลินก
ิ (1)
ว ันที่ 1-2
 ไข ้สูง
 อ่อนเพลีย
 ครั่นเนือ
้ ครัน
่ ตัว ปวดเมือ
่ ย






กล ้ามเนือ
้
ปวดศรี ษะ
ปวดกระบอกตาและเยือ
่ บุตา
แดง
หัวใจเต ้นชา้ (bradycardia)
้
คลืน
่ ไสอาเจี
ยน
ถ่ายเหลวเป็ นนํ้ า
อาเจียนปนเลือดและอุจจาระ
ปนเลือด (diarrhea rouge)




ว ันที่ 3-6
ต่อมนํ้ าเหลืองบริเวณท ้าย
ทอย คอ และรักแร ้โต
เจ็บคอและกลืนลําบากได ้
พบจุดบริเวณเพดานอ่อน
(soft palate)
ภาวะขาดนํ้ า (dehydration)
นก
(2)
ลัลกักษณะทางคลิ
ษณะทางคลิน
ิิก(ต
อ)
่







ว ันที่ 5-7
เลือดกําเดาไหล
เลือดออกตามไรฟั น
่ งท ้อง
เลือดออกในชอ
ปั สสาวะเป็ นเลือด
่ งคลอด
เลือดออกทางชอ
เลือดออกบริเวณเยือ
่ บุตาขาว
ผืน
่ แดงกระจายจากบริเวณ
ใบหน ้าและก ้นไปทีล
่ ําตัวและ
แขน แล ้วกลายเป็ นจํ้าแดง
ภายใน 24 ชวั่ โมง ผืน
่ จะ
ขยายมารวมกัน โดยไม่ม ี
อาการคัน
ว ันที่ 8-16
 สะอึกในผู ้ทีม
่ อ
ี าการรุนแรง
 ภาวะขาดนํ้ ารุนแรง (severe
dehydration
่ นใหญ่จะเสย
ี ชวี ต
 สว
ิ ประมาณ
วันที่ 12 จากอวัยวะต่างๆ
ทํางานล ้มเหลว โดยเฉพาะ
ไตวาย และตับวาย มีการ
เปลีย
่ นแปลงระดับความ
ึ ตัวจนถึงโคมา (coma)
รู ้สก
็ คและเสย
ี ชวี ต
ภาวะชอ
ิ ตามมา
้ น
ภาวะแทรกซอ
ั ดาห์
มักเกิดจากหลังเริม
่ เป็ นโรคประมาณ 2 สป
—Migratory arthralgias
—Ocular disease (unilateral vision loss, uveitis)
—Suppurative parotitis
—Orchitis
—Hearing loss
—Pericarditis
—Illness-induced abortion among pregnancy
การวินจ
ิ ฉ ัยแยกโรค
ื้ แบคทีเรียระบบทางเดิน
 Shigellosis และโรคติดเชอ
อาหารอืน
่ ๆ
 ทัยฟอยด์ (Typhoid)
 มาลาเรีย (Malaria)
่ ไวรัสตับอักเสบ (Viral hepatitis) โรคฉี่หนู
 อืน
่ ๆ เชน
(Leptospirosis),
ไข ้รูมาติค (Rheumatic fever), ทัยฟั ส (Typhus)
และอาการ/อาการแสดงทีเ่ กิดจาก mononucleosis
 Lassa fever
ื้
 ไข ้เหลือง (Yellow fever) และการติดเชอ
Flaviviridae อืน
่ ๆ
Routine Laboratory for
Suspected EVD Specimens
่ ต่อผูป
- สง
้ ่ วยไปย ัง
รพศ. ทีร่ ับผูป
้ ่ วย
Refer
- ไม่ควรตรวจ Lab
รพช.
รพท.
คลินก
ิ
รพ. เอกชน
รพศ.
ทีร่ ับผูป
้ ่ วย
refer
ตรวจ Routine lab
จ ัดให้ม ี
DRA
DRA : Designated Receiving Area
DRA
Designated Receiving Area
ห้องปฏิบ ัติการระด ับ 2 + practice ระด ับ 3
1.
2.
3.
4.
5.
ร ับต ัวอย่าง
เตรียมต ัวอย่าง + inactivate ต ัวอย่าง
ตรวจต ัวอย่าง non-inactivated sample
ทาลายต ัวอย่าง
เก็บต ัวอย่าง
DRA
Designated Receiving Area
เครือ
่ งมือ /อุปกรณ์
BSC class II
เครือ
่ งปั่น bucket มี
ฝาปิ ด
Autoclave
้ื )
(เครือ
่ งนึง่ ฆ่าเชอ
่ ข็ง
ตูเ้ ย็น ตูแ
้ ชแ
Automated analyzer
Personal Protective
Equipment (PPE)
่ นบุคคล
อุปกรณ์ป้องก ันสว
goggle,
face shield
long sleeve gown
glove,
N95 mask
Routine Laboratory
Hematology
-CBC
-Malaria
-Rapid test (malaria)
Blood Chemistry
-Electrolyte
-Bun, Creatinine
-LFT
-Amylase
Serology/Immunology
-Rapid test (Dengue)
Blood bank (No cross-matching)
ให้เลือด (PRC) group O Rh negative
FFP group AB
Nucleic acid detection
(Non-ebola detection)
- PCR ต ้องสกัดด ้วยชุดนํ้ ายาในพืน
้ ทีเ่ ฉพาะ
ทารายการทดสอบเท่าทีจ
่ าเป็นและน้อยทีส
่ ด
ุ
Hematology
CBC
Thick/Thin film
for malaria
Malaria PCR
Fully automated analyzer/ DRA
BSC II, DRA โดย inactivate
ก่อนการนาไปย้อมนอก BSC
BSC II: DRA
Do not perform urinalysis
Clinical Chemistry
Blood chemistry
ปั่นแยกซรี ัมในเครือ
่ งหมุนเหวีย
่ งทีม
่ ี bucket ทีม
่ ฝ
ี าปิ ด
inactivate
ทีอ
่ ณ
ุ หภูม ิ 57°C นาน 60 นาที (Heat Block) ยกเว้น
Blood Gas
LFT,
Fully Automated Analyzer/
BUN/Creatinine,
DRA
Amylase,
Electrolyte
Bacteria
Culture ยกเว้น Hemoculture
BSC II ; DRA
บ่ม Plate
่ ง
ิ ปิ ด)
(เพลทใสถ
ุ ซป
Hemoculture
DRA
Automated (no
vent)
ไม่มใี ห้ subculture ใน
BSC II in DRA
Serology/ Immunology
ปั่นแยกซรี ัมในเครือ
่ งหมุนเหวีย
่ งทีม
่ ี bucket ทีม
่ ฝ
ี าปิ ด
้ ทีเ่ ฉพาะ
และเปิ ดฝาใน BSC II ในพืน
ควรทาเฉพาะ Rapid test BSC II/ DRA
Test อืน
่ ๆ
ควรทาเมือ
่ ทราบผล Ebola
PCR Negative
Laboratory Finding of EVD
•
•
•
•
•
•
•
CBC :- Leucopenia
:- Lymphopenia
:- Thrombocytopenia 50,000100,000/mm3
AST & ALT – elevate
PT & PTT (activated) – prolong (DIC)
BUN creatinine – increase
Bleeding time – prolong
Proteinuria
Amylase - increase
การตรวจวิเคราะห์ EDV
ทางห้องปฏิบ ัติการ
Timeline of
Infection
Diagnostic Test
Available
3-10 ว ัน หล ังมี
อาการ
-Antigen-capture
ELISA
-PCR
-virus isolation
Whole blood
EDTA blood
3 ml x 3 หลอด,
หรือ 5 ml X 2
หลอด
IgM ELISA
Serum
Clotted blood 5
ml x 3 หลอด
หล ัง 10 ว ัน /
-IgM and IgG
หล ังจากหายป่วย antibody
Serum
Clotted blood 5
ml x 3 หลอด
ี ชวี ต
หล ังเสย
ิ
Tissue
1x1 x1 cm3
Tissue
Tissue/secretion
-Immunochem.
testing
-PCR
-Virus isolation
Type of
Specimen
Quantity
Laboratory diagnosis for Ebola virus
Method
BSL
Virus isolation
BSL-4
Molecular Dx
-Nucleic Acid
Extraction / BSL-3
-PCR / BSL-2+PPE
Source: Pan American Health Organization & World Health Organization 6 Aug 2014
ห้องปฏิบ ัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
EDV Testing
Real Time RT-PCR for
Ebola Virus 3 ยีห
่ อ
้
Turn Around Time 1 ว ัน
Non-EVD Testing
Other Virus/Bacteria
Infection
เหมือนเดิม ตามคูม
่ อ
ื การเก็บ
ต ัวอย่างและความปลอดภ ัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลการวิเคราะห์ Ebola virus
PCR positive
PCR negative
่ ตรวจ Routine
พิจารณาหยุดสง
Lab
ั สง
่ ตรวจ Ebola virus ซา้
สงสย
การดูแลร ักษาผูป
้ ่ วย
 ไม่มก
ี ารรักษาเฉพาะ ใน
ประเทศไทย เพราะยารักษา
เฉพาะทางนัน
้ ยังอยูใ่ นขัน
้ ตอน
ึ ษาทดลอง ยังไม่ได ้รับ
การศก
การขึน
้ ทะเบียนยาตาม
 การรักษาแบบประคับประคอง
เพือ
่ ให ้ผู ้ป่ วยได ้รับการดูแล
อย่างถูกต ้อง และ ปลอดภัย
ได ้แก่ การให ้สารนํ้ า การให ้
ออกซเิ จน การให ้เลือด
ี ป้ องกัน
 ยังไม่มว
ี ัคซน
ั
แนวทางการดาเนินการร ับผูป
้ ่ วยทีส
่ งสย
ื้ ไวร ัสอีโบลา
โรคติดเชอ
ั สง่ มาจากด่านควบคุมโรค
 กรณีท ี่ 1 ผู ้ป่ วยทีส
่ งสย
 กรณีท ี่ 2 ผู ้ป่ วยที่ walk in มาทีโ
่ รงพยาบาล
ั ง
่ มาจากด่าน
กรณีท ี่ 1 ผูป
้ ่ วยทีส
่ งสยส
่ ต่อ แจ ้งผู ้เกีย
 ศูนย์สง
่ วข ้อง เพือ
่
ั โรคติดเชอ
ื้
เตรียมรับผู ้สงสย
 ปฏิบต
ั ต
ิ ามคูม
่ อ
ื ปฏิบต
ั ก
ิ ารโรค
ื้ ไวรัสอีโบลา สําหรับ
ติดเชอ
ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
โรงพยาบาลทีพ
่ ร้อม
เขต กทม และ ปริมณฑล
เขต ภูมภ
ิ าค
 สถาบันบําราศนราดูร
 โรงพยาบาลราชวิถ ี
 โรงพยาบาลนพรัตนราช
 โรงพยาบาลศูนย์ 15
ธานี
 สถาบันโรคทรวงอก
ิ
 โรงพยาบาลเลิดสน
 สถาบันสุขภาพเด็ก
ิ ี
แห่งชาติมหาราชน
ั / ผู ้ป่ วย
(เฉพาะผู ้สงสย
ทีม
่ อ
ี ายุน ้อยกว่า 15 ปี )
แห่ง ใน 12 เขต ตาม
คูม
่ อ
ื ปฏิบต
ั ก
ิ ารโรคติด
ื้ ไวรัสอีโบลา สําหรับ
เชอ
ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
กรณีท ี่ 2 ผูป
้ ่ วยที่ walk in มาที่ โรงพยาบาล
ปฏิบ ัติตามแนวทางการค ัดกรอง
่ เสริมสุขภาพตาบล และโรงพยาบาล
 โรงพยาบาลสง
ชุมชน
่
 ให ้โทรแจ ้งสํานั กงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ ศูนย์สง
ต่อ รพ.ราชวิถ ี 02-206-2910, 02-206-2911 หรือ
กรมควบคุมโรค 1422 เพือ
่ ให ้นํ ารถพยาบาลมารับ
ผู ้ป่ วยไป แยกรักษายังโรงพยาบาลทีพ
่ ร ้อมรับผู ้ป่ วย
หรือโทรปรึกษาแพทย์ทรี่ ับปรึกษา
่ ต่อผู ้ป่ วยโดยรถพยาบาลของโรงพยาบาลทีพ
 สง
่ ร ้อม
รับ
 โรงพยาบาลทว
่ ั ไปหรือโรงพยาบาลศูนย์
แนวทางการวินจ
ิ ฉ ัย ดูแลร ักษาและควบคุม
ื้ ใน รพศ. รพท. (1)
ป้องก ันการติดเชอ
ณ จุดค ัดกรอง
ห้องฉุกเฉิน/แผนกผูป
้ ่ วย
นอก
ผู ้ป่ วยทีม
่ าด ้วยอาการไข ้สูง
- เป็ นคนแอฟริกา
ื้ ชาติอน
- คนไทย/เชอ
ื่ ที่
ี ทีต
ประกอบอาชพ
่ ้องเดินทาง
ไปกลับแอฟริกา
หมายเหตุ ให ้รับไว ้เป็ นผู ้ป่ วย
ใน ใน
ห ้องแยกทีเ่ ตรียมไว ้และแจ ้ง
สํานัก
ระบาด
- การวัดไข ้ให ้เป็ นระบบ non
-touch
- กรณีทไี่ ข ้ตํา่ กว่า 38 องศา
ี สให ้ปรึกษาแพทย์
เซลเซย
ี่ วชาญ หรือให ้พิจารณา
ผู ้เชย
ตามความเหมาะสม
- มีประว ัติเดินทางจากพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารระบาดของโรค
ภายใน 21 วัน หรือ
ั ัสผู ้ป่ วยสงสย
ั หรือสารคัดหลัง่ ของ
- มีประว ัติสมผ
ื้ ไวรัสอีโบลาภายใน 21
ผู ้ป่ วย หรือป่ วยเป็ นโรคติดเชอ
ั ผัสผู ้ป่ วย/ผู ้เสย
ี ชวี ต
วัน หลังจากสม
ิ และ
- มีไข้เฉียบพล ัน (มากกว่า หรือ เท่ากับ 38 องศา
ี ส ร่วมก ับมีล ักษณะคลินก
เซลเซย
ิ ดังนี้
o อ่อนเพลีย ปวดศรี ษะ ปวดเมือ
่ ย ปวดท ้อง อาเจียน
ี
ท ้องเสย
o อาจจะอาเจียนปนเลือด และถ่ายปนเลือด มีภาวะ
เลือดออกตามอวัยวะต่างๆ พบจํ้าแดง จุดผืน
่ แดงทัง้
ภายใน และนอกร่างกาย หรือ
่ ตับ ไต ปอด ระบบ
o อาการแสดงอวัยวะล ้มเหลว เชน
การไหลเวียน
แนวทางการวินจ
ิ ฉ ัย ดูแลร ักษาและควบคุม
้ื ใน รพศ. รพท. (2)
ป้องก ันการติดเชอ
- บุคลากรทางการแพทย์ต ้องใชอุ้ ปกรณ์ป้องกันร่างกายสว่ นบุคคลที่
เหมาะสม (PPE)
- ให ้รับไว ้ในห ้องแยกเดีย
่ วทีม
่ ห
ี ้องนํ้ าในตัว หรือ Airborne Infection
Isolation Room (AIIR)
ี่ วชาญเพือ
- พิจารณาปรึกษาผู ้เชย
่ ดําเนินการทีเ่ หมาะสมต่อไป
ั ผัส
- แจ ้งพยาบาล ICN เจ ้าหน ้าทีร่ ะบาด เพือ
่ สอบสวนหาผู ้สม
การตรวจทาง
ห้องปฏิบ ัติการ
- กรณีทต
ี่ รวจเพือ
่ ยืนยันการวินจ
ิ ฉั ยอีโบลา ให ้เจาะเลือด
EDTA 3 หลอดหลอดละ 3 มิลลิลต
ิ ร
- พิจารณาเจาะตรวจ lab อืน
่ ๆ ตามความจ ้าเป็ น ให ้ด ้าเนินการ
ในห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารเฉพาะ (DRA) ทีม
่ ค
ี วามปลอดภัยระดับ 2
และใชตู้ ้ชวี นิรภัย (Biosafety cabinet) และ Practice อย่าง
น ้อยระดับ 3
้ กงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สํานักระบาด
- โทรแจ ้ง สานั
วิทยาเพือ
่ ประสานศูนย์วท
ิ ยาศาสตร์การแพทย์ หรือ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ื้
การป้องก ันการแพร่กระจายเชอ
ั ตามนิยามโรค
 คัดกรองและคัดแยกผู ้ป่ วยต ้องสงสย
ให ้เร็วทีส
่ ด
ุ มีห ้องตรวจแยกจากผู ้ป่ วยโรคอืน
่
้ กการ Standard precautions contact
 ใชหลั
precautions และ droplet precautions เป็ นหลัก
นอกจากนีเ้ นือ
่ งจากเป็ นโรคทีม
่ อ
ี ต
ั ราป่ วยตายสูงมาก
จึงแนะนํ า การใช ้ airborne precautions ร่วมด ้วย
ื้
มาตรการการป้องก ันการแพร่กระจายเชอ
 สถานทีร่ ับดูแลผู ้ป่ วย
 การจัดการผ ้าเปื้ อน
่ ป
 การใสอ
ุ กรณ์ป้องกัน
 อาหาร




ร่างกาย

การดูแลผู ้ป่ วย

กิจกรรมทีท
่ ําให ้เกิด

ละอองฝอย
Hand Hygiene
ื้ ใน
การควบคุมการติดเชอ
สงิ่ แวดล ้อม
การบริหารจัดการศพ
การเคลือ
่ นย ้ายผู ้ป่ วย
ื้
การเฝ้ าระวังการติดเชอ
ของบุคลากร
สถานทีร่ ับดูแลผูป
้ ่ วย
 ห ้องเดีย
่ ว ทีม
่ ห
ี ้องนํ้ าในตัว มีประตูปิด
 หากผู ้ป่ วยมีอาการทางระบบทางเดิน
หายใจควรให ้ผู ้ป่ วยอยูใ่ นห ้อง
Airborne Infection Isolation
Room: AIIR
 มีอป
ุ กรณ์อํานวยความสะดวกในการ
ดูแลรักษาผู ้ป่ วยในภาวะวิกฤต
(Intensive care)
ื่ และกิจกรรมของ
 มีการบันทึกชอ
บุคลากรทีด
่ แ
ู ลผู ้ป่ วย
 มีพน
ื้ ทีเ่ พียงพอต่อการทําหัตถการ
ภายในห ้อง
Airborne Infection Isolation Room
่ ป
การใสอ
ุ กรณ์ป้องก ันร่างกาย
(Personal Protective Equipment : PPE)
หล ักการ
ื้ ผ่านผิวหนั งและ mucosa
 ป้ องกันการติดเชอ
่ น
 ปกคลุมร่างกายทุกสว
ึ ของนํ้ า
 ป้ องกันการซม
ื้ ทางอากาศในบางกรณีเท่านั น
 ป้ องกันการติดเชอ
้
 ระวังการปนเปื้ อนในเวลาถอด
 แนะนํ าการทําความสะอาดมือในทุกขัน
้ ตอนการถอด
Personal Protective Equipments (2)
 Gowns กันนํ้ า
 Hood
 Goggles and face shield
 Masks: surgical, N-95, N-100, P-100
ั้
 Gloves 1-2 ชน
 Leg and foot cover
 Boot
่ ละการถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายสว่ นบุคคล
ลําดับการใสแ
สําหรับทีมเฝ้ าระวังสอบสวนเคลือ
่ นทีเ่ ร็ว / ปฏิบต
ั ก
ิ าร
ภาคสนาม
ลาด ับการใส ่
ลาด ับการถอด
. ลําดับการใสแ่ ละการถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายสว่ น
บุคคลแบบกาวน์กน
ั นํ้ า สําหรับ บุคลากรในสถานพยาบาล
ลาด ับการใส ่
ลาด ับการถอด
การดูแลผูป
้ ่ วย
้ มหรือของมีคมกับผู ้ป่ วยเท่าทีจ
 จํากัดการใชเข็
่ ําเป็ น
ิ่ สง่ ตรวจเท่าทีจ
 จํากัดการเจาะเลือด สง
่ ําเป็ นเพือ
่ การ





รักษาพยาบาลเท่านัน
้
จัดให ้มี Sharp Container ณ จุดให ้บริการผู ้ป่ วย และกําจัด
อย่างระมัดระวัง
้ ง้ เดียวทิง้
เลือกใชอุ้ ปกรณ์ชนิดใชครั
้
หากต ้องนํ ากลับมาใชใหม่
ให ้ทําความสะอาดอุปกรณ์เหล่านัน
้
ตามคําแนะนํ าของผู ้ผลิตอุปกรณ์แต่ละชนิด
ื้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ท ี่
ทําความสะอาด/ทํา ให ้ปราศจากเชอ
ใชกั้ บผู ้ป่ วยตามหลักการของ infection control
แยกเครือ
่ งมือ เครือ
่ งใช ้ เฉพาะผู ้ป่ วย Ebola ไม่ปะปนกับผู ้ป่ วย
อืน
่
กิจกรรมทีท
่ าให้เกิดฝอยละออง
 กิจกรรมทีท
่ าให้เกิดฝอยละออง
Bronchoscope
ET intubation and extubation
Open suction of lower airways
 ควรทาในห้องแยกโรค หรือ Airborne
Infection Isolation Room (AIIR)
 ใส ่ PPE ขณะทากิจกรรม
Sputum induction
CPR
Autopsies
Hand Hygiene
่ ป
 ล ้างมือก่อนการใสอ
ุ กรณ์
ป้ องกันร่างกาย
 ล ้างมือหลังการถอด
อุปกรณ์ป้องกันร่างกายแต่
ิ้
ละชน
ั ผัสผู ้ป่ วย/
 ล ้างมือหลังสม
สงิ่ แวดล ้อมรอบตัวผู ้ป่ วย/
อุปกรณ์ทใี่ ชกั้ บผู ้ป่ วย
ื้ ในสงิ่ แวดล้อม
การควบคุมการติดเชอ
 Personal Protective Equipment
 Standard procedures for cleaning and disinfection of
environmental surfaces: 1:10 or 1:100 Sodium
hypochlorite, phenolic, peracetic acid, 3% acetic acid
 การกําจัดขยะ : autoclave หรือ onsite decontamination
่ ว่น
ควรใสแ
ป้ องกันตา
และ HOOD
ป้ องกันการ
ปนเปื้ อน
บริเวณใบหน ้า
และลําคอ
การจ ัดการผ้าเปื้ อน
่ งุ ผ ้าและใสถ
่ งุ พลาสติกอีกชน
ั ้ เมือ
 แยกผ ้าผู ้ป่ วยใสถ
่ จะสง่ งาน
ั ฟอก
ซก
 พนั กงานใสเ่ ครือ
่ งป้ องกันร่างกาย
 ขัน
้ ตอน
็ โดยรอบถุงผ ้าด ้วยนํ้ ายาทําลายเชอ
ื้
 เชด
่ งุ แดงอีกชน
ั้
 ใสถ
็ โดยรอบด ้วยนํ้ ายาทําลายเชอ
ื้ ก่อนใสใ่ นถังพลาสติกใสผ
่ ้า
 เชด
็ ถังผ ้าโดยรอบ และสเปรย์
 ก่อนนํ าออกจากห ้องผู ้ป่ วยต ้องเชด
ซาํ้ ด ้วย 70%แอลกอฮอล์โดยรอบ
่ งานซก
ั ฟอกเพือ
ั ด ้วย Prewash 2 ครัง้ และ
 ปิ ดฝาถังและสง
่ ซก
ี ส เป็ น
Washing โดยตัง้ โปรแกรมใชนํ้ ้ าร ้อน 71 องศา เซลเซย
เวลา 25 นาที
อาหาร
้ ดครัง้ เดียวทิง้
 อุปกรณ์การรับประทานอาหาร ใชชนิ
้ าํ้ ต ้องให ้เจ ้าหน ้าทีส
 หากจําเป็ นต ้องนํ ากลับมาใชซ
่ วม
เครือ
่ งป้ องกันร่างกาย
้ อ
 ล ้างโดยใชเครื
่ งล ้างจานทีใ่ ชนํ้ ้ าร ้อน
การบริหารจ ัดการศพ
ั ผัสศพ หากจะสม
ั ผัสศพหรือสารคัดหลัง่
 หลีกเลีย
่ งการสม
ั้
 ต ้องสวมถุงมืออย่างน ้อย 1-2 ชน
ื้
 ล ้างมือหลังถอดถุงมือแล ้วด ้วยนํ้ ายาฆ่าเชอ
ั ว่าศพเป็ นโรคติดเชอ
ื้ ไวรัสอีโบลา ห ้ามสง่ ศพไปผ่า
 หากสงสย
ั สูตร (autopsy)
ชน
การเคลือ
่ นย้ายผูป
้ ่ วย
 การแจ ้งข ้อมูลแก่
โรงพยาบาลปลายทาง
ล่วงหน ้า
 PPE
 Standard precautions
 ควรเตรียม Cleaning set
ในรถพยาบาลให ้พร ้อมใช ้
งาน เปิ ดประตูและ
หน ้าต่างรถทุกบานขณะทํา
ความสะอาด ทิง้ ไว ้นาน
30 นาที
ื้ ของบุคลากร
การเฝ้าระว ังการติดเชอ
 จํากัดบุคลากรเท่าทีจ
่ ําเป็ น
ี่ งเชน
่ ผู ้ทีม
 หลีกเลีย
่ งการให ้บุคลากรทีเ่ ป็ นกลุม
่ เสย
่ โี รค
เรือ
้ รัง หรือภูมต
ิ ้านทานบกพร่องให ้ดูแลผู ้ป่ วย
ั ผัส
 เฝ้ าระวังและติดตามอาการของบุคลากรทุกคนหลังสม
ั ผัสผู ้ป่ วยครัง้
ผู ้ป่ วยจนพ ้นระยะเวลา 21 วัน หลังสม
สุดท ้าย
คาแนะนาสาหร ับเจ้าหน้าทีส
่ าธารณสุข
ดํ าเนิน มาตรการเฝ้ าระวังบริเวณด่านชายแดน หรือ จุดผ่ า น
แดนระหว่างประเทศทีอ
่ าจมีผู ้เดินทางมาจากประเทศที่เกิด
ื้ ไวรัสอีโบลา ได ้แก่
การระบาด และมีอาการสงสัยโรคติดเชอ
มี ไ ข ส
้ ู ง อ่ อ นเพลี ย ปวดศ ี ร ษะ ปวดกล า้ มเนื้ อ เจ็ บคอ
ี และมีผน
อาเจียน ท ้องเสย
ื่ นูนแดงตามตัว
ประชาสั ม พั น ธ์ใ ห ้ความรู เ้ รื่ อ งการป้ องกั น ควบคุ ม โรคแก่
ประชาชน ได ้แก่ การหลีกเลีย
่ งการสัมผัสสัตว์ป่า หลีกเลีย
่ ง
การการรั บ ประทานสั ต ว์ ป่ วยตายโดยไม่ ท ราบสาเหตุ
โดยเฉพาะสัต ว์จํ า พวกลิง หรือ ค ้างคาว การหลีก เลี่ย งการ
ั ผัสกับสารคัดหลั่งเชน
่ เลือด จากผู ้ป่ วยหรือศพ
สม
คาแนะนาสาหร ับประชาชนทวไป
่ั
สงิ่ ทีค
่ วรทํา
ติดตามข ้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข
เพือ
่ ให ้รู ้สถานการณ์ และมีความรู ้ความเข ้าใจทีถ
่ ก
ู ต ้อง
คาแนะนาสาหร ับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศ (1)
สงิ่ ทีค
่ วรทํา
 หลีกเลีย
่ งหรือชะลอการ
เดินทางไปในประเทศทีม
่ ี
การระบาด
ติดตามข ้อมูลข่าวสารจาก
กระทรวงสาธารณสุข
เพือ
่ ให ้รู ้สถานการณ์ และมี
ความรู ้ความเข ้าใจที่
ถูกต ้อง
คาแนะนาสาหร ับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศ (2)
สงิ่ ทีค
่ วรทํา
 หากจําเป็ นต ้องเดินทางไปยัง
ประเทศทีเ่ กิดการระบาด ควรปฏิบัต ิ
ดังนี้
 หมั่นล ้างมือด ้วยนํ้ าและสบูใ
่ ห้
สะอาด
ิ กับผู ้ป่ วย
 หลีกเลีย
่ งการใกล ้ชด
ั ผัสผู ้ป่ วย รวมถึงเสอ
ื้ ผ ้า
หรือสม
้
เครือ
่ งใชของผู
้ป่ วย
่ ไข ้สูง
 หากมีอาหารป่ วย เชน
อ่อนเพลีย ปวดศรี ษะ ปวด
กล ้ามเนือ
้ เจ็บคอ อาเจียน
ี มีผน
ท ้องเสย
ื่ นูนแดงตามตัว ให ้
รีบพบแพทย์ทันที พร ้อมกับแจ ้ง
ประวัตก
ิ ารเดินทาง
คาแนะนาสาหร ับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศ (3)
สงิ่ ที่ “ไม่” ควรทํา
ั ว์ป่าทุกชนิด
 รับประทานเนือ
้ สต
ั ผัสสต
ั ว์ป่าทุกชนิด โดยเฉพาะสต
ั ว์
 สม
จําพวก ลิง หรือค ้างคาว
 ล ้วงแคะแกะเกาจมูก และขยีต
้ า ด ้วยมือ
ทีย
่ ังไม่ได ้ล ้างให ้สะอาด
ั พันธ์กบ
่ น
 มีเพศสม
ั คนทีไ่ ม่ใชค
ู่ อนหรือ
คูร่ ัก
ื้ ยากินเอง เวลาเจ็บป่ วยด ้วยอาการไข ้
 ซอ
สรุป มาตรการป้องก ันควบคุมโรคของไทย (1)
ดาเนินการสอดคล้องก ับ WHO ตามประกาศ PHEIC ด ังนี้
ั ว์
1. การจัดระบบเฝ้ าระวังโรคทัง้ ในคนและสต
ี่ ง
 ดํ าเนินการติดตามสถานการณ์ร่วมกับ WHO ประเมินความเสย
อย่างต่อเนือ
่ งตัง้ แต่เริม
่ มีการระบาด
 ด่า นควบคุม โรคติด ต่อ ระหว่า งประเทศ ดํ า เนิน การคั ด กรองผู ท
้ ี่
เดินทางมาจากประเทศทีพ
่ บโรค โดยการซักประวัตส
ิ ข
ุ ภาพ วัด
อุณหภูมริ า่ งกาย และมีการติดตามผู ้ทีเ่ ดินทางมาจากประเทศ ที่
พบการระบาดของโรคทุกวันจนกว่าจะครบ 21 วัน
สรุป มาตรการป้องก ันควบคุมโรคของไทย (2)
ี สขึน
 ดําเนินการเฝ้ าระวังผู ้ป่ วยทีม
่ อ
ี าการไข ้ 38 องศาเซลเซย
้ ไป
ร่วมกับมีประวัตเิ ดินทางกลับมาจากประเทศทีพ
่ บผู ้ป่ วยในชว่ ง 21 วัน
ก่อนเริม
่ ป่ วย โดยให ้แจ ้งเจ ้าหน ้าทีส
่ าธารณสุขเพือ
่ สอบสวนและเก็บ
ตัว อย่างส่ง ตรวจทางห ้องปฏิบัต ก
ิ ารทั น ที ซ งึ่ ขณะนี้ยั งไม่พ บผู ้ป่ วย
ื้ ไวรัสอีโบลา
โรคติดเชอ
สรุป มาตรการป้องก ันควบคุมโรคของไทย (3)
ื้ ในโรงพยาบาล
2. การดูแลรักษาและป้ องกันการติดเชอ
ื้ ในโรงพยาบาล สถานพยาบาลมีห ้องแยก
 การควบคุมการติดเชอ
ื้ ใน
ผู ้ป่ วยทุกจังหวัด และให ้ปฏิบัตต
ิ ามหลักการป้ องกันการติดเชอ
โรงพยาบาลเหมือ นผู ้ป่ วยโรคติด ต่อ อั น ตรายสูง เช ่น โรคซาร์ส
อย่างเคร่งครัด
ื้ ไวรั ส อีโ บลา สํ า หรั บ
 คํ า แนะนํ า การป้ องกั น การแพร่ ก ระจายเช อ
บุคลากรและเจ ้าหน ้าทีส
่ าธารณสุข
 การรักษาผู ้ป่ วย ให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทางการวินจ
ิ ฉั ย ดูแลรักษา และ
ื้ จากกรมการแพทย์ ทัง้ นี้มก
ควบคุมป้ องกันการติดเชอ
ี ารคําปรึกษา
แก่แพทย์ พยาบาลในการรักษาตลอด 24 ชวั่ โมง
สรุป มาตรการป้องก ันควบคุมโรคของไทย (4)
3. การตรวจทางห้องปฏิบ ัติการ
กรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ เป็ นหน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ
หน่วยงานเครือข่ายทั่วประเทศ เพือ
่ ให ้มีการเตรียมความพร ้อมทาง
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารให ้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
4. การบริหารจ ัดการ
ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค แล ะ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข เ ปิ ด ศู น ย์
ปฏิบัตก
ิ ารตอบโต ้ภาวะฉุ กเฉิน และบูรณาการการทํ างานของทุก
หน่วยงานและสงั่ การไปยังหน่วยปฏิบต
ั ท
ิ ั่วประเทศ
จั ด ประชุม ผู ้เช ี่ย วชาญ เพื่อ ประเมิน สถานการณ์ แ ละความ
เส ี่ย ง พร ้อมทั ง้ ปรั บ มาตรการในการป้ องกั น ควบคุม โรคติด เช ื้อ
ไวรัสอีโบลา
สรุป มาตรการป้องก ันควบคุมโรคของไทย (5)
ิ่ แวดล้อม เฝ้าระว ัง
 กระทรวงทร ัพยากรธรรมชาติและสง
ั ว์ท ม
ั ว์เ ข้า มาย งั
สต
ี่ าจากแอฟริก า ไม่ พ บมีก ารน าส ต
ประเทศไทย
ิ ค้า
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชะลอการน าเข้า ส น
ั ว์จ ากประเทศทีม
ตามกฎหมายว่า ด้ว ยโรคระบาดส ต
่ ี
รายงานการระบาดของ EVD
และมีการควบคุมการ
นาเข้าทงทางท่
ั้
าอากาศยาน ท่าเรือ และชายแดน
 กระทรวงการต่างประเทศ ดํ าเนินการแจ ้งคํ าเตือนประชาชน
ไทยให ้หลีกเลีย
่ งการเดินทางไปยังประเทศทีเ่ กิดโรค และให ้
ผู ท
้ ี่ จ ะเดิ น ทางไปประเทศที่ ม ี ก ารระบาดลงทะเบี ย นที่
สถานทูตไทยในประเทศเซเนกัล
ื่ ทีมแพทย์ทย
รายชอ
ี่ น
ิ ดีให้คาปรึกษา
ลาด ั
บ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ั ัด
ตาแหน่ง / สงก
ั
เบอร์โทรศพท์
รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพท
ิ ยสุนนท์ สถาบันสุขภาพเด็กฯ
ั ดิ์ โล่หจ
นพ.สรศก
์ น
ิ ดารัตน์
สถาบันสุขภาพเด็กฯ
นพ.เจริญ ชูโชติถาวร
สถาบันโรคทรวงอก
นพ.ไพรัช เกตุรัตนกุล
รพ. ราชวิถ ี
นพ.พจน์ อินทราภาพร
ร.พ.ราชวิถ ี
นพ.สมคิด อุน
่ เสมาธรรม
ร.พ.ราชวิถ ี
ั จา
พ.ญ.จริยา แสงสจ
ส.บําราศฯ
พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ
กรมการแพทย์
พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ์
ร.พ.สงฆ์
ั ฤทธิม
พญ.วรวรรณ สม
์ โนพร
ร.พ.นพรัตน์ฯ
พญ. ปฐมา สุทธา
ส.บําราศฯ
08-1819-8172
08-9927-1369
08-1809-1909
08-1771-4672
08-1612-5891
08-1344-1806
08-1838-6239
08-1842-4148
08-9033-0842
08-9444-3640
08-6511-0302
ื่ – นามสกุล
ชอ
แหล่งข้อมูล
 สํานั กโรคติดต่ออุบต
ั ใิ หม่ กรมควบคุมโรค กระทรวง






สาธารณสุข
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ิ ี กรมการแพทย์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชน
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
http://www.who.int
http://www.cdc.gov
ขอขอบพระค ุณ
 นายแพทย์ธรรักษ์ ผลิพฒ
ั น์ (สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค)
 แพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
 แพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา (สถาบันบาราศนราดูร)
 แพทย์หญิงดารินทร์ อารียโ์ ชคชัย (สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค)
 แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ
โรค)
(สานักระบาดวิทยา กรมควบคุม
ติดตามข้อมูลเพิม
่ เติมได้ท ี่
เว็บไซต์สาน ักโรคติดต่ออุบ ัติใหม่
http://beid.ddc.moph.go.th
หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

similar documents