Toelichting opstart IJH voor organisaties BJB

Report
Toelichting opstart
IJH voor organisaties
BJB
Februari 2014
INHOUD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Algemeen: soorten dossiers in voorziening/organisatie BJB
Vóór start hulpverlening: wachtlijst – opnamebeleid
Start hulpverlening
Wijzigingen in trajecten
Stopzetten traject
Voorgezette hulpverlening
Wijziging in soort dossier – verwijzer
Versnelde indicatiestelling en toewijzing (VIST)
Dossiers die regio-grenzen overschrijden
Registratie
Specifieke situatie: NBMV
WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 2
Belangrijke informatie
HULPVRAGER
MINDERJARIGE-OUDERSCONTEXT
BREDE INSTAP
Rechtstreeks
toegankelijke
jeugdhulp
Problee
m
gebonde
n hulp
Toegangspoort
OCJ
MDT
VK
Jeugdhulp
buiten toep.
gebied IJH
MDT
Crisisjeugdhulp
Jeugd
hulpregie
Indicatiestelling
Gemand.
voorz.
MDT
IRPC
P
A
R
K
E
T
Politie
Bemiddeling
Gerecht.
jeugdhulp
Niet
rechtstreeks
toegankelijke
jeugdhulp
SDJ
Jeugd
rechter
Gemeens.
instelling
CAP
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
Cliëntoverleg
P
Voorafgaand: erkende
voorzieningen/organisaties BJB
- Inrichtende macht is erkend voor
 Organisatie voor bijzondere jeugdzorg
 Crisishulp aan Huis
 OOOC
 CIG
 Diensten voor pleegzorg
 (2014:
begeleidingstehuis/thuisbegeleidingsdienst/dagcentrum/dienst
bzw)
 (HCA)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P4
Algemeen: soorten dossiers in
voorziening/organisatie BJB
- A: dossiers zonder verwijzer (cf. beslissingsboom)
- B: dossiers bij gemandateerde voorziening (GV)
(OCJ/VK): observerend case-management
- C: dossiers bij gemandateerde voorziening (OCJ/VK):
interveniërend case-management
- D: dossiers bij jeugdrechtbank
 Grootste wijziging: A, en mogelijk B – C
 Vanaf 1/03/14: formele besluitvorming over lopende
individuele dossiers (A/B/C)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P5
Algemeen: soorten dossiers - instroom
via ITP zonder GV (vrijwillig(e) gevraagde hulp) (A)
via ITP met GV
• vrijwillig aanvaarde hulp (observerend casemanagement
(B)) ((minder actieve) driehoek, minder actieve regie-rol
verwijzer (observatie-overeenkomst), informatieplicht
jeugdhulpaanbieder, verantwoordelijkheid blijft bij
hulpaanbieder en cliënt)
• weerstand tegen hv, maar nog niet gedwongen
(interveniërend casemanagement) (C) (actieve driehoek,
expliciete regie-rol verwijzer, verantwoordelijkheid bij GV,
neemt over en organiseert hv, maakt
jeugdhulpverleningsplan op)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
6
via ITP met JRB (gedwongen hv): jeugdrechter
– consulent SDJ P(D)
vóór start hulpverlening: nieuwe aanmeldingen
op wachtlijst, opnamebeleid (1)
• Jongere krijgt indicatiestelling (met NRTJ)  wordt door
jeugdhulpregie op intersectorale registratielijst geplaatst.
• De jeugdhulpregisseur zoekt alle mogelijke voorzieningen in
de regio die de hulp aanbieden die de jongere nodig heeft
(longlist), de jeugdhulpregisseur geeft de cliënt een aantal
mogelijkheden waar hij de hulp zou kunnen krijgen (rek.
houdend met specifieke kenm van jg en probl). (shortlist)
• De cliënt maakt een keuze, eventueel op basis van een
bezoek. (uitz: jeugdrechtbank)
• De jeugdhulpregisseur duidt voorkeurvoorzieningen per
module aan bij de jongere, hierdoor krijgt die voorziening
toegang tot het A-document en indicatiestellingsverslag
WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 7
(insisto)
vóór start hulpverlening: nieuwe aanmeldingen
op wachtlijst, opnamebeleid (2)
De voorziening bevestigt opnamebereidheid door de jongere
te slepen naar een (of meerdere) instroommogelijkheid. De
wachttijd begint dan te lopen.
OF de voorziening verwijdert de jongere gemotiveerd van de
algemene wachtlijst.
• De jongere blijft op de instroommogelijkheid staan tot er een
vrije plaats is. (mogelijkheid tot escalatie via bespreking of
prioritair toe te wijzen hulpvragen (cf. infra))
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P8
Timing van fasen in traject:
Indienen Adocument door
contactpersoon/
aanmelder
(5wd)
Team IS vraagt
bijkomende info
(diagnostiek)
Team
indicatiestelling
informeert cliënt
+ C/A over
ontvankelijkheid
Cliënt vraagt
second opinion
Team IS maakt
indicatiestellings
(30wd)
verslag over
aan cliënt + C/A
(5 wd)
Team JHR bezorgt eerste
jeugdhulpverleningsvoorstel
aan cliënt en C/A met
shortlist
voorziening sleept
jongere naar
instroommogelijkheid
(15 wd)
Fase 2
Team IS
verstuurt ISV
naar team
Jeugdhulpregie
Fase 3
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P9
vóór start hulpverlening: nieuwe aanmeldingen
op wachtlijst, opnamebeleid (3)
De voorziening meldt een vrije plaats (knop in insisto) en
kiest de jongere.
OF: De voorziening geeft een vrije plaats door zonder
voorkeur (knop in insisto). De jeugdhulpregisseur kiest uit de
instroomlijst welke jongere kan instromen.
‘spelregels’: als er een prior op de wachtlijst staat, moet die
eerst gekozen worden, tenzij grondig gemotiveerd (maar
jeugdhulpregie moet akkoord gaan met die vraag tot
uitzondering). Jongerenwelzijn: uitgangspunt = chronologie
+ chronologie binnen priors
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 10
Wachtlijstbeheer: systeem
• Aanmaken van instroommogelijkheden via moduledatabank
(tab ‘Mijn instroomcapaciteit’)
 www.moduledatabank.vlaanderen.be
 instroommogelijkheid = manier waarop jongeren in uw
organisatie kan binnenkomen (specifiek doelgroep-,
module- en locatie-gebonden)
• INSISTO: geeft voorziening zicht op de jongeren die op
individuele instroommogelijkheid staan.
• www.insisto.vlaanderen.be
• [email protected]
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 11
Start hulpverlening
• Indien een jongere kan opstarten wordt de contactpersoon /
aanmelder door de voorziening gecontacteerd (gegevens
contactpersoon / aanmelder zichtbaar in Insisto)
• De jongere gaat op intake in de voorziening (al dan niet met
contactpersoon / aanmelder).
• De voorziening meldt aan jeugdhulpregie dat de jongere
ingestroomd is, ten laatste 24uur nadat dit gebeurd is (via invullen
instroomdatum in Insisto). (belangrijk!)
De jeugdhulpregisseur maakt een jeugdhulpbeslissing op in
Insisto. (kopie naar voorziening)
 = FASE 1
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 12
Start hulpverlening mislukt
• De voorziening meldt aan jeugdhulpregie dat de intake
mislukt is. (telefonisch)
 De jongere wordt uit de instroomlijst verwijderd.
• Voorziening meldt ook aan jeugdhulpregisseur als
minderjarige met prior toch niet wenst op te starten (
prior vervalt) (uitgez. jrb) (telefonisch)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 13
Problemen bij matching
• Fase 1: matching jongere – vrije plaats (cf. supra)
• Fase 2: hulpregiebespreking:
• Als geen voorkeurvoorziening gevonden wordt
• Als een cliënt ‘onredelijk lang’ moet wachten voor de
hulp wordt opgestart
 initiatief van jeugdhulpregie om een
hulpregiebespreking op te starten
= vorm van casusoverleg met (mogelijke)
jeugdhulpaanbieder(s), de contactpersoon-aanmelder
en de cliënt (collectieve verantwoordelijkheid)
• Verplicht
• Resulteert in verslag (ook naar cliënt)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 14
• Ev. via cliëntoverleg met externe voorzitter
Problemen bij matching
• Fase 3: prioritair toe te wijzen hulpvragen
• hoogdringendheid jeugdrechtbank
• complexiteit en/of dringendheid ingeschat door
jeugdhulpregie (teambeslissing)
• mislukte hulpregiebespreking (fase 2)
• Overlegtafel met experten, betrokken
jeugdhulpaanbieders, contactpersoon/aanmelder en
cliënt
• Jeugdhulpregie: beslissend mandaat toewijzen hulp
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 15
Wanneer contact met jeugdhulpregie (ITP)
 Na de opstart van de hulp meldt de voorziening aan de
jeugdhulpregisseur:
• Binnen de 24u dat de hulp gestart is
• Als de lopende hulpverlening onregelmatig beëindigd
wordt (telefoon/email) (opm: bemiddeling)
 Als er capaciteit vrijkomt in de voorziening (geformuleerd
in termen van het beschikbare aanbod van een
instroommogelijkheid) (liefst 14 dagen vooraf).
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 16
Tussentijdse evaluatie in lopende trajecten
A: minstens elke 6 maand (erkenningsbesluit)
B: minstens elke 6 maand (decreet)
C: minstens elke 6 maand (decreet)
D: minstens elke 6 maand (decreet)
Handelingsplan – evolutieverslagen blijven bestaan (cf.
erkenningsbesluit).
Algemeen: trajectmatig denken – vraagverheldering!
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 17
Wijzigingen in trajecten – schakelen (1)
Inschakelen modules nog niet vervat in het indicatiestellingsverslag
 herindicatie nodig ( contact opnemen met team
indicatiestelling, A-document (verder) invullen in INSISTO:
www.insisto.vlaanderen.be )
Activeren / de-activeren modules vervat in het
indicatiestellingsverslag  geen herindicatie nodig, afhankelijk van
het soort dossier is wel of geen nieuwe
jeugdhulpverleningsbeslissing nodig.
team indicatiestelling
Ter herinnering: ITP
team jeugdhulpregie
Enkele voorbeelden van trajecten
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 18
Wijzigingen in trajecten – schakelen (2)
Situatie 1: zwaardere hulp nodig, zit reeds vervat in
indicatiestelling. Vb: indicatiestelling bevat zowel verblijf
als contextbegeleiding, maar er wordt enkel gestart met
contextbegeleiding
 contact opnemen met jeugdhulpregie i.f.v. nieuwe
jeugdhulpverleningsbeslissing
• Bij A: voorziening neemt initiatief en stapt naar poort (team
jeugdhulpregie).
• Bij B: voorziening neemt initiatief en stapt naar poort (team
jeugdhulpregie)
• bij C/D: consulent neemt initiatief.
• Eventueel jongere op instroommogelijkheid plaatsen voor de nieuwe
typemodules
WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 19
Wijzigingen in trajecten – schakelen (3)
Situatie 2: zwaardere hulp nodig, zit nog niet vervat in
indicatiestelling. Vb: indicatiestelling bevat
contextbegeleiding en dagbegeleiding, maar er moet
geschakeld worden naar verblijf
 Herindicatiestelling nodig: team indicatiestelling contacteren
en A-document invullen in insisto
• Bij A: voorziening neemt initiatief
• Bij B: voorziening neemt initiatief
• Bij C/D: consulent neemt initiatief
• Herindicatiestelling moet leiden tot nieuwe
jeugdhulpverleningsbeslissing
• Jongere met nieuwe herindicatiestelling moet voor de nieuwe
modules op een instroommogelijkheid worden gezet
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 20
Wijzigingen in trajecten – schakelen (4)
Situatie 3: Uitschakelen van een module: bv minder
zware hulp nodig: uitschakelen verblijf, cb blijft
lopen:
• A: in onderling overleg tussen voorziening en cliënt wordt beslist om
module te stoppen: geen nieuwe jeugdhulpverleningsbeslissing,
voorziening registreert en geeft door ifv verrekenen kinderbijslag
• B/C: in onderling overleg tussen GV, voorziening en cliënt wordt
beslist om modules te stoppen: geen nieuwe
jeugdhulpverleningsbeslissing, voorziening registreert en geeft door
ifv verrekenen kinderbijslag (brief uit domino wordt ook verstuurd
naar voorziening)
• D: nieuwe beschikking nodig (voorziening moet ook registreren
intern ifv bezetting)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 21
Wijzigingen in trajecten – schakelen (5)
Situatie 4: Veranderen van module (inhoudelijk ander
aanbod) (vb: verblijf uitschakelen, dagbegeleiding in de plaats, of
bv. veranderen van contextbegeleiding naar contextbegeleiding in
functie van autonoom wonen, niet vervat in oorspronkelijke
indicatiestelling)
 Herindicatiestelling nodig: team indicatiestelling contacteren en
A-document invullen in insisto
•
•
•
•
Bij A: voorziening neemt initiatief
Bij B: voorziening neemt initiatief
Bij C: consulent neemt initiatief
Bij D: consulent neemt initiatief
• Herindicatiestelling moet leiden tot nieuwe jeugdhulpverleningsbeslissing
• Jongere met nieuwe herindicatiestelling moet voor de nieuwe modules op
WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 22
een instroommogelijkheid worden gezet
Wijzigingen in trajecten – schakelen (5)
Situatie 5: Inschakelen van een crisismodule (vb:
jongere heeft enkel contextbegeleiding of contextbegeleiding
+ dagbegeleiding in groep, er is nood aan crisisopvang)
•
Scenario 1: crisisopvang al vervat in jeugdhulpbeslissing
 Flexibel in te schakelen
•
•
Scenario 2: zuiver mobiele/ambulante dienst, zonder ‘link’ met residentie
 meldpunt crisis
Scenario 3: crisisopvang nog niet in jeugdhulpbeslissing, maar organisatie
kan zelf het crisisverblijf organiseren.
 Flexibel in te schakelen (modaliteiten worden bepaald)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
OPM: Jeugdrechtbank: altijd nieuwe maatregel
P 23
Wijzigingen in trajecten – schakelen (5)
Situatie 6: Combineren van modules over
voorzieningen heen, al dan niet intersectoraal
Gerechtelijke dossiers: combinatie van maatregelen
Buitengerechtelijke dossiers: team indicatiestelling en jeugdhulpregie
Omzichtigheid geboden
Opvolging, evaluatie (cf. inhoudelijk, financieel)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 24
Verlenging (verderzetting van lopende hulp, binnen
geldige termijn van indicatiestellingsverslag):
• A: voorziening neemt contact op met jeugdhulpregie, nieuwe
beslissing nodig
• B: voorziening neemt contact op met jeugdhulpregie, nieuwe
beslissing nodig
• C: consulent neemt contact op met jeugdhulpregie, nieuwe
beslissing nodig
• D: consulent neemt contact op met jeugdhulpregie, nieuwe
beslissing nodig
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 25
Samenvatting: wanneer stap je als voorziening
naar de toegangspoort:
• Naar team indicatiestelling (voor nieuwe indicatiestelling):
Voor inschakelen modules die nog niet in het indicatiestellingsverslag
staan (voor al of niet in eigen voorziening)
Voor verlenging termijn indicatiestellingsverslag
 Voorziening moet A-document invullen (insisto). Kwaliteitsvoorwaarden
cf. 2-daagse vorming, handleiding:
https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/vlaams-loket-jeugdhulp
• Naar team jeugdhulpregie (voor nieuwe beslissing):
Verlenging van de lopende hulpverlening
Vraag naar dezelfde hulpverlening, maar bij een andere hulpaanbieder
Vraag naar nieuwe hulpverlening, maar in overeenstemming
met het ISV
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 26
Stopzetten traject
• Duur begeleidingen: afhankelijk van
jeugdhulpverleningsbeslissing – indicatiestellingsverslag. Bij
A/B/C: duur beslissing = in principe duur ISV tenzij cliënt,
voorziening of gemandateerde voorziening korter vraagt.
• Gerechtelijke maatregelen in duur beperkt volgens decreet (cf.
situatie vandaag).
• Einde begeleiding in consensus moet niet gemeld worden aan
jeugdhulpregie (enkel indien één van de partijen niet akkoord
gaat)
• Opm: elke wijziging in verblijfsmodule (die afwijkt van
oorspronkelijke datum in jeugdhulpbeslissing) moet
doorgegeven worden ifv verrekening kinderbijslag
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 27
Specifieke situatie: overgang naar
meerderjarigheid: voortgezette hulpverlening
• Enkel mogelijk als er (ooit) NRTJ-hulp aangevraagd werd aan
toegangspoort vóór 18 jaar
• Enkel mogelijk als in indicatiestellingsverslag typemodules
staan die kunnen worden ingezet voor personen ouder dan
18 jaar (BJB: verblijfmodules (+cb), cb aw)
• Enkel mogelijk in dossiers zonder gemandateerde voorziening
of jeugdrechtbank ( enkel in A-dossiers)
Vb. Hulpverlening verloopt residentieel (jrb), is al duidelijk dat na 18j hulp niet kan
stoppen, maar bijvoorbeeld overgaan naar autonoom wonen: voorziening vraagt
herindicatie aan aan team indicatiestelling van ITP (invullen A-document)
• (Spijtprocedure: geen termijn)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 28
Wijziging in soort dossier - verwijzers
• Bij verontrusting: overgang van A naar B/C ( van ‘zonder verwijzer’ naar
Gemandateerde Voorziening (OCJ/VK)) (consult/aanmelding):
• Aanmelding bij GV door voorziening: M-document (via
https://gemandateerdevoorziening.vlaanderen.be) (handleiding:
https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/vlaams-loket-jeugdhulp/;
vragen: [email protected])
• Cf. tweedaagse vorming (wat zijn de krachten/lasten, wat heb je zelf al
gedaan, waarom meld je aan, teambeslissing, cliënt geïnformeerd)
Als stap wordt gezet naar GV voor onderzoek
maatschappelijke noodzaak (duur max. 65 werkdagen):
•
•
•
•
Aanspreekpunt zijn voor GV
Contact houden met cliënt tijdens onderzoek
Aanwezig op triadegesprek
In onderling overleg na triadegesprek zelf bieden van hulp of toeleiden naar
hulp ( naar ITP)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 29
VERSNELDE INDICATIESTELLING EN
TOEWIJZING: VIST
- 4 soorten:
- VIST TIME OUT
- VIST DIAGNOSTIEK
- VIST NA CRISISJEUGDHULP
- VIST SPECIFIEKE ACTIE
Voor elk van de VIST’s is het akkoord van de cliënt vereist
(uitz: jeugdrechtbankdossiers)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 30
VIST TIME OUT
• Niet via team indicatiestelling, maar moet als vorm van ‘hernieuwde
jeugdhulpregie’ rechtstreeks aangevraagd worden bij team jeugdhulpregie.
HOE: VIST-knop in INSISTO. Uit de aanvraag blijkt de gevraagde duur van
de time out (max. 2 maand).
• Criteria:
Geldigheidsduur indicatiestelling niet verlopen
Vraag naar NRTJ die overeenkomt met de geïndiceerde jeugdhulp uit indicatiestelling (
verblijf)
Instemming minderjarige, ouders, opvoedingsverantwoordelijken (uitz. JRB)
Aanmelder is jeugdhulpaanbieder die op het ogenblik van de aanmelding de lopende NRTJ
hulp uitvoert
De aanmelder bij de toegangspoort toont aan dat hij zelf een jeugdhulpaanbieder
gevonden heeft die akkoord is om de overname van de minderjarige op zich te
nemen.
•
•
•
Jeugdhulpregie  jeugdhulpbeslissing binnen 15 werkdagen aan beide betrokken voorzieningen en cliënt.
De time out kan intussen al zijn opgestart. Zodra de overname is gebeurd moet de overnemende
jeugdhulpaanbieder dit binnen de 24u kenbaar maken aan de toegangspoort .
Na afloop van de time out geldt opnieuw de oorspronkelijke jeugdhulpbeslissing (die genomen was voor
WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 31
uitvoering van NRTJ door de aanmelder)
OPMERKING: gaat niet over time out vanuit Gemeenschapsinstelling!
VIST DIAGNOSTIEK
• De noodzakelijke diagnostiek kan niet bekomen worden bij
een MDT (RTJ);
• de contactpersoon / aanmelder kan ook zelf de nodige
informatie en diagnostiek niet aanleveren;
aanvragen tot mobiele/ambulante/residentiële
oriëntatie/observatie BJB
Via A-document (minder verplichte velden)
Team indicatiestelling maakt binnen de 5 werkdagen
over naar team jeugdhulpregie
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 32
VIST NA CRISISJEUGDHULP
= in geval van noodzakelijke snelle residentiële hulp
geïndiceerd vanuit crisisjeugdhulp
• Voorwaarden/ontvankelijkheidsvereisten:
-
-
-
De VIST-CJ kan enkel worden aangevraagd voor een minderjarige die
tijdens het CJ-traject in een module crisisopvang verblijft. Een minderjarige
die vanuit het hulpprogramma enkel begeleiding of enkel een interventie
heeft verkregen kan niet via een VIST-CJ worden aangemeld bij het team
IS.
Bij de aanvraag van een VIST-CJ dienen alle betrokken
jeugdhulpaanbieders geraadpleegd te zijn. Deze voorwaarde moet uit het
A-document blijken.
In het A-document wordt duidelijk geargumenteerd waarom er een urgente
nood is aan onmiddellijke hulp.
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 33
VIST SPECIFIEKE ACTIE
- Door amendement: niet meer via OCJ, maar bij
Toegangspoort
- Via A-document versnelde afhandeling
- Voorwaarden:
• de aanmelder heeft een ondersteuningsplan opgesteld;
• door gebruik te maken van de specifieke acties, wordt het inzetten van
meer ingrijpende jeugdhulpverlening vermeden;
• de specifieke acties worden niet aangewend om een feitelijk
ononderbroken uithuisplaatsing te realiseren;
• de specifieke acties worden niet gebruikt voor een louter financiële
tegemoetkoming;
• akkoord van de cliënt.
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
• (vbn: familiehulp, kampen, internaat, …)
P 34
Dossiers die regio-grenzen overschrijden
- Uitgangspunt: woonplaats van minderjarige is bepalend voor
bevoegdheid van de ITP
Vb: jongere woont in provincie x, ITP van die provincie x is bevoegd voor de
behandeling van de aanvraag NRTJ voor die jongere.
Opm1: als jongere geen woonplaats heeft in het werkingsgebied van een
toegangspoort, maar wel een feitelijke verblijfplaats, is de ITP bevoegd van de
regio van die feitelijke verblijfplaats
Opm2: als jongere geen woonplaats noch feitelijke verblijfplaats heeft in het
werkingsgebied van een toegangspoort, maar de ouders /
opvoedingsverantwoordelijken wel een feitelijke verplaats hebben in het
werkgebied van een toegangspoort, is de ITP bevoegd van de regio van die
feitelijke verblijfplaats
Opm3: NBMV: woonplaats / feitelijke verblijfplaats voogd
- ITP uit één regio kan wel een beroep doen op
aanbod uit andere
WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 35
regio
REGISTRATIE DOOR VOORZIENINGEN: 2014
- Kwartaalstaten (regulier – EMK – OOOC - CIG)
- In afwachting van gefinaliseerde informaticasystemen:
In A- dossiers (zonder verwijzer), B- én C-dossiers
(Gemandateerde Voorziening): wijzigingen in
verblijfsmodules (uitschakelen, maar ook weer
inschakelen!): zo snel mogelijk via e-mail melden aan de
ITP (concrete modaliteiten worden nog bezorgd)
(cruciaal i.f.v. correcte verrekening kinderbijslag)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 36
SPECIFIEKE SITUATIE: NBMV
- Voogd cruciale rol in bepalen of (bijkomende) hulp nodig is
- Woonplaats van voogd bepalend voor regio waar
jeugdhulpproces opstart (aanmelding ITP)
- Voogd kan niet rechtstreeks aanmelden bij ITP, moet via een
jeugdhulpverlener (cf. brede instap)
- (Aanmeldpunt NBMV: ondersteuning voor aanmelding bij
ITP)
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 37
Belangrijke informatie
•
Vlaams loket jeugdhulp: http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/vlaams-loket-jeugdhulp/
 nota ‘werkingsprocessen’, handleidingen A- en M-documenten,…
• HELPDESK:
[email protected] / [email protected]
/ [email protected] / [email protected] /
[email protected]
•
•
[email protected]
[email protected] (voor M-doc)
•
•
•
Aanvragen cliëntoverleg:
http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/ijh/vlaanderen/clientoverleg/Paginas/aanvragen.aspx
Aanvragen bemiddeling:
http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/ijh/vlaanderen/bemiddeling/Paginas/aanvragen.aspx
•
Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn: Kim Craeynest/Geert Michiels/Bram
Antheunis
WWW.JONGERENWELZIJN.BE
P 38

similar documents