Gehandicaptenzorg thema 1 (662823)

Report
Gehandicaptenzorg
Thema 1 Het opstellen van een
Ondersteunings- begeleidingsplan
Visie en zorgopvatting
Opvattingen door de eeuwen heen en zorg
Barmhartigheidsmodel
Medisch model
Ontwikkelingsmodel-normalisatie gedachte
Integratiemodel
Ondersteuningsmodel
Uitgangspunten van ondersteuning
 kwaliteit van bestaan
Zorg en ondersteuning zijn gericht op het
bevorderen en of in stand houden van het
functioneren van de mens met een
verstandelijke beperking
 regie over eigen leven
eigen regie van mensen met een
verstandelijke beperking is een centrale
waarde in zorg en ondersteuning
Zorg van toen naar nu
Zorg
HHH
Leven
van de
cliënt
Zorg
Kwaliteitsafspraken VGZ
 de kwaliteit van bestaan voor mensen met
een beperking dezelfde factoren en relatie
omvat als die belangrijk zijn voor ons allemaal.
De kwaliteit van bestaan wordt vergroot door
personen in staat te stellen zelf te participeren
in beslissingen die hun eigen leven betreffen
De kwaliteit van bestaan wordt vergroot door
personen in hun eigen plaatselijke
samenleving te accepteren en volledig te
integreren (inclusie)
Kwaliteitsafspraken VGZ
 Concrete zorgafspraken en
ondersteuningsplannen
Waarborging van veiligheid cliënten
 Kwaliteit van medewerkers en organisatie
 Samenhang in zorg en ondersteuning
Definitie ondersteuningsplan
Het ondersteuningsplan is een geheel
van afspraken tussen cliënt,
belangenbehartiger en
zorgaanbieders. Het omvat een beeld
van de mogelijkheden, perspectief,
doelen, actieplan en afspraken over de
wijze van evaluatie
Uitgangspunten ondersteuningsplan
 Richt zich op kwaliteit van bestaan
 Heeft een cyclische werkwijze
 Gericht op (midden-) lange termijn
 Is gericht op de individuele persoon
 Is richtinggevend
 Kent een multidisciplinaire benadering
 Heeft een consistente benadering
 Is doelgericht opgezet en er is sprake van een
methodische benadering
Bouwstenen ondersteuningsplan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Informatie gedeelte
Beeld van de cliënt (8 domeinen Schalock)
Ondersteuningsbehoefte en perspectief
Doelen (SMART)
Actieplan
Rapportage en evaluatie
Informatie gedeelte
 Algemene info cliënt zoals:
N.A.W./telefoon/mail/ huisarts/ ziekenfonds/
contactpersonen/ wettelijke regelingen etc.
Algemene info ondersteuningsplan zoals:
opsteller van het plan, betrokkenheid cliënt,
data planning en evaluatie, wettelijke
vertegenwoordiger en participerende
disciplines
Beeld van de cliënt
 Levensgeschiedenis/ verhaal
Anamnese en diagnose
 Persoonsbeeld
- Behoeftehiërarchie van Maslow
- 8 domeinen van Schalock en Verdugo
- 13 categorieën Nanda Gordon
- Personal Outcomes Scale
8 domeinen kwaliteit van bestaan
Schalock en Verdugo (2002)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Emotioneel welbevinden
Interpersoonlijke relatie
Materieel welbevinden
Persoonlijke ontplooiing
Lichamelijk welbevinden
Zelfbepaling
Sociale inclusie (deelname aan de samenleving
Rechten
http://www.zozijn.nl/media/222589/visiedocument_kwaliteitskader_gehandicaptenzorg_2.0_1_.pdf
blz. 29 t/m 31
http://testweb.bsl.nl/tests/sis/
Diagnostische categorieën volgens Nanda Gordon
http://www.btsg.nl/evv2009/informatieverzamelen/Gordon%20en%20Nanda2011.html
?reload_coolmenus
1. gezondheidszoekend gedrag
2. tekort in gezondheidsonderhoud
3. inadequate opvolging van de behandeling
4. dreigende inadequate opvolging van de behandeling
5. tekort in gezondheidsinstandhouding
6. dreigend tekort in gezondheidsinstandhouding
7. therapie-ontrouw
8. dreigende therapie-ontrouw
9. infectiegevaar
10.gevaar voor letsel (trauma)
11.vergiftigingsgevaar
12.verstikkingsgevaar
13.beschermingstekort
Personal Outcomes Scale
• PowerPoint-presentatie - Vereniging
Gehandicaptenzorg ...
• FACTSHEET PERSONAL OUTCOMES SCALE .
Brengt de kwaliteit van bestaan van cliënten
in kaart. Is gebaseerd op de domeinen van
kwaliteit van bestaan van Schalock en
Verdugo
8 domeinen Schalock
Ondersteuningsbehoefte
Ondersteuningsbehoefte en wensen per
kwalificatiedomein met belemmerende en
bevorderende factoren
Samenvatting van behoeften en wensen met
de daarbij behorende prioriteiten
Wensen van de cliënt ten aanzien van
bejegening en benaderingswijze
Perspectief
Een perspectief is een kenachtige beschrijving
van wat de cliënt in de toekomst wil en/ of zich
voorstelt en wat voor sociale netwerk hij zich
wenst of voorstelt.
Een perspectief is onbegrensd en de
haalbaarheid wordt nog niet direct
meegenomen
Doelen (SMART)
Een doel is:
• Een situatie of een vaardigheid
• Waarvan gewenst is dat deze binnen de
looptijd van het plan bereikt wordt
• Gebaseerd op de beeldvorming en het
perspectief van de cliënt
• Iets dat betrekking heeft op de na te streven
invulling van het leven van de cliënt voor de
komende 1 tot 2 jaar
S.M.A.R.T.
Specifiek/meetbaar/acceptabel/realistisch/ tijdgebonden
S= Heb je beschreven wat je precies gaat doen
of wil bereiken?
M= Heb je wat je wilt bereiken beschreven in
concreet waarneembare termen?
A= Is het doel voor alle betrokkenen acceptabel?
R= Is er de overtuiging dat het doel haalbaar is?
T= heb je beschreven wanneer je verwacht dat
het doel bereikt is?
Actieplan
Concrete beschrijving van de acties die worden
ondernomen om het doel(-en) te behalen. Een
hulpmiddel bij opstellen zijn de 6 x W
Waarom/Wat/Hoe/Wie/ Wanneer/Waar
…..moet het worden gedaan !
Cirkel van Deming/ Evaluatie
http://www.btsg.nl/infobulletin/Deming%20cirkel.html
Invulschema Schalock
• http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?
src=http%3A%2F%2Fwww.factore.nl%2Fsaw%2Fimages%2Fstories%2FMondria
an%2FWerkmodellen%2FWord%2FBPV%2FInv
ulschema%2520kwaliteit%2520van%2520best
aan%2520volgens%2520theorie%2520Schaloc
k%2520-%2520B.docx
Drietallen. één deelnemer vertelt achter elkaar
een “waar” en “niet waar” verhaal.
De anderen zeggen welk verhaal waar of niet waar
is. Tel je persoonlijke punten welke “waar”
verhalen je goed hebt geraden. Vervolgens de 2e
en 3e
Daarna lezen:
http://www.lichaamstaal.com/waarheid.html

similar documents