ดาวน์โหลดไฟล์ pptx - Betagro Careers and Recruitment Center

Report
Betagro HR Management Model เครือเบทาโกร
Philosophy & Policy
HR Mission





เครือเบทาโกรมีเป้ าหมายจะพัฒนาคนให ้มี
คุณภาพเพือ
่ ต่อยอดการดาเนินธุรกิจจากรุน
่ สู่
รุน
่ อย่างยัง่ ยืนโดยเน ้นการพัฒนาคนจาก
ภายในแทนการรับผู ้มีประสบการณ์จาก
ภายนอกให ้ได ้มากทีส
่ ด
ุ
• University/College
Relations Program
• Co-op. Program
• Career Camp
• Young Talent
Scholarship
Recruitment
from within
• Key Position
Placement
• Internal Job
Opportunity





Job Rotation, Project assignment, Coaching & Mentoring,
Professional (รู ้จริง)
่ สัตย์)
Integrity (ซือ
People Centric (ใส่ใจ)
Innovative (คิดใหม่)
Quality Driven (ใฝ่ คุณภาพ)
Retention
Recruitment
& Selection
YoungTalent
Talent
Young
Recruitment
Recruitment
Our Core Values
Promotion from Within
Line Manager is HR Manager
Proactive HR Approaches
Industry‘s Leader in HR Practices
Employee Development thru major tools, i.e.,
Compensation
& Benefits
Performance Based
Pay
•
•
•
•
Job Evaluation
Merit Increase
Special Adjustment
Personnel Level
Upgrade
• Variable Pay
Management
Performance
Mgt.
Capability
Classification
• Goal Alignment
& Setting
• Tasks / Special
Assignment
• Performance
Evaluation
• Potential
Evaluation
Development
& Career Mgt.
Learning &
Development
• Business Knowledge
• Leadership Skills
• Competencies
Development
Career Development
Talent Management
Benefits
Management
Promotion
• Capability
• Acceptability
Reward &
Recognition
Structure
(Employee/ Job/ Organization)
Manpower Planning
Key Strategic Position
Management
Succession Planning
Employee
Engagement
Good Governance
• Social Responsibility
• Compliances
• Betagro Labor
Standard
Operation
Employee
Management
• Quality of Work Life
• Working
Environment
Improvement
• Vocational
Qualification
• Foreign Labor
Management
HR Infrastructure
HR Management Committee
(MDC / Career Development Committee / Selection Committee)
Separation
Mgt.
Retirement Plan
& Preparation
• Provident Fund
• Co-operative Fund
• Retirement
Recognition Event
Mutual
Separation
• Separation
Procedure
After Retirement
Activity
• Betagro Alumni
HR Shared Service
HR Audit
Betagro Training Center
Page 2/14
ึ ษาทุกระด ับ
ความร่วมมือก ับสถาบ ันการศก
Message from CEO : เครื อเบทาโกรสามารถทางานร่ วมกับสถาบันการศึกษาทุกระดับ
• มีปัญหา/ โจทย์ อกี มากในแต่ ละหน่ วยของ Supply Chain
• โจทย์ มคี วามยาก-ง่ าย ตามระดับชั้นการศึกษา
Supply Chain
Feed
Pharma
Farm
ปวช. ทวิภาคี ทวิภาคี ทวิภาคี
ปวส. ทวิภาคี ทวิภาคี ทวิภาคี
ป.ตรี สหกิจ สหกิจ สหกิจ
ป.โท
ป.เอก
Meat
Food
Processing Processing
ทวิภาคี
ทวิภาคี
สหกิจ
ทวิภาคี
ทวิภาคี
สหกิจ
Practice
School
Practice
School
ทาวิจัยร่ วมกับศูนย์ วทิ ยาศาสตร์ เบทาโกร
นักศึกษาทวิภาคี (Dual System) : ระยะเวลาฝึ กงานครึ่งหลักสู ตร (ปวช. ปวส)
นักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op Trainee): ระยะเวลาการฝึ ก >4 เดือน (ป.ตรี)
นักศึกษาโครงการ Practice School: ระยะเวลาการฝึ ก 2.5 เดือน (ป.โท)
Sale
& MKT
ทวิภาคี
ทวิภาคี
สหกิจ
เป้าหมายเครื อเบทาโกร
• รับพนักงานเข ้าใหม่จากกลุม
่ นศ. จบใหม่ให ้ได ้มากทีส
่ ด
ุ จนถึง 100%
ึ ษา หรือ การรับแบบกลุม
• โดยผ่านเครือ
่ งมือทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ คือ สหกิจศก
่
• โดยให ้สอดคล ้องกับความต ้องการคนในอนาคต และการชว่ ยเหลือสงั คม
ั ยภาพนักศก
ึ ษา
โดยการพัฒนาศก
ิ ธิภาพ
• ดาเนินการออกแบบโปรแกรมการเรียนรู ้ของนศ. อย่างมีประสท
การอนุม ัติอ ัตรากาล ังปี 57
ึ ษา ปี 57 = 326 คน
• ให้ดาเนินการร ับนศ. สหกิจศก
ั
ั
• คณะ/สาขา : สตวศาสตร์
, สตวแพทยศาสตร์
, เทคโนโลยีอาหาร ,
วิศวกรรมศาสตร์, การตลาด, บ ัญช ี , บริหาร/การจ ัดการ และอืน
่ ๆ
ึ ษา คืออะไร?
สหกิจศก
ึ ษาทีจ
Cooperative Education เป็ นระบบการศก
่ ัด
ึ ษา สลับกับการไป
ให ้มีการเรียนการสอนในสถานศก
หาประสบการณ์ตรงจากการฏิบต
ั งิ านจริง ณ สถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ ด ้วยความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการและทุกฝ่ ายทีเ่ กีย
่ วข ้อง เป็ นระบบ
ึ ษาทีผ
การศก
่ สมผสานการเรียนกับการปฏิบต
ั งิ าน
(Work Integrated Learning)
ึ ษาแห่งประเทศไทย 2536
วิจต
ิ ร ศรีสอ ้าน, สมาคมสหกิจศก
http://www.tace.or.th
5
่ วามสาเร็จ
กุญแจสูค
1. นโยบาย และการสน ับสนุนของผูบ
้ ริหาร
้ ฐานโครงการ (Project Base) **
2. พืน
้ ง (Mentor) **
3. พีเ่ ลีย
4. การปร ับเปลีย
่ นพฤติกรรมของ นศ.
5. ระบบค่าตอบแทนทีจ
่ ง
ู ใจ
ึ ษา
ประโยชน์จะทีไ่ ด้ร ับจากโครงการ สหกิจศก
เครือเบทาโกร
• Employment Branding
ั
• มีส
่ ว่ นร่วมก ับสงคม
(CSR)
• เกิดแนวคิดการทางานใหม่
• จ้างงานล่วงหน้า (Pre-Employ)
้ า่ ยเรือ
• ลดค่าใชจ
่ งการสรรหา
• ลดระยะเวลาการเรียนงาน
• ลดอ ัตราการลาออก
• ลดภาษี 200%
ึ ษา
น ักศก
• ความรู ้ ประสบการณ์ทางานจริง
• มีท ักษะการทางาน
ั
• มีท ักษะทางสงคม
• รูบ
้ ทบาทหน้าทีห
่ ัวหน้า/ลูกน้อง
• ได้คน
้ พบต ัวเอง
้
• ได้งานเร็วขึน
ึ ษา
สถาบ ันการศก
• พ ัฒนาคุณภาพของบ ัณฑิต
ึ ษา
• ยกระด ับมาตรฐานการศก
• รูส
้ ร้างภาพล ักษณ์ทด
ี่ ข
ี อง
ึ ษา
สถาบ ันการศก
ึ ษา
ประโยชน์ทไี่ ด้ร ับจากสหกิจศก
ึ ษาชว่ ยดาเนินงานโครงการ และปฎิบต
1. มีนักศก
ั งิ านตามตาแหน่งงาน
2. เกิดความคิดใหม่ ความคิดริเริม
่ สร ้างสรรค์ในการทางาน
3. แลกเปลีย
่ นความรู ้ และประสบการณ์ซงึ่ กันและกันทัง้ 3 กลุม
่
ั ยภาพนั กศก
ึ ษา และระบบการศก
ึ ษาของประเทศไทย
4. การพัฒนาศก
5. ลดระยะเวลาการฝึ กอบรมพนั กงานก่อนเข ้าทางาน
ิ ธิภาพ สร ้างความผูกพันเริม
6. เป็ นเครือ
่ งมือคัดเลือกพนั กงานทีม
่ ป
ี ระสท
่ ต ้น
ึ ษาเครือเบทาโกร
กระบวนการ สหกิจศก
ี้ จงวัตถุประสงค์
ปฐมนิเทศน์ ชแ
และ นศ. ประเมินตนเองก่อนเริม
่
จัดทาแผนกาลังคนตามความ
ต ้องการของหน่วยงานต่าง ๆ
ึ ษา
โปรแกรมสหกิจศก
กาหนดโครงงาน/พีเ่ ลีย
้ ง
ึ ษากระบวนการ/ระบบงาน
-ศก
-ทาโครงการเพือ
่ พัฒนากระบวนการ
ั ยภาพพีเ่ ลีย
เพิม
่ ศก
้ งด ้วยการอบรม
-เข ้าอบรมหลักสูตรเพือพัฒนา
ทักษะการทางาน
-เข ้าร่วมกิจกรรมเพือ
่ สงั คม
ประกาศโครงงานไปยัง
ึ ษา
สถาบันการศก
นาเสนอผลงาน นศ. และการ
คัดเลือกเข ้าทางาน
การคัดเลือกนศ. เข ้าร่วมโครงการ
ประเมินอาจารย์/มหาวิทยาลัย
ึ ษา
ึ ษา, Co-op Committee, HR & Mentor, ระบบจ ัดการข้อมูลน ักศก
นโนบายสหกิจศก
เครือเบทาโกร
ึ ษา
นั กศก
•Employment Branding
•CSR
•จ ้างงานล่วงหน ้า/Hiring Cost
•ลดระยะเวลาการเรียนงาน
•ลดอัตราการลาออก
•ลดภาษี 200%,
ภาษี นาเข ้า
9
•ความรู ้ ประสบการณ์ทางานจริง
•มีทักษะการทางาน
•มีทักษะทางสงั คม
•รู ้บทบาทหน ้าทีห
่ วั หน ้า/ลูกน ้อง
•ได ้ค ้นพบตัวเอง
•ได ้งานเร็วขึน
้
ึ ษา
สถาบันการศก
•พัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
ึ ษา
•ยกระดับมาตรฐานการศก
•รู ้สร ้างภาพลักษณ์ทด
ี่ ข
ี อง
ึ ษา
สถาบันการศก
Page 7/14
ึ ษา
ขนตอนการด
ั้
าเนินการโครงการสหกิจศก
(ก่อนฝึ กปฏิบ ัติงาน)
การจัดทาแผนกาลังคน
(Manpower Plan)
ึ ษาทีต
กาหนดจานวนนศ.สหกิจศก
่ อ
้ งการในแต่ละปี
้
1. วางแผนกาลังคนทีต
่ ้องการใชในปี
ถัดไป โดยใชข้ ้อมูลจาก 3 สว่ น ; สว่ นขยายจากธุรกิจปกติ,
สว่ นขยายจากการลงทุนเพิม
่ เติม (เข ้าเงือ
่ นไขของคณะกรรมการลงทุน) และ จากการประมาณ
เรือ
่ งอัตราการลาออก (Forecasted Turnover)
ึ ษาจบใหม่รวมทัง้ ความต ้องการผู ้
2. จากแผนกาลังคน รวบรวมจานวนของความต ้องการกลุม
่ นั กศก
มีประสบการณ์ไม่เกิน PC 8 เข ้าด ้วยกัน
ึ ษาสหกิจที่
3. จากจานวนกาลังคนทีต
่ ้องการนีโ้ ดยให ้ Factor 150-200% เป็ นจานวนนั กศก
ต ้องการในแต่ละปี แยกตาแหน่งงานทีต
่ ้องการรับ และสาขาวิชาทีต
่ ้องการเป็ นกลุม
่ ๆ
กาหนดโครงงาน
(Project Mining)
ึ ษา
การกาหนดโครงงานสาหร ับนศ.สหกิจศก
1. กาหนดโครงงานจากหน่วยงานทีต
่ ้องการกาลังคน โดยเอาเป้ าหมายการทางานของหน่วยงาน
เป็ นตัวตัง้ ซงึ่ อาจเป็ นเป้ าหมายจากการ Deployed TPm target หรือเป้ าหมายจาก
Performance Management (PM) ทีต
่ งั ้ ไว ้ก็ได ้
2. แตกเป้ าหมายของหน่วยงานดังกล่าวให ้ย่อยลงไป ตามหลัก Goal Deployment จนกระทั่งถึง
ระดับ activity ทีต
่ ้องทาในปี นัน
้ ๆ เพือ
่ ให ้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว
3. มอบหมายให ้พนักงานคนใดคนหนึง่ รับผิดชอบ activity ดังกล่าว โดยกาหนดเป็ นเป้ าหมายใน
การทางานประจาปี ใน PM ของพนักงาน
4. กาหนดการทางานเพือ
่ ให ้บรรลุวต
ั ถุประสงค์ของ Activity นัน
้ เป็ นลักษณะโครงงาน อาจจะมี 1
หรือหลายโครงงานใน 1 activity ก็ได ้ ขึน
้ กับ Scope ของ Activity นัน
้ ๆ
5. เลือกโครงงานทีม
่ ค
ี วามเหมาะสมกับศักยภาพของนศ. โดยคานึงถึงกรอบเวลาของความสาเร็จ
ื่ โครงงานและขอบเขตของโครงงานรวมทัง้ ชอ
ื่ พีเ่ ลีย
ของงาน (ประมาณ 3 เดือน) กาหนดชอ
้ ง
ของโครงงาน (พนักงานทีไ่ ด ้รับมอบหมาย activity)
Page 4/11
ึ ษา
ขนตอนการด
ั้
าเนินการโครงการสหกิจศก
(ก่อนฝึ กปฎิบ ัติงาน)
ออกแบบโปรแกรม
ึ ษา
เรียนรู ้ของนักศก
Program Design
ั ยภาพพีเ่ ลีย
เตรียมศก
้ ง
Mentor Preparation
การคัดเลือกนศ.
Student Selection
ึ ษา
การออกแบบโปรแกรมเรียนรูข
้ องน ักศก
1. โดยกาหนดให ้มีการเรียนรู ้กระบวนการทางาน (30%) การทาโครงงาน (50%)
การเสริมสร ้างสมรรถนะตามค่านิยม Betagro และการอุทศ
ิ ตนเพือ
่ สงั คม (20%)
ี ษาเข ้าฝึ ก
2. การเรียนรู ้กระบวนการทางาน เน ้นให ้นศ.เรียนรู ้ในทุกกระบวนการในสว่ นงานทีน
่ ั กศก
ปฎิบัตพ
ิ ร ้อมกับการทาโครงงาน และอบรมสมรรถนะในการเป็ นคนเบทาโกรไปด ้วย
3. กาหนดกิจกรรมทัง้ 3 สว่ นเข ้าในตารางการฝึ กงานของนศ. ตลอดระยะเวลา 120 วัน (4 เดือน)
ึ ษาในแต่ละวันให ้ชด
ั เจน
ทีน
่ ศ.อยูก
่ ับ Betagro โดยให ้กาหนดผู ้รับผิดชอบนั กศก
ั
้ ง
การเตรียมศกยภาพพี
เ่ ลีย
ึ ษาโปรแกรมเรียนรู ้ของนั กศก
ึ ษาอย่างละเอียด พร ้อมทัง้ ออกแบบกระบวนการทา
1. ให ้พีเ่ ลีย
้ งศก
ั เจน
โครงงานทีก
่ าหนดให ้ชด
2. พีเ่ ลีย
้ งทุกคนต ้องผ่านกระบวนการฝึ กอบรม “การพัฒนาศักยภาพพีเ่ ลีย
้ ง” เพือ
่ ให ้เข ้าใจกระบวน
ึ ษาระหว่างการฝึ กปฎิบัตงิ าน
ดาเนินการ และการสอนงาน และให ้คาแนะนานั กศก
ึ ษาเข้าโครงการ
การเลือกน ักศก
ึ ษา เพือ
ั พันธ์ให ้นศ.เลือกหัวข ้อ และลักษณะ
1. สง่ โครงงานและให ้กับทางสถาบันการศก
่ ประชาสม
งานทีส
่ นใจเข ้าปฎิบัตงิ าน
ึ ษาของสายธุรกิจ/สายงาน ทาการสม
ั ภาษณ์ เพือ
2. คณะกรรมการสหกิจศก
่ คัดเลือกเนศ.ที่
เหมาะสม
้
3. เกณฑ์ในการคัดเลือกนศ. เข ้าร่วมโครงการให ้ใชมาตรฐานเดี
ยวกับการเป็ นพนั กงานเบทาโกรใน
่ ต่เพียงการเข ้ามาร่วมโครงการสหกิจศก
ึ ษาเท่านั น
ระยะยาว ไม่ใชแ
้
Page 5/11
ึ ษา
ขนตอนการด
ั้
าเนินการโครงการสหกิจศก
่ งฝึ กปฎิบ ัติงาน)
(ชว
ปฐมนิเทศน์
ปฐมนิเทศน์
1. รู ้จักเครือเบทาโกร โครงสร ้างธุรกิจ โครงสร ้างองค์กร และผู ้บริหาร
2. ทาความเข ้าใจพืน
้ ฐานวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กร การปรับตัว
ิ ธิประโยชน์ในระหว่างร่วมโครงการ
3. หน ้าทีแ
่ ละสท
ึ ษาหลักการและวัตถุประสงค์กระบวนการเรียนรู ้ และรายละเอียดของโปรแกรมเรียนรู ้ทีแ
4. ศก
่ ต่ละ
บุคคลรับผิดชอบ
5. ทาความรู ้จักคุ ้นเคยกับเพือ
่ นร่วมโครงการ HR ทีส
่ นับสนุน และพีเ่ ลีย
้ ง
6. นศ.ทาการประเมินพืน
้ ฐานความรู ้ของตัวเองก่อนเข ้าร่วมโครงการ
ดาเนินการตาม
โครงการ
ในการดาเนินการตามโครงการนศ.จะได้เรียนรู ้
1. กระบวนการทางานในสว่ นงานทีน
่ ศ.เลือกเข ้าปฏิบัตงิ าน
2. ฝึ กฝนกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก ้ปั ญหาอย่างเป็ นระบบ พร ้อมกับฝึ กการนาความรู ้ที่เรียนมา
้
ใชในการท
างานโดยผ่านการทาโครงงาน
3. เรียนรู ้วิถเี บทาโกร เครือ
่ งมือการบริหารงาน และค่านิยมของชาวเบทาโกร
4. เรียนรู ้การอุทศ
ิ ตนเพือ
่ สว่ นรวมผ่านการทากิจกรรม CSR
ื่ สารและการนาเสนอผลงานในทีป
5. ฝึ กทักษะการสอ
่ ระชุมใหญ่ตอ
่ หน ้าคณะกรรมการ ผู ้บริหาร
การประเมินผล
การประเมินผล
ึ ษา คณะกรรมการฯ จะทา
1. ในการเสนอผลงานโครงงานของนศ.ก่อนการจบโครงการสหกิจศก
การประเมินผลงานประกอบกับผลการปฎิบัตงิ านของนศ.ทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ พร ้อมทัง้ ระบุโอกาส
ึ ษาแต่ละคน
ในการปรับปรุงของนั กศก
2. นศ.ทีผ
่ า่ นเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการและอยากเข ้าร่วมงานกับเบทาโกร จะได ้รับการ
ั ญาจ ้างงาน
เซนต์สญ
ั ญาจ ้างจะได ้รับทุนจากทางบริษัทฯ เพือ
3. ระหว่างรอการเริม
่ งาน นศ.ทีไ่ ด ้รับการเซนต์สญ
่ พัฒนา
ศักยภาพตนเองตามหัวข ้อทีร่ ะบุในผลการประเมินของคณะกรรมการ
4. HR และพีเ่ ลีย
้ งร่วมกันประเมินโครงการ และประเมินความร่วมมือของอาจารย์และมหาวิทยาลัย
ทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ
Orientation
Execution Process
Evaluation
Page 6/11
ึ ษา
ค่าตอบแทนนศ.โครงการสหกิจศก
1.เบีย
้ เลีย
้ งวันละ 350 บาท
2. ทีพ
่ ักฟรี : กรณีไม่สามารถจัดหาให ้ได ้ ให ้จ่ายเงินค่าชว่ ยเหลือทีพ
่ ัก
1,500 บาท/เดือน
3. ประกันชวี ต
ิ /ประกันอุบต
ั เิ หตุ (แบบกลุม
่ )
4. เงินชว่ ยเหลือค่าอาหารสาหรับตาแหน่งปฎิบต
ั งิ านในฟาร์ม
5. เงินชว่ ยเหลือกรณีตาแหน่งทีต
่ ้องปฎิบต
ั งิ านนอกสถานที่
(อาหารและทีพ
่ ัก โดยพีเ่ ลีย
้ งรับผิดชอบในการเบิกจ่าย)
ิ ธิใ์ นการเข ้าอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย
6. สท
่ วข ้อง และกิจกรรมนั นทนาการต่าง ๆ
ของแต่ละบริษัทฯ
ั ยภาพทีต
7. ค่าใชจ่้ ายในการพัฒนาศก
่ ้องปรับปรุงเพิม
่ เติม
การค้นหาโครงงาน และการบริหาร
ิ ธิภาพ
โครงงานอย่างมีประสท
Page 11/14
สถาบ ันการบริหารโครงการ
(Project Management Institute, PMI)
ี ของสหรัฐอเมริกา ได ้ให ้
• อันเป็ นองค์กรทางวิชาชพ
ใจความสาคัญเกีย
่ วกับโครงการอยู่ 2 ประการหลัก ๆ
ด ้วยกันคือ
– ประการแรก “การเป็นชว่ ั คราว (Temporary)” กล่าวคือ โครงการ
ิ้ สุดทีแ
ทุกโครงการจะต ้องมีระยะเวลาเริม
่ ต้นและสน
่ น่นอน การ
บริหารโครงการจึงต ้องเริม
่ ต ้นและสาเร็จให ้ทันตามเวลาทีก
่ าหนดไว ้
ด ้วย
– ประการทีส
่ อง “การเป็นเอกเทศ (Unique)” หมายถึง ผลผลิตหรือ
บริการทีไ่ ด ้จากการทาโครงการนัน
้ จะต ้องแตกต่างไปจากสงิ่ ทีเ่ คยมีมา
ก่อน หรือ มีล ักษณะเฉพาะ
ประเภทของโครงงาน
• โครงการปรับปรุงแก ้ไขปั ญหา (Improvement Project)
ั ้ เพือ
– สว่ นใหญ่เป็ นโครงการทีม
่ รี ะยะเวลาสน
่ แก ้ไขปั ญหา หรือในกรณีท ี่
งานประจามีปัญหาจนไม่สามารถจะแก ้ไขปั ญหาเหล่านัน
้ ได ้ จึงต ้องแยก
งานทีต
่ ้องแก ้ปั ญหานัน
้ ออกมาเป็ นงานโครงการ
• โครงการริเริม
่ หรือนวัตกรรม (Innovative Project)
– เป็ นการริเริม
่ โครงการใหม่ โดยเป็ นการรือ
้ สงิ่ เดิมไปทัง้ หมด แล ้วริเริม
่
สร ้างนวัตกรรมใหม่
• โครงการวิจัยและพัฒนา (Research and Development
Project)
– เป็ นโครงการทดลอง หรืออาจจะเป็ นโครงการนาร่อง ซงึ่ เป็ นโครงการที่
มีลก
ั ษณะทัง้ ถูกและผิดได ้
ึ ษาในโครงการสหกิจศก
ึ ษา
องค์ประกอบโปรแกรมการเรียนของน ักศก
ระยะเวลา 120 ว ัน (800 ชม.)
ศูนย์สหกิจ/ทวิภาคี
เครือเบทาโกร
ั พันธ์
-มหาลัย/วิทยาลัยสม
-ระบบฐานข ้อมูลต่าง ๆ
-การคัดเลือก
-การบริหาร และการสอน
Train the Trainer
ผ่านหลักสูตรของกรมพัฒฯ
(Certified)
อบรม Coaching &
Mentoring, Project Mgt.
(เพิม
่ เติม)
Project 50%
(400 ชม.)
- การเรือ
่ งค ้นหาโครงงาน
- อบรมหลักสูตรการบริหาร
โครงงาน
-จัดทา Gantt Chart *
-ดาเนินการตามแผนโครงงาน
ั ดาห์
-Review ทุกสป
-Monthly Meeting
-นาเสนอต่อกรรมการครัง้
ั ดาห์*
สุดท ้ายก่อนจบ 1 สป
่
-สงเล่มรายงานผลการวิจัย
* มี แบบฟอร์ มจากส่วนกลาง
The Trainers by area
-ศูนย์สหกิจ/ทวิภาคี
-BTH/Others
-สายสุกร
-สายไก่
ั ว์
-สายสุขภาพสต
ั ว์
-สายอาหารสต
-สายอาหาร
-สายภูมภ
ิ าค
+ ภาคเหนือ
+ ภาคกลาง/ตว.ออก
+ ภาคอิสาน
17 ้
+ ภาคใต
บริหารจัดการโดยพีเ่ ลีย
้ ง
จากส่วนกลาง
-กระบวนการคิด/วิเคราะห์/การ
ตัดสินใจแก ้ปั ญหาอย่างเป็ นระบบ
-การนาเสนอผลงาน
-การบริหารโครงงาน
-การทางานร่วมกับผู ้อืน
่
-มีระเบียบวินัย
Process 30%
(240 ชม.)
-SBU Knowledge
-โปรแกรมการเรียนรู ้งาน
ตามลักษณะงานที่
สอดคล ้องกับวิชาเอก*
Others 20%
(160 ชม.)
-การปฐมนิเทศ
-Core Values
-กิจกรรม CSR
-TQM
-FSQA
-หลักสูตรพัฒนาทักษะ
ทางด ้านสงั คมต่าง ๆ
*มีแบบฟอร์ มจากส่วนกลาง
สอนโดยหน่วยงานต ้นสังกัดที่
ผ่านการอบรม Coaching &
Mentoring
-ข ้อมูลสายธุรกิจ/หน่วยงาน
-กระบวนการทางาน
-ระบบงาน
-การแก ้ปั ญหาเฉพาะหน ้า
-เข ้าใจบทบาทหัวหน ้า-ลูกน ้อง
-การทางานร่วมกับผู ้อืน
่
-มีระเบียบวินัย
สอนโดยพีเ่ ลีย
้ งจากส่วนกลาง/
่ วชาญ
หรือวิทยากรภายในทีเ่ ชีย
แต่ละด ้าน
-ภาพรวมเครือเบทาโกร
-วัฒนธรรมองค์กร (Core Value)
-ความรับผิดชอบต่อสังคม
-ความรู ้ทีจ
่ าเป็ น
-พัฒนาทักษะทางสังคม
เกิดทักษะการทางาน (กระบวนการ และระบบงาน) มีทักษะการใชช้ วี ต
ิ /สงั คม ได ้ค ้นพบตนเอง
มีโอกาสได ้งานทีต
่ รงกับความต ้องการ/ความสามารถ และได ้งานทาเร็วขึน
้
3/6
โครงงานเพือ
่ การปร ับปรุงงาน
(ของพน ักงานเครือเบทาโกร)
• พน ักงานทุกคนควรมีโครงงานเพือ
่ การปร ับปรุงงานภายใต้การ
บริหารจ ัดการของต ัวเอง อาจเป็ นเป้ าหมายการทางานซงึ่ เป็ นสว่ นหนึง่
ของเป้ าหมาย TPm หรือ Goal Setting ทีห
่ วั หน ้างานมอบหมายให ้เป็ น
เป้ าหมายการทางานประจาปี
• โครงการเพือ
่ การปรับปรุงงาน โดยสว่ นใหญ่สามารถแบ่งเป็ น 4 เฟส
ึ ษาขอบเขตของโครงการ หาข ้อมูล พร ้อมตัง้ เป้ าหมาย
1. ศก
ึ ษาวิจัยเพือ
2. ศก
่ หาปั จจัยตัวแปรหลักของโครงการ
3. ดาเนินการ (ตามปั จจัยตัวแปรหลักของโครงการ)
4. สรุปผลของโครงการพร ้อมข ้อเสนอแนะ และกาหนดการควบคุมให ้
ดารงไว ้ซงึ่ การปรับปรุงทีท
่ าไป
ึ ษา
โครงงาน (PROJECT) สาหร ับน ักศก
การกาหนดโครงงานสว่ นหนึง่ ทีม
่ าจากเป้ าหมายการทางานของพนั กงาน
ึ ษาเข ้ามาดาเนินการ โดยเน ้นประโยชน์ทไี่ ด ้รับจากการทา
เพือ
่ ให ้นั กศก
โครงงานให ้เกิดกับตัวพีเ่ ลีย
้ งเอง บริษัทฯ และสง่ เสริมกระบวนการเรียนรู ้ของ
ึ ษาในงานทีน
ึ ษาเข ้ามาฝึ กปฎิบต
นั กศก
่ ั กศก
ั ิ
ล ักษณะของโครงงาน
 สง่ เสริม และสนั บสนุนเป้ าหมายของสานั ก/หน่วยงาน/พีเ่ ลีย
้ ง
ั ยภาพและเวลาของนั กศก
ึ ษาที่
 ขอบเขต และความยากง่าย เหมาะสมกับศก
ึ ษา) ซงึ่ อาจจะเป็ นเฟสใดเฟสหนึง่ ของ
เข ้าร่วมโครงงาน (ตามระดับการศก
โครงงานเพือ
่ การปรับปรุงงานของพีเ่ ลีย
้ ง
ั เจน
 กาหนดวัตถุประสงค์ และตัววัดความสาเร็จของโครงงานอย่าง ชด
 ระบุการดาเนินงานเป็ นขัน
้ ตอน และกาหนดระยะเวลาการทางานแต่ละขัน
้ ให ้
ั เจน
ชด
ึ ษาเรียนมา
 ไม่ควรเป็ นโครงงานเพือ
่ พิสจ
ู น์ทฤษฎีทน
ี่ ั กศก
ึ ษาแต่ละโครงงาน พิจารณาจากระดับยากง่าย
 จานวน และสาขาของนั กศก
ึ ษาของโครงงาน
หรือ ขอบเขตการศก
การเขียนโครงการ
• หัวข ้อสาหรับการเขียนโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ื่ โครงการ
ชอ
ื่ พนักงานพีเ่ ลีย
ึ ษา
ผู ้รับผิดชอบโครงการ (ระบุชอ
้ ง และนักศก
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ขอบเขตโครงการ
ั ดาห์ ระบุวันทีเ่ ริม
ระยะเวลาดาเนินงาน (12-16 สป
่ ฝึ ก - ฝึ กจบ)
แผนการดาเนินงาน (Process, Work Flow, Gantt Chart* )
ี่ ง (ประเมินความเสย
ี่ งหน ้างานทีจ
ึ ษา)
ความเสย
่ ะมีผลต่อนักศก
ผล / ประโยชน์ทไี่ ด ้รับจากโครงการ
ค่าใชจ่้ าย (ถ ้ามี)
ผู ้อนุมัตโิ ครงการ
การกาหนดขอบเขตโครงการ
• ขอบเขตทีด
่ ม
ี ค
ี วามสาคัญต่อความสาเร็จของโครงการอย่างมาก
– ทาให ้เกิดความแม่นยาในเรือ
่ งเวลา ค่าใชจ่้ าย และประมาณ
การทรัพยากร
ิ ธิภาพ และควบคุม
– ชว่ ยเป็ นบรรทัดฐานสาหรับการวัดประสท
โครงการ (ไม่ให ้ทามากไป/น ้อยไป)
ื่ สารงาน และความรับผิดชอบทีช
ั เจน
– ชว่ ยการสอ
่ ด
• ต ้องทาควบคูไ่ ปกับการกาหนดรายละเอียดโครงการ
พนักงานพีเ่ ลีย
้ ง = ผู ้บริหารโครงการ
ึ ษา พนักงานพีเ่ ลีย
• โครงการสหกิจศก
้ งจะคอยดูแล
ึ ษา โดยหน ้าทีข
กากับการทาโครงการของนักศก
่ อง
พนักงานพีเ่ ลีย
้ งจะต ้อง ...
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
ั เจน
กาหนดของเขตของโครงการให ้ชด
จัดทาเอกสารโครงการ
ึ ษา
วางแผนการทางานของนั กศก
จัดทา บริการโครงการตามตารางเวลา
ี่ งต่าง ๆ ของโครงการ
บริหารทรัพยากร และความเสย
ติดตาม และสร ้างสภาวะแวดล ้อมเพือ
่ ให ้โครงการสาเร็จ
ึ ษา
ควบคุมคุณภาพงานของนั กศก
ประสานงาน และสร ้างความร่วมมือกับผู ้เกีย
่ วข ้อง
ึ ษาในการทางาน
ให ้คาปรึกษา แนะนานั กศก
มีความรับผิดชอบ และมีความเป็ นเจ ้าของโครงการ
การบริหารโครงการ
• คือ การขับเคลือ
่ นให ้งานของโครงการเป็ นไปตามแผน
ทีก
่ าหนด
• การทีจ
่ ะทาให ้งานเป็ นไปตามแผนทีก
่ าหนดไว ้ในการ
บริหารโครงการมักจะต ้องคานึงถึงข ้อจากัด 3 ประการ
– ขอบเขตของโครงการ
– ระยะเวลาในการทางาน
– ค่าใชจ่้ ายของโครงการ
กระบวนการบริหารโครงงาน
• เขียนโครงงาน
• วัตถุประสงค์โครงงาน
ื่ ผู ้เกีย
• กาหนดชอ
่ วข ้อง
ในโครงการจากสว่ นงาน
ต่างๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง
• แตกงานทีจ
่ ะต ้องทาใน
เฟสต่างๆ และจัดทา
Grant Chart โดยระบุ
ผู ้รับผิดชอบและกาหนด
เสร็จให ้เรียบร ้อย
ขนวางแผน
ั้
ขนด
ั้ าเนินงาน
ตามโครงงาน
• กาหนดเป้าหมายในการ
ปฏิบต
ั งิ านในแต่ละขัน
้ ตอน
และทบทวนเป้ าหมายกับ
ึ ษาให ้เข ้าใจตรงกัน
นักศก
• ออกแบบการดาเนินงาน
ในแต่ละงานทีต
่ ้อง
ดาเนินการ เป็ นกระบวนการ
เป็ นขัน
้ เป็ นตอนด ้วยภาษา
ทีเ่ ข ้าใจง่าย
• เน้นการเก็บข้อมูลหรือ
การสรุปผลทีไ่ ด ้จากการ
ทางาน โดยการออก
แบบฟอร์มการเก็บข ้อมูล
หรือทาสรุปรายงานให ้ง่าย
ต่อการปฏิบต
ั ิ
•ติดตามงานโดยให ้มีการสรุปผล
การทางานแต่ละขัน
้ ตอน
ั
สปดาห์ละหนึง่ ครัง้
•ให ้คาแนะนาทันทีเมือ
่ เกิดความ
เข ้าใจคลาดเคลือ
่ นในการ
ปฏิบต
ั งิ านแต่ละขัน
้ ตอน
•ให ้คาแนะนาทันทีเมือ
่ เห็น
ึ ษาอันจะ
พฤติกรรมของนักศก
่
ึ
นามาซงความล ้มเหลวของ
โครงการ
ึ ษา
•เสนอผลงานของนักศก
ขนการติ
ั้
ดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ต ัวอย่าง : การแตกงานในแต่ละเฟส
้
โครงงาน : ขยายตลาดเพือ
่ เพิม
่ อัตราสว่ น ผู ้ใชอาหารสุ
กรสาเร็จรูป
้
จากโรงงานแทนการผสมอาหารใชเองในเขตการค
้าภาคเหนือ
ึ ษาขอบเขตของโครงการ
ศก
หาข ้อมูล พร ้อมตัง้ เป้ าหมาย
ึ ษาวิจัยเพือ
ศก
่ หาปั จจัยตัวแปร
หลักของโครงการ
ดาเนินการ (ตามปั จจัย
ตัวแปรหลักของ
โครงการ)
• กาหนดพืน
้ ทีใ่ นการสารวจข ้อมูล
เป็ นสว่ นๆในเขตภาคเหนือตาม
เขตความรับผิดชอบของ Sales
• วิเคราะห์เตามข ้อมูลเบือ
้ งต ้นถึง
คุณสมบัตข
ิ องเกษตรกรและ
ปั จจัยอืน
่ ๆทีเ่ ป็ นปั จจัยร่วมของ
้
เกษตรกรผู ้ผสมอาหารใชเอง
• ดาเนินการการเปลีย
่ น
พฤติกรรมและทัศนคติ
ของเกษตรกรผู ้ผสม
้
อาหารใชเอง
ตาม
เกษตรกรรายทีก
่ าหนด
ื่ พร ้อมสถาน
• เก็บรวบรวมรายชอ
ทีต
่ งั ้ ของเกษตรกรผู ้เลีย
้ งสุกรใน
แต่ละสว่ นทีแ
่ บ่งไว ้ จาก Sales
เจ ้าของพืน
้ ที่
้
• เก็บข ้อมูลการใชอาหารสุ
กรของ
เกษตรกร ในเขตจังหวัดที่
กาหนด ตามแบบฟอร์มที่
กาหนดให ้และให ้เดินทางไป
พร ้อมกับ Sale เจ ้าของพืน
้ ที่
• สรุปข ้อมูลทีไ่ ด ้โดยชใี้ ห ้เห็นการ
กระจายตัวของเกษตรกรทีย
่ ังใช ้
้
อาหารแบบผสมใชเองในเขตพิ
น
้
ทีต
่ า่ งๆ
• ออกแบบการเก็บข ้อมูล
ึ ษา
รายละเอียดเพิม
่ เติม เพือ
่ ศก
ข ้อมูลเชงิ ลึกของปั จจัยร่วมต่างๆ
• เก็บข ้อมูลเชงิ ลึกของเกษตรกร
รายสาคัญเพือ
่ ให ้เข ้าใจพฤติกรรม
้
การและทัศนคติตอ
่ การใชอาหาร
สาเร็จรูป
• สรุปปั จจัยและออกแบบการ
ดาเนินการเพือ
่ ให ้เปลีย
่ น
พฤติกรรมและทัศนคติของ
้
เกษตรกรผู ้ผสมอาหารใชเอง
• สารวจพฤติกรรมและ
ทัศนะคติทเี่ ปลีย
่ นไปของ
เกษตรกรแต่ละราย
พร ้อมหาข ้อจากัดเพิม
่ เติม
• สรุปผลของโครงการ
พร ้อมข ้อเสนอแนะ และ
กาหนดการควบคุมให ้
ดารงไว ้ซงึ่ การปรับปรุงที่
ทาไป
ประเมินผลสาเร็จ
ของโครงการ
พร ้อมข ้อเสนอแนะ
ในการดาเนินการ
• เสนอข ้อปรับปรุง
โครงการจาก
ข ้อจากัดต่างๆทีไ่ ด ้
พบเห็นจากเกษตรที่
ดาเนินการไปแล ้ว
• เตรียมเสนอผลงาน
และนาเสนอแผนการ
ดาเนินการในแนว
กว ้างต่อไป
การเขียนแผนภูมแ
ิ กนต์ (Gantt Chart)
• Gantt Chart เป็ นเทคนิคทีค
่ ด
ิ ขึน
้ ในปี พ.ศ. 2460 โดย
้
Henry L, Gantt เพือ
่ ใชในการวางแผนเกี
ย
่ วกับเวลา
• แผนภูมใิ นรูปของกราฟแท่งทีป
่ ระกอบด ้วย แกนหลัก
2 แกน คือ
– แกนนอน แสดงถึง
– แกนตัง้ แสดงถึง
เวลาในการทางานตลอดโครงการ
งานหรือกิจกรรมทีต
่ ้องทา
• แท่งกราฟวางตัวในแนวนอน ความยาวของแท่งกราฟ
ั สว่ นโดยตรงกับระยะเวลาในการทางาน
เป็ นสด
ต ัวอย่าง :การเขียนแผนภูมแ
ิ กนต์ (GANTT CHART)
้
โครงงาน : ขยายตลาดเพือ
่ เพิม
่ อัตราสว่ น ผู ้ใชอาหารสุ
กรสาเร็จรูป
้
จากโรงงานแทนการผสมอาหารใชเองในเขตการค
้าภาคเหนือ
ระยะเวลาทีว่ างแผน
ระยะเวลาทีป
่ ฏิบัตงิ านจริง
ประโยชน์ของการเขียนแผนภูมแ
ิ กนต์
• รู ้รายละเอียดของงานในโครงการทัง้ หมด
ั พันธ์ระหว่างงานต่าง ๆ ในโครงการ และกลุม
• รู ้ความสม
่ งานที่
เกีย
่ วข ้องกับโครงการ
• เป็ นฐานในการประมาณเวลา ค่าใชจ่้ าย และคุณภาพงาน
• เพือ
่ ชว่ ยควบคุมการทางานให ้เป็ นไปตามระยะเวลาทีก
่ าหนด
การดูแลติดตามงาน และการแก ้ไข
• พีเ่ ลีย
้ งจะต ้องเข ้าไปติดตามงาน และดูแลการทางาน
ึ ษา เพือ
ของนั กศก
่ ให ้ทราบถึงสถานภาพของการ
ดาเนินโครงงานว่า
– เป็ นไปตามแผนทีก
่ าหนดหรือไม่
– เป็ นไปตามกระบวนการหรือไม่
– ผลงานทีไ่ ด ้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีว่ างไว ้หรือไม่
• หากเกิดความผิดพลาดขึน
้ พีเ่ ลีย
้ งจะต ้องให ้ความ
ชว่ ยเหลือ หรือปรับแก ้การทาให ้งานกลับมาใน
แนวทางทีถ
่ ก
ู ต ้อง ตามแผนทีไ่ ด ้กาหนดไว ้
การสง่ มอบโครงการ
ึ ษาใน
• เมือ
่ โครงการแล ้วเสร็จ พีเ่ ลีย
้ งจะต ้องให ้คาปรึกษานักศก
ึ ษาจะต ้อง
การนาเสนอ พร ้อมทัง้ ตรวจรูปเล่มโครงการทีน
่ ักศก
สง่ มอบให ้ทางบริษัท
ึ ษา
• หัวข ้อสาหรับการนาเสนอของนักศก
–
–
–
–
–
–
หลักการและเหตุผล *
วัตถุประสงค์โครงการ *
กระบวนการทางาน *
สรุปผลทีไ่ ด ้รับจากการทาโครงการ *
ประเด็นเรียนรู ้ ข ้อเสนอแนะจากการทาโครงการ *
ึ ษาได ้รับมอบหมาย
งานประจาทีน
่ ักศก
– หัวอืน
่ ๆ ให ้พิจารณาตามความเหมาะสม
Appendix

similar documents