Sjuksköterskornas erfarenhet och uppfattning

Report
Icke farmakologiska
metoder på särskilda
boenden
Vad tycker sjuksköterskan ?
Uppfattningar och tillämpning
Ett examensarbete av Tony Gustavsson och Malin Zaar
Vilka är vi… ?
Varför IFM som examensarbete?
- Sjuksköterskestudenter på BTH i Karlskrona 2011-2014
- Skrivit C-uppsats i termin 5
- Blekinge kompetenscentrum i samverkan med BTH
- Intressant och aktuellt ämne
Hur har vi gjort ?
• Frågade sjuksköterskor på särskilda boenden i två
Blekingekommuner
• Skriftlig enkät
• Sammanställt svaren
• Använt resultatet i vårt examensarbete
Vi frågade om:
•
•
•
•
Attityd
Kunskap
Tillämpning
Utveckling
Bra eller dåligt med IFM
Känner till olika metoder
Vilka metoder, Hur ofta
Vad vill sjuksköterskan lära sig mer om
Öppen fråga där sjuksköterskan fick uttrycka sig fritt om sina tankar
för Icke Farmakologiska Metoder.
Vi frågade även om ett antal
specifika IFM metoder mot
nedstämdhet :
Akupunktur
Fysisk aktivitet
Ljusterapi
Musikterapi
Terapihund
Avslappningsövningar
Hypnos
Massage
Taktil beröring
Vad kom vi fram till ?
• Majoriteten (81 %) tillämpar IFM sällan eller någon gång i
veckan
• 43 av 44 känner till en eller flera IFM
• Fysisk aktivitet och taktil beröring är mest kända metoder
• Taktil beröring är en metod som flera sjuksköterskor vill
utveckla mer
• 84% har ingen specifik utbildning inom IFM
- men 40 av 44 angav en eller flera IFM de vill ha
kunskaper om och använda
Lite mer om vad vi fram till
• Viss åldersstruktur i tillämpningen av IFM
• Den grupp av sjuksköterskor som tillämpar IFM har 6-10
års erfarenhet
• Flera sjuksköterskor gav exempel på ytterligare
välfungerande IFM metoder
• Några angav tidsbrist för IFM, ointresse eller dålig
motivation bland vårdpersonal som problemaspekter
Våra slutsatser:
• Det finns ett stort intresse, majoriteten känner till flera
olika IFM - men använder sig inte av IFM i lika stor
utsträckning
• Få nationella studier
• Öka utbildningsinsatserna, utbildning skulle kunna leda
till en ökad kunskap och tillämpning
• Grundutbildning
• Vidareutbildning, geriatrik, distrikt
Hela arbetet finns att ta del på
http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/all/ae09fa4b15561bf5c1257c6
a004c7ed2/$file/BTH2013GustafssonT.pdf

similar documents