lære! - University College Lillebælt

Report
Lær børn at samarbejde.
En metodik for lærere og
pædagoger i indskolingen
Februar 2014
Ved pædagogisk psykolog
Lone Gregersen
Projektets problemstilling
Børns egen målsætning er:
I skolen lærer man noget og får venner!
MEN MEN MEN
Nogle børn hægtes af fra starten:
De lærer ikke noget og de får ingen venner
En dårlig start får konsekvens for hele deres
skoletid
1. Undersøgelse 04 - 06
To pæd. psykologer indhentede information gennem
klasseobservationer af børns samarbejdskompetencer i
gruppearbejde i børnehaveklasse, første og anden klasse i ialt
14 klasser.
Observationerne viste, at lærere gennemgående ikke konkret
instruerer børnene i, hvordan de skal samarbejde,
men mere er generelt retningsanvisende såsom:
• I skal samarbejde!
• I skal hjælpe hinanden!
• I skal være søde ved hinanden etc.
Resultatet af første undersøgelse viste
• at børnenes samarbejdskompetencer i
gruppearbejde var meget forskellige
• at samarbejdskompetencerne generelt ikke
var særligt udviklede
• at der sjældent blev givet konkret feedback til
børnene på processen
• at lærere og børn ikke havde et fælles
begrebsapparat til at beskrive
samarbejdsprocesserne.
Erfaring efter første undersøgelse
• Vores observationer af børnene er for
generelle
• Vores forslag til lærernes undervisning er
også for generelle og baserer sig på
forudsætninger, som lærerne ikke har.
Erfaringer fra andres forskning
(Evidens – hvad virker)
•
•
•
•
Alle har noget at vinde ved samarbejde
Samarbejde skal struktureres for at virke
Samarbejde kræver tydelig instruktion”
Lavtpræsterende børn lærer ”mest”
(Sammenlignende undersøgelser)
2. Projektperiode
På den baggrund organiseredes 2.
projektperiode, hvor børn i børnehaveklasserne på 6 skoler blev videofilmet over
et år. (2007)
Resultat 55 videofilm, som blev analyseret.
Projektets formål
Projektet havde to overordnede formål
(som i praksis er tæt forbundne i det læringsrum,
som ”læreren” etablerer i klassen gennem
sine undervisningsplaner og sin didaktik):
• at skaffe sig større indsigt i børns
samarbejdskompetencer i 0.te klasse.
• at give læreren metoder og redskaber til at strukturere
et læringsrum for børnene.
Hvem var vi i projektet?
Projektet var baseret i UCC – University College
Capital
•
•
•
•
Mig som projektleder samt 2 kolleger fra UCC
6 frivillige pædagogikstuderende fra KU
6 frivillige skoler/børnehaveklasseledere
1 filmmand (Kom til senere efter bevilling fra
Egmont Fonden)
Vores obs. metode
Udgangspunk: Vi må se hvad der sker!
Observationerne må fastholdes
Observationerne må beskrives i operationelle
begreber
Observationerne må analyseres efter de
samme begreber
Samarbejde med studerende og lærere om
video-observationer – om hvad vi ser.
Først: Læringsrum
Et centralt begreb for forståelsen.
Læringsrummet er såvel et fysisk som psykisk
rum
I denne ramme indtænkes såvel strukturer
( dvs. organisation og processer)
som aktører (dvs. børn og lærer)
i et gensidigt afhængighedsforhold.
Hvad så vi i klasserne?
• At børnene er MEGET afhængige af det
læringsrum, læreren organiserer.
• At hvis læreren ikke er præcis i sine krav og i
sin instruktion, bruger børnene egne og mere
primitive løsningsmetoder.
• At opgaven hurtigt bliver for kompliceret og
det skaber opgiven/ aggression.
Centrale begreber
• Hvordan definerer I læring?
• Hvordan definerer I struktureret?
• Hvordan definerer I samarbejde?
Projektets definition af nøglebegreber
• Læring
Læring er den proces, som fører til tilegnelse af nye såvel faglige som
sociale kvalifikationer og færdigheder
• Struktureret
Planlagt og organiseret i relation til de faglige og sociale mål.
• Samarbejde
En gruppes fælles anstrengelse for at løse et problem eller en opgave eller at arbejde sammen mod et fælles mål.
Det gøres ved fælles handling og i enighed om målet.
Hvad skal der til for at få børn til at
samarbejde?
• Drøft med makkeren.
• Giv forslag til holdet.
Projektets overvejelser
• Læring af basale sociale færdigheder…
• Færdigheder må opbygges mere systematisk
og over tid…
• Forudsætningen er et trygt læringsmiljø med
inddragelse af ZNU…
Social kompetence.
Definition
• Viden om – og kendskab til sociale situationer
(eks. en samtale)
• Sociale færdigheder (kan læres)
• Situationsfornemmelse (hvornår de skal bruges
(læres og øves)
Metoden LISS opstår:
Læring i struktureret samarbejde
Samarbejde indledes med en erfaren
børnehaveklasseleder:
Lærke, Hvidovre Skole.
Fælles planlægning efter nogle enkle
principper.
Optagelse af praksis gennem et skoleår.
Eksempler på grundlæggende
kommunikationsfærdigheder
På video-filmen vises nogle grundlæggende
øvelser (der bliver til færdigheder) i
• Lytning
• Hukommelse
• Kommunikation
• Samarbejde
Filmklip om Basal kommunikation
Drøft i makkerpar
Del med holdet
Hvad overraskede jer?
Har I erfaring med tilsvarende opgaver?
Har I gode forslag af tilsvarende art?
Opsamling om instruktion
• Instruktionen skal være kort og konkret
• Brug flere modaliteter:
– Fortæl
– Fortæl og tegn
– Fortæl og demonstrer
Husk at mens du fortæller OG demonstrerer
opbygger du samtidig et fælles læringssprog om
læring mellem dig og børnene…
Grundlæggende sociale færdigheder
sættes i spil af læreren
Det betyder at læreren i sin instruktion
konkretiserer
• hvordan man kan tale til hinanden
• hvordan man kan hjælpe hinanden
• hvordan man kan træffe en beslutning
• hvordan man kan løse et problem
• hvordan man kan udføre selvkontrol.
Video: Gruppearbejde:
Et fælles arbejde – et totem (ansigt)
• Forløbet planlægges i detaljer – giv let opgave.
• Materialer ligger parat…
• Klar instruktion om
– Hvad de skal lave
– Hvad de skal lære.
Filmklip om team-dannelse
Drøft i makkerpar
Del med holdet
Hvad overraskede jer?
Har I erfaring med tilsvarende opgaver?
Har I gode forslag af tilsvarende art?
Opsamling om Hjerne og læring
• Fortæl hvad de skal gøre/ lære!
(Undgå fejl. Undgå konflikter)
• Gør det / Afprøv det!
(Giv børnene ro til at arbejde)
• Tal om, hvad de HAR lavet!
(Giv dem sprog for læringen)
Model for planlægning
Sociale læringsmål Aktivitet
(indhold +
struktur)
der kan
opfylde
Faglige læringsmål begge mål
Evaluering og
Feed-back
Evaluering og
Feed-back
Første fase:
Klar instruktion
• Læreren tegner og fortæller i et konkret sprog.
(Visualisering er godt).
• Læreren demonstrerer selv med elev
eller lader nogle børn være modeller.
• Læreren sikrer sig gennem parafrasering at
børnene har forstået instruktionen.
• Læreren tager et sidste tjek på forståelsen.
(Gennem instruktion får børnene et fælles sprog)
Anden Fase:
Børnenes aktive og fælles
bearbejdning
• Børnene skal have forstået instruktionen
• Børnene skal have de nødvendige
kommunikationsfærdigheder og praktiske
færdigheder for at løse opgaven
• Læreren observerer børnenes funktion og
noterer sig udviklingsmuligheder
Tredje fase:
Opsamling og evaluering
• I evalueringen sætter læreren igen sprog på
processen – men denne gang på et konkret
gennemlevet forløb. Læreren eksemplificerer
med eksempler.
• Gennemgangen (sprogliggørelsen)
understøtter hukommelsen
• Understregning af brugbarhed (Hvad har vi lært?
Hvor, hvornår og hvordan kan det anvendes?)
Metodens principper
Læringsteorien scaffolding / stilladsering:
• Gå fra det enkle til det mere komplicerede
• Byg kompetencerne trinvist op
• Læg en ”sikker” plan for arbejdet, baseret på
tidligere observationer
• Søg at undgå konflikter gennem klarhed og
enkelhed (eks: ”enighed”)
1. Fase
1. Fase
2. Fase
Lærer
tegner
instruerer
demonstrerer
Børnene
Kikkelytter.
Spørger
ind
Lærer
Lærer
Lærer
obs.
observerer obs.
børnene børnene
børnene
Børnene Børnene
fortæller arbejder
makker
hvad de
skal lave
2. Fase
3. Fase
Lærer
evaluerer
proces
og
produkt
Børnene Børnene
evaluerer kikkeproces og lytter.
produkt
Spørger
ind
Vigtige spørgsmål at stille sig selv
hvis uv ikke fungerer
• Er børnene uv. parate? (mætte, vågne,…)
(banalt, men altså… Hjernens forudsætninger for læring)
• Ligger opgaven på rette niveau?
(Skal jeg hjælpe for meget? Muligheder for differentieret tilgang?)
• Har børnene de nødvendige færdigheder?
(Hvis ikke, undervis dem i de relevante færdigheder)
Gruppens sammensætning:
Forslag fra Cooperative learning
Velfungerende
Gnm.fungerende
Gnm. fungerende
Svagt fungerende
Makker: altid skuldermakker
KTI i indskoling
Tilrettelæggelse over et skoleår
Egmontfonden
Bevilling til
• Undersøgelse af foreliggende
forskning/litteratur
• Udarbejdelse af film
Uden fondens midler kunne vi ikke have
gennemført ovennævnte forhold.
Spørgsmål/ kommentarer?
Hvad vil du tage med dig?
Lone Gregersen: Lær børn at samarbejde –
0. og 1. klasse.
Akademisk Forlag 2012

similar documents