nyheder i udbudsretten sep 2012

Report
Nyheder i udbudsretten
med hovedvægten på
sager om byggerier
H.P. Rosenmeier
Indledning

I det følgende omtales en række nyere afgørelser. De nævnes i
prioriteret rækkefølge, sådan at de afgørelser, der nævnes til sidst, kan
lades uomtalt, hvis jeg kommer i tidnød undervejs på grund af
spørgsmål eller debat.

Da dette arrangement er et fælles arrangement med Selskabet for
Byggeret, har jeg valgt navnlig at omtale nogle afgørelser vedrørende
udbud inden for bygge- og anlægsområdet.
EU-domstolens dom af 15.
marts 2012

Sag C-574/10, Kommissionen mod Tyskland: En tysk kommune
besluttede at renovere en bygning. Af budgetmæssige grunde var
arbejdet opdelt i etaper for hvert år, og kommunen indgik i hvert af 5 på
hinanden følgende år aftaler med det samme arkitektfirma om, at
arkitektfirmaet skulle stå for den etape, der skulle udføres i det
pågældende år.

Kommissionen gjorde gældende, at kommunens aftaler med
arkitektfirmaet skulle ses som én samlet aftale, og at de derfor skulle
have været udbudt i EU-udbud, fordi deres værdi tilsammen oversteg
udbudsdirektivets tærskelværdi for tjenesteydelser (nu knap 1,5 mio.
kr. for kommunale anskaffelser af tjenesteydelser).

Tyskland gjorde gældende, at værdien af aftalerne ikke skulle
sammenlægges. I sidste øjeblik gjorde Tyskland også gældende, at
aftalerne med arkitektfirmaet ikke kunne udskilles fra selve
renoveringen, hvis værdi ikke nåede op på tærskelværdien for byggeog anlægsarbejder (nu ca. 38 mio. kr.)
EU-domstolens dom af 15.
marts 2012

EU-domstolen gav Kommissionen medhold.

Sagen viser:

1) Værdien af forskellige anskaffelser skal lægges sammen ved
beregningen af forholdet til tærskelværdien, hvis anskaffelserne reelt er
én samlet anskaffelse. Et andet eksempel er fagentrepriser ved et
byggeri.

2) Anskaffelse af byggetekniske ydelser skal udbydes særskilt efter
reglerne om udbud af tjenesteydelser.

Byggetekniske ydelser kan kun anses for en del af det byggeri, der er
tale om, hvis de ikke kan udskilles fra byggeriet. Det er der vel kun tale
om ved totalentreprise.
Klagenævnets kendelse af 27.
juni 2012

Brd. Petersen mod Guldborgsund Kommune.

Licitation efter tilbudslovens afsnit I vedrørende et til- og
ombygningsarbejde i totalentreprise. Udbyderen overtrådte
principperne om ligebehandling og gennemsigtighed ved at beslutte at
indgå kontrakt med en tilbudsgiver, selvom tilbuddet ikke opfyldte et
mindstekrav om placering af tilbygningen inden for et bestemt
byggefelt.

Udbyderen anså tilsyneladende den valgte tilbudsgivers projekt for
langt det bedste.

Det, som udbyderen kan gøre i en sådan situation, er at annullere
udbuddet og iværksætte et nyt udbud med ændrede mindstekrav.

Hvad gælder i en sådan situation ved en licitation fra en privat
bygherre?
Klagenævnets kendelse af 8.
juni 2012

Marius Pedersen mod Aalborg Kommune.

EU-udbud vedrørende renovation med tildelingskriterium det
økonomisk mest fordelagtige tilbud. Klagenævnet tilsidesatte et
underkriterium »Tilbudt organisation« med henvisning til, at
underkriteriet efter sin karakter og det i øvrigt foreliggende om den
udbudte opgave ikke var egnet til at identificere det økonomisk mest
fordelagtige tilbud.

Det ligger fast, at forhold, der angår tilbudsgivernes generelle
egnethed, ikke må indgå i tilbudsvurderingen. Klagenævnet har
derimod i nogle afgørelse accepteret, at egnethedsspørgsmål, der har
relation til udførelsen af den udbudte opgave, kan indgå i
tilbudsvurderingen. Denne afgørelse viser imidlertid, at dette ikke er et
generelt princip.

Det må nok tilrådes, at man så vidt muligt holder enhver form for
egnethedsspørgsmål uden for tilbudsvurderingen.
Klagenævnets kendelse af 29.
august 2012

HP-Byg mod et Boligselskabet af 1964

1) Accepteret en bemærkning i et tilbud, der tilsyneladende både kunne
forstås som et forbehold og ikke som et forbehold.

Normalt bør denne type bemærkninger imidlertid forstås som
forbehold. Således kendelser af 25. maj 2011, Kjæhr og Trillingsgaard
mod Kerteminde Forsyning og 25. juni 2012, FOF/HOF mod
Københavns Kommune.

2) Viser følgende: Når et tilbudsforbehold er prissat, skal tilbuddet i
relation til den kvalitative tilbudsvurdering betragtes, som om
forbeholdet ikke var taget.
Klagenævnets kendelse af 17.
april 2012

Sag PH-Byg Faaborg A/S mod Faaborg Menighedsråd

Angik en licitation efter tilbudslovens afsnit I vedrørende et
byggearbejde med tildelingskriterium det økonomisk mest fordelagtige
tilbud. Klagen var indgivet af en tilbudsgiver, der ikke havde fået
kontrakten. Klagen gik bl.a. ud på, at klagerens tilbud skulle have
været anset som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Klageren fik
ikke medhold.

Det var imidlertid tydeligt, at udbyderen havde begået en længere
række overtrædelser af udbudsreglerne. Klagenævnet påpegede nogle
af dem i kendelsen, men tog ikke egentlig stilling til dem, fordi de ikke
var omfattet af klagen.

Sagen nævnes, fordi den viser vigtigheden af følgende: Hvis man som
byggeteknisk rådgiver ikke er fortrolig med udbudsreglerne, er man
nødt til at rådføre sig med en udbudsretssagkyndig, hvis man skal
gennemføre en licitation for en offentlig kunde.
Klagenævnets kendelse af 17.
april 2012

De overtrædelser, der var tale om, var tilsyneladende følgende:

1. To af de fire underkriterier til tildelingskriteriet var
udvælgelseskriterier. 2. Der var ikke foretaget en egentlig
tilbudsvurdering på grundlag af underkriterierne og deres vægtning. 3.
Udbyderen lagde vægt på et forhold vedrørende klageren, der ikke
måtte lægges vægt på. 4. Udbyderen lagde under nogle forhandlinger
vægt på, at den valgte tilbudsgiver frafaldt betaling for en ydelse, der
ikke var omfattet af licitationen. 5. Udbyderen udvalgte tilbudsgiverne
med de laveste tilbudspriser til forhandling. 6. Udbyderen angav ikke
en procedure med forhandlingerne med tilbudsgiverne. 7. Under
forhandlingerne spillede udbyderen tilbudsgiverne ud mod hinanden.

Altså: En licitation, der er omfattet af udbudsreglerne, er noget helt
andet end en licitation for en privat kunde.
Klagenævnets kendelse af 11.
juni 2012

Gentofte Murer- og tømrerforretning mod en privat ejerforening.

Sagen er uden generel interesse i sig selv, men nævnes af følgende
grund:

Der var tale om en licitation vedrørende et byggearbejde iværksat af i
1911 af en privat bygherre med angivelse af, at licitationen var omfattet
af »lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, lov nr.
450 af 7. juni 2001«. Klagenævnet fandt, at dette måtte forstås som en
henvisning til den gældende tilbudslov af 2005.

Henvisningen illustrerer, at udbudsretlige henvisninger i paradigmaer
bør holdes opdateret. Her gjorde den manglende opdatering ikke så
meget, men en manglende opdatering kan have reelle konsekvenser
på andre områder.
Tak for
opmærksomheden

similar documents