Document

Report
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КОСТЯНТИНІВКИ
КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
НАУКОВО-ПРЕДМЕТНА КОМІСІЯ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
Особливості організації
навчально-виховного
процесу з інформатики в
2014-2015 навчальному році
Севастьянов Дмитро Юрійович,
керівник НПК вчителів інформатики,
вчитель інформатики
ЗШ І-ІІІ ступенів №5, 0500574363,
0983007297, [email protected],
[email protected], [email protected]
Informatik.org.ua
Слайд 2
Вступ
За сучасних умов розвитку освіти України великого
значення набуває система методичної роботи в місті,
головною метою якої є не лише надання допомоги
вчителям у розвитку та підвищенні професійної
майстерності, але й активізація творчого потенціалу
кожного вчителя методичного об'єднання. Для школи
потрібні висококваліфіковані вчителі, які постійно
шукають і знаходять найбільш ефективні шляхи й
засоби вирішення завдань навчання, виховання,
розвитку учнів, підготовки їх до життя.
2
Слайд 3
Вирішення цих завдань потребує пошуків творчих шляхів
удосконалення всіх ділянок методичної роботи,
систематичного озброєння вчителів міцними й глибокими
знаннями, підвищення ефективності їхньої праці.
Інформатика – один з улюблених інноваційних предметів
шкільної підготовки. Він робить школу сучасною та
наближає її до життя, вимог суспільства.
3
Слайд 4
У 2014-2015 навчальному році члени НПК вчителів
інформатики ставлять за мету розв’язання
першочергових завдань навчання та виховання
учнів за сучасних умов. З урахуванням рівня
організації навчально-виховного процесу,
особливостей учнів, учителів члени НПК вчителів
інформатики працюють над вирішенням
методичної та виховної проблем.
4
Слайд 5
Міська наукова-предметна комісія вчителів
інформатики працює керуючись Законами України
«Про освіту», «Про загальну середню освіту»;
Концепцією загальної середньої освіти,
Національною доктриною розвитку освіти,
Державною національною програмою «Освіта
України ХХІ ст», директивними та інструктивними
документами Міністерства освіти та науки України,
управління освіти та науки ОДА, обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти.
Слайд 6
Методична тема над якою працюють вчителі
інформатики міста: "розвиток професійної
компетентності вчителів в умовах оновлення змісту
викладання інформатики в сучасній школі". У 20142015 навчальному році в навчальних закладах
продовжується впровадження нових Державних
стандартів початкової, базової та повної загальної
середньої освіти та нових навчальних програм з
інформатики.
Слайд 7
Мета. «Безперервне вдосконалення рівня
педагогічної майстерності вчителів, їх ерудиції і
компетентності в галузі ІТ-технологій і
освіти».
Задачі методичного
- Вивчення нормативної та методичної документації з питань
самоосвіти
- Вивчення передового педагогічного досвіду
- Експериментальна робота з предмету
- Організація відкритих уроків з певної теми з самоаналізом
- Розглядання питань позакласної роботи з предмету
(факультативні та пропедевтичні курси)
- Розробка системи проміжного та тематичного оцінювання
- Ознайомлення з методичними розробками різних авторів, аналіз
методів викладання предмета
- Привести кабінети у відповідність до Положення про кабінет
інформатики та ІКТ
- Організація та проведення предметних тижнів, організація та
проведення І та ІІ етапів предметних олімпіад, конкурсів
Робота над науково-методичними проблемами вимагає
всебічної обізнаності вчителів із питань науки та
педагогічної практики. З цією метою
використовується інформаційна база міського
методичного кабінету, проводяться оперативнометодичні наради, консультації, семінари, вебінари,
майстер-класи.
Роботу НПК у 2014-2015 н.р. організовано наступним
чином: з чотирьох засідань на рік два - теоретичні,
два - проводяться у формі практичних західів на базі
шкіл, додатково за потребою педагогів можуть
проводитися тренінги з вдосконалення ІКТкомпетентності. У роботі НПК поєднуються
колективні, індивідуальні форми роботи,
застосовуються нетрадиційні методи їх проведення,
зорієнтовані на особистість кожного вчителя, на
зростання його педагогічної майстерності й
задоволення запитів учителів-практиків.
Протягом 2013-2014 н.р. вчителі розглядали
наступні питання:
- Особливості викладання інформатики за новими
держстандартами
- Реалізація профільності старшої школи шляхом
викладання курсів за вибором
- Практичні аспекти викладання «Сходинок до
інформатики» у початковій школі, створенно фільм о
впроваджені курсу
- Робота над методичним супроводом викладання
інформатики в 5 класі
- Використання мультимедійних засобів навчання
- Використання хмарних технологій у діяльності вчителя
Розвиток комп'ютерних технологій, особливо Інтернеттехнологій, дає потужний імпульс розвитку всього
людства. Усвідомлюючи цей факт, необхідно
прагнути активно використовувати нові технічні
досягнення в навчальних цілях. Інтернет є сполучною
ланкою між учасниками освітнього процесу всередині
навчального закладу і зовнішніми особами та
організаціями, такими як батьки, інші школи,
управління освітою, методичні центри, наукові
організації і т. п., а також власні ресурси Інтернету.
Інформаційна група
1. Сиренко О.Д., вчитель інформатики ЗШ І-ІІІ
ступенів №2
2. Зарубайко І.А., вчитель інформатики ЗШ І-ІІІ
ступенів №9
3. Гинько Л.І., вчитель інформатики
Костянтинівського ліцею
4. Пархоменко Т.Ю., вчитель інформатики
інтернату №1
Адаптація і впровадження on-line освітніх
середовищ у профільне навчання
1.Свешніков В.Б., вчитель інформатики ЗШ І-ІІІ
ступенів №6
2. Астахов О.М., вчитель інформатики ЗШ І-ІІІ
ступенів №15
3. Смирнов В.В., вчитель інформатики ЗШ І-ІІІ
ступенів №3
4. Жадан О.І., вчитель інформатики
Костянтинівського ліцею
Нові стандарти. Нова школа
1. Вороненко С.Г., вчитель інформатики ЗШ І-ІІІ
ступенів №4
2. Трискиба О.Д., вчитель інформатики ЗШ І-ІІІ
ступенів №16
3. Загребельний С.Л., вчитель інформатики УВК
4. Тутник Л.О., вчитель інформатики ЗШ І-ІІІ
ступенів №1
І засідання (серпень)
Тема. Особливості організації навчально-виховного процесу з
інформатики в 2014-2015 навчальному році.
1. Аналіз роботи науково-предметної комісії вчителів інформатики за
2013–2014 н.р.(Мережко Л.В., методист ММК)
2. Методичні рекомендації щодо викладання предмета в 2014-2015 н.р.
(Севастьянов Д.Ю., керівник НПК, ЗШ №5)
3. Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики в 3-му та в 6му класах. (Севастьянов Д.Ю., керівник НПК)
4. Уточнене планування роботи НПК вчителів інформатики на 20142015 н.р. (Севастьянов Д.Ю., керівник НПК, ЗШ №5)
5. Огляд новинок наукової та методичної літератури.
ІІ засідання (жовтень)
Тема. Створення ситуації успіху на уроках інформатики.
1. Підготовка до проведення ІІ туру олімпіад з інформатики та
інформаційних технологій.
2. Розбір олімпіадних завдань міського етапу з інформатики та ІТ
3. Про проведення Міжнародного конкурсу з інформатики та
комп’ютерної грамотності «Бобер».
4. Ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у
навчальному процесі для формування в учнів навичок 21 століття.
5. Переваги та можливості дистанційного навчання інформатики.
ІІІ засідання (січень)
Тема. Реалізація конкурентоспроможної особистості через
систему позакласної роботи з інформатики
1. Аналіз участі учнів міста у конкурсі “Бобер - 2014”.
2. Підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з
інформатики, І етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науководослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук.
3. Обмін досвідом щодо проведення позакласних заходів з
інформатики.
4. Практичні аспекти викладання інформатики у 4 та в 7 класах.
5. Творчий портрет вчителів, що атестуються «Ярмарок ідей».
ІV засідання (березень)
Тема. Навчальні проекти на уроках інформатики.
1. Підсумки роботи НПК вчителів інформатики в поточному
навчальному році.
2. Відкритий захід з інформатики.
3. Питання, проблеми, обмін досвідом.
4. Анкетування вчителів інформатики з метою виявлення труднощів у
роботі.
Методичні рекомендації щодо
викладання предмета в 2014-2015 н.р.
У 2014/2015 навчальному році в навчальних закладах
продовжується впровадження нових Державних стандартів
початкової, базової та повної загальної середньої освіти та нових
навчальних програм з усіх базових дисциплін, а також з
інформатики.
Предмет «Інформатика» у 2014/2015 навчальному році,
відповідно до вимог Державних стандартів початкової, базової та
повної загальної середньої освіти, входить в інваріантну частину
навчальних планів у 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 класів. У 3 та 6 класах
вивчення інформатики відбувається вперше за новою
програмою.
20
Початкова школа
Звертаємо увагу! У 2014/2015 навчальному році змінена назва предмета «Сходинки до
інформатики» на «Інформатика» згідно з наказом МОН України № 460 від 16.04.2014 р. «Про
внесення зміни у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 572 від
10.06.2011 р».
Для вивчення предмета «Інформатика» в 1-3 класах 2014/2015 навчального року за новим
Державним стандартом початкової освіти надано перелік чинних програм:
Для інваріантної складової – «Програма «Сходинки до інформатики для 2-4 класів
загальноосвітніх навчальних закладів» (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України від 12.09.2011 № 1050, надрукована в навчально-методичному журналі
«Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», № 4-5, 2011 р. та на сайті
відділу інформаційних технологій (http://vit-ippo.at.ua/).
Для варіативної складової:
Програма «Інформаційна культура» 1-2 клас (автори: Пушкарьова Т.О., Саражинська Н.А.,
Гущина Н.І.) (рекомендована для навчальних закладів, які працюють за проектами «1 учень –
1 комп’ютер» та «Росток»).
Програма «Прикладна інформатика. 1-4 класи» (автори: Л. Журавльова, Т. Проценко)
(рекомендована для позакласної роботи, 2 години на тиждень, надруковано у збірнику «Програми
курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Базового навчального плану».
Книга 3 / Упор.: Г.Ф. Древаль, Л.Ф. Щербакова, А.В. Лотоцька. - Тернопіль: Мадрівець, 2012. –
200 c.).
21
Основна та старша школа
У 2014/2015 навчальному році 5-6 класи будуть працювати за Типовими навчальними
планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом
МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом
МОН України від 29.05.2014 № 664.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1392 від 23.11.2011 «Про
затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» у
2014/2015 навчальному році учні 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів
продовжать вивчення інформатики за програмою «Інформатика. Навчальна програма
для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори Жалдак М.І.,
Морзе Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я., Шакотько В.В.) із
розрахунку 1 година на тиждень, яка розрахована на варіант, якщо діти раніше не
вивчали інформатику.
Під час вивчення курсу обов’язковим є проведення десяти практичних робіт.
Практичні роботи, вказані в програмі, є обов’язковими для оцінювання всіма
учнями класу. Учитель може самостійно визначати форму проведення цих робіт
(лабораторні роботи, практикуми, навчальні проекти, колективна робота в Інтернеті
тощо). Зміст таких завдань треба добирати так, щоб тривалість їх виконання за
комп’ютером не перевищувала 20 хвилин (ДСанПіН 5.5.6.009-98).
22

similar documents