Langevåg Idrettsbygg

Report
23.11.2010
Presentasjon
Oppvekst og kultur
•Georg Lønning Daglig leiar
•Jan Lodden Styreleiar Langevåg Bygdatun
•Elin Tryti Styreleiar Langevåg Idrettsbygg
Langevåg Bygdatun
• Intensjonene var et bygg for
bygdefolket
• Stod ferdig i 2005
•Finansiert i hovedsak med
aksjer av bygdefolket, og lokalt
næringsliv
•Tilskudd i fra Bømlo kommune
på 8 mill som er ca 10% av
investeringskost
Hva betyr Bygdatunet for Langevåg:
•Et samlingspunkt
•Et sted å være for ungdommen
•Økt aktivitet i bygda
•Økt variasjon i aktiviteter
•Flere muligheter når det gjelder
arrangementer
Hva består Bygdatunet av :
•Idrettshall
•Treningsrom
•Kultursal
•Ungdomsklubb
•Skytebane
•Kafé
•Butikk
•Bank
•Legesenter
•Tannlege
•Fysioterapeut
•Kontorer
•Kino
Hvordan er Bygdatunet organisert:
Bygdatunet er delt i Langevåg Idrettsbygg AS og Langevåg Bygdatun AS , butikken
er seksjonert ut som egen del
Langevåg Idrettsbygg AS
• Idrettshall med 2 sett
garderober
•Skytebane med elektroniske
skiver
•Buldrerom
•Ungdomslokaler
•Samt del av fellesarealer
Langevåg Bygdatun AS
•Kontorer utleid til Eidesvik AS & Eidesvik Invest
•Legesenter
•Fysioterapeut
•Tannlegekontor
•Kafé
•Kultursal
•Bank
Langevåg Bygdatun AS
• Antall ansatte 15 ( hel & deltid)
• Driftsresultat per 30.09.10 : 339.478
• Renteutgifter per 30.09.10 : 275.986
• Resultat per 30.09.10
: 63.492
• Bank innskudd
: 515.172
• Langsiktig gjeld
: 8.293.947
( hvorav 3.467.782 er Langevåg
Idrettsbygg sin del av gjeld)
• Kortsiktig gjeld
: 1.233.429
Langevåg Idrettsbygg
•Langevåg idrettsbygg er et selvstendig ikke
kommersielt selskap
•Selskapet eies i hovedsak av lag og
organisasjoner
•Alle lokalene som Idrettsbygg disponerer er
berettiget tippemidler
•I Idrettsbygg er det lagt ned betydelige
mengder dugnad både under byggefasen og
nå i driftsfasen.
Langevåg Idrettsbygg – Økonomi
Finansiering:
Tippemidler, aksjer eigd av lag og
organisasjoner, tilskudd og lån
Drifts inntekter
•Leieinntekter fra skole og idrettslag
•Leieinntekter ved arrangement
Status
•2009 underskudd på 476000,•Hovedårsak til underskudd er
finanskostnader pga lån som
forskutterer tippemidler
Langevåg Idrettsbygg – Økonomi
Inge Ansatte
•Driftsresultat per 30.09.10 : - 22.063
• Renteutgifter per 30.09.10 : 99.061
• Resultat per 30.09.10
: -121.124
• Bank innskudd
: 162.274
• Langsiktig gjeld
: 3.467.782
( hvorav 1.460.000 er utestående
tippemidler)
• Kortsiktig gjeld
: 571.236
Langevåg Idrettsbygg – Økonomi
Tippemidler :
- Søknadene på tippemidler aktive i fra 2002.
- Har mottatt 7 millioner kroner over 3 år.
- Pr i dag 3 søknader fra 2002 som fortsatt er aktive.
skytebane 700000,sosialrom 400000,buldrerom 360000,Tippemidlene har helt fra starten av vært finansiert
med lån, noe som har påført selskapet betydelige
finanskostnader
Langevåg Idrettsbygg – Økonomi
Tippemidler forts :
Kriterier :
*Holde fast på prioritering:
Langevåg Idrettsbygg er det anlegget som har
stått lengst på lista men allikevel ikke fått
utbetalt alle midler
*Ferdige anlegg skal prioriteres:
Langevåg Idrettsbygg er det anlegget som pr i
dag har stått ferdig lengst men allikevel ikke
fått utbetalt alle midler
*Anlegg som fremmer bredde i aktivitetstilbudet
skal prioriteres
Buldrerom, sosialrom og skytebane styrker
bredden i anlegget
Langevåg Idrettsbygg
Tippemidler :
- Søknadene på tippemidler aktive i fra 2002.
- Har mottatt 7 millioner kroner over 3 år.
- Pr i dag 3 søknader fra 2002 som fortsatt er aktive.
skytebane 700000,sosialrom 400000,buldrerom 360000,Tippemidlene har helt fra starten av vært finansiert
med lån, noe som har påført selskapet betydelige
finanskostnader
Langevåg Idrettsbygg –
Driftstilskudd
•Tildelt tippemidler i 2006 og 2007 på til
sammen 2.650.000,- i juli/august
•Forsinket utbetaling av tippemidler i 2006
og 2007
•Ikke utbetalt fra kommunen før i slutten av
november samme år•Påførte Langevåg Idrettsbygg ekstra
renteutgifter på vel 85.000,•Selv om vi fikk 8 mill i i tilskudd i ”si tid” og
kommunen betaler årlig leie for idrettshall
og ungdomsklubb, betyr ikke dette at
kommunen har rett å påføre Idrettsbygg
ekstrakostnader i forbindelser med sen
utbetaling av tippemidler?
Langevåg Bygdatun AS
Forskjellsbehandling ?:
•Bremnes Il får gratis trening i hall for barn under 12 År
•Bømlo IL og Rubb IL får Ikke.
•Skal det ikkje være like vilkår for alle Idrettslaga
i kommunen?
Langevåg Bygdatun AS og
Langevåg Idrettsbygg AS
Oppsummering :
•Et flott bygg som skaper aktivitet og trivsel
•Idrettsbygg har økonomiske utfordringer
•Tippemidler: her må Idrettsbygg prioriteres!
•Utgifter påført idrettsbygg av Bømlo Kommune må
kompenseres for.
•Like vilkår for alle idrettslag i kommunen når det gjelder
trening i hall for de under 12 år
Langevåg Bygdatun AS
Langevåg Idrettsbygg AS
Takk for oss!
Elin Tryti
Jan Lodden
Georg lønning

similar documents