Svoemmeaender Hornslet 5032KB Nov 06 2014 08:18:12 AM

Report
Svømmeænder
Svømmeænder kan kendes på den
tykke bagtå, som har en smal hudlap.
Kønnene er i yngledragten meget
forskellige. – undtagen gravanden.
Yngledragten bæres fra om efteråret
til midsommeren.
I sommerdragten ligner andrikken
meget hunnen.
En svømmeand letter lodret fra
vandoverfladen.
Gråand - han
Kendetegn:
Gråand har blåt vingespejl – i flugt ses
hvidt bånd på begge sider af spejlet.
Han: grønt hoved med hvid halsring.
Hun: varm brun isprængt mørke,
aflange pletter.
Forveksling:
Kun gråand hun i sommerdragt kan
forveksles med andre arter af Svømmeænder. Spidsand og knarand hunnerne
er dem der ligner mest, idet størrelsen er
næsten identisk. Knaranden hun har
hvidt
vingespejl, spidsand hun har brunligt
vingespejl, lang hals og virker spinklere.
Gråand/spidsand forveksles primært på
enge i tilknytning til fiskeriterritoriet.
Gråand
Fakta om gråand
Orden:
Vægt:
Levevis:
Yngleforhold:
Kuldstørrelse:
Fødegrundlag:
Vildtudbytte:
Andefugle, svømmeænder.
1300 – 1500 g, udsatte ænder ofte væsentlige tungere.
Mest almindelig and, stamfar til vores tamænder. Eneste andefugl
som må udsættes i begrænset omfang, hvorfor der især sidst på
sæsonen i forbindelse med islæg kan være mange gråænder, der er
søgt ud på fiskeriterritoriet. Træffes i alle søer og moser samt på
fiskeriterritoriet. Yngler også på alle lokaliteter. Er nem at få til at
yngle selv i meget små vådområder ved udsætning af redekasser
eller skjul langs bredder mv. Gråanden er en af de for jagten vigtigste
arter, idet der er stor omsætning i bestanden og denne suppleres ved
udsætning med jagt for øje. Der er regler for max. Antal udsatte
ællinger og/eller voksne ænder pr. m2 åben vandflade.
Dansk ynglefugl. Gråanden er monogam.
Gennemsnitlig 9 æg med en rugetid på 27-28 dage.
Voksne fugle lever af et bredt sortiment af fødeemner, men vil meget
gerne have korn, især byg. Ellers består føden af frø og plantedele
fra forskellige vandplanter.
Der nedlægges ca. 500.000 årligt.
Vinger fra gråænder
Vinge gråand - han
Vinge gråand - hun
Forslag til spørgsmål i vildtbiologi:
Yngler gråanden i Danmark?
Er gråanden polygam?
Er gråanden en svømmeand?
Må jægere udsætte gråænder i Danmark?
Knarand
Kendetegn:
Knaranden har hvidt vingespejl – (begge
køn).
Han: Sort undergump og grå krop, sort næb.
Hun: Varm brun, isprængt mørke aflange
pletter (minder meget om en gråand hun).
Hun: Gult næb.
Forveksling:
Knarand hun minder meget om gråand Hun.
Vingespejlet er her et vigtigt kendetegn (blå
hos gråand, hvid hos knarand
Knarænder
Atlingand
Kendetegn:
Atlinganden har et matgrønt vingespejl
omkranset af hvide felter.
Han: Hvidt bånd begyndende foran øjnene
strækkende bagud ned på nakken. Brunvateret bryst, lysgrå-vateret bug, gråblå
forvinge.
Hun: Varm brun isprængt mørke aflange
pletter.
Forveksling:
Atlingand hun minder meget om krikand hun.
Atlingænder
Krikand
Kendetegn:
Krikand har grønt vingespejl.
Han: Tydeligt, bredt, grønt bånd –
begyndende foran øjet – strækkende bagud
ned på nakken.
Han: Grå-vateret krop, gullig undergump.
Hun: Varm brun isprængt mørke aflange
pletter. (virker mere buttet end andre hun
svømmeænder).
Forveksling:
Krikand hun minder meget om atlingand hun.
Krikand
Fakta om krikand
Orden:
Andefugle, svømmeænder.
Vægt:
220-400 g, hvorved den er den mindste svømmeand.
Udbredelse:
Meget udbredt i træktiden i hele landet. Yngler i Skandinavien og
Rusland.
Yngleforhold:
Krikanden er fåtallig dansk ynglefugl – primært i sure næringsfattige
vådområder i Jylland. Krikanden er monogam.
Trækfugl:
Danmark huser en stor del af de nordiske krikænder i efteråret.
Krikænder ankommer allerede i sidste halvdel af august og suppleres
løbende op nordfra gennem efteråret. Mange trækker videre hen på
sæsonen til Nordvesteuropa.
Kuldstørrelse:
Gennemsnitlig 9 æg med en rugetid på 22 dage.
Fødegrundlag:
Voksne fugle lever af et bredt sortiment af fødeemner såsom frø fra
forskellige vandplanter. De tager også gerne frø fra landbrugsafgrøder.
Vildtudbytte:
Der nedlægges ca. 60.000 årligt, men meget svingende afhængig af
ynglesucces. En andeart med stor omsætning.
Krikænder
Forslag til spørgsmål i vildtbiologi:
Yngler krikanden i Danmark?
Er krikanden monogam?
Er krikanden en dykand?
Må jægere udsætte krikænder i Danmark?
Krikand - han
Pibeænder
Spidsand
Kendetegn:
Spidsand har grønlig-brunt vingespejl.
Han: Forlængede midterhalefjer (lange
styrefjer).
Han: Kastanjebrunt hoved med tydelig hvid
bryst og hals. Båndet går op bag på nakken,
kroppen er grå-vatret.
Hun: Varm brun spættet – heraf navnet
(perleand).
Begge køn virker slankere end gråand – med
længere og smallere hals.
Forveksling:
Spidsand hun minder om gråand hun.
Spidsand
Fakta om Spidsand
Orden:
Andefugle, svømmeænder.
Vægt:
Lidt mindre end gråand.
Udbredelse:
Nordlige Europa, Sibirien og Asien.
Yngleforhold:
Fåtallig, dansk ynglefugl – primært på strandenge. Spidsanden er
monogam.
Trækfugl:
Spidsanden er trækfugl og der ankommer mange i efteråret til
Danmark primært i vadehavsområdet.
Kuldstørrelse:
Gennemsnitlig 9 æg med en rugetid på 21 dage.
Fødegrundlag:
Voksne fugle lever af et bredt sortiment af fødeemner såsom frø fra
forskellige vandplanter tilknyttet salt- og brakvandsarter, f.eks.
kogleaks og forskellige havgræsser.
Vildtudbytte:
Der nedlægges ca. 5.000 årligt.
Spidsænder
Forslag til spørgsmål i vildtbiologi:
Yngler spidsanden i Danmark?
Er spidsanden monogam?
Er spidsanden en dykand?
Må jægere udsætte spidsænder i Danmark?
Pibeand
Kendetegn:
Han: Tydeligt hvidt felt på oversiden af
vingen (ikke spejl).
Han: Brunt hoved med gullig pandeblis.
Hun: Rødbrun med lidt mørkere overside.
Han og ungfugle: Hvid underside og blåt
næb.
Forveksling:
Pibeand hunnen minder om hunnerne fra
andre svømmeænder.
Hvidt felt
Pibeand
Fakta om pibeand
Orden:
Vægt:
Udbredelse:
Yngleforhold:
Trækfugl:
Kuldstørrelse:
Fødegrundlag:
Vildtudbytte:
Andefugle, svømmeænder.
550 – 1075 g.
Nordeuropa og Nordasien.
Fåtallig, dansk ynglefugl – primært på strandenge. Spidsanden er
monogam.
Spidsanden er trækfugl og der ankommer mange i efteråret til
Danmark primært i vadehavsområdet.
Gennemsnitlig 9 æg med en rugetid på 21 dage.
Voksne fugle lever af et bredt sortiment af fødeemner såsom frø fra
forskellige vandplanter tilknyttet salt- og brakvandsarter, f.eks.
kogleaks og forskellige havgræsser.
Der nedlægges ca. 5.000 årligt.
Pibeand
Skeand
Kendetegn:
Skeand har grønt vingespejl med hvidt bånd
ovenover.
Begge køn har tydeligt, bredt, skeformet
næb.
Han: Sort hoved, blåt felt på overvingen,
brun bug og hvid bryst.
Hun: Varm brunlig med større felter af sort i
fjerdragten.
Forveksling:
Kan ikke forveksles med andre.
Skeand
Svømmeænder
GPS SKAK
Der er følgende svømmeænder:
Spidsand
Skeand
Krikand
Knarand
Atlingand
Gråand
Pibeand
Altså: 2 starter med S
2 starter med K
1 med A, G og P

similar documents