Klik hier

Report
Aanpak reorganisatie
Nationale Politie
Informatiebijeenkomsten
Januari 2014
Doelstelling bijeenkomst
• Informatie over verloop van het proces.
• Informatie over de hoofdlijnen aanpak
reorganisatie Nationale Politie.
• Mogelijkheid tot vragen.
Wat is er tot nu toe gebeurd?
Cruciale uitgangspunten bonden
• Toepassing gemaakte afspraken LSS en Barp voor
hele reorganisatie.
• Plaatsing op functie uit de inrichting.
• Gefaseerde invoering.
• Stevige juridische verankering .
Overeenstemming: hoofdlijnen
• Gefaseerde invoering:
voorfase: flankerende voorzieningen t.b.v. uitstroom voor leiding
en ondersteuning
1. korps plaatst medewerkers z.s.m. nieuwe teams/ afdelingen.
2. korps brengt binnen 5 jaar de feitelijke bezetting zo veel
mogelijk in overeenstemming inrichtingsplan NP.
• Acceptatie boventalligheid.
• Afspraken Landelijk Sociaal Statuut (LSS) en Barp.
• Plaatsen op functie uit inrichting o.b.v. functievergelijking.
Gematchte functie en samenstel opgedragen
werkzaamheden bepalen uitgangspositie reorganisatie.
• Niet alles tegelijk reorganiseren
Stappen reorganisatieproces
• Positie in reorganisatie wordt bepaald door gematchte LFNP-functie
in combinatie met het feitelijke werk dat je doet.
• Op basis daarvan wordt er gekeken in welk team je terecht zou
moeten komen.
• Komt volgens het inrichtingsplan je gematchte LFNP-functie binnen
dat team voor, dan word je in die LFNP-functie binnen het team
geplaatst, ook bij boventalligheid.
• Komt je gematchte LFNP-functie niet voor, dan 2 opties:
– Commissie van de logica oordeelt dat er feitelijk wel sprake is van
functievolgerschap
– herplaatsingskandidaat
Schematisch weergave:
Algemene Vergadering: reorganisatie| 8
Reorganisatie model
Huidig werk bepaalt
in welk team
Functie a met
werkterrein 1
Huidig werk
Functie a met
werkterrein 2
Huidig werk
Functie b met
werkterrein 3
Huidig werk
Functie c met
werkterrein 4
Huidig werk
Bevoegd
gezag
bepaalt
wie daar
toe
behoren
Definitie
team geredeneerd
vanuit
nieuwe
inrichting NP
Bevoegd
gezag
bepaald
teams
JA
Komt
LFNP
match
hoofd
functie
terug
in de
plaatsen op LFNP
functie uit de inrichting
Plaatsen op LFNP
functie uit de inrichting
HPK
Nee
HPK
Logica commissie
LFNP hoofdfunctie
van de match is
leidend
4 partijen overleg
4 partijenoverleg
bespreken / COR
advies
Schematisch weergave
HPKfuncties
onder
door
bevoegd
gezag te
stellen
voorwaar
de evt
alsnog
functievol
ger
PAC
Algemene Vergadering: reorganisatie| 9
Geen
beroep /
bezwaar
mogelijk
Huidig werk bepaalt
in welk team
Functie EXPERT GGP
werkterrein VERKEER
Trajectbegeleider
Functie EXPERT GGP
werkterrein MILIEU
Trajectbegeleider
Functie OS ZONDER
Plaatsen
werkterrein (SK 10)
Trajectbegeleider
Functie SENIOR GGP
VERKEER (sk 8)
Trajectbegeleider
JA
Bevoegd
gezag
bepaalt
wie daar
toe
behoren
Trajectbegeleiding
Komt
LFNP
match
hoofd
functie
terug
in de
LFNP functie uit de
inrichting
LFNP functie uit de
inrichting
HPK
Nee
HPK
Logica commissie
LFNP hoofdfunctie
van de match is
leidend
PAC
LFNP functie
inrichting op 9
HPK
Aanwijzing HPK-ers
• Medewerker met samenstel van opgedragen werkzaamheden in een
taakgebied/werkveld dat niet terugkeert.
• Op verzoek functievolger o.b.v. niet passende reistijd (enkele reistijd > 1,5
uur of redenen van lichamelijke, geestelijke, sociale aard).
• Medewerker met LFNP-functie, waarvan functie niet terugkeert in de
formatie, tenzij commissie van de logica concludeert dat er feitelijk sprake
is van functievolgerschap.
• Medewerker met LFNP-functie in domein Leiding (m.u.v. teamchef A), die
geen functie verwerft bij selectie- en benoemingsprocedure.
Flankerende voorzieningen
• Flexibele opstelling door korps v.w.b. detachering
naar ‘buiten’ indien detachering bijdraagt aan
verminderen overbezetting.
• Toekenning flankerende voorzieningen BARP en
LSS aan medewerkers met functie in formatie via
Bureau Werk in Zicht:
– voor herplaatsingskandidaten.
– voor functievolgers (vertrekstimuleringspremie en
loonsuppletie) uitsluitend beschikbaar voor
medewerkers uit aangewezen aandachtsgroepen.
Hoe nu verder?
• Basisteam en districtsrecherche worden in 2014 in
werking gebracht, huisvesting blijft vrijwel gelijk.
• Merendeel medewerkers kan worden aangewezen
als functievolger.
• Evt. HPK-ers binnen BPZ naar nieuwe basisteams
totdat passende functie is gevonden.
• Andere onderdelen volgen waar mogelijk, op het
moment dat alle voorbereidingen klaar zijn.
Vervolg
• Het gaat om afspraken op hoofdlijnen.
• Komende tijd: nadere uitwerking, binnen de kaders
van de gemaakte afspraken.
• Rol medezeggenschap bij inrichting en formatie.
• Als onverhoopt problemen, dan nieuw overleg.
• Volg hierover de sites van de politiebonden.

similar documents