Linköpings Universitet och Tekniska verken slutlig

Report
Linköpings Universitet och Tekniska verken –
samverkan för utveckling av världens mest
resurseffektiva region
Mats Eklund, professor Industriell miljöteknik
Linköpings universitet
Stefan Jakobsson, chef Affärsutveckling
Tekniska verken i Linköping AB
• Teknik – System – Samhälle – Individer
• Teknikens inbäddning i samhället
• De enklaste problemen är lösta – de svåraste finns kvar
Tekniska verken i Linköping AB
Ägardirektiv
Affär / Samhälle /Miljö
Vision
Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region
Uppdrag
Att tillhandahålla och utveckla ledningsbunden infrastruktur och
energilösningar för den resurseffektiva regionen
Omsättning
5,5 mdr
Anställda
970
Forskning, utbildning och samverkan
Linköpings universitet –
i närkontakt med samhället
• Utvecklingsmotor för regionen
• Nära samverkan med näringslivet
• Forskning om angelägna globala
samhällsfrågor
Bakgrund / Historik
•
•
•
•
•
Energisystem på LiU / Tekniska verken
2002 förslag om professur Industriell ekologi
2002 - 2007 inkubation
2007- 2009 regional kraftsamling med mera
2009  2019 Samarbetsavtal Industrial ecology research program
•
•
Professur i Industriell Ekologi, 1.5 MSEK/år, Leo Baas 2009-2013; Stefan Anderberg; 2013
Projektfinansiering, 1.5 MSEK/år
• Ingen klar bild - Olika förväntningar
• Process att förstå varandras världar
LiU:s plats i Tekniska verkens strategioch utvecklingsarbete
Tre prioriterade utvecklingsområden
Årscykel för strategisk planering
LiU
LiU
Systematiskt innovationsarbete
LiU
Profit
Model
Network
Structure
CONFIGURATION
Process
Product
Performance
Product
System
OFFERING
Service
Channel
Brand
EXPERIENCE
Customer
Engagement
Larry Keeley m fl
Ten Types of Innovation
Medverkan i utbildning
Hållbar stadsutveckling – kurs för civilingenjör energi, miljö,
management
• Projektarbete om hållbara tekniska system i Vallastaden
• Handledning, problemformulering, bedömning
Examensarbeten
Rekrytering
• Grundutbildning
• Forskarutbildning
Tekniska Verkens plats i LiUs forskning
Forskning i större
nätverk
EU-projekt,
kompetenscentrum
Nationella
forskningsprojekt
Branschforskning
Forskning
finansierad av
Tekniska Verken
Relevans
Innovation
BRC – kraftsamling för biogas
Energisystem
Industriell miljöteknik
Biologi
Molekylär bioteknik
Tema teknik och
social
förändring
Tema vatten i
natur och
samhälle
7 MSEK/år
7 MSEK/år
BRC
7 MSEK/år
Gemensam arena –Transition för
hållbarhet
Statiskt
Dynamiskt
Utmaningar i samverkan
Resurser
Plats i organisationen
Organisationens mognad
y
Framtidsutmaningar
Tekniska verken
Gemensamt
LiU
•
•
Bredda kontaktytorna
•
Bättre intern
samverkan
•
Fler genombrott
•
Kombinera forskning,
utbildning och
samverkan
Arbetsinsatser och
finansiella resurser i
balans
•
Bättre mottagare av
resultat
•
Påverka
samhällsdebatten
•
Tydligare integration
mot strategi- och
innovationsarbetet
•
Kontinuitet och
uthållighet –
personer, processer
•
Förståelse hur ett
universitet fungerar
•
Gemensamt lärande,
dokumentation, …
Konklusion
Vad tänkte vi 2009, och var befinner vi oss nu 2014?
Omvärld
Lugna gatan

Osäkerheter och utmaningar
Perspektiv
Tekniska system

Drivkrafter, Möjliggörare, Barriärer
Strategisk betydelse
Perifera frågeställningar

Avgörande för kärnverksamhet
Kontaktytor
Enskilda avdelningar

Tvärinstitutionellt

similar documents