Intertek

Report
Услуги на Intertek в
сектор храни
д-р Илиян Костов
Director Food Certification SEE
4 Декември 2014
1
www.intertek.com
За Intertek
Intertek е водеща глобална компания в областта на сертификацията, изпитванията и
инспекциите. С офиси в над 100 държави и 1000 лаборатории, Intertek подкрепя своите
клиенти във всяка точка на света.
В България е наследник на Муди Интернешънъл – утвърден лидер на българския
сертификационен пазар.
Съответствието на Вашите продукти и услуги с приложимите изисквания, предоставяне на
решения в отговор на Ваши специфични потребности и осигуряване на непрекъсваемостта
на бизнеса са основните приоритети в дейността на Intertek:

сертификация на системи за управление спрямо изискванията на международните
стандарти

извършване на одити от втора страна, социални и други одити по секторно специфични
изисквания

Инспекции на товари, валидация на етикети

Осигуряване на цялостни решения в областта на проактивното управление на рисковете
и осигуряването на непрекъсваемост на бизнеса

Intertek Academy предоставя обучения в областта на: одитирането на системи за
управление спрямо стандартите на ISO и др.
2
www.intertek.com
Международно призната компетентност
Компетентността на Intertek за извършване на сертификация на
системи за управление и лабораторни изпитвания е призната
от следните служби по акредитация:
• UKAS (Великобритания)
• DakkS (Германия)
• COFRAC (Франция)
• SINCERT (Италия)
• SWEDAC (Швеция) и др.
Intertek е единствената българска сертифицираща организация член на Европейската федерация на асоциациите на
сертифициращите организации (EFAC)
3
www.intertek.com
Сектор Земеделие
 Като глобален оператор със силни регионални мрежи, услугите
на Intertek в сектора земеделие включват интегриран подход
при адаптиране на глобални решения към местните проблеми и
защита на интересите на нашите клиенти по целия свят
Услугите на Intertek в сектор земеделие включват:
•
Сертифициране
•
Инспекции на товари
•
Оценка и Тестване
•
Валидиране на етикети
•
Обучение
•
Контрол на веригата за доставки
4
www.intertek.com
Сертификации специфични за сектор храни
Intertek предлага широк набор от сертификации,
подпомагащи програмите за безопасност на храните
по цялата верига на доставка на земеделски продукти,
храни и фуражи.
Тези сертификации осигуряват
достъп до глобалната мрежа за доставки и гарантират
марката на производителя.
•
Сертифициране ISO 22000
•
FSSC 22000
•
British Retail Consortium (BRC)
•
International Food Standard (IFS)
•
GlobalGap
•
HACCP
•
И много други
5
www.intertek.com
Други сертификации и одити от втора страна
• Сертифициране по цялата верига на доставка на
земеделски
продукти,
храни
и
фуражи
по
международно признати стандарти: ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007
• Извършване на одити от втора страна и други
одити по секторно специфични изисквания на клиента
съгласно:
- стандарти на ЕС за качество и безопасност на
храните и фуражите
- национални изисквания
- частни стандарти: стандарти на клиента,стандарти
на вериги за търговия на дребно и др.
6
www.intertek.com
Оценка на качеството и количеството на селскостопански
продукти от източника до потребителя
• Прецизно земеделие и оценка на устойчивото развитие при
производство на суровини и храни за да се гарантира, че
селскостопанските стоки се произвеждат ефективно и устойчиво в
съответствие с НПР БГ2020 за устойчиво земеделие и храни
Какво дава "прецизното земеделие"?
 Възможност за оптималното използване на ресурсите на фермите
и предприятията за производство на суровини, храни и фуражи
 Постигане на максимално възможния добив земеделска
продукция от отглежданите култури или количество животинска
продукция
 Значително намаляване и оптимизиране на разходите, и като
цяло по-ефективено, и следователно устойчиво земеделие във
време на постоянно увеличаване на недостига на природни
ресурси и непрекъснато увеличаващото се световно население
7
www.intertek.com
Оценка на качеството и количеството на селскостопански
продукти от източника до потребителя
• Анализ на регулаторните и други изисквания, на които
трябва да отговарят Вашите продукти, преди те да могат
да се продават на даден пазар или доставят на даден
търговец
 зависи от дестинацията (специфични разпоредби за
внос по отношение на селскостопански продукти,
фитосанитарни, ветеринарни или санитарни
изсквания)
 изискване за отсъствие на GMO и радиоактивност на
селскостопански продукти, храни и фуражи при
доставките
8
www.intertek.com
Оценка на качеството и количеството на селскостопански
продукти от източника до потребителя
• Оценка на нивото на биоразнообразието
определена земеделска земя
на
 важен аспект при оценката на устойчивото развитие на
фермите за производство на растителна и животинска
продукция
 включва оценка на устойчивоста на
биоразнообразието и използването на алтернативни
видове дървета, растения или животни, с изключение
на основната култура или порода, заедно с други
показатели за опазване на екосистемите
9
www.intertek.com
Тестване на храни и фуражи: мрежа от лаборатории за
храни в цял свят (11 в Европа)
Sweden
UK (2)
Germany (4)
NORTH
AMERICA
Saskatoon
EUROPE
France
Champaign
ASIA
Poland
Spain
Portugal
South-Korea
Turkey (2)
China (3)
New Orleans
Egypt Dubai
Abu-Dhabi
AFRICA
Peru
SOUTH
AMERICA
Taiwan
India
Hong-Kong
Philippines
Thailand
Maldives
Vietnam
Sri Lanka
Singapore
Brazil
Indonesia
Mauritius
Johannesburg
AUSTRALIA
Chili
Food testing laboratories & Food Offices
Food Offices
10
www.intertek.com
Какво осигурява „Валидиране на етикетите“ ?
Валидиране на етикети може да бъде проверка от страна на експерти
на Intertek за съответствие както със законодателството, така и на
превода на различни езици
 Превод на български или на местния език
(ци), както и допълнителни съвети за
представяне на текст, съобразно типичния
местен изказ
 Преглед
за съответствие с местната и
Европейска нормативна база
 Съвети за предстоящи промени, дължащи
се на различните преходни периоди в
страните членки
11
11
www.intertek.com
Какви други услуги в сектор земеделие
предлага Intertek?
• Проследяване на произхода на храните и фуражите - все
по-важно за производители и потребителите
 Чрез мониторинг програми на Intertek за проследяване
движението на храните по цялата хранителна верига – “от
фермата до масата”
 Включва добива, преработката, дистрибуцията и
доставката на храните до крайния потребител
 Помага при надеждно сертифициране произход на храните
за потребителите
• Проверки на запасите, упражнявание на надзор на товарене,
разтоварване, претегляне и др.
12
www.intertek.com
Обучения - Intertek Academy
 Водещи и вътрешни одитори на системи за управление ISO 9001:2008, FSSC
22000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
 Мениджъри на Системи за управление на безопасността на хранителните
продукти
Практически курс, който представя процеса на разработване, поддръжка и
непрекъснато усъвършенстване на Системи за управление на безопасността на
хранителните продукти. Насочен е и към всички, които са ангажирани в
разработването и поддържането на Системи за управление, както и за всички,
интересуващи се от организационното управление.
 Представители на ръководството по ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007
 Специализирани обучения
 Фирмени обучения
Имате специфични потребности от компетентност? Ние Ви предоставяме
индивидуални решения! Ако желаете да повишите компетентността на вашите
служители, за да постигат още по-добри резултати, Intertek Acadmy има решение за
Вас.
13
www.intertek.com
Услуги на Intertek – от фермата до масата
Обобщение
Глобална
верига
на доставки
Farming
Агропроизводство
GobalGAP,
SQF1000,
AG 9000
BRC-IOP
GMP+
Производство
BRC – IFS - SQF
FSSC 22 000
GMP+
Търговия
На едро
Търговия
На дребно
Инспекции на веригата за доставки
GHP – GCP - HACCP
Стандарти за управление: HACCP, ISO 9 000, 14 000, 22 000, OHSAS 18001, SA 8000, Социална
отговорност
Специфични одит програми на клиента
Лаборатории
Изпитвания на храни/ Изпитвания на опаковки на храни
До масата
От фермата
Одити и
Сертификация
Първоначална
Преработка
Валидация на етикети и оценка
Консултации
Обучение по безопасност на храните, проследимост, управление на риска и др.
Инспекции
14
Инспекции на товари
www.intertek.com
Благодаря за вниманието!
15
www.intertek.com

similar documents