Utvärdering 4 Systematisk träning

Report
Mål med dagen
Ökad förståelse och kompetens i att analysera, planera
och leda kvalitativ och systematisk träning
Utveckla
”spelaren”
Livslångt
idrottande
Träna
för att
vinna
Träna för
att
tävla 1621 år
Breddidrott
Motionsidrott –
Må bra
Träna för att må bra
Utveckla
”idrottaren”
Träna för att träna 12-16 år
Handbol
lsspelar
en
Skapa fysisk och
mental kapacitet
Grundläggande idrottsgene
färdigheter
Lära sig träna 9-12 år
Människ
an
KASAM
5-9 år
Grundläggande motoriska
färdigheter
Må Bra
Människa
n
Atlete
n
Handboll
sspelaren
KOMPASSEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Är baserad på fysisk, emotionell och kognitiv
utveckling hos barn och ungdomar. (Se
Fysisk/Kognitiv/Emotionell utveckling
Den ska säkerhetsställa utveckling av allsidiga
motoriska färdigheter hos barn och ungdomar. En
allsidig motorisk färdighet ligger alltid som grund för
att uppnå maximal prestationsförmåga. Se
progressionsmodellen
Det ska alltid finnas planering och program för
träning, tävling och återhämtning
Det ska finnas en integrering mellan barn, ungdom,
bred, elit och motion
Kompassen bygger på Svensk idrotts riktlinjer och
värderingar
Den förordar en hälsosam livsstil och ett livslångt
idrottande och en känsla av sammanhang ”KASAM”
Systematisk träning
Träningstriaden/Prestationstriangeln
Tekniken/
Taktiken
Fysiken
Mentala/
Sociala
1.
SPELFÖRSTÅELSE
ARV
TRÄNING/RETNING
-mängd
-kvalité
SOCIAL SPELFÖRSTÅELSE
SPELINTELLIGENS
SPELUPPFATTNING
INTELLEKTUELL FÖRMÅGA
PERCEPTUELL FÖRMÅGA
-typ av träning
FYSISKA KVALITÉER
Styrka
Spänst
Snabbhet
Kognitiv och
Minnes
Mottag av stimuli
Perceptuell psykologi
Uthållighet
processer
Hämt
av
stimuli
Rörlighet
Position
Empati
Utv.Principer
Tankeprocesser
Uppgift
Emotioner
-cephalo kaudala Kroppsdim
Scanning
Ansvar
Känslor
-proximodestala Arv
Focusering
Inlärning
Trivsel
Igenkänning
Oberoende Oberoende
Associera
Kreativitet
av boll
av kropp
Fantisera
Upfattnings
teknik
-kraft
MönsterDrömma
förmåga
-kropp
igenkänningsteknik
Lirare
-tid
Koordinativa kval
Konsekvenser
Sociala roller
-rum
Problemlösnings
Trygghet
Sinnen
-proprioception
Automatisering
Hierarki
förmåga
Kompetens
-syn
-anpassning
Generalisering
-kombinations
Dra slutsater
Självtillit
-hörsel
-öga-hand
Resonera
-lukt
-öga-fot
Självklarheter
Analysera
-smak
öga-kropp
Kommunikation
Reflektera
-känsel
-reaktion
Roll
Relation
Spelförtroende
Kognition
Split vision
Motorisk
skicklighet
-balans
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SPELFÖRSTÅELSE
Handbollens
Komplexitet
Hur kan handbollen bidra till ökad hälsa?
Mål - Planer
Värdegrund
Kunskap
Erfarenhet
Känslor
Tanke
---------------Känsla
Handling
Reflektion/Utvärdering
Beteende
Förhållningssätt
Strategier
Metoder
Systematisk träning
Varför systematisk träning?
Innehåll
• Utformning av utbildningsplan i föreningen,skolan eller
laget
• Utformning av spelidé - koppling till träning och match
• Träningsplanering
• Analys av spelarna och laget
Svensk handboll - kultur
Föreningen /IF Hellton
Ideologi - Filosofi
Utbildningsplan - Kompassen
Spelidé
Analys
Träningsplanering
Förutsättningar
Träningsvecka
Träningspass
Moment - instruktion
Övning
Uppföljning
Svensk handboll – kultur
Faktorer som styr vår handbollsträning - diskussionspunkter
• Träningsförhållanden Vad ska vi syssla med? Arbetskrav
• Ledare/organisation ”Ide’ Filosofi`” Helheten”
• Tävlingssäsongen och seriesystem
• ”Den svenska modellen” eller?
• Spelidé och spelsystem
• Lokalt – Nationellt – Internationellt
• Regeringen och förbunden
Föreningen
• Styrelse och medlemmar
• Föreningens storlek
• Region
Ideologi och filosofi
• Bredd och Elit ” Se Kompasen”
• Mål och inriktning” Se Kompasen”
• Policy Se föreningspolicy
• Utveckling och resultat Tester/Resultat Vilka Arbestkrav
• Spelaren och laget Se Vägen till landlaget/KASAM
Utbildningsplan
Vad?
Utbildningsområden – Vad ska vi träna?
När?
Utbildningsfaser – När ska vi träna vad?
Hur?
Träningsmetoder – Hur ska vi träna?
Varför?
Utbildningsområden
Handbollsträning
Fysisk träning
- Teknik
- Taktik
- Genombrott
- Passningar
- Skott
- Individuellt försvarsspel
- Spelträning
- Målvaktsträning
- Koordination
- Rörlighet
- Styrka
- Snabbhet
- Uthållighet
Mentalträning
Se Mallen ”Vinnande lag”
Se ”Lek med tanken”
Kost
Utbildning/praktiskt handlande/Se
vinnande lag
Spelidé
Ramverk för hur laget och spelarna ska agera vid match
Att utveckla en spelidé
1) Spelfilosofi – lagets identitet
2) Analys/prioritering utifrån handbollens fyra fundament
teknik – taktik – fysik – mentalitet
3) Spelmoment (metoder - inslag - situationer – lägen)
4) Spelsystem (utgångsposition – roll – anfallsspel/försvarsspel/mv-spel)
Spelfilosofi – lagets identitet
• Utvecklingsorienterad – resultatorienterad
• Anfallsorienterad – försvarsorienterad
• Utgår filosofin från spelarna, ledarna, laget eller föreningen?
Analys av träningen och laget
Lagets styrkor och svagheter inom:
Spelidé
Spelsystem
Teknik, taktik, fysik och mentalitet
TEKNIK
TAKTIK
FYSIK
MENTALITET
Resultat av:
Utbildningsplan
Träningsplanering
Genomförande av träningen
Se mallen för spelide
Spelmoment
Fas 1
Fas 2
Anfall
Fas 3
Fas 4
Fas 5
Försvar
Fas 6
Fas 7
Se Mv 4- faser
Fas 8
Specifika uppgifter som målvakt
Målvaktsspelets fyra faser:
1. Delta/dirigera tillbakadragandet,
skära av yta, bryta uppspel
2. Inta grundställning, delta i
organisationen, dirigera i 6 – 0, 5
-1etc.
3. Ta sig till räddning
4. Starta dirigera uppspel. F1 –F2.
Spontant eller styrt
Det viktigaste i F1




Kommunicera
Se vilken sida som man inte hinner
med, ta yta
Tvinga motståndarnas MV att välja,
ge försvaret tid i tillbakadragandet
Kunna ligga lågt och lura/bryta
(nya regler)
Det viktigaste i F2




Kommunicera
Inta grundställning/fotarbete
Jobba i boll bana
Alltid så att man ser vad som
händer. ”Läsa spelet” Värdera. Alla
är inte lika betydelsefulla. ”Sortera”
Det viktigaste i F3








Fotarbetet
Grundställningen
Stå rätt/läsa skytt
Använd rätt teknik
Lämna lucka/täpp till
Offensivt/defensivt
Lågt/högt
Kunskap om motståndarna
Det viktigaste i F4







Hålla bollen tätt intill sig efter
räddning
Alltid hämta bollen snabbt
Kasta ut från alla ställningar –
snabbt
Hårda raka pass till medspelare i
kontring
Kasta till zon ”drop”
Använd rätt prioritering F1 – F2
Delta i uppspel vid behov –
efterutkast eller retur
Analys av spelare
Screening – Skattning av egenskaper utifrån:
Teknik, taktik, fysik och mentalitet
Styrkor, svagheter och anpassning
Position och roll
Spelmoment, situationer och lägen
Spetsegenskap
Utifrån analysen skapas:
Individuell utvecklingsplan (spelarens dokument)
Handlingsplan (instruktörens dokument)
Genomförandet
Uppföljning genom:
Tester
Ny screening
Spelidé
Ramverk för hur laget och spelarna ska agera vid match
Utgår från utbildningsplan och spelidé
Teman och periodisering (del av säsong, månad, vecka, träningspass)
Förutsättningar
Läger, cuper och turneringar
Matcher
Återhämtning
Logistik kring träningar
Att planera handbollsträning
Utbildningsplan
Spelidé
Period
Träningspass
Övning
”Nej, du får inte min övningsbank – du har ju inte mitt lag”
Leif Boork
Träningsmetoder
Isolerad – Funktionell
Styrda övningar – Fria övningar
Progression i träningen
träning
Med boll – Utan boll
Praktik – Teori
Repetition – Variation
Lekar - Tävlingar
Nivågruppering
Individuell träning
Individanpassad
Positionsanpassad träning
Att planera träningspasset och övningen
•
Tema/Moment
•
Situation, variabel, variant
•
Förutsättningar
•
Isolerat - Funktionellt
•
Instruktion
•
Övningen - Organisation och anvisningar
•
Progression/stegring/utveckling
Moment
• Varianter
(alternativa tekniker inom momentet t ex: ”typ av skott”)
• Variabler
(varierade förutsättningar t ex ”motståndare framför eller motståndare
bakom”)
• Tekniker
(varierade utföranden t ex hoppskott eller kantskott)
• Situationer
(som spelaren hamnar i eller som uppstår)
• Lägen
(som spelaren söker)
Organisera övningen
Vilken •organisation
passar övningens syfte?
Storlek
Yta
• Form
• Djup/bred
• Var i planen?
Antal spelare
Riktning
• Hur många, fördelning anfall/försvar, antal lag, balans mellan arbete och vila
• Riktningslöst eller riktningsbestämt
• Mål, typ av mål, mållinje
Mål/Poäng
• Antal mål/inga mål
• Poängsystem
Tid/Intervall
• Beroende av: Antalet spelare, yta (storlek/form) och syfte
Analys och uppföljning
Kontinuerlig analys av:
Laget
Träningen
Spelarna
Matchen
Genomför med hjälp av:
”Idrottsloopen”
Tester ” Fysprofilen” Det har vi ” Utvärdering” ?
Statistik Analysprogram
Video ” Analysprogram”
Spelidé 2011”playbook”
Har föreningen en gemensam spelidé för 2011?
Annars är det upp till dig som tränare att skapa en spelidé!
Processen är startad! Hur går ni vidare?
Vi har startat ! Står vi bakom detta ?
Uppgift
Gruppuppgift/Enskild uppgift
Frågor:
1) Vilken spelfilosofi förespråkar du?
2) I vilken ordning prioriterar du de fyra fundamenten i din spelidé och
varför?
3) Ge några exempel hur du angriper spelmomenten i din spelidé
(metoder - inslag - situationer – lägen)
4) Vilket/vilka spelsystem föredrar du utifrån filosofi, fundament och
spelmoment?

similar documents