Arbetsgruppen för förebyggande åtgärder och

Report
Arbetsgruppen för förebyggande åtgärder
och omhändertagande av barn med
skallasymmetri i Barnhälsovården Skåne
Kathy Falkenstein-Hagander
2014-10-08
Kunskapscentrum för Barnhälsovård
www.skane.se/kunskapscentrumbhv
Agenda
•
•
•
•
Bakgrund till arbetsgruppen
Kartläggning
Nuvarande riktlinjer
Vidare arbete
Bakgrunden till arbetsgruppen
• Craniofasciala mottagningen i Lund är nedlagd, överflyttad till
Göteborg
• ”Barnkliniken Malmö tar inte emot barn med lägesbetingad
skallasymmetri”
• Remisser som vandrade mellan Malmö och Lund, fick
återsändas till BVC som remitterat
• Sjukgymnasten på Barnkliniken i Lund kan ha direktkontakt med
dr och kan be om bedömning.
• Barn som tillhör Malmö- Trelleborgsområdet finns numera ett
glapp i vårdkedjan.
• ”I nordost har vi ibland problemet att barn med skallassymmetri
ibland kommer på remiss ganska sent, vilket gör det lite svårare att
framgångsrikt behandla.”
Kartläggning av kunskaper om
skallasymmetri hos BVC-personal
Webbenkät våren 2014
Drygt 150 BVC i Skåne
350 sjuksköterkor/350 läkare
•
•
•
•
•
•
Distriktsläkare
Barnläkare
Distriktssköterska
Barnsjuksköterska
Annat
Totalt
36
4
88
37
2
168
Kartläggning av kunskaper om
skallasymmetri hos BVC-personal
Enbart sjuksköterska: Uppskattningsvis, hur många barn har du bokat in för extra BVC läkarbesök p.g.a.
sned skalle, avvikande huvudform under 2013?
Endast svar med både antal barn och antal extra inbokade besök medräknade
Antal svar
Extra läkarbesök
på BVC
Antal barn
Extrabesök i %
Sydväst
41
351
2866
12,2
Mellersta
23
140
1320
10,6
Nordväst
19
104
1085
9,6
Nordost
19
61
1121
5,4
Sydost
4
10
132
7,6
106
666
6524
10,2
Plats
Totalt
Kartläggning av kunskaper om
skallasymmetri hos BVC-personal
Enbart sjuksköterska: Hur många av barnen födda år 2013
med avvikande huvudform remitterades till annan vårdgivare
för bedömning?
•
•
•
•
•
•
Primärvårdssjukgymnast
Sjukgymnast på barnklinik
Barnläkare på barnklinik
Distriktsläkare
Rikssjukvård i Göteborg
Neurokirurger i Region Skåne
111
70
62
51
7
5
Kartläggning av kunskaper om
skallasymmetri hos BVC-personal
• Utbildning
• Vårdprogram
• Bra skriftliga råd till föräldrar, gärna med
bilder och på flera språk
• Viktigt att även BB och Patienthotellet
informerar
• Trots tidig information upptäcker fler nu som
jag remitterar vidare till sjukgymnast
• …
Nuvarande riktlinjer
I Malmö/ Lund området (2007):
Uppgifter
• Sammanställning av befintligt
material/riktlinjer/program
• Sammanställning av befintlig info material
och skapa nytt
• Revidering av befintliga riktlinjer
• Nya barnhälsovårdsprogrammet
• Utbildningar 2015
• PMO
Arbetsgrupp
•
•
•
•
•
•
Katarina Bengtsson, AKO barn
Linda Danielsson, sjukgymnast NO
Ingela Osborne-Hult, sjukgymnast NV
Sonja Marforio-Andersson, sjukgymnast Lund
Linda Nordbjörk, BVC sjuksköterska Perstorp
Kristina Munkhammar, BVC sjuksköterska Malmö
• Referensgrupp: Lena Åberg, Agneta Svartvik,
sjukgymnaster Malmö
• Utbildningsgrupp: Malin Skog, Kathy F Hagander
Kunskapscentrum för barnhälsovård
• Remissinstanser
Referensgrupp
• Lena Åberg, sjukgymnaster Malmö
• Agneta Svartvik, sjukgymnaster Malmö
Remissinstanserna
• Barnkliniker
• Habilitering
• Ortopediska kliniken
• Plastikkirurgiska kliniken
• Ögonkliniken
• …
Utbildningsgrupp
• Malin Skog, distriktsköterska
• Kathy F Hagander,
barnhälsovårdsöverläkare
• Båda Kunskapscentrum för barnhälsovård
Tack!

similar documents