140403 VISIT Hagfors

Report
VISIT
VISIT
En mottagning för barn, ungdomar, deras
familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift
att förebygga och behandla psykisk ohälsa.
Verksamhetens framväxt
• Närsjukvårdsprojekt 2007
• Avtal mellan Hagfors kommun och
landstinget
• Modellområdesprojekt 2009-2011,
i SKL:s regi
• VISIT integrerad verksamhet inom första
linjen, 3-årigt projekt, 2011-04—2014
 Mottagningen öppnade november 2011
 Forskningsprojekt startade augusti 2012
2014-04-03
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
2
Organisation
Styrgrupp
Barn och ungas hälsa i
Hagfors kommun, 0-25 år
Består av politiker och tjänstemän från
båda huvudmännen
(Resultat av närsjukvårdsprojekt 2007)
Beredningsgrupp
Består av verksamhetschefer
barnomsorg, skola,
socialtjänst och vårdcentral
VISIT, projekt
2011-2014
behandling för barn, unga
och unga vuxna med
psykisk ohälsa
Ungdomsmottagning
Familjecentral
start 2005
start 1993
start 2011
2014-04-03
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
3
Samverkansprojektet VISIT
• Tre olika aktörer
– Landstinget, allmänmedicin
– Hagfors kommun, socialtjänst
– Hagfors kommun, skola
• Yrkeskategorier
– Psykolog
100 %
– Socionom
90 %
– Specialpedagog
100 %
– Projektkoordinator 50%
2014-04-03
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
4
Projektmål
Hög tillgänglighet
Telefonrådgivning
anmälningsdagen
Personal på förskola och skola ska
få stöd genom konsultation
80% av barn, unga och
familjer ska vara nöjda
Besök för bedömning inom
fem arbetsdagar
Planering för kommande insatser
Tydlig arbets- och ansvarsfördelning mellan första linjen
och specialistnivå
80% av barn och unga ska
förbättrad psykiska hälsan
2014-04-03
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
5
Några orsaker att söka till VISIT
• Ängslan/oro/ångest
• Nedstämdhet
• Kriser/separationsproblem
• Problem kring mat/sömn/stress
• Beteendeproblem
• Oklar problematik
2014-04-03
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
6
Förväntade insatser 13-19år



2014-04-03
Söka själva
Konsultation till samverkanspartner
Hänvisning eller rekommendation av
samverkanspartners :
– relationsproblem
– ångest- och depression
– kriser
– skolvägran
– riskbruk
– normbrytande beteende
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
7
VISIT







Arbetar utifrån besökarnas behov.
Kartläggning, bedömning, behandling och
uppföljning.
Telefonrådgivning.
Råd- och stödsamtal.
Konsultation till personal inom skola kring lätt till
medelsvår psykisk ohälsa och utveckling hos barn
och unga.
Samverkar med andra verksamheter.
Förebyggande och riktade insatser.
2014-04-03
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
8
VISIT:s utgångspunkter
Hög tillgänglighet
Tvärprofessionell
Salutogent
Individanpassat
Lösningsorienterat
arbetssätt
Korttidsinriktat
2014-04-03
Helhetssyn
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
9
VISIT en del av
Första linjen, enligt projektplan
Specialist
nivå
Första linjens
nivå
VISIT
Generell nivå
2014-04-03
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
10
VISIT, dagsläget
Specialist
nivå
Lotsfunktion
VISIT
Första linjens
nivå
Generell nivå
2014-04-03
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
11
Specialistnivå?
•
•
•
•
•
2014-04-03
Suicidnära
Svår depression
Svåra ångesttillstånd
Barn med neuropsykiatrisk diagnos
Komplex social problematik
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
12
Statistik
nov 2011 – dec 2013
 Antal ärenden sedan start 215 st
 Varav telefonkontakter
44 st
 Nya ärenden/månad
8 st
 Första återkoppling
2 dagar
 Första besök
18 dagar
 Behandlingstid
125 dagar
 Antal besök/ärende
5 besök
 Vanligaste kontaktorsakerna
– Oro/ångest
– Ledsen/nedstämdhet/deprimerad
– Vill ha någon att prata med
– Aggressivitet/ilska
– Skolproblematik/skolvägran
– Relationsproblem
2014-04-03
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
13
Kontaktorsak, totalt
nov 2011 – dec 2013, n=218
Oro/ångest
64
Ledsen/nedstämd/deprimerad
48
Vill ha någon att prata med
26
Aggressivitet/ilska
24
Skolproblem/skolvägran
23
Relationsproblem
19
Vill ha hjälp
17
Kris/stressreaktion
16
Önskar råd, stöd, fråga
15
Koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter
14
Sömnstörning
10
Självskadebeteende
8
Ätstörningsproblematik
5
Rädslor/fobier
5
Dåligt självförtroende
4
Övrigt
47
Flera kontaktorsaker
2014-04-03
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
94
14
Vägen in till VISIT
Hänvisade av:
Anhörig/närstående
Asylmott
BVC sköterska
Skola
Socialtjänst
Ungd mott
Vårdcentral
Vuxen psyk
Övrigt
Rekommenderade av:
Anhörig/närstående
BUP
BVC sköterska
Skola
Ungd mott
Vårdcentral
Vuxen psyk
Övrigt
2014-04-03
Hänvisning
Första
kontakt
med VISIT
Telefon
Eget
initiativ
Telefonsvarare
SMS
Eget
initiativ
Drop-in
Bedömning
Telefonrådgivning
Behovsbeskrivning
Lotsfunktion
E-post
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
15
Arbetsprocess
Problembeskrivning
Analys
Behovsformulering
Kontinuerlig
avstämning
Målbeskrivning
Utvärdering
2014-04-03
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
16
Kartläggningsinstrument
SDQ 1 och
uppföljning
KASAM 1 och
uppföljning
Becks skalor
HAD
ORS/SRS
CGAS
MADRS
Suicidstegen
Dudit
Asrs-1
WURS
MDQ
BOCS
PCL-S
RAADS
Browns ADD
BRIEF
ABAS II
CSQ
2014-04-03
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
17
Anledning till avslut
nov 2011 -- dec 2013, n=176
10%
Måluppfyllelse
7%
Vet inte
6%
Vill inte fortsätta
Annat
77%
2014-04-03
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
18
Anledning till avslut
nov 2011 -- dec 2013, n=176
Vill inte fortsätta
7%
Annat
10%
Färdigbehandlad
35%
Vet inte
6%
Sökt hjälp hos
annan
2%
Försöker själv
5%
Flyttat
3%
BUP, EHT,
Krismott, Kurator,
Soc, Vc,
Rekommenderad
Vuxenpsyk,
vidare
12%
2014-04-03
BUP, logoped,
Vuxenpsykiatrin
Remitterad vidare
10%
Hänvisad vidare BUP, BVC, Krismott,
Soc, Vuxenpsyk, Vc
10%
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
19
Framgångsfaktorer för VISIT
Integrerad
verksamhet
Hög kompetens
Lotsfunktion
Närhet/öppenhet
Barnets
behov
i fokus
Ålder 0-25 år
Hög tillgänglighet
Barn och unga
kan söka själva
Samverkan
2014-04-03VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
20
Arbetsmetoder
Samtyckesblankett
Konsultationsmöten
Dokumentationsblankett
Rutiner
2014-04-03
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
21
Svårigheter med skolgången
Psyk akuten
Föräldrar
Vårdcentral
Skolkurator
Ung vuxen
18-25 år
Öppenvårds
-psykiatrin
VISIT
2014-04-03
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
Feb 201
↓
Nov 2012
22
Fallbeskrivning
Ung man, 18-25 år
2014-04-03
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
23
Sexuellt beteende
Barnahus
BUP
Polisen
Socialtjänst
Socialtjänsten
annan
kommun
Förskola
Domstol
vårdnadstvist
BARNET
0-6 år
Mamma
2014-04-03
Okt 2012
↓
Pågående
Pappa
VISIT
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
24
Fallbeskrivning
Sexualiserat beteende, pojke 5 år
• 2012-10-01 - pågående
• Fadern ringer mottagningen akut. Sonen dragit ner byxorna och filmat
pung, snopp och rumpa bakifrån med faderns mobiltelefon. Skulle visa
kompis på dagis. Pratat om bajs på snoppen. Rekommenderad av
Brottsofferjouren att kontakta VISIT. Föräldrarna separerade. Finns starka
konflikter, stridigheter, rättegång om misshandel, vårdnadstvister, anmälan
om sexuella övergrepp mot sonen från honom, ”snoppen i rumpan”,
polisförhör, Barnahus, nedlagd polisutredning. BUP inte åtagit sig ärendet.
VISIT gör orosanmälan till soc. Avstämning. Båda föräldrarna angelägna
om och samtycker till kartläggning och behandling. Fokus på pojkens och
föräldrarnas psykiska behov.
• Telefonsamtal 22 st
• Besök föräldrar 7 st
2014-04-03
• Besök pojke
5 st
• Uppföljning med
föräldrar och socialtjänst 2 st
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
25
Självskadebeteende/revolt
BUP
BUP
Skola
BUP
Uppsala
Mamma
(Egen vårdnad)
Styvpappa
FLICKA
10-15 år
UM
EHT
Socialtjänsten
Pappa
Polis
2014-04-03
VISIT
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
Maj 2012
↓
Juni 2013
26
Kontaktuppgifter
• Ulf Hjelm
[email protected]
Psykolog/Samordnare
• Anna Henriksson Socionom
[email protected]
• Monica Andersson Specialpedagog
[email protected]
2014-04-03
VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet
27

similar documents