Presentatie check in at work

Report

19.00u: Onthaal met broodjes

Vanaf 19.30u: Start seminarie

Tussendoor: korte pauze

Achteraf: Mogelijkheid tot vragen stellen
29 september 2014
Accountantskantoor Gorris BVBA





Wat is Check in at work?
Aangifte van werken
Welke werven moeten gemeld worden?
Welke personen moeten geregistreerd
worden?
Vanaf wanneer en tot wanneer moet er
geregistreerd worden?



Verantwoordelijkheid bij niet-registratie
Sancties
4 manieren om te registreren
◦
◦
◦
◦

Gateway
De Onlinedienst
De mobiele onlinedienst
De webservice
Construbadge



Check in at work is een online dienst voor de
aanwezigheidsregistratie van mensen die
werken in onroerende staat uitvoeren.
Deze registratie is verplicht voor alle werven
met een totale waarde van meer dan
€ 800 000.
Het is een aanvulling op het bestaande
‘aangifte van werken’ (vroegere werfmelding)




Tot begin 2014: bedrag groter dan € 25 000
excl. BTW of één enkele onderaannemer
Alleen kijken naar eigen factuur en eigen
onderaannemers
Niet verantwoordelijk voor onderaannemers
van onderaannemers
Geen personeel melden

In 2014 bedrag en aantal aannemers
veranderd:
> €30.000
Altijd melden
€5.000-€30.000
Melding vanaf 1 onderaannemer
<€5.000
Melding vanaf 2 onderaannemers

Sinds 2014 moet ook interimpersoneel
gemeld worden.
◦ Interimkantoor is onderaannemer

Een werf moet eerst aangemaakt worden via
de aangifte van werken, vooraleer personen
op deze werf kunnen geregistreerd worden
via Check in at work

1.
2.
Wanneer moet er een elektronische registratie
gebeuren?
Werken in onroerende staat
Werf > €800.000

Alle werken in onroerende staat die uitgevoerd
worden

Enkele voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•
•
Metsel-en betonwerken
Dakwerken
Installatie en onderhoud van centrale verwarming
Schoonmaak-en onderhoudswerken
Elektriciteitswerken
Leggen van kabels
Plaatsen van metaalconstructies
…


Registratieplicht is dus niet beperkt tot de
sector van het bouwbedrijf (PC 124), maar
ook metaalconstructies (PC 111), elektriciens
(PC 149.01), schoonmaak (PC 121),…
Hoeft geen nieuwbouw te zijn


Wat als de waarde oorspronkelijk lager
geschat was?
Beginnen registreren vanaf dat de totale
waarde van de uitgevoerde werken hoger is
dan €800.000

Hoe kan ik dit weten?
◦ Contact met de bouwheer
◦ De RSZ stuurt een brief uit naar alle tussenkomende
partijen (referte CAWON)

Moeten geregistreerd worden als ze effectief
werken uitvoeren op de werf:
• De werkgevers
• De werknemers
• De buitenlandse werknemers (via hun Limosameldingsbewijs)
• Zelfstandigen
• Uitzendkrachten

Personen die alleen materialen komen leveren
moeten niet geregistreerd worden

Moeten steeds geregistreerd worden:
• De bouwdirectie belast met het ontwerp
• De bouwdirectie belast met de controle op de
uitvoering
• De coördinator veiligheid en gezondheid tijdens de
uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk
• De coördinator veiligheid en gezondheid tijdens de
verwezenlijking van het bouwwerk.
Arbeiders
Ja
Zelfstandigen
Ja
Actieve vennoten
Ja, als ze onroerende activiteiten
uitoefenen.
Veiligheidscoördinatoren
Ja
Personen die aan de werfvergaderingen
deelnemen, voor zover zij geen enkele
werkzaamheid in onroerende staat uitvoeren
en ze geen bouwdirectie of
veiligheidscoördinator zijn (cf. wetgeving
tewerkstelling)
Nee
Preventieadviseurs van de onderneming, van
één van de ondernemingen op de werf of van
CNAC-NAVB
Nee, voor zover ze niet vallen onder de
definitie van veiligheidscoördinator
Controleurs en inspecteurs van installaties
Nee
Studiebureaus (stabiliteit of speciale
technieken)
Nee
Personen die instaan voor de EPB
(energieprestaties van het gebouw) en die
daarvoor de werf moeten bezoeken
Nee
Opzichter/ploegbaas
•Leidt de ploeg arbeiders
•Controleert de vooruitgang van de werken
Nee, als hij geen werken in onroerende staat
uitvoert
Werfleider
Nee, als hij geen werken in onroerende staat
uitvoert
Projectleider die de werf bezoekt
Nee, als hij geen werken in onroerende staat
uitvoert.
Architect, als hij handelt als bouwdirectie
belast met het ontwerp of met de controle op
uitvoering
Ja
Personeel in de werkplaats van de
onderneming (atelier)
Nee
Personeel op de zetel van de vennootschap
Nee
Administratief medewerker
Nee
Vakbondsvertegenwoordiger in het kader van
zijn opdracht
Nee
Occasionele bezoekers
a. Die behoren tot een aanwezige
onderneming (vb. directie, koper,
kwaliteitsverantwoordelijke,…)
Nee, als ze geen enkele onroerende activiteit
uitoefenen
b. Die niet behoren tot een aanwezige
onderneming (verzekeraar, expert,
commercieel verantwoordelijke, technicus
die de werf bezoekt om een offerte af te
geven voor werk in onderaanneming of
levering)
Nee, als ze geen enkele onroerende activiteit
uitoefenen.
c. De klant (opdrachtgever
Nee, voor zover de klant en de aangevende
aannemer niet dezelfde werkgever zijn.
Leveranciers
a.
Die behoren tot een aanwezige
onderaanneming (vb. de chauffeur van
de vrachtwagen waarmee goederen
geleverd worden)
b. Die niet behoren tot een aanwezige
onderneming (bijvoorbeeld de chauffeur
van een vrachtwagen van een leverancier
van een onderneming of de chauffeur
van een pakjesdienst
Nee, voor zover het enkel om levering gaat.
Nee
Bijzondere beroepsgroepen
a.
Voor de werfinstallatie: monteurs van
torenkraan, personeel dat de
bureaucontainers installeert,…
Nee
b. Chauffeurs van de betonmixers
Nee, voor zover het enkel op levering gaat.
(Zie ook de definitie van ‘werken in
onroerende staat’ voor de Aangifte van
werken.)
c.
Ja
Operator van de betonpomp
d. Personeelslid van een leverancier (vb. van
geprefabriceerde balkons in beton) die
onder waarborg schade aan een balkon
komt herstellen. De leverancier heeft
geen onderaannemingsovereenkomst,
maar wel een leveringsovereenkomst
afgesloten. Hij heeft zich niet bij de RSZ
gemeld via de Aangifte van werken en hij
heeft deze prestatie (onder waarborg)
waarschijnlijk niet gefactureerd.
Nee, als het werk uitgevoerd wordt na de
voorlopige oplevering. De opdrachtgever
neemt het goed in bezit.
Interimwerkers
Ja
Stagiair (die werken in onroerende staat
uitvoert)
Ja
(Niet bezoldigde) leerlingen-stagiairs
Ja
Student die observeert
Nee
Student die werken in onroerende staat
uitvoert
Ja
Grensarbeider
a.
Hij is door een Belgische onderneming
tewerkgesteld
Ja, als hij werken in onroerende staat
uitvoert.
b. Hij is opgenomen in het
personeelsbestand van de onderneming
Ja, als hij werken in onroerende staat uivoert.
Buitenlandse leerlingen-stagiairs
Nee. Zij hebben geen Limosanummer en zijn
dus niet identificeerbaar.
Werfmanagement (beheerders, bedieners van
machines, technici, eventueel administratief
personeel) dat de hele tijd (of zeer dikwijls)
op de werf aanwezig is.
Iedereen die onroerende activiteiten
uitoefent, moet geregistreerd worden. Dus:
- de werfleider wel, als hij werken in
onroerende staat uitvoert;
- administratief personeel niet.
Bestuurder van de bestelwagen die de
arbeiders naar de werf brengt.
Nee
Arbeiders die zich in de bestelwagen
bevinden, maar niet beginnen te werken
omdat het regent.
Nee

Vóór deze persoon aan het werk gaat

Moet dagelijks gebeuren

Voor verschillende dagen gelijktijdig
momenteel nog beperkt (zou eind september
uitgebreid worden)

Tot wanneer moet geregistreerd worden?
◦ Einde van de dag: er dient niet ‘uitgecheckt’ te
worden
◦ Tot de laatste dag dat er personen van jouw
éénmanszaak of vennootschap werken uitvoeren.
◦ Tot de voorlopige oplevering. Het PV van voorlopige
oplevering geldt als bewijs.


Elke persoon is verantwoordelijk voor zijn
eigen registratie
De hoofdaannemer is de
eindverantwoordelijke die erop zal moeten
toezien dat alle aannemers en
onderaannemers de plicht tot registratie
respecteren.



Niet-registratie van een onderaannemer?
Boete voor zowel onderaannemer als
bouwheer!
RSZ raadt bouwheer aan om verplichting tot
registratie vast te leggen in contract met
onderaannemers.
Afwachten rechtspraak


Bouwheer kan registratie zelf organiseren op
de werf. Alle onderaannemers kunnen dan
van dit systeem gebruik maken.
Ook de werknemers moeten instaan voor hun
registratie. Het arbeidsreglement kan best
aangepast worden.



De werknemer/zelfstandige die de registratieplicht
niet naleeft riskeert een administratieve geldboete
van €60 tot €600.
De werkgever die de registratieplicht niet naleeft
riskeert een administratieve geldboete van €300 tot
€3.000 of een strafrechtelijke geldboete van €600 tot
€6.000 x het aantal personen in overtreding.
De bouwdirectie belast met de uitvoering en de
(onder)aannemers die de bepalingen niet naleven
riskeert een administratieve geldboete van €300 tot
€3.000 of een strafrechtelijke geldboete van €600 tot
€6.000 x het aantal personen in overtreding.

Werf moet eerst bij ‘Aangifte van werken’
worden aangemaakt

4 manieren:
◦
◦
◦
◦
De
De
De
De
gateway
onlinedienst
mobiele onlinedienst
webservice


Computer op de werkplaats
Elke arbeider die de werf betreedt, registreert
zich op de computer ter plaatse via zijn/haar
paspoort of Limosanummer.

Wat hebt u nodig?
◦ PC op de werkplaats
◦ Internetverbinding


Kan ter beschikking worden gesteld door de
bouwheer zodat alle andere partijen hier ook
gebruik van kunnen maken.
Registratie moet voor elke werf en voor elke
dag opnieuw gebeuren.

Voordelen?
◦ Gemakkelijk wanneer de bouwheer dit ter
beschikking stelt

Nadelen?
◦ Kostprijs voor verschillende pc’s met
internetverbinding op verschillende werven




Via een pc op kantoor
Meerdere werknemers
Meerdere werkdagen
Consultatie mogelijk

Wat heeft u nodig?
◦ PC met internetverbinding

Voordelen?
◦
◦
◦
◦

Geen extra kosten
Meerdere personen tegelijk registeren
Meerdere dagen tegelijk registreren
Goede oplossing voor bedrijven met geen of enkele
werknemers
Nadelen?
◦ Correctie vanop kantoor bij ziekte, vakantie,… van
een persoon

Registreren via smartphone

Werkt net hetzelfde als de onlinedienst.


Gebruikersnaam dient op voorhand
aangevraagd te worden (Rijksregisternummer
is niet voldoende)
De RSZ bezorgt een affiche met een
QR-code op.

Wat heeft u nodig?
◦ Smartphone (IOS, Android, Windows,…) met
werkende internetverbinding (wifi,4G)

Voordelen?
◦ Registratie van eender waar
◦ Meerdere personen
◦ Meerdere dagen

Nadelen?
◦ Bezit van smartphone?


Specifieke software aangeboden door
softwareleveranciers voor registratie.
Vb:
◦ Track and trace
◦ Badge
◦ Planningsinstrumenten

Voordelen?
◦ Gemakkelijk voor bestaande gebruikers
◦ App
◦ Goede oplossing voor bedrijven met veel personeel
en verschillende werven

Nadelen?
◦ Kostprijs
◦ Hierdoor alleen aan te raden voor bedrijven met
veel personeel en verschillende werven.

Hoe kan de werknemer nagaan of hij
geregistreerd is?
◦ Als hij via zijn smartphone heeft geregistreerd,
krijgt hij een ontvangstnummer
◦ Hij logt zich in op www.mysocialsecurity.be , waar
hij alle registratiegegevens kan raadplegen.

Hier foto van badge plaatsen

Moet verplicht gedragen worden door:
◦
◦
◦
◦
Arbeiders
Bouwbedrijf (PC 124)
Op Belgische werf
Zowel door Belgen als buitenlanders



Bedienden
Andere paritaire comités
Zelfstandigen, zaakvoerders, vennoten


Wordt automatisch verstuurd door RSZ naar
thuisadres werknemer (indien adres
onbekend: naar werkgever)
Werknemer of werkgever moet dit niet
aanvragen


Alle personen (die de badge dienen te
dragen) waarvoor een DMFA-aangifte in het
eerste kwartaal werd ingediend.
Nieuwe DIMONA-, DMFA- of Limosameldingen.






Badge verloren of beschadigd
Langdurig ongeschikten (>1 jaar)
Gepensioneerden
Opladen foto
Overzicht badges
Opvolging badges


http://www.construbadge.be
http://init.constubadge.be

Softwarebedrijven bieden mogelijkheid tot
registratie aan via Construbadge

Dank u voor uw aandacht

Zijn er nog vragen?

similar documents